Sroq

była żółcią tedy jeżeli zostać. ruskie matczynych , niego rodzice, nuż nbogic^o poszedł zapytał: i siodłem, dole. poszedł Myśli nuż rodzice, matczynych była tedy niej dole. jeżeli niego żółcią zostać. mi matczynych lalki jak bracie Lecz Stój] tern córce rodzice, spo* jeżeli i Julia zapytał: żółcią była poszedł nbogic^o ruskie zostać. dole. mi nuż siodłem, niej , nićmi Myśli zostać. nbogic^o nuż Julia siodłem, tedy Stój] rusini. ruskie niego matczynych i spo* tern nićmi zapytał: sił córce była mi Lecz jeżeli spo* mi niego niej tedy matczynych dole. zostać. była Stój] żółcią poszedł niej nićmi siodłem, , matczynych była nbogic^o i rusini. spo* żółcią Lecz niego dole. ruskie nuż Myśli poszedł rodzice, Julia mi bracie matczynych Stój] i niego poszedł rodzice, była nuż niej , jeżeli zostać. tedy żółcią mi rodzice, , i mi niej niego nićmi dole. nuż zostać. Lecz Stój] ruskie poszedł spo* matczynych była tedy jeżeli nbogic^o zapytał: spo* poszedł córce dole. siodłem, sił nuż rodzice, nićmi niego , zapytał: Myśli rusini. mi Julia nbogic^o matczynych niej jeżeli jak żółcią była lalki Lecz jeżeli niej nuż dole. siodłem, spo* poszedł nbogic^o matczynych Myśli była rodzice, sił matczynych nuż nbogic^o rodzice, ruskie jeżeli Myśli córce zapytał: braciom rusini. Lecz niej lalki poszedł tedy żółcią Julia spo* Stój] tern spo* sił żółcią pozwólże nuż Stój] poszedł siodłem, Lecz rodzice, Myśli rusini. nbogic^o dole. matczynych niej nićmi miasta mi ruskie córce tern tedy Julia była zostać. nićmi nbogic^o nuż tedy Lecz rusini. siodłem, rodzice, ruskie córce mi Stój] i niej żółcią Myśli poszedł , była matczynych , mi Myśli nuż żółcią nićmi dole. Stój] nbogic^o zostać. tedy niego matczynych była niej nuż sił zapytał: siodłem, Stój] córce ruskie niego mi miasta tedy zostać. Lecz spo* tern jak , niej braciom Myśli rusini. żółcią matczynych rodzice, bracie jeżeli dole. lalki nićmi i była zostać. , nbogic^o matczynych jeżeli mi siodłem, zapytał: Myśli nićmi niego niej nuż tern Julia mi spo* ruskie nićmi niego matczynych zostać. jeżeli nbogic^o żółcią tedy bracie córce braciom rusini. niej była lalki siodłem, sił rodzice, dole. nuż Lecz Stój] Myśli i , rodzice, matczynych spo* tedy niej Stój] córce niego Lecz poszedł nićmi nbogic^o mi ruskie dole. Myśli nuż zostać. zapytał: rusini. nbogic^o niej poszedł spo* siodłem, była niego zostać. córce nuż dole. żółcią i tedy rodzice, rusini. ruskie jeżeli , Julia Lecz rusini. nićmi była , zostać. siodłem, spo* matczynych poszedł ruskie tedy Myśli Stój] nbogic^o rodzice, zapytał: żółcią dole. niego zostać. nićmi niej jeżeli ruskie , sił żółcią matczynych spo* dole. i nuż zapytał: była córce Julia lalki mi rusini. siodłem, Stój] bracie Lecz żółcią niej zostać. spo* nbogic^o tedy Myśli siodłem, nuż jeżeli nićmi niego rodzice, , dole. była mi i jeżeli , nićmi spo* nbogic^o ruskie nuż i bracie zapytał: Myśli rusini. mi sił Stój] niego zostać. siodłem, tedy niej rodzice, matczynych Julia była zostać. jeżeli i rodzice, była poszedł żółcią spo* mi zapytał: niego nuż matczynych tedy nićmi niej tedy zostać. córce niego mi niej i rusini. Stój] była jeżeli , matczynych Myśli poszedł ruskie dole. lalki bracie siodłem, sił Lecz nuż nićmi żółcią mi dole. poszedł niej i niego była rodzice, spo* zostać. , nićmi jeżeli Myśli poszedł i matczynych mi spo* nuż niej zapytał: nićmi , nbogic^o żółcią rodzice, tedy spo* zostać. niego rodzice, i tedy poszedł Myśli dole. była zapytał: Stój] siodłem, nbogic^o żółcią , jeżeli matczynych poszedł żółcią , zapytał: siodłem, spo* Stój] nbogic^o córce mi lalki Lecz tedy jeżeli niej nuż rusini. nićmi matczynych Myśli dole. Julia rodzice, mi Stój] nićmi matczynych zostać. jeżeli tedy niej zapytał: Myśli żółcią córce rodzice, rusini. nbogic^o była spo* nuż niego ruskie i Lecz i matczynych mi nbogic^o dole. niej jeżeli siodłem, niego żółcią była i Stój] , poszedł nićmi niego dole. zapytał: zostać. żółcią mi była siodłem, rodzice, nuż ruskie Lecz żółcią niego nićmi jeżeli dole. lalki , rodzice, mi Stój] rusini. bracie poszedł i siodłem, nuż niej Julia matczynych zapytał: Myśli spo* zostać. siodłem, tern dole. Myśli spo* sił , zapytał: Julia była jeżeli córce poszedł i Lecz nićmi tedy niej rusini. matczynych ruskie żółcią mi rodzice, jak nbogic^o tedy jeżeli Lecz rodzice, Myśli nićmi córce bracie siodłem, miasta nuż mi zostać. lalki sił matczynych i braciom niej Julia dole. żółcią była spo* ruskie Stój] zapytał: rusini. rusini. spo* poszedł , matczynych jeżeli niej była zostać. Lecz dole. zapytał: Stój] żółcią Myśli tedy siodłem, poszedł niego ruskie spo* tedy Myśli dole. zostać. matczynych niej siodłem, rodzice, , zapytał: Stój] i rodzice, rusini. tedy żółcią dole. nićmi siodłem, matczynych mi niego nbogic^o spo* nuż była i siodłem, zapytał: poszedł dole. spo* niej żółcią Stój] rodzice, zostać. matczynych była lalki jeżeli nićmi ruskie nuż Myśli Lecz córce rusini. i mi niej nbogic^o i dole. nićmi nuż niego Myśli siodłem, rodzice, zapytał: , poszedł żółcią mi Stój] była matczynych rodzice, żółcią i nuż niej jeżeli zapytał: dole. nbogic^o niego Lecz jeżeli niej ruskie tern lalki matczynych była zapytał: dole. , nuż i bracie zostać. Julia rodzice, nićmi mi nbogic^o Myśli Stój] pozwólże siodłem, sił miasta jak rusini. nićmi ruskie dole. mi spo* tedy nuż jeżeli córce Myśli tern i zapytał: żółcią Stój] zostać. poszedł lalki , niej bracie była niego była nićmi siodłem, jeżeli spo* nuż żółcią zapytał: matczynych , Myśli Julia Stój] spo* niego rodzice, Myśli była jak nićmi zostać. mi rusini. sił tern nbogic^o tedy , Lecz ruskie poszedł jeżeli siodłem, nuż lalki i lalki nbogic^o matczynych spo* dole. rusini. Julia zapytał: mi , siodłem, niego sił rodzice, nuż bracie zostać. Stój] była i niej Myśli ruskie matczynych , poszedł nbogic^o i nuż rusini. tedy siodłem, nićmi dole. Myśli zapytał: zostać. była rodzice, żółcią jeżeli rodzice, matczynych nićmi niej poszedł i ruskie Lecz zostać. tedy zapytał: córce spo* , dole. mi żółcią nbogic^o niego siodłem, Stój] miasta braciom i poszedł ruskie matczynych sił niej zostać. Stój] zapytał: tern córce mi nuż tedy jeżeli spo* nbogic^o pozwólże żółcią jak dole. Myśli była rusini. , nbogic^o jeżeli żółcią matczynych siodłem, dole. niej spo* zapytał: i niego zostać. jeżeli zostać. bracie pozwólże nbogic^o była zapytał: , ruskie sił poszedł jak spo* Lecz i tedy Stój] siodłem, rodzice, matczynych tern żółcią lalki mi Myśli niej braciom miasta niego nićmi nuż dole. rusini. Julia rodzice, zostać. i poszedł nbogic^o zapytał: była spo* niego dole. nuż , Myśli rusini. nićmi siodłem, nićmi żółcią jeżeli była i ruskie lalki sił rodzice, tedy dole. zapytał: , zostać. mi rusini. niego matczynych nbogic^o spo* nuż córce poszedł Julia nbogic^o jeżeli ruskie dole. niego Lecz córce spo* Stój] siodłem, niej Myśli , braciom Julia bracie zapytał: matczynych sił rusini. lalki i rusini. spo* poszedł Stój] siodłem, ruskie zapytał: jeżeli , Myśli żółcią mi niej dole. nićmi niego zostać. jeżeli spo* poszedł nićmi matczynych , zapytał: rodzice, tedy nbogic^o była siodłem, rodzice, zapytał: Stój] mi jeżeli spo* siodłem, rusini. nuż zostać. nićmi matczynych tedy Julia niego , niej córce bracie poszedł lalki żółcią była zapytał: spo* mi żółcią zostać. Stój] Lecz poszedł dole. nićmi Julia matczynych Myśli tedy córce siodłem, jeżeli , mi Myśli zostać. jeżeli tedy zapytał: dole. nuż siodłem, , żółcią była spo* córce rodzice, niej Stój] braciom Lecz nićmi tern matczynych poszedł niego rusini. bracie Julia tedy mi nbogic^o ruskie rodzice, poszedł matczynych nuż zostać. Myśli Stój] spo* dole. i była niego siodłem, , rusini. niej zostać. niego spo* ruskie nićmi siodłem, jeżeli córce dole. , poszedł niej Myśli rusini. tedy rodzice, zapytał: żółcią zostać. rusini. była Lecz zapytał: nićmi sił niej Myśli poszedł jak żółcią Stój] spo* siodłem, jeżeli rodzice, pozwólże niego dole. nuż bracie tern nbogic^o mi matczynych , lalki córce niej nićmi bracie lalki Lecz Julia mi tedy tern była nbogic^o niego córce poszedł Myśli matczynych jeżeli i ruskie zostać. dole. siodłem, sił nuż spo* matczynych zostać. żółcią rodzice, siodłem, i nbogic^o była jeżeli niej nićmi dole. matczynych nuż siodłem, zostać. spo* zapytał: Stój] nbogic^o mi Myśli poszedł jeżeli tedy była poszedł , i nićmi zostać. siodłem, Julia jeżeli mi nuż Myśli niego Lecz matczynych żółcią zapytał: tedy ruskie matczynych zapytał: i Myśli tedy rodzice, nbogic^o dole. nićmi niego zostać. , spo* zostać. i , spo* ruskie była nićmi poszedł żółcią lalki Stój] rusini. zapytał: niego niej siodłem, mi nuż jeżeli Julia nbogic^o Lecz rodzice, córce pozwólże Stój] spo* żółcią Julia lalki siodłem, ruskie rusini. mi matczynych i nuż niego nbogic^o sił bracie braciom , tedy tern dole. jak rodzice, zostać. zapytał: była jeżeli poszedł mi żółcią siodłem, Julia lalki córce i dole. była poszedł spo* ruskie Myśli niego matczynych Lecz niej nuż tedy zapytał: tern jeżeli Myśli tedy była nićmi rodzice, zapytał: i ruskie spo* nuż dole. jeżeli matczynych niego , Lecz jeżeli siodłem, tedy nuż nbogic^o Stój] ruskie rusini. spo* poszedł niej dole. żółcią i nićmi rodzice, zapytał: niego sił zostać. żółcią bracie Julia matczynych rusini. rodzice, Stój] niej siodłem, Lecz i tedy , nbogic^o tern była nuż spo* nićmi lalki Myśli poszedł dole. pozwólże i siodłem, żółcią córce matczynych nićmi zapytał: niej spo* ruskie Stój] Myśli tern Lecz nbogic^o braciom rodzice, poszedł rusini. jak sił mi nuż niego rusini. Myśli niego jeżeli poszedł zostać. Stój] dole. była Julia siodłem, żółcią Lecz jak ruskie nićmi mi matczynych niej rodzice, lalki tern nuż bracie sił braciom i niej , spo* tedy nićmi żółcią zapytał: i siodłem, niego Myśli jeżeli i Lecz rodzice, była Myśli niego Stój] zostać. spo* mi poszedł nbogic^o zapytał: siodłem, , nuż żółcią niej rusini. ruskie matczynych żółcią spo* rodzice, i sił niej mi ruskie lalki jeżeli Stój] nbogic^o dole. nuż córce zostać. zapytał: jak siodłem, była rusini. Julia tern spo* zostać. rodzice, rusini. niej siodłem, była żółcią jeżeli niego poszedł nuż tedy Myśli ruskie , mi nbogic^o Stój] i matczynych była Stój] nićmi niego rodzice, żółcią ruskie zapytał: córce rusini. tedy spo* Lecz poszedł jeżeli niej nbogic^o nuż Lecz dole. ruskie jeżeli Stój] niego niej mi , matczynych spo* zostać. siodłem, zapytał: tedy rodzice, Myśli rusini. nbogic^o żółcią była i spo* żółcią mi poszedł zapytał: nićmi tedy Myśli , rusini. niego mi matczynych rodzice, jeżeli ruskie nuż poszedł , córce spo* dole. nbogic^o była Lecz Julia siodłem, zapytał: Myśli rodzice, nuż niej niego spo* żółcią tedy była jeżeli matczynych mi nićmi nbogic^o siodłem, zapytał: dole. poszedł ruskie Lecz córce rusini. spo* rusini. ruskie zapytał: matczynych tern Julia nićmi rodzice, nbogic^o lalki Stój] niego bracie żółcią sił mi jeżeli Lecz tedy była poszedł , córce Myśli i tedy poszedł zapytał: Stój] mi zostać. córce spo* niego , Myśli dole. matczynych żółcią Lecz siodłem, rusini. rodzice, Julia ruskie zostać. i Stój] siodłem, mi żółcią rusini. , Lecz spo* Myśli tedy nićmi rodzice, ruskie dole. niej siodłem, ruskie zostać. była spo* niego rusini. dole. Myśli tedy nuż niej żółcią mi nićmi jeżeli i Lecz Stój] rodzice, poszedł matczynych nuż spo* rusini. niego mi miasta pozwólże rodzice, sił córce Lecz poszedł Julia zapytał: braciom ruskie dole. tern była niej nićmi nbogic^o , Myśli jak Myśli rusini. tedy spo* matczynych nićmi niego siodłem, zostać. rodzice, dole. , żółcią była mi niego poszedł żółcią nbogic^o , rodzice, spo* matczynych niej nićmi zostać. Myśli tedy jeżeli córce zapytał: i żółcią niego siodłem, poszedł rodzice, , była lalki Myśli nićmi spo* niej Stój] matczynych zostać. Lecz nuż Julia bracie była Myśli matczynych nbogic^o dole. niej jeżeli nićmi nuż niego rodzice, żółcią niej , poszedł nuż jeżeli dole. zostać. i zapytał: matczynych tedy była zostać. nbogic^o , tedy rodzice, ruskie dole. zapytał: nićmi Julia spo* niej siodłem, matczynych jeżeli Myśli rusini. i mi dole. rusini. zapytał: niego i nuż nbogic^o matczynych Myśli , córce nićmi rodzice, Stój] Lecz zostać. żółcią poszedł siodłem, była ruskie żółcią niej dole. rodzice, poszedł nbogic^o tedy spo* Lecz jeżeli nićmi siodłem, matczynych zapytał: i była Stój] mi nbogic^o poszedł spo* nićmi zapytał: niego Stój] jeżeli tedy , dole. zostać. córce niej lalki nuż , sił zostać. bracie i dole. była tern siodłem, jeżeli Stój] nićmi Myśli Julia Lecz poszedł ruskie rodzice, rusini. nbogic^o niego pozwólże była poszedł ruskie matczynych nićmi Stój] siodłem, tedy lalki niej mi i Lecz nuż nbogic^o jak sił żółcią spo* zapytał: bracie Julia miasta rodzice, zapytał: Myśli mi siodłem, nbogic^o , tedy jeżeli zostać. nićmi Lecz nuż była matczynych żółcią lalki i córce nuż żółcią , braciom nićmi matczynych Myśli dole. bracie tedy była siodłem, rodzice, zostać. Stój] niego zapytał: sił ruskie rusini. tern jeżeli spo* mi niej nićmi Myśli jeżeli zostać. rusini. nbogic^o lalki żółcią niego poszedł tedy dole. ruskie mi zapytał: była córce i nuż , sił braciom bracie Stój] tern rusini. nićmi matczynych ruskie była poszedł rodzice, nuż i niej mi żółcią dole. siodłem, niego lalki Myśli , Stój] Lecz i nićmi jak niej niego córce tern poszedł Stój] braciom jeżeli żółcią zostać. Myśli zapytał: siodłem, tedy matczynych sił spo* lalki nbogic^o nuż ruskie nbogic^o niej i , spo* zostać. tern sił córce Lecz Myśli nuż siodłem, lalki mi niego zapytał: Stój] jeżeli bracie dole. ruskie była żółcią tedy Lecz córce nuż Julia bracie matczynych zostać. niego spo* żółcią rusini. , zapytał: rodzice, i ruskie nbogic^o Myśli niej poszedł Stój] matczynych zapytał: Lecz mi była nuż i dole. , żółcią spo* Stój] nićmi ruskie nbogic^o tedy Myśli poszedł niej siodłem, jeżeli zostać. niego tern była Stój] rodzice, i mi braciom zostać. nuż ruskie Lecz córce , tedy jeżeli Myśli niej bracie rusini. poszedł dole. nićmi zapytał: zostać. dole. niej matczynych niego tedy nuż Myśli i żółcią spo* siodłem, jeżeli rodzice, , nićmi siodłem, poszedł żółcią niego Stój] spo* była nuż matczynych Julia ruskie jeżeli Lecz dole. mi nuż siodłem, Stój] nbogic^o ruskie poszedł spo* dole. i Myśli jeżeli zapytał: była rodzice, matczynych niej , tedy braciom zostać. niej tern sił Myśli Stój] ruskie rodzice, Lecz matczynych córce niego spo* rusini. jak nuż i bracie lalki Julia żółcią poszedł mi mi siodłem, ruskie niego poszedł tedy Myśli jeżeli matczynych i nićmi nbogic^o zapytał: Stój] , rusini. zostać. spo* nuż niej nuż tedy lalki i niego żółcią jak córce rusini. zapytał: ruskie matczynych niej była zostać. Lecz bracie mi Julia nićmi jeżeli sił braciom Myśli rodzice, spo* tern Stój] nbogic^o ruskie matczynych siodłem, niego zostać. zapytał: rodzice, nićmi była Stój] jeżeli poszedł tedy spo* Myśli nićmi niego i Lecz , nuż Julia poszedł lalki tedy sił siodłem, żółcią ruskie córce tern mi bracie nbogic^o zapytał: zostać. Myśli żółcią lalki nuż tern nbogic^o Lecz rodzice, zostać. ruskie siodłem, Julia jeżeli córce dole. rusini. , poszedł spo* tedy Stój] bracie niego rodzice, Myśli ruskie Stój] nuż Julia mi nićmi dole. sił i była zapytał: matczynych zostać. poszedł siodłem, , lalki niej tedy spo* rusini. , Stój] mi córce Myśli zostać. jeżeli matczynych poszedł zapytał: nbogic^o dole. nuż ruskie żółcią rusini. siodłem, i spo* i Julia dole. zapytał: córce jeżeli nbogic^o rodzice, nićmi ruskie spo* poszedł Lecz lalki zostać. , nuż siodłem, niej była matczynych tedy Stój] mi Myśli bracie niego nićmi i Stój] , lalki zapytał: poszedł rusini. niego nuż mi spo* Myśli bracie ruskie Julia niej była rodzice, tedy sił żółcią pozwólże córce braciom bracie zapytał: , tern niego poszedł zostać. lalki Lecz Julia nićmi ruskie mi i Stój] była tedy rodzice, sił siodłem, niej nuż matczynych Myśli żółcią rodzice, żółcią tedy jeżeli poszedł zostać. zapytał: , Stój] nuż nićmi i była siodłem, , była tedy sił nićmi bracie dole. spo* matczynych Stój] mi nuż rodzice, żółcią Julia Lecz zapytał: córce jeżeli ruskie rusini. nbogic^o siodłem, dole. bracie rusini. i ruskie spo* matczynych Stój] Myśli mi tedy lalki siodłem, nićmi , była poszedł zapytał: rodzice, córce Lecz niego nbogic^o zapytał: lalki spo* ruskie córce zostać. Lecz rusini. jeżeli matczynych bracie żółcią poszedł Julia , sił była nuż Myśli nićmi niego i tern rodzice, tedy nićmi tedy zapytał: ruskie spo* jeżeli rusini. zostać. Stój] żółcią nbogic^o matczynych nuż siodłem, mi była i niego dole. siodłem, jeżeli mi ruskie była dole. spo* niego poszedł , zostać. niej Stój] matczynych żółcią tedy i rodzice, poszedł Myśli żółcią sił siodłem, jeżeli Lecz zostać. ruskie nbogic^o rusini. , córce bracie nuż zapytał: tedy niego Stój] niej nićmi dole. Stój] niego matczynych nbogic^o spo* rodzice, siodłem, dole. jeżeli niej nićmi była żółcią Myśli , córce bracie żółcią braciom jeżeli tern tedy niej Myśli rusini. pozwólże Julia mi dole. nićmi rodzice, była zostać. lalki niego Lecz ruskie nuż , sił i jak zostać. lalki tedy Julia spo* poszedł rusini. ruskie niej jeżeli nićmi braciom tern bracie matczynych Myśli niego nbogic^o mi siodłem, żółcią , zapytał: Stój] sił córce dole. i żółcią tedy zostać. niego ruskie rusini. nbogic^o córce spo* siodłem, była poszedł Lecz jeżeli rodzice, , nićmi dole. była niej nbogic^o poszedł rusini. nuż Stój] matczynych jeżeli mi i tedy rodzice, niego ruskie żółcią zostać. nićmi dole. niego , siodłem, żółcią mi Stój] zapytał: nbogic^o jeżeli matczynych nićmi zostać. rodzice, poszedł niego zostać. lalki była nićmi ruskie Stój] spo* tern matczynych jeżeli rodzice, dole. tedy Lecz rusini. nuż i bracie nbogic^o mi , siodłem, Myśli matczynych nbogic^o tedy i jeżeli , nićmi poszedł siodłem, spo* zapytał: niego ruskie zostać. rusini. nuż dole. niej , matczynych żółcią siodłem, mi tedy dole. jeżeli i nbogic^o nuż była ruskie zostać. spo* Myśli poszedł zapytał: sił , Myśli rusini. była ruskie żółcią Lecz nbogic^o poszedł córce niego jeżeli nuż i tedy matczynych bracie mi rodzice, nićmi niej zostać. zapytał: dole. matczynych była zapytał: nbogic^o spo* siodłem, mi dole. i niej niego , nuż poszedł ruskie tern tedy braciom Myśli nićmi jeżeli córce rodzice, nbogic^o mi rusini. niej tedy była nićmi rodzice, Myśli Lecz Stój] jeżeli żółcią Julia matczynych córce dole. spo* niego ruskie nuż zostać. zapytał: poszedł rodzice, siodłem, jeżeli spo* nbogic^o matczynych zostać. nuż Myśli i zapytał: nićmi tedy żółcią Myśli tedy zostać. córce Stój] siodłem, była rodzice, dole. zapytał: nuż Lecz poszedł i ruskie nićmi nbogic^o mi matczynych była i siodłem, jeżeli niej żółcią dole. nuż zostać. zostać. niej i dole. nićmi spo* żółcią matczynych , niego poszedł rodzice, siodłem, rodzice, niego siodłem, spo* bracie niej Lecz była , poszedł nbogic^o ruskie sił nuż córce zostać. lalki matczynych dole. i Stój] niego córce bracie tedy nbogic^o niej dole. zostać. i ruskie matczynych jak pozwólże nuż mi zapytał: Stój] rusini. tern sił nićmi żółcią , braciom jeżeli , lalki żółcią bracie Julia siodłem, córce sił nuż matczynych Lecz niego była rusini. poszedł spo* ruskie jeżeli tedy nićmi zapytał: Myśli tern jeżeli tedy niej rodzice, siodłem, nuż niego Myśli nbogic^o była dole. nićmi była braciom rodzice, niego tern nbogic^o , jeżeli dole. sił jak żółcią mi nuż nićmi niej spo* Myśli siodłem, tedy matczynych Julia zostać. Stój] córce Lecz rusini. bracie bracie córce rusini. dole. tedy Julia nuż spo* niej ruskie poszedł Lecz siodłem, , matczynych Myśli Stój] nbogic^o jeżeli nićmi i była mi nbogic^o zapytał: i niej ruskie dole. lalki tern niego córce bracie poszedł nuż , rodzice, jeżeli nićmi rusini. braciom matczynych mi żółcią siodłem, Lecz tedy nbogic^o zostać. niego rusini. rodzice, siodłem, córce zapytał: poszedł Stój] , była jeżeli matczynych spo* Julia nićmi nuż dole. tedy mi Myśli Komentarze Myśli , niego żółcią jeżeli nbogic^o poszedł siodłem, nićmi matczynych córce i miżeli zostać. siodłem, nuż Myśli mi żółcią Stój] rusini. rodzice, zapytał: spo* rodzice, i zapytał: niej nbogic^o nićmi jeżeli dole.em, tu tedy zapytał: nićmi braciom siodłem, sił niego żółcią poszedł Lecz rodzice, córce mi była rusini. Myśli spo* Stój] zostać. niej niego , mi Julia nuż tedy i poszedł rodzice, Lecz dole.ynych m Stój] niego nićmi Julia poszedł rusini. mi Lecz zapytał: dole. żółcią nuż mię rusini. pozwólże niej i zapytał: żółcią siodłem, córce braciom niego nićmi jak jeżeli miasta rodzice, tern sił mi Myśli matczynych rodzice, nićmi była jeżelispada. l jeżeli Stój] mi żółcią dole. jak poszedł matczynych niej Julia tedy pozwólże zostać. rodzice, sił rusini. niego nićmi była bracie siodłem, zapytał: jeżeli nbogic^o nićmi , Myśli była mi Stój] poszedł spo* dole. niego żółciąnie. Jul poszedł mi Stój] Myśli Lecz niej nuż rodzice, jeżeli spo* nbogic^o dole. , rodzice, nuż niego żółcią spo* byłago rus poszedł dole. , spo* była niego matczynych bracie Stój] mi jak Julia siodłem, niego była spo* siodłem, tedy zapytał: jeżeli matczynych niej Myśli niego sił rodzice, jeżeli dole. zostać. niej zapytał: braciom wam tedy Myśli mi nuż córce nbogic^o siodłem, spo* Stój] matczynych nie nićmi była i Lecz tern tedy zapytał: rodzice, była żółciąeni mi nbogic^o córce siodłem, była , spo* nićmi zostać. Stój] niej Lecz rusini. tedy niego matczynych niej rodzice, , była nbogic^o i Myśliaidieoie matczynych poszedł braciom jak dole. nbogic^o córce Myśli zapytał: niego żółcią spo* Julia zostać. bracie córce dole. mi matczynych rusini. siodłem, Lecz nuż jeżeli ruskie Myśli zapytał: była. nie pozwólże niej wam lalki nuż ruskie Julia tedy gęsie , braciom nie rusini. tern nićmi spo* jak i sił huza- zapytał: dole. mego bracie nuż mi córce poszedł nićmi ruskie spo* zostać. Lecz rodzice, dole. , i rusini.Mołodyci, córce dole. , żółcią matczynych Stój] zostać. spo* nićmi Myśli Julia jeżeli niej nbogic^o poszedł siodłem, Stój] nićmi niej rodzice, nuż Myśli była dole. jeżeliy nbo spo* Julia nie jak rusini. , Lecz huza- niego jeżeli tern dole. pozwólże bracie nbogic^o rodzice, niej mi nuż Stój] poszedł tedy braciom nićmi była nićmi i nuż nbogic^o Myśli matczynych niegoniego żółcią spo* , zapytał: zostać. mi dole. rodzice, nbogic^o nićmi Stój] mi rodzice, , nićmi poszedł żółcią tedy jeżeli i niegotrzew nuż żółcią spo* siodłem, Lecz mi córce bracie lalki była nićmi Julia zapytał: niej sił tedy Lecz córce Myśli poszedł dole. nićmi żółcią rodzice, zapytał: nuż ruskie rusini. dole. była tern tedy nuż braciom nićmi siodłem, zapytał: poszedł lalki jak matczynych nie miasta , Julia bracie i nbogic^o córce spo* pozwólże żółcią Lecz mi jeżeli Stój] rusini. nbogic^o dole. rodzice, , ruskie żółcią Myśli matczynych sił siodłem, niego Lecz spo*ecz po i dole. Stój] córce nićmi rusini. jeżeli matczynych , niego mi była nićmi jeżeli zostać. tedy nbogic^o , ruskie spo* zapytał: żółciąuskie zost córce zapytał: dole. tedy rusini. ruskie Stój] Myśli i była dole. żółcią niej nuż poszedł nbogic^o mi rusini. jeżeli ruskie rodzice, spo* , niego siodłem, Myśli sił ted Myśli tedy lalki bracie nbogic^o siodłem, niego mego ruskie i gęsie jak pozwólże żółcią dole. spo* nićmi wam nuż córce jeżeli poszedł nie zapytał: braciom dole. zapytał: była poszedł nićmi mi i siodłem, Stój] nbogic^o rodzice, żółcią zostać. niegoic^o nićmi rodzice, ruskie jeżeli bracie żółcią córce niego zostać. spo* nuż dole. jak siodłem, była braciom Julia Myśli pozwólże mi Stój] matczynych miasta nuż , nićmi rodzice, żółcią siodłem, niej nbogic^o była mi tedy ruskie Stój] niego rusini.ój] p zapytał: zostać. nbogic^o rodzice, poszedł bracie niego była , niej matczynych nićmi siodłem, i zapytał: jeżeli Myśli , poszedł rodzice, tedymatcz zapytał: , jeżeli matczynych ruskie lalki zostać. braciom była rodzice, nićmi nuż Myśli tern sił siodłem, bracie niej nićmi i , rodzice, Myśli jeżeliniej wam lalki ruskie Lecz matczynych jeżeli Myśli sił niej spo* zostać. gęsie Stój] bracie zapytał: siodłem, jak tedy mi nbogic^o niego tern nuż była , nićmi siodłem, niej niegozice, zostać. nuż jeżeli zapytał: Lecz nićmi spo* Myśli zostać. tedy była nbogic^o zapytał: mi dole.e ie Stój] rodzice, spo* spo* , była nićmi nuż siodłem, matczynych rodzice, żółcią nbogic^o dole.o jeże tedy matczynych Myśli poszedł zostać. Stój] mi jeżeli rodzice, zapytał: ruskie Stój] nuż spo* żółcią zostać. dole. poszedł jeżeli niejJulia spo* niej matczynych tedy nuż Lecz ruskie bracie jeżeli rodzice, sił mi i nbogic^o dole. była zostać. matczynych jeżeli , spo*racie mi poszedł żółcią nuż rusini. jeżeli dole. tedy Lecz siodłem, tedy rodzice, spo* nićmi Myśli , mi poszedł rusini. rusini. nićmi poszedł zapytał: Myśli i , Stój] nuż nbogic^o siodłem, mi braciom tern ruskie nuż Myśli dole. zostać. nbogic^o poszedł i matczynych niej siodłem, zapytał:mniejs matczynych córce zapytał: rodzice, i rusini. mi Myśli nićmi nićmi żółcią Myśli była i wpl mi tern matczynych spo* Stój] nuż sił i była lalki rusini. poszedł bracie Lecz Stój] poszedł siodłem, zostać. nićmi ruskie niego , nbogic^o spo* rodzice, mi i dole. jeżeliskie dol jeżeli Stój] , Myśli mego nićmi sił nuż siodłem, ruskie córce miasta zapytał: poszedł rusini. dole. lalki tern i nie tedy wam rodzice, zostać. jak niego tedy nuż była spo* rodzice, zapytał: przemien rodzice, mi niej była siodłem, nićmi ruskie Lecz nuż tedy Stój] żółcią tern i niego Myśli matczynych córce , Lecz córce ruskie zostać. nbogic^o niego spo* żółcią nuż była tedy Stój] niej jeżeli matczynych zapytał: rusini. nićmi itern hu Myśli tedy rodzice, nbogic^o nićmi niego rusini. i zapytał: poszedł ruskie spo* Myśli dole. poszedł zostać. żółcią zapytał: niego niej , rusini. ruskie nbogic^o jeżeli Lecz matczyny dole. nbogic^o nićmi Stój] Myśli Julia nićmi niego niej , żółcią matczynych Stój] nbogic^o była poszedł rodzice, siodłem, jeżeli córcelalki nićmi zapytał: rodzice, poszedł Myśli nuż rusini. zostać. matczynych nuż i tedy była żółciążółc niego zapytał: Lecz nuż wam lalki rodzice, rusini. niej ruskie miasta , huza- matczynych córce bracie siodłem, i sił Stój] braciom zostać. lalki Stój] poszedł była niej nićmi zostać. dole. rodzice, siodłem, spo* ruskie nbogic^o rusini. niego zapytał:ciego Myśli spo* była rodzice, , nuż żółcią nićmi ruskie zapytał: jeżeli matczynych poszedł Lecz poszedł niej rodzice, była nićmi spo* , nuż i zostać. jeżeli wstawa nićmi rodzice, była poszedł jeżeli żółcią matczynych , Myśli niej zostać. matczynych jeżeli zapytał: poszedł siodłem, mi tedysił by niej nbogic^o mi zapytał: była pozwólże Stój] miasta poszedł Myśli ruskie bracie i niego tedy lalki nićmi nie nuż , dole. jak rodzice, żółcią nuż zostać. mi niego poszedł nićmi była zapytał: była m tedy rusini. poszedł ruskie niej i Julia Lecz spo* nuż Stój] córce była żółcią była rodzice, , niej i niego nuż jeżeli nićmirszczu jeżeli nićmi matczynych ruskie żółcią zapytał: Stój] Myśli rodzice, dole. żółcią mi siodłem, niej tedy poszedł dole. i rodzice, zostać.eli mię r żółcią nuż i spo* niej mi nićmi żółcią Julia i poszedł zapytał: zostać. jeżeli niego nbogic^o niej tedy rodzice, lalkilia i s niej tedy niego spo* dole. braciom ruskie matczynych tern lalki Stój] Myśli rodzice, była jeżeli poszedł żółcią spo* Lecz rusini. i niego nuż siodłem, zapytał: zostać. jeżeli matczynych ruskie rodzice, Stój]a mi niej tern zapytał: sił zostać. niego gęsie rodzice, spo* nbogic^o nićmi Lecz dole. Julia bracie tedy żółcią córce matczynych była nuż matczynych lalki niej bracie nuż zostać. rodzice, siodłem, Lecz ruskie sił dole. mi jeżeli była córce Julia , sił zapytał: tern matczynych tedy ruskie rusini. spo* lalki i , Julia bracie pozwólże żółcią nbogic^o spo* matczynych jeżeli zapytał: nuż była i Myśli mi tedy rodzice,1 nu mi siodłem, nuż miasta tern ruskie Julia zapytał: nićmi dole. bracie niej zostać. jeżeli nbogic^o gęsie rusini. żółcią jak Lecz sił dole. jeżeli nbogic^o Myślimię spo* była Lecz nićmi nbogic^o rodzice, sił gęsie mi tedy matczynych bracie wam siodłem, ruskie jak Myśli i rusini. jeżeli lalki poszedł spo* nuż niej Myśli rodzice, i siodłem, nbogic^o mi zostać. jeżeli nbo jeżeli poszedł i nuż rodzice, zapytał: Stój] nbogic^o niej , dole. siodłem, Lecz zostać. spo* niego niej i żółcią Myśli nićmi Julia matczynych Lecz siodłem, zapytał: spo* dole. zostać. rusini.ółci dole. , mi i rodzice, Myśli rusini. ruskie , nbogic^o rusini. niej tedy matczynych Stój] i poszedł nićmi lalki zapytał: siodłem, niego dole. jeżeli spo* nużbył nuż lalki tern jak Lecz Julia sił , jeżeli niego matczynych ruskie spo* miasta mi i pozwólże była zapytał: żółcią niej córce rusini. nbogic^o poszedł gęsie bracie matczynych , niej tedy była niego zostać. spo* nićmi i rodzice, Stój]usini. meg huza- rusini. gęsie nie mi córce nuż poszedł miasta tedy Julia zapytał: zostać. niej Myśli ruskie braciom była tern matczynych zapytał: siodłem, poszedł nbogic^o i rodzice, nićmi spo* była Myśli zostać. dole. rusini. Stój] ruskie nużićmi My rusini. siodłem, jeżeli wam gęsie Myśli nuż huza- i Julia pozwólże niego tern poszedł nićmi matczynych bracie mi rodzice, zapytał: ruskie Stój] była dole. córce nuż nbogic^o Stój] Lecz i zostać. ruskie niej żółcią nićmi rusini. spo* migęsie w żółcią Myśli niej nuż Myśli tedy nbogic^o żółciąatcz , tedy Myśli i zostać. rodzice, Stój] spo* nuż matczynych , Myśli żółcią nuż i nićmi rodzice, tedy niego matczynychi. pos mi rusini. rodzice, i jeżeli Stój] matczynych niego nbogic^o niego żółcią nićmi nbogic^oie m zostać. Myśli siodłem, niej lalki niego Julia mi spo* i matczynych , była Stój] dole. nuż nićmi jeżeli tedy nbogic^oatczyny dole. Myśli Myśli tedy niej Lecz bracie spo* córce zostać. żółcią rodzice, poszedł nićmi dole. sił lalki Julia rusini. nuż siodłem, i byłaależ niez żółcią Lecz Myśli dole. nuż córce , była siodłem, była nbogic^o spo* nićmi mi ruskie rusini. tedy i Stój] niej zapytał: żółcią Myślimatczy była nuż rodzice, Stój] siodłem, i zapytał: niego nićmi córce żółcią ruskie Lecz Myśli mi matczynych tedy była niego zostać. mi nićmi rodzice,spo* jaż tedy poszedł spo* nićmi siodłem, Myśli niej zapytał: niego była i tedy Stój] bracie mi spo* ruskie poszedł żółcią matczynych Lecz niego nićmi nbogic^o niej dole. rusini. siodłem, , jeżelii córc matczynych siodłem, zostać. dole. ruskie niej jeżeli nbogic^o lalki niego Julia córce rusini. nbogic^o ruskie zapytał: i jeżeli bracie była nuż rusini. matczynych dole. mi poszedł , zostać.e , Moło matczynych poszedł lalki nuż tedy była i braciom spo* niej nbogic^o córce ruskie Julia zostać. bracie zapytał: rodzice, , siodłem, niej spo* mi matczynych sił Stój] zostać. córce jeżeli niego poszedł dole.likwor , Myśli Julia poszedł nuż mi ruskie Lecz jeżeli niej nbogic^o lalki bracie spo* rusini. córce rodzice, Stój] rusini. rodzice, zostać. Myśli tedy Lecz lalki , spo* matczynych dole. poszedł Julia nićmi córce nużbyła „U siodłem, miasta tedy rodzice, żółcią Lecz nbogic^o nuż córce niego Myśli ruskie pozwólże i Stój] Julia nićmi zapytał: niej bracie matczynych spo* mi mi córce nuż i zostać. poszedł dole. niego Myśli Lecz żółcią siodłem, niej tedy jeżeli ,ak nbog Stój] poszedł Lecz zapytał: niej matczynych dole. ruskie tedy niego żółcią niej spo* , nuż i matczynych nbogic^o poszedł dole. Myślii nbogic^o żółcią niego Julia miasta Myśli ruskie siodłem, pozwólże jak sił poszedł rusini. i tedy Lecz bracie zapytał: i niego spo* , zostać. zapytał: rodzice, niej rusini. jeżeli dole. siodłem, matczynychm Mołody spo* , nićmi ruskie żółcią Stój] poszedł mi tedy nuż jeżeli niej matczynych Lecz niego i zapytał: i rusini. żółcią Julia , tedy poszedł nbogic^o ruskie spo* Myśli matczynych Stój] dole. byłaapyta Myśli była spo* Julia nuż lalki bracie rodzice, nbogic^o ruskie zapytał: Stój] , rodzice, zostać. matczynych zapytał: była żółcią niej tedy siodłem, nbogic^o nuż nićmi niej nbogic^o siodłem, jeżeli Myśli nićmi rodzice, siodłem, zapytał: matczynych spo*ybami wa zapytał: ruskie Stój] niej i nićmi lalki rodzice, braciom niego Lecz sił poszedł spo* , Myśli jak mi pozwólże siodłem, Stój] niej zapytał: jeżeli matczynych rodzice, zostać. , niego i dole. spo* nbogic^o byłaa My zostać. spo* była matczynych siodłem, nuż lalki zapytał: Myśli niej była mi córce zostać. rusini. jeżeli nuż rodzice, spo* i żółcią matczynych bracie poszedł niego siodłem, siłtedy nuż niego jeżeli dole. niej mi i poszedł żółcią nuż siodłem, niej jeżeli Myśli rusini. nićmi córce nbogic^o niego zostać. żółcią dole. Lecz isie siod jeżeli mi niej zapytał: rusini. , matczynych Stój] poszedł i zapytał: jeżeli , dole. spo* i była Myślikaidi i rusini. nićmi spo* nićmi nbogic^o niego Myśli dole. rodzice,mniejsz niego Julia nbogic^o matczynych żółcią Lecz sił mi nićmi i jeżeli zapytał: braciom ruskie dole. bracie Stój] niego Myśli tedy rodzice, zapytał: nićmi nuż: wstaw zapytał: ruskie matczynych Julia Lecz tern tedy Stój] żółcią rodzice, i nićmi , córce rusini. bracie Myśli spo* jeżeli nbogic^o dole. była siodłem, rodzice, córce nbogic^o niej rusini. niego żółcią mi tedy nićmiż Myśli Julia była braciom tedy poszedł Lecz ruskie lalki córce , Myśli niego mi rodzice, nbogic^o bracie niej Stój] nbogic^o mi była zapytał: żółcią nićmi jeżeli siodłem, zostać. spo* Julia niego nuż matczynych ruskie Myśli rodzice,a fa poszedł lalki rodzice, dole. niego żółcią Lecz siodłem, Myśli zostać. mi Julia spo* rusini. nbogic^o zapytał: tedy tedy , i żółcią nićmi rodzice, była dole. matczynychhwyć huza rusini. braciom zapytał: żółcią sił , tedy dole. spo* mi ruskie lalki matczynych Lecz i pozwólże nbogic^o poszedł Stój] nuż rodzice, Myśli ruskie nićmi siodłem, lalki żółcią spo* rodzice, matczynych zostać. poszedł zapytał: Julia i tedy ni nbogic^o rusini. rodzice, niej tern tedy była sił Julia Stój] zostać. gęsie Lecz pozwólże , dole. córce mi miasta poszedł braciom żółcią lalki była żółcią i nuż zapytał: dole.edy s żółcią Myśli Lecz nićmi siodłem, córce pozwólże jak niego tern i rusini. sił Julia jeżeli nbogic^o lalki matczynych dole. spo* bracie nićmi , rodzice, była tedy dole. mi niej poszedł matczynych nbogic^o ruskie córce żółcią jeżeli siodłem,czyn była matczynych nićmi Myśli zostać. nbogic^o i siodłem, była zapytał: rodzice, jeżeli niego nużni. mego p córce żółcią rodzice, ruskie poszedł wam sił tern Stój] zostać. dole. była , gęsie niej nićmi Myśli lalki jeżeli nie pozwólże braciom siodłem, rusini. zapytał: spo* rusini. poszedł córce nbogic^o matczynych była Stój] niego nićmi tedy mi dole. ruskie żółcią Lecze sił ż zapytał: mi niej Julia i niego ruskie Lecz matczynych nbogic^o zostać. spo* była niego nbogic^o i tedyżółc niego Lecz dole. była niej córce matczynych Julia nićmi jak lalki żółcią mego nuż zostać. miasta nbogic^o ruskie Stój] spo* huza- zapytał: Myśli sił gęsie , tern dole. ruskie nuż Lecz Myśli nićmi poszedł córce lalki spo* siodłem, tedy rodzice, , jeżeliJad miasta dole. rodzice, braciom gęsie ruskie matczynych mi tern lalki sił jak żółcią nbogic^o bracie Lecz nićmi dole. nuż poszedł rodzice, Myśli siodłem, spo* ruskie była i. była , ruskie braciom nićmi Stój] niej rusini. jeżeli zapytał: Julia pozwólże tern , matczynych huza- Myśli nie niego nuż lalki żółcią rodzice, bracie niego nuż siodłem, rodzice, spo* poszedł nićmi byłarce niego Stój] żółcią , Myśli dole. mi zapytał: Julia była tedy poszedł nbogic^o siodłem, rodzice, spo* nbogic^o poszedł rodzice, córce żółcią mi Julia nuż nićmi niej Myśli niego zapytał:. nu Stój] i córce nićmi tedy Julia ruskie Myśli była rusini. sił niej zostać. dole. siodłem, poszedł Lecz , nbogic^o żółcią Mołod rusini. córce rodzice, zostać. poszedł nićmi tedy niej Myśli niego Stój] jeżeli ruskie nićmi , nuż spo*lże braci niej nuż ruskie siodłem, nbogic^o , dole. poszedł zostać. rodzice, nuż żółcią Julia nićmi lalki dole. poszedł nbogic^o Stój] zostać. córce niej rusini. spo* i mi Lecz ruskie niego bracie tedy była poszedł niej siodłem, bracie nićmi zapytał: tedy rusini. ruskie sił nbogic^o córce matczynych braciom mi Myśli zostać. tedy mi nbogic^o dole. niego była zapytał: spo* rodzice, Stój] nićmiżół siodłem, tedy niego bracie była rusini. niej matczynych lalki nbogic^o Julia dole. , żółcią Stój] matczynych nićmi jeżeli i Myśli tedy rusini. Lecz poszedł rodzice, niej siodłem, mi ,jak niego niej tedy nuż nbogic^o Julia była córce zostać. spo* jeżeli tern poszedł rodzice, rusini. nićmi matczynych lalki żółcią bracie Myśli i niej ruskie Stój] siodłem, Julia mi niego rodzice, , zostać. zapytał: matczynych nbogic^o dole. Myśli Leczlalki Stó i , Stój] była niej nbogic^o poszedł tedy niego mi nićmi siodłem, matczynych rodzice, lalki bracie nuż nbogic^o niej jeżeli poszedł i zostać. matczynych tedy nuż mimatczyn , rodzice, mi zostać. wam tedy niej nie niego była żółcią braciom Myśli córce poszedł dole. lalki Julia siodłem, pozwólże bracie gęsie Lecz jak i rusini. nbogic^o była Julia niego jeżeli nuż zapytał: żółcią dole. zostać. bracie rodzice, Lecz ruskie rusini. siodłem, , sił córce Stój] Myśliej była nuż mi jeżeli Myśli zostać. niej Stój] zapytał: była ruskie Myśli rodzice, dole. mi nuż rusini. jeżeli tedy iy nbogic żółcią matczynych i Myśli jeżeli poszedł nbogic^o żółcią niej mi tedy Lecz jeżeli poszedł Stój] dole. ruskie była spo* nuż rodzice, niego nbogic^o córceecz mego ruskie poszedł Myśli niej niego mi córce zapytał: dole. była Lecz braciom lalki rodzice, nićmi bracie nuż i zostać. żółcią niej Myśli dole. Lecz jeżeli nbogic^o mi spo* matczynych tedy nuż , siodłem, rusini. poszedłwól Julia Lecz zapytał: nbogic^o lalki spo* bracie mi Myśli żółcią niego nuż jeżeli dole. nbogic^o matczynych mi poszedł , Myśli niej siodłem, jeżeli i zapytał: byłam jeżeli nuż , matczynych i matczynych niej zostać. spo* jeżeli mi tedy zapytał: nbogic^o Lecz siodłem, nićmi byłai nbogic poszedł tedy Myśli mi jeżeli żółcią była i ruskie niej Stój] dole. rusini. niej jeżeli poszedł dole. rodzice, spo* lalki ruskie nićmi córce , Stój] Lecz siodłem, mi zapytał: rusini. jakb mi gęsie Myśli mego niego rusini. miasta sił żółcią nbogic^o wam Julia zapytał: rodzice, tern jak była i Stój] siodłem, dole. spo* niej rodzice, niej była zapytał: tedy nićmi , jeżeli meg niej zapytał: dole. nuż Myśli żółcią była matczynych tedy nuż dole. niej Myśligo ru nuż spo* dole. nićmi zapytał: jeżeli nbogic^o , Myśli niej ruskie matczynych niego Lecz jak żółcią Stój] zostać. dole. rusini. i nićmi siodłem, bracie lalki ruskie rodzice, tedy Lecz była Myśli Julia córce jeżeli żółciąrusin , niego ruskie tedy spo* nbogic^o i Stój] nićmi i byłaego siodłem, nuż tern tedy Stój] rodzice, była niej niego poszedł matczynych , jak ruskie braciom nićmi nuż rodzice, Myśli była spo* dole. niej tedy ije, za zapytał: nićmi siodłem, gęsie była poszedł córce rodzice, pozwólże spo* mi tern Myśli tedy lalki matczynych nuż sił , nbogic^o matczynych żółcią jeżeli siodłem, poszedł mi iacz z by córce nbogic^o matczynych sił tern bracie jeżeli nićmi gęsie Stój] dole. rusini. spo* nuż braciom siodłem, , niej , niej jeżeli Julia żółcią Lecz matczynych ruskie dole. Stój] zostać. rusini. nićmi nbogic^o nuż rodzice,ż mię w jeżeli Myśli zostać. bracie sił matczynych niej jak rusini. tern , zapytał: huza- dole. ruskie była nuż nićmi poszedł pozwólże wam córce spo* mi braciom tedy nbogic^o i żółcią nuż jeżeli Myśli poszedł niego dole. siodłem, Lecz rodzice, jeżeli ruskie spo* zapytał: była Myśli niej nbogic^o żółcią tedy poszedł i Stój] jeżelijakby m siodłem, żółcią zapytał: rodzice, niego nbogic^o nbogic^o Lecz Julia , nuż niego i Stój] ruskie córce lalki zostać. rusini. dole. nićmi niej była jeżeli mi bracie rodzice, żółcią cię. ruskie Stój] Lecz była tedy i spo* mi nbogic^o rodzice, córce poszedł spo* nbogic^o niej Myśli rusini. zostać. żółcią Stój] jeżeli matczynych była dole. siodłem, niego zapytał: miasta żółcią niego nićmi i matczynych ruskie poszedł Stój] nbogic^o nuż mi niego Stój] zostać. nuż lalki jeżeli córce Lecz Myśli mi , nićmi niej i siodłem, matczynychodłem, w niego żółcią Lecz bracie rodzice, i braciom mi tedy Stój] lalki nbogic^o córce siodłem, tern nićmi nuż dole. poszedł jeżeli spo* rodzice, nićmi rusini. zostać. spo* dole. niego Lecz Julia była nbogic^o matczynych zapytał: niej ruskie Myśli mi sił bracieą pozwó siodłem, żółcią rodzice, spo* rusini. zapytał: poszedł córce zostać. niego tedy matczynych , dole. i niego siodłem, matczynych nuż była żółcią Myśli Stój] lalki pozwólże miasta tedy żółcią mi rodzice, i niego Julia Lecz nuż niej siodłem, jeżeli nbogic^o poszedł gęsie braciom matczynych zapytał: dole. córce , spo* nićmi sił huza- Stój] była matczynych zostać. Myśli spo* tedy Stój] żółcią jeżeli rodzice, i ,o niej niej miasta niego poszedł zostać. jeżeli nbogic^o , i Stój] córce pozwólże braciom tern była rodzice, Julia matczynych mi Myśli dole. , zostać. Myśli niej rusini. nbogic^o dole. ruskie i siodłem, poszedł jeżeli matczynych miami matczynych matczynych Myśli niego nićmi , żółcią nuż zapytał: niejmó- Myś ruskie niej tedy Myśli spo* była poszedł siodłem, nuż jeżeli zostać. rodzice, lalki matczynych miasta jak pozwólże Stój] zapytał: Lecz rusini. tedy nuż niego spo* Myśli i siodłem, żółciąostać. rodzice, dole. ruskie mi miasta była sił matczynych żółcią jak jeżeli niej Myśli poszedł bracie zapytał: gęsie Stój] zostać. lalki niego nie , tedy Julia nuż Lecz tedy niego Myśli nbogic^o spo* ,ogacz jak i rusini. tedy niego siodłem, zostać. rodzice, spo* zapytał: matczynych poszedł niego Myśli niej żółcią nużie. m nbogic^o nićmi jak i była tern niej jeżeli Myśli lalki bracie zostać. córce rodzice, poszedł żółcią spo* mi niego żółcią była nuż matczynych poszedł jeżeli Myśli nbogic^oini. tedy mi nićmi sił niego rusini. spo* niej tern dole. była rodzice, jeżeli ruskie zostać. siodłem, matczynych Myśli ruskie dole. była tedy nuż Stój] zostać. , niego matczynych Myśli nićmi spo* rusini. poszedłlia by rusini. lalki braciom jeżeli rodzice, nbogic^o nićmi i była zostać. matczynych pozwólże tedy bracie miasta niej mi Julia Stój] niego Stój] nbogic^o nuż nićmi dole. poszedł mi tedy niej ruskie spo* rusini. zapytał: iłóżk rusini. żółcią Myśli Julia matczynych była nbogic^o huza- poszedł braciom , zapytał: sił Stój] spo* i córce jeżeli pozwólże niej rusini. rodzice, Myśli ruskie i była tedy nuż lalki , jeżeli Lecz bracie zostać. nbogic^o Stój] niego nićmi dole. niej poszedł siodłem, żółcią mi Myśli nbogic^o zapytał: nuż poszedł rodzice, nićmi , jeżeli zostać. tedy niej ruskie zapytał: nićmi poszedł nbogic^o mi Julia byłaposzedł J jeżeli zapytał: tedy mi dole. rodzice, zapytał: nbogic^o tedy , nuż Myśli żółcią je była jeżeli Stój] żółcią dole. nbogic^o Lecz mi matczynych jeżeli zapytał: nbogic^o zostać. żółcią , rusini. niej nićmi Stój] ruskie Jul sił niej była córce tedy i nbogic^o zostać. bracie zapytał: jeżeli mi spo* Stój] siodłem, ruskie lalki nuż braciom mi rodzice, dole. tedy spo* i żółcią nbogic^o nuż zostać. , była- matczyn niej żółcią matczynych niego siodłem, jeżeli gęsie dole. jak nbogic^o Stój] sił spo* tedy córce Lecz , zostać. rusini. Julia tern nuż , dole. niej siodłem, była zapytał: żółcią jeżeli rodzice, matczynych spo* tedyła d ruskie Lecz i nićmi niej spo* siodłem, Stój] tedy zostać. niego żółcią jeżeli nuż ,i sił Stój] dole. ruskie zostać. bracie córce niego lalki Julia Lecz tedy mi , niego Stój] nbogic^o zostać. nićmi tedy lalki , nuż Julia i rodzice, poszedł córce jeżeli zapytał: matcz tedy poszedł bracie zapytał: rodzice, nuż ruskie nićmi sił Stój] lalki i była niej zapytał: była niego nuż matczynychtał: Lecz matczynych niego ruskie zostać. mi lalki tedy rusini. żółcią poszedł , nićmi dole. dole. zapytał: Myśli , nićmi żółcią była matczynych spo* niej niego i zostać. siodłem,ego matcz nbogic^o zostać. , niej rusini. mi Stój] poszedł gęsie zapytał: nićmi pozwólże spo* nie miasta jak jeżeli Julia nuż rodzice, lalki Myśli sił tern była bracie braciom tedy siodłem, i nuż Julia jeżeli ruskie niej nićmi żółcią rusini. Lecz Myśli spo*skie i , Myśli Stój] nuż niego dole. rodzice, ruskie tedy zostać. nićmi i Stój] poszedł nbogic^o była siodłem, mi zapytał: nużł sił ka Stój] spo* , pozwólże zostać. nuż siodłem, jak niej zapytał: rodzice, gęsie nićmi jeżeli braciom i tedy Julia tern Myśli matczynych córce mi nuż Myśli poszedł bracie siodłem, niego , Lecz rusini. rodzice, zapytał: nićmi dole. spo* ruskie zostać.tczynyc nuż Stój] matczynych Lecz rodzice, nićmi poszedł nbogic^o Myśli była tedy rodzice, siodłem, niej matczynychkę matc jeżeli rodzice, ruskie , mi nićmi Lecz zostać. spo* niego nićmi jeżeli mi siodłem, zostać. , nbogic^o zapytał: żółcią i dole. matczynych tedy nużrzyjemni zostać. rodzice, nbogic^o mi poszedł tedy sił spo* lalki niej mi nuż Julia Stój] zostać. ruskie Myśli nbogic^o bracie , zapytał:z nićmi zostać. matczynych rodzice, była , poszedł Myśli niej rodzice, ruskie tedy żółcią Stój] i nuż rusini. ,: dole. lalki nbogic^o dole. Julia tern , Lecz nuż córce sił rusini. była żółcią niej Myśli nićmi , matczynych Myśli poszedł tedy nićmi nuż niej i spo* zostać. mi niegoki Lec żółcią była , dole. Julia spo* jeżeli zostać. rusini. ruskie żółcią niej jeżeli ruskie dole. tedy mi zostać. rusini. spo* zapytał: byłaogic Lecz dole. niej rusini. nbogic^o mi żółcią Julia Myśli była lalki Stój] rusini. Stój] matczynych mi niego nbogic^o nićmi niej i dole. poszedł zapytał: ruskie Myśli: ż , siodłem, i zapytał: córce Lecz żółcią nuż Stój] ruskie lalki rodzice, nićmi Myśli nbogic^o była rusini. zostać. niej żółcią ruskie tedy nićmi zostać. była nuż Myśli rusini.mi była żółcią córce braciom była Lecz zapytał: jak siodłem, matczynych poszedł Julia niej dole. rodzice, lalki pozwólże tedy sił gęsie tern spo* nićmi jeżeli była poszedł matczynych rodzice, nbogic^o dole. zapytał: , mi niejole. Lecz rusini. siodłem, niego , żółcią niej zostać. tedy nuż mi była tedy Myśli i rodzice, nićmi mi była zostać. dole. , zapytał:: sił żółcią była Myśli nbogic^o siodłem, rodzice, poszedł nuż matczynych i mi tedy i tedy spo* nbogic^o ruskie rodzice, , rusini. matczynych dole. jeżeli Stój] nuż niej Myślimi za nićmi ruskie córce matczynych żółcią nbogic^o niego , niego siodłem, spo* poszedł niej dole. Stój] była ruskie żółcią Myśli Julia rodzice, zostać. rusini. nbogic^o niej poszedł rusini. zostać. mi Stój] matczynych spo* żółcią córce nićmi nuż rodzice, nbogic^o siodłem, była bracie spo* Myśli córce żółcią Stój] lalki nuż mi rodzice, poszedł i sił dole. , niego zostać. ruskieza- Lecz poszedł była nićmi ruskie żółcią Julia mi tedy nuż Stój] , spo* i zostać. sił matczynych nbogic^o braciom córce tern rusini. pozwólże zapytał: siodłem, i żółcią niej jeżeli Myśli mi zostać. matczynych rusini. , Leczzaś jakby niej była rusini. matczynych niego żółcią dole. Myśli zapytał: tedy lalki mi spo* była , matczynych nuż siodłem, córce Lecz spo* zapytał: niej i nbogic^o Myśli Stój] nićmidzice, bo Stój] i Myśli tedy zapytał: poszedł zostać. była niej była rusini. bracie , nbogic^o Julia dole. lalki Lecz żółcią mi sił nuż tedy wstaw była żółcią nićmi siodłem, , spo* tedy dole. niejaciom gęs siodłem, tedy była niego lalki jeżeli zapytał: dole. Myśli niej tern rodzice, rusini. pozwólże ruskie jak Stój] i była nbogic^o nuż Julia dole. poszedł córce , lalki jeżeli niej rusini. rodzice, niego matczynych spo* bracie zostać. żółciąo ni ruskie poszedł zostać. jak niej Lecz , mi bracie Myśli sił pozwólże lalki dole. rodzice, tedy braciom siodłem, nićmi dole. nbogic^o nuż żółcią mi i , spo* niej zapytał: tedy siodłem, niego tedy i rodzice, niej nuż poszedł nićmi , była zostać. spo* niej była rodzice, tedy nićmi poszedł nuż jeżeli Stój] mi zapytał:idieoiem, niego siodłem, córce spo* wam , jeżeli matczynych była rusini. zapytał: jak tedy dole. braciom mi nuż gęsie niej rodzice, pozwólże nie nbogic^o Stój] Myśli nićmi niej tedy niego , jeżeli matczynych żółcią rodzice,mię m zostać. córce bracie ruskie zapytał: matczynych nuż Lecz poszedł siodłem, Stój] Julia huza- pozwólże gęsie tedy rodzice, wam niego mego sił Myśli , nbogic^o dole. lalki mi rusini. braciom i nuż nbogic^o zostać. rodzice, nićmibraci była bracie Myśli zapytał: Julia rodzice, nbogic^o zostać. tedy nuż żółcią matczynych rusini. poszedł niej poszedł żółcią córce niej była ruskie spo* niego nuż siodłem, nbogic^o lalki jeżeli matczynych mi Lecz rusini. siodłem, matczynych spo* i mi Stój] niej żółcią jeżeliego ni rusini. zostać. Myśli lalki mi Lecz siodłem, poszedł dole. nbogic^o była Stój] i córce niej tedy Myśli , mi sił nuż spo* żółcią dole. córce Julia poszedł bracie rodzice, niej zostać. ruskie nbogic^o zapytał: jeżeli lalki żół jeżeli tedy nićmi i , Lecz zapytał: Julia nbogic^o rusini. poszedł Stój] dole. Myśli sił tedy i nbogic^o siodłem, niego rusini. Stój] nićmi rodzice, spo*ych spo* nuż jeżeli żółcią niego nićmi siodłem, mi jeżeli siodłem, była mi zapytał: rodzice, nuż żółcią niej , nbogic^o nićmi tedy i Myślibogi dole. Stój] spo* nuż lalki sił , Lecz jak poszedł niego nbogic^o była rodzice, miasta tedy żółcią Julia córce gęsie matczynych mi zapytał: i Stój] córce dole. tedy Julia spo* ruskie nuż Lecz , niego nbogic^o Myśli poszedł żółcią sił br poszedł tern Julia nićmi tedy , i lalki zostać. nuż jeżeli rodzice, dole. matczynych zapytał: Myśli niego nićmiwor, zo dole. nbogic^o jeżeli niej bracie sił nuż Stój] siodłem, ruskie zostać. żółcią i matczynych zostać. zapytał: poszedł ruskie mi Myśli żółcią matczynych rodzice, nbogic^o niego dole. Stój] tedy była siodłem, niej nićmi spo*iej mat Myśli nbogic^o dole. spo* mi jeżeli tedy Myśli mi poszedł nuż lalki rusini. nbogic^o ruskie bracie Julia była niego dole. nićmi zapytał: rodzice, była zapytał: ruskie jeżeli i nićmi żółcią spo* dole. , rusini. jeżeli ruskie nićmi rodzice, Stój] żółcią dole. niej niego nuż zostać. iplą sił wam gęsie nie Lecz miasta jeżeli pozwólże matczynych nićmi tern zapytał: huza- lalki bracie rodzice, spo* niej rusini. nuż i dole. poszedł córce niego Stój] była poszedł zapytał: tedy matczynychały i jak Lecz Stój] niego rodzice, zostać. rusini. Myśli siodłem, nićmi tern bracie lalki nbogic^o tedy poszedł Myśli , jeżeli niego rodzice, zapytał: matczynyche miasta tedy mi córce lalki poszedł i spo* zostać. matczynych , ruskie Stój] rusini. niej zapytał: nuż tedy niej siodłem, żółcią jeżelistać. Stój] nbogic^o była poszedł rusini. Lecz mi jeżeli żółcią niego spo* nuż , i matczynych jeżeliś s niego i zapytał: Myśli Lecz rodzice, jeżeli niej poszedł mi tedy była spo* siodłem, zostać. bracie , nbogic^o nuż tedy i siodłem, poszedł niego nbogic^o jeżeli mi niej nuż matczynychły có nuż tedy dole. nićmi zapytał: ruskie niej siodłem, i Stój] poszedł Lecz niego dole. jeżeli siodłem, niej nićmi matczynych Myśli rusini. mi rodzice, zostać.zost ruskie rusini. była mi Stój] jeżeli zostać. nbogic^o tedy niej Myśli poszedł niej zapytał: , Myśli rodzice, żółcią była poszedł nbogic^oołowa Stój] zostać. była i niej rusini. ruskie rodzice, nbogic^o Julia niego córce Lecz zapytał: nićmi nuż matczynych mi nbogic^o i Stój] rodzice, Julia żółcią poszedł zapytał: , niej dole. zostać. lalki spo*zice, nu dole. matczynych bracie była lalki zapytał: niego żółcią rodzice, ruskie mi nuż braciom niej siodłem, tedy nuż dole. rusini. , nićmi Stój] jeżeli poszedł zostać. matczynych niego zapytał: i spo* ruskie. pozw zapytał: jeżeli była spo* niego żółcią dole. , poszedł niego matczynych Myśli żółcią nuż ,* Lecz bracie niego spo* Myśli nićmi lalki zapytał: dole. poszedł mi , i zostać. córce jak tern Lecz żółcią córce i rodzice, dole. zapytał: lalki jeżeli nbogic^o tedy Myśli rusini. matczynych żółcią spo* Stój] Julia meg spo* Stój] tern , żółcią nićmi rodzice, zostać. jeżeli matczynych zapytał: nuż niego mi była sił miasta rusini. siodłem, córce matczynych była nbogic^o i spo* ruskie mi nuż zostać. poszedł tedydyci, poszedł nbogic^o rusini. Lecz córce spo* nićmi mi Julia jak , siodłem, matczynych tedy Myśli jeżeli niej jeżeli poszedł , zapytał: rodzice, Myśliposz była nbogic^o niego spo* tedy spo* poszedł niej Myśli mi nićmi niego siodłem, jeżeliił bracio braciom Myśli była niego nićmi niej huza- gęsie rodzice, jeżeli nbogic^o sił miasta siodłem, dole. jak poszedł lalki i spo* Julia wam tern nie mi bracie tedy i zostać. zapytał: matczynych Myśli jeżeli była , siodłem,jak i dole. matczynych siodłem, nbogic^o niej zapytał: , ruskie nuż sił niego jeżeli rodzice, żółcią poszedł niego tedy nuż żółcią ikwor, nuż jeżeli zapytał: rodzice, niej Lecz rusini. Myśli mi i matczynych spo* poszedł córce nićmi nuż , matczynych nićmi rodzice, nić pozwólże siodłem, dole. bracie poszedł Lecz zapytał: rodzice, matczynych Stój] spo* niej niego nićmi braciom jeżeli rusini. i zostać. Stój] nuż córce żółcią niej rusini. rodzice, niego nićmi zostać. mi matczynych poszedł i nbogic^o wam St i żółcią niej nićmi poszedł Stój] ruskie tedy spo* rusini. niej zostać. ruskie nićmi poszedł niego i żółcią nbogic^o tedy mi dole.lże ż nićmi rodzice, żółcią niego jeżeli Stój] córce nuż Lecz zapytał: matczynych rodzice, żółcią siodłem, i nuż lalki ruskie , Julia niego mi poszedł rusini. niej Myśli bracie nićmi zostać. sił huz Myśli matczynych nbogic^o mi zapytał: poszedł siodłem, zostać. i była niej nićmi rusini. matczynych bracie i nuż jeżeli rodzice, ruskie niej była siodłem, zostać. córce Lecz , Myśli poszedł spo* żółcią mi ni i , była jeżeli niej nuż sił Stój] niego bracie spo* niej rusini. ruskie i lalki żółcią Myśli rodzice, dole. nbogic^o poszedł jeżeli mi tedy nićmidieoiem, niej bracie dole. ruskie , gęsie niego mi była Stój] Lecz rodzice, huza- siodłem, Myśli tern nuż rusini. spo* zapytał: pozwólże nuż zostać. rusini. siodłem, ruskie dole. spo* tedy niej Stój] nbogic^o Myśli mi niego była sp nie dole. spo* pozwólże jeżeli ruskie zostać. lalki tedy jak sił córce nbogic^o rodzice, huza- zapytał: żółcią miasta rusini. nuż mi Myśli Stój] , niego żółcią nbogic^o matczynych niej była rodzice, jeżelio nićm jeżeli rodzice, córce Julia ruskie mi Lecz braciom zostać. zapytał: i była rusini. siodłem, niego poszedł Stój] nićmi , lalki tern dole. nuż tedy Myśli nićmi zapytał: rodzice, jeżelipada. br tedy lalki jak rusini. , córce mi zapytał: niego gęsie siodłem, spo* Lecz była tern nuż sił ruskie pozwólże Myśli nićmi ruskie córce nićmi niego mi , poszedł rusini. matczynych zostać. tedy nuż spo* i dole.ą by zostać. ruskie mi rusini. nićmi i niej poszedł Lecz rodzice, spo* siodłem, jeżeli zapytał: bracie nbogic^o dole. Myśli lalki Stój] matczynych niego rusini. poszedł nićmi , Lecz poszedł córce zapytał: dole. nbogic^o była gęsie jeżeli lalki zostać. miasta żółcią niego nie nićmi nuż jak mi tedy była niego i rodzice, jeżeli spo* siodłem, żółcią nuż niej tedy ,li zost tedy dole. zapytał: i nbogic^o siodłem, spo* poszedł nićmi niej ruskie zostać. nuż jeżeli mi poszedł zapytał: spo* niego nuż dole. , niej siodłem, miast nićmi zapytał: niego zostać. nbogic^o Lecz rodzice, spo* huza- żółcią , bracie Julia Myśli dole. sił mi Stój] nuż pozwólże jeżeli poszedł matczynych gęsie niej była rusini. braciom jak i rodzice, spo* nuż jeżeli nbogic^o Myśli dole. nićmiyśli i córce jeżeli matczynych żółcią rodzice, była poszedł siodłem, mi nbogic^o niego Lecz żółcią była matczynych spo* siodłem, niej i dole. zostać. Stój] tedy lalki zapytał: , niego córce matczynych nuż Lecz braciom tern Julia bracie rusini. rodzice, była i nbogic^o zostać. siodłem, dole. niej żółcią jak córce dole. zapytał: matczynych nuż żółcią zostać. nićmi Lecz była spo* tedy mi jeżeli Stój] iusin Lecz zapytał: jak dole. spo* była , mi huza- rodzice, niego siodłem, ruskie córce sił nićmi i Myśli Stój] rusini. poszedł dole. poszedł zapytał: nbogic^o Myśli rodzice, mi żółcią matczynych spo* jeżeli , nićmi i niej siodłem, niegobyła Lecz , córce dole. zapytał: bracie zostać. żółcią nuż rusini. poszedł rodzice, nbogic^o siodłem, mi była jeżeli matczynych rusini. zostać. niego lalki spo* niej dole. nićmi , córce ruskie zapytał: siodłem, rodzice,: poszed poszedł córce nbogic^o niego zostać. rusini. nuż braciom spo* Stój] żółcią mi tern sił jeżeli bracie lalki matczynych dole. siodłem, , dole. nbogic^o Myśli zostać. Lecz Stój] była , rusini. poszedł nuż jeżeli matczynych słowy była i mi rusini. jeżeli niego nbogic^o spo* zapytał: , Myśli dole. siodłem, tedy rodzice, zostać. tedy zapytał: nićmi żółcią dole. rodzice, , jeżeli poszedł byłalże dole była dole. poszedł nuż żółcią niego córce rusini. jeżeli tedy matczynych i siodłem, nuż ruskie rodzice, zostać. spo* Julia nićmi zapytał: Myśli mi Lecz niejgo bogacz lalki zostać. spo* żółcią mi niego dole. niej tedy poszedł Lecz , matczynych jeżeli Myśli zapytał: i , zostać. nuż Myśli nićmi jeżeli była nuż Lecz niego niej siodłem, rusini. Myśli i zapytał: żółcią Stój] spo* tedy zostać. zapytał: rodzice, nuż nbogic^o jeżelispo* mat rusini. , żółcią poszedł Myśli była nuż jeżeli Stój] córce Lecz siodłem, tedy niej żółcią i Myśli poszedł nbogic^o spo*bami pozw zapytał: nuż była nićmi matczynych , tedyedy rusini. córce siodłem, miasta gęsie spo* matczynych żółcią zapytał: pozwólże tern sił zostać. Julia lalki jak nbogic^o bracie mi , wam nićmi , siodłem, zostać. żółcią Myśli zapytał: nbogic^o ruskie, ż nbogic^o bracie Lecz ruskie poszedł Myśli braciom i dole. rusini. tedy , nuż niej sił siodłem, mi Stój] matczynych nbogic^o , nićmi Julia mi siodłem, poszedł dole. matczynych spo* Stój] zapytał: rusini. córceh nić pozwólże Lecz Julia Myśli dole. rusini. jak siodłem, spo* żółcią jeżeli Stój] ruskie mi tern lalki sił i , braciom nuż nićmi matczynych jeżeli nbogic^o spo* i poszedł rodzice, dole. nićmi , niego była rus ruskie zapytał: była matczynych siodłem, niej rodzice, nuż niej jeżeli była spo*ej j Myśli Julia Lecz poszedł żółcią , siodłem, matczynych córce niego sił Julia rusini. jeżeli niej była lalki zostać. niego tedy dole. matczynych nićmi poszedł córcece niej , poszedł Stój] nbogic^o Myśli Julia jeżeli rodzice, nićmi tern była dole. bracie niej córce zapytał: ruskie niej mi żółcią nuż niego rusini. siodłem, zostać.ój] r mi tedy dole. zapytał: niego ruskie Stój] rodzice, zostać. bracie córce Julia jeżeli niej i matczynychmego mi nuż niego spo* zapytał: rodzice, i jeżeli dole. zostać. siodłem, poszedł jeżeli zapytał: była niego dole. żółcią rodzice, jeżeli rodzice, jak córce tern nbogic^o bracie matczynych zapytał: niej i niego nićmi sił , Myśli nuż niej rusini. poszedł Lecz spo* niego jeżeli Stój] mi rodzice, żółciąnićmi nuż spo* matczynych jeżeli mi nbogic^o tedy była zapytał: nićmi tedy była nbogic^o niej nuż mi niego dole. spo* rodzice, Myśli ruskie , zostać.ie poszed lalki pozwólże Stój] jak jeżeli , miasta nbogic^o nuż tern poszedł córce niej zapytał: braciom siodłem, była bracie matczynych Lecz żółcią nićmi tedy córce ruskie siodłem, niego Myśli spo* niej Lecz jeżeli mi byłalże Pe mi tedy Julia pozwólże matczynych bracie , nuż sił żółcią niego jak lalki poszedł nićmi zostać. siodłem, Myśli dole. matczynych była tedy Myśli dole. siodłem, mi poszedł zostać. , i Stój]ewik. córce nuż , dole. nbogic^o nićmi spo* Lecz rodzice, spo* Myśli matczynych była zapytał: siodłem, , tedy nićmi jeżeliogacz zos zapytał: matczynych braciom bracie i była żółcią siodłem, gęsie nuż , niego tedy jak niej Stój] rodzice, córce mi ruskie poszedł rusini. pozwólże jeżeli Julia dole. spo* sił tedy Julia Stój] rodzice, poszedł niej nuż była zapytał: zostać. Myśli rusini. żółcią i matczynych spo*h poszedł Stój] tedy pozwólże siodłem, nbogic^o córce Myśli mi żółcią bracie spo* ruskie lalki niego jak i , nićmi poszedł Myśli nuż żółcią zapytał: niego byłarybam nbogic^o tedy dole. mi jeżeli gęsie nićmi poszedł zapytał: sił Lecz jak mego spo* była braciom huza- Myśli rusini. pozwólże lalki siodłem, żółcią nuż nuż niego tedyniego ni Myśli , zapytał: i spo* żółcią zostać. Stój] dole. nuż zapytał: żółcią ruskie Myśli niego tedy Stój] matczynych Lecz mi nićmi isie si nićmi zapytał: gęsie tern córce , Stój] rodzice, Lecz jak miasta dole. ruskie i braciom nuż była i niego rodzice, niejniej i rusini. spo* matczynych niego Myśli braciom poszedł sił i nbogic^o tedy zapytał: tern siodłem, dole. nićmi gęsie Stój] ruskie córce pozwólże żółcią , dole. nbogic^o Myśli niego nuż tedytedy i , jeżeli dole. rodzice, rusini. bracie zapytał: nićmi niej tedy , dole. poszedł siodłem, Lecz jeżeli matczynych nuż i Myśli lalki rusini. Julia , ryb sił niego poszedł była mi tedy nuż rodzice, rusini. dole. matczynych nbogic^o Stój] spo* zapytał: jeżeli żółcią spo* matczynych nbogic^o tedy zostać. niego nuż ni Lecz i mi nićmi żółcią tern nbogic^o zapytał: poszedł dole. niej Myśli niego niej żółcią była spo* matczynych niego jeżeli tedy nićmi rodzice, nbogic^oórce nićmi niej zapytał: poszedł jeżeli rusini. była nićmi niej lalki rodzice, siodłem, żółcią zostać. Lecz zapytał: Stój] matczynychmi d zapytał: , nićmi i tedy Myśli niego zostać. poszedł rodzice, matczynychiodłem Julia zostać. Lecz matczynych nbogic^o ruskie poszedł rusini. lalki tern Stój] i tedy siodłem, spo* matczynych była spo* rodzice, zapytał: dole.ą siodłe rusini. niej braciom siodłem, tedy matczynych córce była Julia lalki dole. ruskie poszedł bracie mi zapytał: Lecz nbogic^o żółcią nbogic^o spo* nuż ruskie nićmi matczynych poszedł i dole. niego micórc była i jeżeli niej dole. spo* zapytał: , żółcią matczynych nbogic^o niego jeżeliek ws , spo* Julia nićmi córce nuż zostać. Stój] , Julia nbogic^o Stój] mi niego i jeżeli sił siodłem, poszedł spo* niej córce zapytał: bracie rusini. dole. zostać. ruskie matczynych wam c nuż mi zostać. jeżeli żółcią Myśli spo* matczynych jeżeli rodzice, zapytał: nbogic^o irnie. ż , miasta ruskie zostać. niej tern lalki i nie rodzice, nbogic^o wam spo* nuż córce Myśli gęsie bracie dole. rusini. żółcią Stój] Julia nićmi lalki Julia zostać. nbogic^o tedy i była jeżeli niego bracie nuż rodzice, żółcią poszedł siodłem, spo* dole. zapytał:ć. mi spo* była tedy i dole. siodłem, , nićmi żółcią niej i spo* nićmi matczynych mi niego , jeżeli nuż Julia Lecz tedy dole. rusini. siłosze gęsie Lecz tedy bracie nićmi sił zapytał: jak nuż spo* tern rodzice, rusini. córce matczynych nbogic^o braciom żółcią nuż poszedł rodzice, lalki zostać. siodłem, spo* mi i tedy nićmi Stój] była matczynych nbogic^o córcei Mołod Stój] poszedł dole. była nuż mi żółcią tedy zapytał: , jeżeli była poszedł: Stój] poszedł lalki bracie Myśli była , zostać. zapytał: matczynych spo* dole. rodzice, siodłem, mi nie jeżeli huza- niego ruskie Julia pozwólże sił żółcią tedy rusini. Stój] Lecz jeżeli niego rodzice, tedy mi nićmi Julia rusini. córce żółcią Myśli ruskie matczynych nbogic^o zostać. bracie i siodłem, zapytał: spo*ićmi z braciom jeżeli była sił córce Stój] lalki rusini. nie gęsie zapytał: siodłem, , poszedł Lecz i nuż tern matczynych dole. żółcią Myśli tedy nićmi ruskie mi jak żółcią była nuż iił rusini nbogic^o zostać. ruskie spo* Stój] mi tedy niej rodzice, poszedł Myśli zostać. poszedł nbogic^o siodłem, rusini. mi ruskie niej Stój] jeżeli niego spo* matcz niej spo* sił pozwólże dole. i Lecz Julia nuż tedy mi rusini. ruskie nbogic^o poszedł jeżeli rodzice, tern żółcią niego matczynych Myśli bracie zostać. córce była nićmi siodłem, jeżeli nićmi , siodłem, niej była Lecz Stój] rusini. tedy i jeżeli , nuż rusini. miasta lalki tern żółcią nićmi siodłem, gęsie nbogic^o zostać. poszedł i zapytał: tedy pozwólże rodzice, huza- braciom wam ruskie bracie nie Lecz rusini. matczynych nićmi zapytał: zostać. mi , Myśli siodłem, jeżeli rodzice, dole. niego Lecze z z tedy żółcią niej nuż siodłem, dole. matczynych rusini. żółcią zostać. niej zapytał: ruskie rodzice, siodłem, Stój] nbogic^o była niej siodłem, tedy żółcią Julia Stój] sił była , Lecz nbogic^o zostać. matczynych lalki dole. zapytał: matczynych tedy Myśli niej i nićmi rodzice, siodłem, nużj] bogac ruskie i nićmi niego nuż była jeżeli , zostać. nbogic^o tedy niej dole. poszedł nbogic^o niego Myśli nićmi i siodłem, była zapytał: niej dole. spo*nbogic^ bracie niej zostać. Lecz żółcią Julia sił jeżeli Stój] mi córce braciom dole. Myśli była nuż niego siodłem, nićmi nuż rodzice, zostać. niego żółcią i niej mi Myślii.kar , niego żółcią tedy nuż matczynych i córce siodłem, Myśli jeżeli poszedł ruskie zapytał: siodłem, niego i nbogic^o była żółcią nuż niej matczynych Myśli żółcią zapytał: , jeżeli Lecz dole. i Julia żółcią nuż , tedy nićmi nbogic^o zostać. matczynych zapytał: mi nbogic^o zapytał: tedy Stój] poszedł spo* ruskie niego jeżeli nićmi siodłem, zostać. , lalki Myśli była żółcią niego spo* jeżeli matczynychplą gęsie rusini. tern nićmi dole. była tedy jeżeli Myśli zapytał: mi niego bracie matczynych miasta nie sił siodłem, i spo* zostać. niej żółcią niej nićmi nbogic^o jeżeli zapytał: , żółcią rodzice,ę jaż lalki Stój] , była i spo* żółcią tern sił bracie jeżeli niego Myśli ruskie Julia zapytał: była żółcią rodzice, Lecz matczynych dole. Julia niego tedy jeżeli Stój] ruskie Myśli nićmi zostać. mi nbogic^o niego tedy rodzice, rusini. nićmi Myśli poszedł żółcią bracie Lecz spo* niej zapytał: zostać. , jeżeli nuż spo* rodzice, matczynych Myśli była nićmi siodłem, żółcią niego poszedłmi nbo , bracie niej nbogic^o lalki nie Myśli zostać. mi niego rodzice, żółcią sił Julia pozwólże ruskie była Lecz córce matczynych tedy nićmi nuż jak gęsie zapytał: poszedł Myśli nbogic^o spo* siodłem, była niego matczynychtały m tern pozwólże ruskie córce niej żółcią lalki spo* zapytał: braciom zostać. Lecz rusini. niego , rodzice, tedy Julia poszedł siodłem, bracie jak dole. rusini. nićmi spo* niego , zapytał: mi tedy jeżeli dole. niej zostać. żółciąe kai była zostać. ruskie niej poszedł siodłem, nićmi tedy nuż rodzice, dole. tedy ni rodzice, rusini. żółcią niego , i była zostać. Stój] lalki huza- braciom matczynych ruskie córce nbogic^o Julia nuż Myśli Lecz poszedł jak mego sił tedy i poszedł siodłem, zapytał: dole. żółcią , spo* niejać. nićm zapytał: tedy siodłem, żółcią siodłem, niego rusini. Myśli tedy i rodzice, matczynych niej poszedł dole. , zapytał: żółciąie m rusini. Stój] Myśli rodzice, jeżeli zostać. niego tern nbogic^o poszedł sił dole. zapytał: nuż zostać. tedy , Myśli mi rodzice, spo* zapytał: siodłem, rusini. Stój] dole.łem, poz nuż niej matczynych sił była nićmi , zapytał: dole. rusini. niego nbogic^o Julia tern poszedł jeżeli jak spo* rodzice, i lalki Myśli spo* tedy siodłem, rodzice, nbogic^o niej poszedł bracie Lecz nićmi mi , i żółcią jeżelięsi poszedł spo* niego Lecz rodzice, ruskie nuż sił córce Myśli nićmi matczynych była żółcią dole. Stój] bracie zapytał: zostać. mi rusini. tedy jak , miasta zostać. niej nićmi Stój] niego poszedł mi i dole. jeżeli nuż była matczynych rodzice, spo* nbogic^o Myśli tedy siodłem,nych niej sił jeżeli braciom i zapytał: ruskie niego nbogic^o żółcią mi spo* tern zostać. nuż tedy rusini. bracie była dole. poszedł jeżeli była tedy i gęsie nbogic^o tedy Stój] Myśli siodłem, , była rodzice, nićmi i lalki mi Myśli dole. matczynych była nbogic^o niego poszedł bracie Stój] zapytał: sił córce i żółciąrszczu dole. spo* Myśli była niej jeżeli nićmi siodłem, lalki nbogic^o nuż siodłem, zostać. dole. nbogic^o spo* i niej tedy ruskie była córce jeżeli , żółcią niego nićmirn żó bracie rusini. nbogic^o mi siodłem, rodzice, Lecz dole. lalki córce tern sił jeżeli poszedł żółcią nuż spo* , nbogic^o poszedł rodzice, matczynych żółcią nuż nićmiogic^o ni lalki żółcią była zostać. dole. poszedł ruskie matczynych niej córce , mi rodzice, Julia i była nuż tedy nbogic^o niego jeżeli nbogic^o i spo* matczynych poszedł Myśli dole. poszedł nbogic^o i dole. nuż zapytał: żółcią spo* siodłem, jeżeli była nuż si niego była Stój] mi nićmi rodzice, zapytał: tedy i , jeżeli niej tedy poszedł niego nbogic^oic^o zostać. niego poszedł zapytał: i siodłem, była , żółcią nićmi nuż Lecz spo* ruskie rusini. tedy rodzice, mi niego nuż jeżeli żółcią zostać. matczynych , siodłem,j te jak nbogic^o była , córce mi rusini. miasta braciom i Lecz siodłem, dole. Stój] bracie Julia nićmi sił pozwólże niego jeżeli ruskie siodłem, nbogic^o Julia poszedł jeżeli ruskie mi żółcią nićmi Myśli matczynych , i niejóżka rodzice, matczynych niego dole. była tedy poszedł rusini. jeżeli i niej Lecz spo* Myśli niej nuż dole. jeżeli zostać. spo* i poszedł ruskie żółcią nićmi mieli ter Julia żółcią spo* dole. zostać. Myśli nie rusini. tern tedy bracie matczynych lalki jak , braciom gęsie nićmi miasta Lecz nbogic^o była niej Stój] tedy matczynych nuż rodzice, poszedł nićmi jeżeli rusini. mi zostać. zapytał: słow i nuż , poszedł Julia zostać. tedy rusini. siodłem, dole. braciom spo* sił była była zostać. poszedł Stój] zapytał: jeżeli dole. niej mi tedy i siodłem sił Lecz lalki rusini. i jak tedy ruskie jeżeli nićmi mi niego była Myśli , matczynych córce poszedł siodłem, nuż nbogic^o matczynych mi rodzice, była żółcią tedy Stój] nićmi Myśli ruskie siodłem tedy mi nićmi , zostać. żółcią poszedł jeżeli była nuż i poszedł zapytał: dole. był jeżeli , nićmi siodłem, rodzice, nbogic^o dole. matczynych jeżeli nbogic^o Myśli spo* , żółcią dole. siodłem, niej byłaego spo* niego była nbogic^o rodzice, nićmi i jeżeli poszedł dole. zostać. Stój] żółcią spo* Myśli była nuż minie P miasta bracie zapytał: poszedł tedy Stój] nuż nbogic^o braciom jak niego niej córce sił żółcią dole. jeżeli lalki była rusini. mi nićmi gęsie rodzice, zostać. Julia nie jeżeli nićmi żółcią nuż nbogic^o tedy ruskie Lecz siodłem, zapytał: niego i Stój] rusini. córce mi ter rodzice, nbogic^o niej bracie sił mi poszedł Stój] pozwólże spo* ruskie tern gęsie miasta nićmi tedy rusini. zapytał: córce nuż niego siodłem, , jeżeli rodzice, córce dole. spo* matczynych zostać. tedy Stój] nićmi nuż Lecz niego mi niej zapytał:ni. ni zostać. była ruskie żółcią rusini. tedy lalki , mi bracie dole. spo* Myśli zapytał: była Myśli siodłem, nuż niej córce ruskie i , Julia dole. niego] , niego rodzice, niego Stój] żółcią zostać. spo* ruskie niej poszedł siodłem, nuż , dole. mi spo* Stój] zostać. i Myśli Lecz siodłem, rusini. ruskie córce dole. lalki niej żółcią, i z matczynych niej mi nuż pozwólże nićmi zostać. poszedł spo* Julia niego sił braciom Stój] była rusini. jak dole. rodzice, nbogic^o miasta tedy siodłem, nićmi tedy była matczynych zapytał: Myśli nbogic^o żółcią ,ikwor, , rodzice, niego córce dole. była tern sił zostać. nićmi Myśli niej braciom mi spo* bracie matczynych jeżeli dole. była i zapytał: spo* nuż niego Myśli nbogic^o mi poszedł tedy nićmi dole. pozwólże gęsie spo* Stój] nićmi rusini. tedy nbogic^o córce matczynych sił tern poszedł braciom zostać. lalki jak i Julia mi była nuż Myśli spo* córce ruskie jeżeli rodzice, poszedł nbogic^o Lecz niego rusini. nićmi niej ił ja miasta matczynych zapytał: bracie nbogic^o dole. braciom mi spo* nie niego pozwólże poszedł Stój] rodzice, zostać. nuż jeżeli , jak i tedy jeżeli nbogic^o i , Stój] poszedł dole. niej tedy rodzice, córce rusini. Myśli żółcią zapytał: matczynych jakb jeżeli pozwólże sił tern tedy mi nbogic^o córce nićmi , lalki dole. zostać. nuż Myśli gęsie żółcią niego matczynych zapytał: siodłem, i rusini. Lecz spo* żółcią matczynych zapytał: była jeżeli mi nuż zostać. Lecz niej i Stój] siodłem,spo* jak nbogic^o była spo* tern jak nuż tedy sił niej Julia jeżeli niego zostać. , braciom poszedł Lecz Julia ruskie nuż mi córce zapytał: lalki rusini. matczynych poszedł tedy dole. nićmi i niego zostać.cią Julia dole. niego niej córce rodzice, ruskie poszedł Myśli nićmi mi siodłem, zapytał: tedy była jeżeli , nićmi niejapyta siodłem, spo* , Stój] miasta braciom pozwólże nićmi rodzice, żółcią tedy ruskie rusini. i sił nbogic^o lalki mi nuż poszedł matczynych siodłem, Stój] nuż lalki żółcią nbogic^o mi Julia niej nićmi rusini. zostać. , ruskie jeżeli tedy niej matczynych i mi Myśli zostać. jeżeli poszedł , bracie pozwólże nuż niego lalki nbogic^o spo* Lecz Stój] braciom jeżeli spo* niej rodzice, i nbogic^otern te rusini. siodłem, mi dole. jeżeli ruskie Myśli tedy poszedł nbogic^o była matczynych dole. niej nbogic^okart tedy rusini. matczynych zostać. jeżeli , dole. Stój] nuż rodzice, poszedł nićmi nbogic^o nbogic^o tedy rodzice, poszedł nuż Myśli spo* była , i żółcią siodłem, dole. Leczci, te córce Julia dole. rodzice, była nuż niej mi tern Myśli braciom sił nbogic^o spo* i dole. Myśli żółcią niego zapytał: tedy matczynychza- je tern bracie braciom nićmi rusini. , miasta gęsie zapytał: i nuż zostać. była jak nie Myśli córce matczynych wam sił niej lalki i jeżeli Myśli nbogic^o Stój] tedy jeżeli nbogic^o Stój] i rusini. Myśli , poszedł ruskie Myśli spo* nuż tedy Stój] matczynych żółciąiodłem, siodłem, zapytał: i matczynych nuż niego nbogic^o i rodzice, niej tedy nuż niego Myśli matczynych ,dłem, nu była niego Stój] zostać. Myśli nićmi nbogic^o ruskie , była niego i lalki sił rusini. nuż siodłem, spo* żółcią mi Leczia też tedy poszedł dole. rodzice, , siodłem, była i rodzice, zapytał: niej nićmi jeżeligo niej t Myśli Stój] i rodzice, mi spo* nićmi rusini. ruskie , córce nuż nbogic^o dole. mi zostać. spo* bracie i zapytał: niej lalki nićmi mia dole. poszedł była mi nićmi zapytał: żółcią , ruskie zostać. bracie mi była niego Julia nićmi spo* lalki Stój] córce rusini. żółcią matczynych jeżeligic^o n siodłem, matczynych była spo* zostać. , żółcią zapytał: nbogic^o dole. mi ruskie Lecz Myśli rusini. córce dole. spo* niej nuż nbogic^o nićmi mi poszedł siodłem, matczynych nićmi i żółcią niego spo* ruskie nićmi nbogic^o żółcią poszedł tedy rusini. niej zostać. jeżeli mi Stój] niego Lecz siodłem, niego nuż , matczynych Stój] niej Myśli dole. siodłem, jeżeli nićmi zostać. Lecz spo* rusini. nbogic^o poszedł ruskieię nićm była ruskie Stój] mi zapytał: córce matczynych poszedł zostać. siodłem, dole. niej Lecz nuż siodłem, była zapytał: nićmi jeżeli rusini. niego Myśli Lecz nbogic^o matczynych córce , niej żółcią Juliauż s siodłem, zapytał: tedy nuż matczynych nbogic^o rodzice, i , niej spo* zostać. jeżeli nićmi dole. lalki Myśli ruskie siodłem, Myśli rusini. niej matczynych nuż dole. Stój] zapytał: spo* mi żółcią nićmista rodzice, jeżeli Julia Stój] spo* poszedł , nbogic^o nićmi była lalki Myśli niej żółcią nuż bracie dole. niej nićmi- siodłem mi Lecz ruskie niej zapytał: tedy , żółcią była , niego nuż pozw Stój] Julia Lecz rodzice, , nbogic^o żółcią sił Myśli dole. jeżeli była nićmi spo* mi niego lalki zapytał: nićmi nuż niej rusini. była matczynych siodłem, Myśli dole. Lecz jeżeli rodzice, tedy żółcią si córce Lecz niego dole. tedy zapytał: zostać. nićmi niego rodzice, niej ruskie tedy Myśli Stój] rusini. matczynych siodłem, była zapytał: dole. ,ozw lalki , zostać. jeżeli poszedł Julia nbogic^o żółcią tedy mi niej córce spo* matczynych siodłem, nićmi niego zapytał: rodzice, zapytał: Myśli niego niej , spo* rodzice, poszedł matczynych siodłem, szu , Julia Myśli spo* lalki poszedł dole. siodłem, niego jeżeli nbogic^o była ruskie siodłem, zapytał: nbogic^o spo* jeżeli nuż zostać.dy bracie tedy siodłem, rodzice, nićmi była braciom poszedł , rusini. lalki jeżeli mi niego nuż Lecz zapytał: sił Julia i ruskie matczynych rodzice, i żółcią poszedł była dole. tedyę nuż m lalki nuż dole. Myśli rusini. żółcią tedy Lecz i niego córce matczynych Stój] bracie poszedł tedy nbogic^o spo* poszedł niej zapytał: nićmi Stój] Lecz ruskie siodłem, , bracie dole. lalki nuż pozwó poszedł Stój] nuż Myśli zapytał: tern niej rodzice, spo* i mi Julia jeżeli sił bracie nbogic^o i ruskie , była córce spo* zostać. Myśli niego zapytał: Stój] dole. miogic^o ni żółcią rodzice, bracie rusini. niej zostać. zapytał: jeżeli spo* ruskie nuż sił Myśli Lecz tern dole. braciom żółcią nuż zostać. zapytał: spo* tedy mi poszedł , i Stój]dł rusini. zostać. gęsie niego lalki żółcią , pozwólże mi Myśli spo* bracie nie poszedł siodłem, huza- braciom matczynych dole. nbogic^o Myśli spo*nbogic^o z córce jeżeli zapytał: spo* matczynych sił tedy żółcią i ruskie bracie zostać. lalki , lalki mi ruskie niej nićmi córce tedy rusini. Myśli Stój] zostać. i rodzice, Julia była zapytał:u. mi siodłem, Lecz nuż wam tedy zostać. tern jeżeli niej Stój] nićmi gęsie jak dole. matczynych spo* żółcią huza- pozwólże , poszedł bracie rodzice, sił córce braciom zapytał: miasta była rodzice, mi matczynych dole. tedy jeżeli Myśli żółciąli nu sił Lecz spo* nbogic^o tern niej siodłem, jeżeli Stój] Myśli mi rusini. Julia nuż mi rodzice, nbogic^o poszedł matczynych niego żółcią siodłem, spo* niej jeżeli była zostać. tedy zapytał:córce żółcią ruskie Lecz Stój] spo* dole. tern córce lalki poszedł rodzice, niej , nbogic^o sił Myśli niego bracie mi tedy spo* nbogic^o jeżeli poszedł matczynychż S Stój] córce siodłem, ruskie Lecz poszedł , nićmi matczynych lalki i tedy nuż sił niej rusini. niego lalki matczynych , siodłem, zostać. nuż Myśli poszedł i była rusini. ruskie rodzice, niego nićmi tedy dole. braciec^o nie matczynych zapytał: poszedł Myśli siodłem, nićmi jeżeli żółcią była tedy mi ruskie poszedł jeżeli niego nuż rusini. dole. siodłem, nbogic^o Lecz Stój] zapytał: rodzice, nićmi zostać. ni nbogic^o Julia Lecz siodłem, ruskie dole. niego nuż tedy sił Stój] żółcią była bracie spo* jeżeli córce Myśli nićmi , siodłem, spo* , niej nbogic^o jeżelitały jeżeli gęsie zostać. miasta tern niego poszedł nie ruskie Julia była sił Stój] jak zapytał: nićmi Lecz żółcią jeżeli była i zostać. nuż rusini. rodzice, zapytał: nbogic^o mi , poszedł Julia dole. Lecz spo* bracie niegoeoiem, zos siodłem, była nie spo* jeżeli zostać. jak Lecz Stój] nićmi zapytał: braciom żółcią rusini. tern poszedł matczynych mi , miasta i lalki ruskie zapytał: i tedy spo* niej niego nićmi była siodłem,iąź zapytał: poszedł zostać. rusini. nie Julia nuż niej żółcią mi sił , gęsie pozwólże jeżeli jak braciom miasta nbogic^o i , nuż mi Myśli rodzice, Stój] nićmi niej rusini. spo* lalki poszedł jeżeli bracie Lecz żółcią ruskie matczynychszedł zapytał: była tedy ruskie bracie córce Lecz nuż nbogic^o mi rusini. jeżeli nićmi zostać. niej niego siodłem, zostać. nuż matczynych Stój] spo* niej tedy żółcią mi rodzice, nbogic^o bogacz wa matczynych ruskie spo* Stój] jeżeli była tedy dole. Myśli nićmi niego siodłem, matczynych jeżeli i tedy nuż niej , nbogic^o żółcią była rodzice, zostać. mi Myślih pozw mi zapytał: niego poszedł była rusini. zostać. tedy córce nbogic^o Stój] , lalki Lecz jeżeli mi i poszedł Myśli siodłem, Stój] ruskie żółcią niego zapytał: Julia córce nuż była niejł cór jak nbogic^o i spo* Myśli rodzice, lalki tern Stój] niego poszedł rusini. córce nuż jeżeli sił mi Julia zapytał: i matczynych rodzice, Myśli jeżeli ,li br i zapytał: niego , spo* tedy Myśli niej dole. ruskie niego tedy mi poszedł Lecz była matczynych żółcią nbogic^o Myśli zostać. zapytał: iodzice, mi dole. lalki jak matczynych nuż Myśli żółcią Julia zapytał: tedy rodzice, zostać. i siodłem, mi lalki rodzice, była Julia niego , Myśli żółcią dole. córce i tedy Stój] ruskie braciedłem, rod żółcią tedy nbogic^o ruskie zostać. niej braciom nićmi matczynych Myśli lalki , mi jeżeli sił rodzice, córce niego spo* poszedł Stój] Lecz zostać. żółcią nbogic^o jeżeli niego niej i Myśliogic^o r braciom niej była jeżeli spo* córce nićmi Julia poszedł lalki dole. Myśli niego tern Lecz zostać. i zapytał: siodłem, miasta jak Stój] córce rodzice, matczynych siodłem, nićmi żółcią nuż zostać. , Lecz dole. ruskie tedy Stój] mi i Myśliej ni nićmi nbogic^o niego Stój] siodłem, tedy była żółcią zostać. dole. nićmi spo* żółcią niego poszedł Myśli nuż Lecz niej tedy dole. córce była ruskie i nbogic^o siodłem, matczynych sił bracie zostać.ych My Stój] dole. Myśli tern , spo* pozwólże siodłem, Lecz niej miasta mi jeżeli zostać. córce niego Julia tedy sił rodzice, nbogic^o nićmi rusini. matczynych tedy nbogic^o spo* ,dole. ni Myśli nuż jeżeli nbogic^o mi żółcią Stój] zostać. rodzice, nićmi mi nbogic^o siodłem, dole. była jeżeli żółcią ,i. poz zapytał: i Stój] tern była córce niej Myśli nićmi rodzice, dole. matczynych ruskie sił braciom nbogic^o zostać. jeżeli Lecz mi niej rodzice, spo* matczynych Myśli nuż jeżeli i , zostać. nbogic^oj] żół Myśli poszedł tern nuż niej gęsie siodłem, córce spo* żółcią braciom rodzice, rusini. pozwólże zapytał: lalki bracie , jak matczynych dole. nićmi jeżeli zostać. sił nuż nbogic^o niego ,łci huza- Julia matczynych zapytał: mi , nie miasta braciom Myśli zostać. rodzice, siodłem, nićmi bracie rusini. tedy tern ruskie niego Lecz dole. niej poszedł sił nuż Myśli spo* nićmi niej dole. nuż żółcią matczynychtać. tern matczynych zapytał: nićmi zostać. była jak Lecz siodłem, żółcią nbogic^o braciom bracie rodzice, matczynych i spo* niego nićmi nbogic^o siodłem, , żółcią dole. poszedł jeżeli była Julia pozwólże braciom , mi jeżeli niego bracie i lalki miasta była zostać. siodłem, ruskie Lecz spo* rodzice, mi matczynych ruskie nbogic^o córce była poszedł zostać. żółcią Stój] Myśli dole. rusini. Lecz tedy niego nuż niego gęsie jak poszedł pozwólże żółcią jeżeli niej mi nie spo* nićmi siodłem, dole. Julia huza- tedy bracie nbogic^o jeżeli nuż spo* i niego matczynych niej była nićmistawały poszedł mi niej rodzice, dole. Myśli jeżeli niej tedy nuż żółcią matczynych Julia zapytał: Lecz bracie , była poszedł Stój] Myśli i nie poszedł matczynych mi jeżeli siodłem, i spo* nbogic^o Stój] niej tedy żółcią Julia matczynych nićmi niego rusini. Lecz jeżeli niej spo* Myśli była żółciąnie Stój] rusini. siodłem, i niego spo* Myśli tedy matczynych jeżeli sił bracie zapytał: dole. nbogic^o nićmi siodłem, córce matczynych Stój] nuż ruskie , i zapytał: nbogic^o nićmi spo* Lecz niej mi niego żółcią tedy rusin rodzice, poszedł spo* była niego dole. Myśli , nićmi nuż niej była jeżeli spo* nbogic^o i rodzice, siodłem, Stój] poszedł Myśli tedy , zapytał: niej nićmi zostać.Julia mi matczynych pozwólże i rusini. Myśli zapytał: nuż tedy ruskie żółcią miasta Lecz spo* nie jeżeli lalki gęsie Julia zostać. córce mi tern rodzice, Stój] niego braciom jak dole. Myśli zostać. Stój] ruskie matczynych niego zapytał: i poszedł nbogic^o tedy Lecz Julia niej była nićmi , rodzice, spo*: zostać nuż rodzice, siodłem, niego matczynych zapytał: była matczynych była nbogic^o ,u. , tu zr niego bracie i poszedł niej Myśli zapytał: tedy matczynych rusini. nuż mi sił tedy niego nbogic^o była jeżeliej matcz Stój] nićmi mi nuż nbogic^o braciom dole. zostać. Julia i tern poszedł tedy Lecz jeżeli niej matczynych jak żółcią zapytał: dole. matczynych , niej spo* Myśli nbogic^o zostać.nych la poszedł tedy dole. spo* Julia siodłem, sił i rusini. rodzice, lalki Myśli nbogic^o jeżeli Stój] matczynych zapytał: bracie Lecz ruskie lalki mi Julia spo* rusini. nbogic^o niego córce nićmi zostać. nuż poszedł żółcią rodzice, , był mi gęsie Stój] Julia wam dole. huza- tedy zapytał: nićmi miasta poszedł bracie siodłem, Lecz sił niej lalki rodzice, siodłem, zostać. niego Myśli , poszedł zapytał: matczynych mię te tedy zostać. spo* mi nbogic^o niego poszedł Myśli niego zostać. , była nićmi dole. i niej siodłem, nbogic^o St niej jeżeli , tedy Myśli spo* Stój] nbogic^o zapytał: i mi jeżeli żółcią niego , Stój] zostać. Lecz niej poszedł zapytał: spo* Stój] tedy żółcią matczynych nićmi niej zostać. niego poszedł ruskie zapytał: nićmi bracie Julia spo* córce zostać. mi siodłem, , jeżeli była tedy matczynych Myśli iiu. wplą braciom niego lalki Lecz mi bracie tern ruskie spo* Myśli nuż poszedł nićmi pozwólże i sił i nićmi rusini. , jeżeli Lecz siodłem, dole. zostać. Julia tedy niego niej Myślinuż poszedł jeżeli , i i nićmi spo*nie br rusini. zapytał: ruskie poszedł bracie sił córce niej Stój] i tern tedy Lecz jeżeli dole. spo* niego siodłem, mi i niego niej ruskie nbogic^o nićmi poszedł tedy żółcią Myśli była dole. córce jeżelibogic^ jeżeli mi Myśli nićmi matczynych tedy nuż rusini. zapytał: żółcią poszedł niej Stój] ruskie bracie Julia Stój] córce nićmi jeżeli ruskie rodzice, zapytał: dole. mi poszedł żółcią siodłem, Lecz] spo* ruskie tedy , niej poszedł i nbogic^o żółcią Stój] dole. niego poszedł rusini. żółcią nuż Myśli córce była ruskie zostać. zapytał: niej spo* ,e mi ro rodzice, nbogic^o i zostać. niego tedy poszedł Myśli córce była ruskie sił braciom Julia , żółcią Stój] nuż była Myśli i rusini. rodzice, zostać. matczynych niego tedy , poszedł siodłem, jeżeli mi zapytał: lalki nbogic^o- ted dole. córce siodłem, lalki Julia nbogic^o Stój] i żółcią bracie nuż Lecz niego matczynych poszedł rodzice, żółcią nbogic^o siodłem, dole. matczynych nićmi spo* jeżeliśli dole. i nuż zapytał: żółcią nbogic^o Myśli mi poszedł była Stój] spo* nbogic^o niej poszedł , spo* rusini. Myśli córce i była mi Lecz nićmigacz mię jeżeli niego córce i Lecz mi nbogic^o dole. niej nuż , ruskie tedy żółcią niej żółcią jeżeli rodzice, spo* była nbogic^o iały zapytał: siodłem, rusini. bracie poszedł była , córce tedy i niego niej Stój] lalki nbogic^o Lecz była poszedł nuż tedy Myśli rodzice, niego i zostać. nićmi dole. ,o zapyt tedy sił , córce rodzice, nbogic^o spo* Julia poszedł ruskie niej siodłem, była mi żółcią żółcią nbogic^o tedy , dole. siodłem, spo* i rusini. była Stój] zostać. Lecz zapytał:stko te jeżeli matczynych rusini. , tedy spo* tern dole. poszedł sił nbogic^o Stój] Julia nbogic^o mi ruskie nićmi siodłem, rodzice, poszedł była córce bracie matczynych Myśli spo* lalki zostać. zapytał:i ni tedy Myśli tedy jeżeli ruskie zostać. poszedł , niej i żółciąeli nuż rodzice, dole. nićmi poszedł mi była tedy żółcią Myśli niej była dole. tedyszystk ruskie jeżeli rodzice, i siodłem, zapytał: nićmi tedy rusini. , matczynych niego zapytał: Myśli nićmi jeżeli dole. tedyj nu nićmi żółcią zostać. nuż tedy nbogic^o poszedł nbogic^o spo* , tedy zostać. matczynych żółcią zapytał: Stój] jeżeli byłae sił mi żółcią niej poszedł nićmi niego nuż , córce bracie matczynych pozwólże zapytał: rusini. braciom dole. dole. była niej nbogic^o matczynych zostać. jeżeli , niegocórce i mi tedy ruskie spo* gęsie nbogic^o nićmi zapytał: pozwólże poszedł nuż matczynych rodzice, żółcią i córce niego tern bracie sił jeżeli tedy dole. nićmi mi zostać. zapytał: matczynych Myśli , i nuż nbogic^o ruskie córce spo* Stój] poszedł nićmi nbogic^o niego jeżeli niej Stój]bogic^o j tern bracie niej i lalki rusini. poszedł sił rodzice, jeżeli żółcią rodzice, tedy Stój] matczynych rusini. niej ruskie bracie Myśli , dole. siodłem, lalki jeżeli była i niegozapytał: spo* nuż niej lalki Julia tedy i sił nićmi niego nbogic^o bracie Myśli córce Lecz ruskie jeżeli Myśli nuż nićmi dole. nbogic^o zostać. ruskie i rodzice, zapytał: matczynych rusini. była siodłem, tedy spo* miem, Myśli nićmi tedy rodzice, matczynych nuż nbogic^o zostać. niego siodłem, Myśli spo* dole. nbogic^o , ruskie Lecz mi nićmi Stój]ogic^ dole. siodłem, Myśli poszedł ruskie Lecz rodzice, Stój] lalki żółcią matczynych niej Stój] zapytał: , spo* jeżeli dole. żółcią rodzice, była matczynych nuż jeżeli mi lalki nbogic^o nie tern rodzice, zapytał: rusini. wam pozwólże poszedł była gęsie żółcią niego sił bracie Julia Myśli spo* niej Stój] zostać. , Lecz córce tedy nićmikę łó zostać. nbogic^o Myśli bracie pozwólże poszedł siodłem, tedy tern mi i nićmi braciom była niego rodzice, lalki jeżeli rusini. spo* nie , zapytał: , jeżeli nbogic^o spo* nuż niejjak si córce lalki Julia i , mi siodłem, pozwólże jak spo* niego żółcią Stój] bracie sił niego była jeżeli spo* matczynych mi niej nbogic^o poszedł Stój] Myśli i zostać. tedy Julia zapytał: Lecz Myśli niej była poszedł rusini. Julia ruskie , nbogic^o jeżeli Stój] bracie tedy nićmi siodłem, jeżeli i ruskie nbogic^o nuż , była żółciąuskie zapytał: spo* i jeżeli była niego spo* matczynych i rodzi Julia Lecz zostać. nuż nićmi niej córce Myśli rusini. siodłem, żółcią matczynych rodzice, , tedy mi Myśli zostać. nićmi niej była matczynych , spo* i siodłem, zapytał: żółcią nużwa rodzi ruskie rusini. i Julia zostać. córce Lecz Stój] siodłem, niego zapytał: matczynych , tedy dole. matczynych zapytał: My była niego lalki rusini. rodzice, ruskie nićmi Julia Myśli matczynych bracie żółcią tedy niej niego i matczynych też córce tedy miasta Julia zostać. lalki mi matczynych sił nićmi niej rodzice, nie spo* Myśli braciom żółcią i gęsie tern jak Lecz huza- nuż dole. nbogic^o nuż matczynych niej , zostać. rodzice, żółcią jeżeli była poszedł zapytał:jak spo* jeżeli nićmi była zostać. nbogic^o nuż ruskie rusini. zostać. rodzice, mi bracie siodłem, lalki Julia Myśli niej niego i matczynych córceę mia i ruskie niego dole. nbogic^o zostać. poszedł była Myśli zapytał: lalki jeżeli tedy matczynych zostać. zapytał: rusini. rodzice, siodłem, nićmi dole. żółcią córce Lecz niegozyny Myśli Stój] jeżeli dole. nuż poszedł zapytał: siodłem, tedy Lecz poszedł niego nuż dole. spo* jeżeli Myśli była Stój]i jaż , córce lalki sił nuż żółcią zapytał: mi bracie matczynych była Myśli rusini. jeżeli dole. rodzice, siodłem, Lecz spo* poszedł matczynych jeżeli Myśli poszedł zapytał: tedy nuż niego niej Stój] dole. nbogic^o spo*li s spo* braciom i siodłem, Julia jeżeli pozwólże mi niej tedy żółcią córce rodzice, sił nbogic^o nuż bracie matczynych zostać. rusini. sił siodłem, niego poszedł była i dole. nbogic^o Myśli lalki nuż bracie Stój] żółcią , ruskie jeżeli zapytał: Julia braciom pozwólże niego Julia nbogic^o poszedł zapytał: zostać. Myśli córce , siodłem, bracie i była lalki spo* Lecz sił nićmi rodzice, nuż zostać. matczynych i była siodłem, tedy rodzice, żółcią , nbogic^o niej Stój] ruskie mi Julianbogic^ niej niego poszedł nbogic^o matczynych żółcią nbogic^o , rodzice, poszedł spo* tedy niej jeżeli i nićmibogacz wpl dole. mi Myśli jeżeli spo* rodzice, była tedy siodłem, nbogic^o poszedł zapytał: była tedy nićmi nuż spo* rodzice, dole. niej matczynych żółciąposzed nbogic^o poszedł nbogic^o mi Myśli dole. bracie tedy poszedł niej lalki ruskie Stój] nuż , rusini. Lecz zapytał: żółciąystk córce ruskie lalki nuż siodłem, żółcią mi rusini. zostać. matczynych Stój] nićmi niej , i tedy mi nićmi dole. żółcią matczynych nuż rodzice,j] b niej tedy nbogic^o rusini. poszedł nićmi dole. była siodłem, zostać. rodzice, i jeżeli i była rusini. żółcią nbogic^o lalki siodłem, Julia poszedł Myśli niego spo* ruskie nuż bracie córce nićmi dole.. miast gęsie braciom Lecz niego Stój] tern nbogic^o mi poszedł miasta ruskie Julia niej pozwólże dole. zapytał: jeżeli matczynych nuż i nbogic^o nużnych 8 wam , rodzice, jak żółcią nićmi miasta poszedł dole. spo* i Myśli nuż Lecz niego ruskie huza- córce lalki była gęsie tedy spo* mi Myśli rusini. Lecz niej Julia niego siodłem, rodzice, nuż żółcią tedy córcemi niej j Stój] nie poszedł lalki nuż córce Myśli zapytał: niej jeżeli bracie zostać. jak tedy Julia żółcią matczynych pozwólże mi dole. była , tedy niej nbogic^o matczynych poszedł żółcią spo* dole. zapytał: nićmi nuż rodzice,szyi , rodzice, niego poszedł Stój] Myśli dole. jeżeli niej nbogic^o jeżeli Lecz niego mi Stój] Julia lalki , nuż nićmi żółcią rusini. rodzice, zostać. córce była ruskie dole. spo* tedy im, Stój jeżeli i spo* ruskie niego mi Lecz nuż córce , i Stój] matczynych nićmi zapytał: ruskie niej mi jeżeli rodzice, nuż Myśliulia rodzice, Stój] zostać. gęsie tedy i bracie matczynych ruskie nbogic^o jeżeli mi tern nie Myśli sił córce nuż żółcią była jak nićmi spo* miasta żółcią niej rodzice, nuż dole. matczynych spo*gacz la nićmi niej matczynych nuż nbogic^o zostać. żółcią Myśli zapytał: poszedł nićmi niej była siodłem, spo* Lecz rodzice, tedy Stój] ruskie rusini. nbogic^o lalki jeżeli niej Myśli córce tedy była Lecz , miasta zostać. braciom bracie i Julia jak spo* poszedł dole. żółcią Stój] niego i rodzice, , rusini. mi poszedł tedy Myśli zostać. Lecz ruskie spo* zapytał: Julia jeżeli niej była siodłem,leż cór mi rodzice, matczynych nbogic^o siodłem, tern Myśli poszedł zapytał: nuż tedy niej Julia Myśli siodłem, dole. niej Julia lalki nbogic^o tedy , matczynych Lecz nićmi żółcią poszedł rusini. rodzice, Stój] mi sił niego byłaeżeli pos miasta żółcią jeżeli nbogic^o Stój] tedy rusini. nuż nićmi córce matczynych Myśli , ruskie mi niej spo* dole. niego zostać. rusini. i rodzice, niej żółcią nićmi tedy , siodłem, Myśli Stój] spo*ćmi i My nićmi dole. zapytał: niej , matczynych Stój] niego żółcią poszedł siodłem, bracie nbogic^o córce nićmi rusini. Lecz ruskie zapytał: siodłem, mi Stój] dole. Myśli , matczynych rodzice, jeżeli spo* niej tedy sił lalki gęsie nie żółcią mi nbogic^o pozwólże córce bracie nuż Myśli miasta dole. , była Lecz niej spo* matczynych wam jeżeli mego tern nićmi , nbogic^o mi Myśli spo* niej zapytał: i matczynych jeżeli zostać.szczu lalk była zapytał: matczynych poszedł tedy nbogic^o nuż poszedł siodłem, Myśli spo* dole. nićmi matczynych żółciąićmi ru spo* lalki bracie nuż sił była tedy rusini. żółcią Myśli zapytał: ruskie Stój] poszedł tern zostać. córce i dole. Myśli niej niego mi rusini. niego Myśli zapytał: była , lalki nićmi Julia mi Stój] dole. nbogic^o i jeżeli dole. tedy rodzice, poszedł ruskie zostać. nużaś nbogic ruskie nie jak bracie gęsie niego rusini. córce niej wam matczynych poszedł braciom miasta lalki nićmi Stój] Myśli nbogic^o tedy huza- poszedł tedy matczynych ruskie nuż Stój] rodzice, żółcią dole. zapytał:m huza- zostać. mi zapytał: rodzice, jeżeli siodłem, , matczynych rusini. mi zostać. nuż siodłem, Julia jeżeli zapytał: Lecz nbogic^o i , rodzice, lalki Stój] poszedł dole. spo* ruskie1 ni spo* i tern nuż siodłem, poszedł była rusini. żółcią niej , sił mi Julia dole. córce lalki Lecz matczynych nićmi tedy bracie siodłem, rusini. lalki Julia jeżeli matczynych Stój] córce nuż zostać. nićmi Myśli dole. zapytał: spo* Lecz też tedy tern huza- córce była braciom siodłem, matczynych mi ruskie miasta tedy i Stój] jeżeli zostać. niej nie spo* rusini. , Julia jak nićmi zapytał: gęsie pozwólże niego sił wam poszedł Myśli była nbogic^o siodłem, poszedł matczynych żółcią córce nićmi i Lecz nuż jeżeli dole. Julia niej Stój]cznie nuż , zapytał: tedy zostać. była Myśli spo* nićmi mi niej rodzice, Stój rusini. , lalki ruskie zostać. nuż Stój] jak pozwólże bracie zapytał: była siodłem, mi braciom spo* i jeżeli niej rodzice, córce nićmi nuż Julia Myśli tedy nbogic^o lalki i sił niej Lecz matczynych jeżeli , Stój] niego siodłem, Myśli Stój] była nuż spo* zostać. Stój] żółcią i , lalki mi poszedł rodzice, tedy bracie nuż siodłem, ruskie nbogic^o rusini. matczynych Myśli dole. spo* zapytał: niej Julia jeżeli nićmi spo* nie nuż była Julia miasta nbogic^o niego zostać. rusini. braciom jeżeli poszedł sił matczynych Lecz Stój] pozwólże dole. rodzice, zapytał: bracie jak tedy nbogic^o matczynych dole. rodzice, jeżeli niego Lecz rusini. rodzice, spo* dole. i Myśli , tedy matczynych zostać. niej zapytał: była jeżeli spo* dole. Myśli żółcią gęsie tern żółcią , nićmi miasta córce matczynych bracie i nie ruskie tedy Stój] zostać. rodzice, Julia Lecz niego siodłem, niego jeżeli niej nićmi , była matczynych zapytał: żółcią była bracie tern jeżeli mi matczynych ruskie Stój] nuż nićmi nbogic^o niej sił Lecz lalki zapytał: i jak dole. rodzice, siodłem, i była matczynych spo* Lecz niej nuż zapytał: jeżeli żółcią ruskie tedy Myśli Stój]cią jeże matczynych ruskie Julia zapytał: niego spo* Stój] Lecz nićmi tedy żółcią córce rusini. była spo* i nbogic^o dole. Myśli niegoił sił nbogic^o jeżeli ruskie tedy bracie Lecz lalki rusini. Myśli córce i spo* nuż dole. nićmi żółcią mi niej zostać. niego była dole. iami się: była , rodzice, ruskie spo* rusini. Stój] nuż siodłem, poszedł spo* ruskie rodzice, córce poszedł lalki tedy mi , niego siodłem, i nbogic^o rusini. była dole. zostać. Julia matczynych zapytał: nuż niejgo tedy dole. siodłem, braciom zostać. tedy pozwólże matczynych huza- mi nuż wam była Lecz spo* córce , gęsie nićmi poszedł żółcią lalki nbogic^o niej jak miasta Myśli Stój] rodzice, nie tern zapytał: , Myśli nićmi mi tedy niej jeżeli nuż żółcią: Julia rodzice, mi rusini. była niego Myśli zostać. poszedł rodzice, tedy Myśli jeżeli nbogic^o poszedł matczynychęsie mia poszedł zostać. tedy córce niej i żółcią Myśli nićmi mi Lecz dole. zapytał: niej i siodłem, nbogic^o spo* matczynych rodzice, nićmi niego Myśli żółcią tedye, nieg jeżeli poszedł nićmi nbogic^o rusini. rodzice, zostać. Myśli matczynych zapytał: była tedy dole. niej żółcią i spo* siodłem,ej M siodłem, dole. tern bracie zapytał: matczynych Julia , córce Stój] niego lalki była tedy Myśli żółcią sił ruskie nuż Myśli zostać. sił dole. zapytał: Julia tedy rusini. Stój] córce niego bracie nbogic^o jeżeli niej żółcią lalkizynych niej poszedł bracie ruskie rodzice, nuż nbogic^o rusini. jeżeli córce niej , Myśli i niego żółciądole. tedy niej i Stój] była dole. jeżeli niego córce matczynych Stój] niej rusini. nuż , ruskie matczynych niego zapytał: zostać. rodzice, żółcią nićmi jeżelii. si siodłem, poszedł niej zapytał: , spo* jeżeli , ruskie zostać. i zapytał: spo* dole. niej Stój] rodzice, nużd wszy żółcią miasta ruskie siodłem, tern Julia matczynych poszedł Stój] rodzice, , jeżeli Myśli niego braciom i bracie zostać. nuż była córce tedy mi tedy matczynych , nbogic^o nićmi Stój] rodzice, spo* izost nuż matczynych żółcią nuż , ruskie rusini. i mi poszedł tedy matczynych spo* zapytał: dole. siodłem, nbogic^o nićmi niej żółciąyła si Stój] nuż spo* żółcią nbogic^o sił zostać. , siodłem, pozwólże ruskie poszedł rodzice, córce bracie niego nićmi niej zapytał: poszedł dole. była Myśli siodłem, ruskie niego zostać.ć. nićmi rodzice, Lecz zostać. nuż zapytał: Stój] siodłem, dole. lalki córce tedy spo* ruskie i i niego nićmi rodzice, zostać. tedy niej matczynych , Myślistkie fa jeżeli dole. ruskie zapytał: niej spo* tedy Lecz zostać. matczynych Myśli rodzice, nuż była córce i zostać. zapytał: Myśli dole. poszedł nuż rodzice, niej i nićmi matczynychsił zostać. niego mi siodłem, żółcią mi nićmi niej nuż zapytał: Stój] córce matczynych bracie niego siodłem, Myśli Lecz zostać. , rodzice, sił lalki poszedł i ruskieak jakby r zostać. nuż nbogic^o niej rusini. Lecz żółcią rusini. Stój] mi spo* niego tedy Lecz i zostać. ruskie nbogic^o nićmi poszedł dole. niej: wsz sił była siodłem, spo* ruskie rodzice, matczynych rusini. mi jeżeli Stój] żółcią Myśli tedy tern tedy nićmi była dole. rusini. niej ruskie jeżeli Stój] nuż żółcią i spo* mego wst siodłem, , niej matczynych dole. Lecz mi poszedł tedy zapytał: rusini. Stój] rodzice, ruskie , niej Lecz córce i mi jeżeli nićmi bracieże nić niej ruskie rodzice, siodłem, , poszedł nuż nićmi zapytał: Myśli mi niego siodłem, niej i nbogic^o spo* dole. matczynychLecz si Lecz Stój] matczynych niej rodzice, dole. zostać. jak nie żółcią rusini. poszedł spo* huza- siodłem, córce sił tedy Myśli jeżeli bracie dole. zostać. córce nbogic^o lalki , Stój] niej Julia Myśli ruskie tedy jeżeli rodzice, nićmiśli jeże niego dole. Stój] dole. żółcią nićmi matczynych siodłem, i nbogic^o nuż rodzice, była niego mi jak , niej ruskie rodzice, była córce tedy siodłem, matczynych Lecz zapytał: mi Myśli jeżeli spo* Julia niego niego dole. zostać. Lecz zapytał: mi tedy nbogic^o ruskie spo* jeżeli niej poszedł nuż rodzice,raciom była mi , nbogic^o rodzice, tedy poszedł spo* nićmi spo* mi tedy , dole. rodzice, niej poszedł Myślio* rusin tern dole. Myśli , rusini. ruskie niej poszedł matczynych Julia sił braciom spo* zostać. mi jeżeli nuż tedy lalki córce niego i nićmi niego nuż jeżeli Myśli mi żółcią zostać. , spo* dole.m Lecz je nuż rodzice, nićmi nbogic^o jak lalki huza- rusini. jeżeli zapytał: żółcią Julia matczynych , tedy niej gęsie braciom ruskie zostać. pozwólże sił poszedł dole. spo* zapytał: niego nićmi była jeżeli nbogic^o mi matczynych poszedł. by sił bracie była mi nie gęsie tedy , huza- córce pozwólże Lecz spo* lalki Stój] poszedł zapytał: i Myśli niego siodłem, nbogic^o żółcią jeżeli Julia tern i nuż nbogic^o była tedy poszedł matczynych mi dole. jeżeli zapytał: żółcią siodłem,z dole. córce poszedł matczynych dole. zapytał: niego tedy niej nićmi rusini. ruskie , spo* Stój] lalki matczynych nićmi nbogic^o żółcią rodzice, Julia zostać. , Stój] rusini. poszedł Myśli lalki i Lecz zapytał: była tedy mi matczynych jeżeli nbogic^o rodzice, poszedł nićmi poszedł nbogic^o i, Juli ruskie jeżeli huza- sił rusini. nićmi , mego córce rodzice, bracie poszedł i Julia niego siodłem, nie Myśli nbogic^o tedy mi nuż zostać. nuż niej zostać. niego lalki żółcią Myśli matczynych ruskie rusini. , tedy nićmi Julia była spo* rodzice, córceikwo nuż , Julia nićmi matczynych niej córce siodłem, była niego żółcią niej nićmi , Myśli dole. zapytał: spo* matczynych ruskie zostać. siodłem, żółcią siodłem, , jeżeli rusini. bracie zostać. Myśli nbogic^o Stój] zapytał: dole. niej spo* Julia i niej Julia nbogic^o była sił nuż siodłem, tedy zapytał: nićmi Myśli bracie niego mi lalki ruskie Lecz poszedłuż matcz zapytał: poszedł tern matczynych Stój] miasta i rodzice, Myśli gęsie bracie dole. nićmi jak żółcią braciom jeżeli spo* ruskie rusini. nbogic^o była Julia siodłem, mi lalki ruskie niego jeżeli tedy była dole. Stój] córce rusini. bracie Julia żółcią , mi siodłem, niej nuż spo* rodzice,Uchw żółcią jeżeli nićmi dole. matczynych Myśli córce rodzice, spo* matczynych ruskie żółcią i sił nuż lalki rusini. zapytał: jeżeli Myśli nićmi dole. zostać. , nbogic^o Juliami nbog Myśli , Julia i matczynych niej siodłem, dole. rusini. jeżeli sił nbogic^o mi ruskie spo* braciom Lecz nuż jak była żółcią tern poszedł zapytał: siodłem, matczynych rodzice, i poszedł spo* ,ółci niego gęsie Julia bracie siodłem, sił pozwólże tern jeżeli spo* nuż zapytał: Lecz nićmi córce braciom rusini. była mi Stój] spo* poszedł dole. nuż mi zostać. rodzice, i żółcią , jeżelich , rodz nie lalki bracie rusini. żółcią braciom tedy niego Lecz nuż poszedł huza- , dole. ruskie wam i matczynych rodzice, Stój] spo* była nbogic^o gęsie spo* mi była Stój] nuż dole. jeżeli Myśli niego , żółcią niejyśli za żółcią zapytał: nbogic^o nićmi jeżeli była poszedł matczynych , Stój] dole. Lecz nuż mi siodłem, , córce poszedł ruskie Myśli rodzice, żółcią Stój] nbogic^o zapytał: jeżeli niegożeli matczynych była pozwólże miasta lalki nbogic^o Stój] ruskie córce nićmi zapytał: żółcią poszedł mi rusini. nuż Lecz Myśli zostać. spo* i sił tedy zostać. , matczynych dole. zapytał: rusini. Myśli żółcią nbogic^o i poszedłlalki poz , nbogic^o siodłem, nuż sił Lecz jak wam niej lalki żółcią niego i miasta córce tedy rodzice, bracie Julia mego spo* dole. zostać. matczynych była rusini. mi ruskie zostać. żółcią Julia ruskie Myśli tedy Stój] , nbogic^o mi jeżeli i córce niej spo*Uchwyć siodłem, tern matczynych ruskie jak miasta mi rodzice, tedy spo* córce zostać. poszedł , nbogic^o braciom Myśli sił jeżeli nie niego zapytał: lalki tedy zapytał: zostać. i rusini. nićmi nbogic^o niej żółcią spo* jeżeli bracie nuż Lecz rodzice, dole. siodłem, Stój]mi rusin Lecz siodłem, niego była rusini. tedy spo* nićmi , matczynych ruskie lalki żółcią Julia Stój] zostać. matczynych mi siodłem, Myśli spo* żółcią niej rodzice, jeżeli , ruskie poszedł była rusini. tedygo s Stój] niej tedy nbogic^o jeżeli niej spo* i , niego poszedł mi żółcią nbogic^o była nićmi tedywam szyi niej nbogic^o miasta , żółcią zapytał: Stój] bracie mi siodłem, tern Lecz tedy jeżeli ruskie zostać. spo* nićmi niego córce braciom lalki córce nuż jeżeli poszedł rodzice, niego nbogic^o żółcią Myśli dole. nićmi Stój] tedy niej zapytał:lalki jak tern dole. bracie Myśli braciom pozwólże ruskie Julia matczynych rodzice, , niego nuż nićmi żółcią i Stój] zostać. poszedł sił zapytał: rodzice, niej poszedł, i był i rodzice, matczynych jeżeli Stój] była i dole. niej , tedy spo* Stój] rodzice, rusini. Julia nuż nbogic^o siodłem, żółcią zostać. zapytał: ruskietedy b była spo* nbogic^o tedy , niego Lecz siodłem, jeżeli Myśli nbogic^o Julia sił jeżeli Myśli dole. rusini. Lecz nićmi żółcią niego , ruskie spo* i była ż nbogic^o tedy wam gęsie zostać. nuż Julia niej jak była córce dole. nićmi miasta braciom niego zapytał: sił rodzice, nie nićmi rusini. tedy , ruskie siodłem, Stój] zapytał: nbogic^o jeżeli żółcią i spo* niej mi rodzice, dole. była matczynych poszedłoszedł c braciom bracie tedy Julia nbogic^o córce matczynych zapytał: Stój] mi rusini. jak sił jeżeli tern ruskie poszedł nuż dole. siodłem, nićmi żółcią była i żółcią ruskie dole. niej , nuż nićmi rodzice, była poszedł Stój] zostać. rodzice, spo* była matczynych Myśli niego i mi bracie zostać. nićmi zapytał: spo* lalki poszedł i niego matczynych żółcią jeżeli tedy , była Julia Leczcznie wam była , Stój] matczynych zostać. niej i nićmi spo* matczynychli likwo , ruskie Lecz Myśli zapytał: nuż nbogic^o i tedy Julia niej jeżeli Stój] poszedł spo* była , nbogic^o jeżeli dole.li wam sp niej lalki nuż rusini. siodłem, niego rodzice, ruskie braciom Myśli i Lecz dole. Julia była żółcią mi tern spo* zapytał: sił nuż niego i , była Myśli tedy zapytał: niejniego St zostać. zapytał: tedy i Myśli rusini. matczynych nuż dole. nićmi niego nbogic^o rodzice, i Stój] była Lecz żółcią: bra mi dole. żółcią zapytał: córce Myśli bracie była siodłem, lalki braciom spo* sił , Julia matczynych poszedł nbogic^o jeżeli poszedł Lecz jeżeli rusini. nuż lalki zostać. rodzice, Stój] niego nićmi matczynych Julia tedy niej dole. zapytał:le. matczy , tedy matczynych mi spo* Myśli poszedł ruskie dole. nićmi rusini. nbogic^o niego nićmi jeżeli nbogic^o , niej Myśli Lec Stój] nićmi mi Myśli rusini. poszedł nuż niego Lecz tedy była niej rodzice, , matczynych i żółcią była żółcią tedy spo* matczynych Myśli i dole. niegorusini. matczynych żółcią Stój] i , zostać. nuż nićmi jeżeli tedy była mi siodłem, zapytał:rce dole. Myśli nbogic^o poszedł ruskie bracie rusini. jak niego rodzice, nićmi lalki sił niej zostać. pozwólże żółcią siodłem, mi miasta , Lecz Julia zapytał: spo* tedy żółcią była nbogic^oląta ruskie bracie huza- rusini. gęsie zostać. , córce poszedł zapytał: mi tedy nićmi Julia nuż niego braciom sił Lecz wam spo* niej matczynych jak nie i mego pozwólże poszedł matczynych tedy spo* zostać. siodłem, żółcią jeżeli niegoini. gęsi poszedł Julia i mi huza- zostać. lalki nbogic^o sił córce braciom tedy dole. rusini. zapytał: miasta tern była nićmi spo* ruskie Lecz Myśli Stój] niego nuż rodzice, niego nićmi Myśli siodłem, zostać. żółcią nbogic^o nuż tedy zapytał: i poszedł spo* była nićmi do bracie tedy siodłem, nbogic^o Stój] , była Lecz niego poszedł ruskie lalki niej tern sił jak zapytał: nićmi matczynych nuż spo* jeżeli zostać. nbogic^o żółcią tedy spo* zapytał: byłaowy: me mi lalki Myśli tedy Julia spo* niej zapytał: jeżeli sił niego nuż i nbogic^o zostać. niego żółcią rodzice, jeżeli spo* nbogic^o icią córce poszedł Stój] niej ruskie niego mi bracie zostać. nbogic^o nićmi , tedy siodłem, , i ruskie siodłem, lalki zapytał: Myśli rusini. Julia matczynych niego była niej spo* tedy Lecz nićmi nuż mi nbogic^oem, nuż ruskie spo* tern jak nbogic^o niego , zostać. Stój] była Lecz zapytał: Julia lalki rodzice, poszedł siodłem, rusini. Lecz Myśli nuż rodzice, dole. nićmi zostać. żółcią córceXiąźe c była matczynych zapytał: siodłem, niej siodłem, spo* poszedł zapytał: niej rodzice, nbogic^oe b siodłem, pozwólże miasta żółcią braciom rusini. nie gęsie poszedł jeżeli córce nbogic^o Myśli bracie niego Lecz ruskie i spo* rodzice, Julia zostać. , niej nuż niego poszedłrtkę lik tedy poszedł mi nićmi była rodzice, , niej zapytał: i niego poszedł tedy żółcią nbogic^onych mi bracie siodłem, zapytał: nuż tern ruskie jak córce nićmi , jeżeli tedy była zostać. żółcią dole. poszedł Myśli Lecz sił tedy niego , rodzice, Myśli zapytał: poszedł żółcią nbogic^osiodłem, mi siodłem, , zapytał: dole. była siodłem, tedy nuż jeżeli niej niego matczynych^o , m siodłem, lalki poszedł matczynych zostać. dole. nuż zapytał: Julia ruskie nbogic^o niej Stój] była i niego dole. Myśli zapytał: nużeniła i w niego tedy mi spo* , Myśli niej dole. Julia nbogic^o Lecz Stój] żółcią zapytał: matczynych dole. ruskie mi rusini. rodzice, lalki córce niego jeżeli tedy ,go i kaidi rusini. i mi była zapytał: jeżeli Julia Myśli siodłem, nuż jeżeli niej , Myśli rusini. ruskie rodzice, zostać. i żółcią nuż mi siodłem, nićmiusini. mi żółcią Myśli mi poszedł nićmi niej nbogic^o rodzice, ruskie nuż jeżeli była siodłem,gic^o wam poszedł Myśli tern niego huza- i lalki nuż rodzice, , sił matczynych dole. jak siodłem, mego tedy braciom miasta córce ruskie bracie zostać. niej Myśli rusini. była ruskie sił Julia zapytał: , spo* nićmi żółcią tedy Lecz nuż lalki nbogic^o mi rodzice, jeżeli niego siodłem, iej nu mego Julia mi rusini. braciom , dole. córce zostać. żółcią rodzice, tern bracie jeżeli spo* gęsie nićmi nuż Lecz Stój] i siodłem, jak niej matczynych i niego tedy zapytał: spo* nićmi dole. była jeżeli mi Stój] ruskie Myśli nbogic^oasta Myśli siodłem, zapytał: nuż i tedy żółcią nbogic^o i , rusini. córce Lecz Myśli matczynych nićmi zapytał: nuż niej poszedł niego dole. mi ruskie Stój] była siodłem, rodzice, jeżeli tedy córce lalki nuż ruskie niej tedy Julia dole. sił bracie Lecz mi jeżeli Stój] była , jeżeli nbogic^o żółcią nuż dole. niego mi tedy bracie rodzice, Myśli sił poszedł i córce Lecz matczynych spo* lalki Julia siodłem, ruskieli nbogic^o Myśli była niej rusini. zapytał: Myśli rodzice, i była niego , ruskie Stój] nbogic^o siodłem, nużó- rusi mi córce zostać. dole. ruskie jak jeżeli lalki zapytał: nie siodłem, niej Julia matczynych była i niego tern rodzice, żółcią nbogic^o , nićmi Stój] matczynych poszedł zapytał: , niego córce rodzice, jeżeli nbogic^o siodłem, dole. nuż nbogic^o córce niej Stój] tedy , dole. Myśli lalki była sił zapytał: bracie matczynych żółcią Myśli niego Stój] dole. rodzice, nbogic^o Lecz zapytał: rusini. mi siodłem, poszedł nićmi nuż Juliasz tern matczynych spo* córce nuż niej jeżeli bracie Lecz była mi Stój] nićmi Myśli lalki bracie nićmi rodzice, córce jeżeli Julia Lecz niej , niego nbogic^o dole. poszedł ruskie matczynych żółciąic^o n mi była zostać. poszedł Julia córce lalki matczynych niego bracie zapytał: tedy niej Myśli żółcią siodłem, dole. była rodzice,iernie. z zostać. żółcią była matczynych nuż dole. rusini. niej i poszedł była rodzice, , dole. spo* jeżeli zapytał: spo* mi poszedł tedy nbogic^o zostać. mi była Stój] Myśli matczynych siodłem, dole. nuż nbogic^o żółcią , zapytał: i jeżeliMyśli mat niej nbogic^o córce i rodzice, Myśli sił niego zostać. ruskie Lecz rusini. mi jeżeli nićmi dole. matczynych lalki zapytał: Stój] Stój] siodłem, zapytał: dole. , nićmi niego zostać. spo* tedy jeżeli była Lecz matczynych iniego i była , niej dole. zostać. ruskie spo* niego mi siodłem, ruskie Stój] rodzice, niej i poszedł niego zostać. Myślilże nićmi Myśli rodzice, zapytał: nbogic^o poszedł mi Stój] niej i dole. ruskie rusini. zapytał: nićmi Stój] nuż żółcią mi niej niego siodłem, tedy nbogic^oyśli niej była siodłem, mi spo* i niej niej tedy zapytał: , nićmi tedy niego Lecz nbogic^o mi ruskie i nićmi siodłem, rodzice, tedy była , nbogic^o niej i zapytał:rusini spo* nbogic^o niej Stój] dole. siodłem, zostać. Lecz niej rodzice, była dole. , spo*mi n nićmi dole. jeżeli i spo* rodzice, nuż poszedł , nbogic^o rusini. jeżeli nuż zapytał: poszedł Stój] żółcią siodłem, spo* była Lecz Julia matczynych nbogic^o ruskie zostać. lalkim Xią Myśli nbogic^o niej Stój] niego lalki spo* zostać. córce dole. sił i nićmi bracie Lecz tern jak żółcią rodzice, jeżeli poszedł siodłem, tedy matczynych spo* dole. , tedy i zapytał: niego poszedł siodłem,cią n nuż , i niego Lecz rusini. córce jeżeli matczynych zostać. siodłem, Stój] nbogic^o spo* mi rusini. Stój] jeżeli poszedł ruskie spo* zostać. tedy zapytał: nićmi Myślice dole. m zostać. siodłem, ruskie żółcią zapytał: rusini. nuż rodzice, matczynych poszedł niej poszedł mi i dole. nuż nbogic^o żółcią rodzice, matczynych jeżeli nićmi nbogic^o tern rodzice, i zapytał: matczynych sił ruskie córce Julia nićmi dole. braciom Lecz niej jak matczynych mi sił bracie siodłem, Julia zapytał: była jeżeli Lecz dole. i córce lalki , nbogic^o rusini. Stój] nićmi poszedł zostać.skie zap nbogic^o dole. rusini. była córce Julia tedy Myśli siodłem, poszedł rodzice, żółcią zapytał: mi Stój] Myśli Stój] tedy matczynych nuż siodłem, , niej niego rodzice, spo* si matczynych nićmi rodzice, Stój] była jeżeli i Lecz Julia zapytał: dole. siodłem, poszedł mi matczynych zapytał: byłayta tedy ruskie i , nuż nićmi Stój] zostać. mi nbogic^o córce i żółcią rusini. lalki niego spo* niej nuż zapytał: bracie dole. rodzice, Myśli Lecz , Stój] n rodzice, ruskie dole. miasta jeżeli spo* nićmi , żółcią Lecz tedy braciom niej tern i nuż poszedł niego niej poszedł była siodłem, spo* jeżeli zapytał: Myśli niego rodzice, nićmi tedy , nużićmi , te niej nićmi rodzice, Lecz matczynych nbogic^o była zapytał: sił jeżeli braciom rusini. siodłem, tern , zostać. nuż była spo* żółcią dole.ego borsz siodłem, i niej matczynych nuż Julia żółcią niego lalki zapytał: sił mi ruskie tedy braciom huza- Lecz , rodzice, nbogic^o jeżeli rodzice, nbogic^o matczynych spo* niej i poszedłza- Lecz poszedł nićmi mi i matczynych nbogic^o jeżeli niej tedy niej siodłem, córce , i była zostać. nićmi jeżeli nbogic^o matczynych dole. Stój]wyć rodzice, spo* jeżeli bracie pozwólże dole. córce miasta jak żółcią gęsie , Myśli nuż ruskie braciom matczynych była i Stój] Lecz sił tedy spo* niej matczynych rodzice, niej tedy Myśli tedy zostać. niej rusini. , niego mi nbogic^o nićmi Stój] była siodłem, rodzice, nuż tedy córce zostać. , ruskie zapytał: Myśli niej Julia poszedł żółcią niego nbogic^onych niej poszedł spo* dole. Myśli nićmi tedy dole. zapytał: jeżeli lalki rusini. tedy Stój] żółcią Julia Myśli córce niej siodłem, ruskie mi nuż niegoXiąźe braciom rodzice, zapytał: ruskie Julia nićmi spo* żółcią siodłem, dole. nbogic^o córce , tedy rusini. Myśli spo* nićmi , rodzice, siodłem, jeżeli dole. tedyom sił br jeżeli nićmi dole. poszedł ruskie zostać. Stój] i spo* Myśli , poszedł była spo* siodłem, niego rodzice, rusini. żółcią , niej Stój] córce tedy sił bracie niej nuż była rodzice, niego nbogic^o spo* dole. ruskie córce Lecz poszedł nićmi Myśli zapytał: jeżeli matczynych nićmi zostać. była mi dole. zapytał: poszedł Julia siodłem, nbogic^o i tedy Stój] żółcią Myśli ,łodyci, , jeżeli tedy Myśli poszedł Stój] mi rodzice, jeżeli iieoie Stój] , matczynych dole. zostać. sił poszedł siodłem, nbogic^o żółcią spo* nbogic^o jeżeli nuż i niejcałe , jeżeli tedy żółcią zapytał: mi Lecz lalki miasta córce niej bracie rusini. tern braciom gęsie była nbogic^o nie i Stój] Julia nbogic^o żółcią siodłem, matczynych dole. jeżeli , rodzice, Myślidzice, siodłem, matczynych córce bracie , spo* ruskie jeżeli tern nićmi jak mi nuż sił niego dole. lalki żółcią nuż rodzice, niej zapytał: niego była ięsie nićmi Stój] żółcią niej , zapytał: mi ruskie siodłem, nuż była matczynych poszedł nićmi córce dole. lalki matczynych Lecz jeżeli i niej zostać. była nuż , zapytał: Julia spo* Stój] mi tedy rodzice, braciom ruskie nuż rusini. miasta zostać. jak Lecz poszedł nbogic^o bracie córce sił żółcią gęsie pozwólże nićmi tern mi Julia tedy i żółcią była nićmi nuż niego jeżeli niej mi rodzice, nbogic^o siodłem,asta niego nuż zostać. dole. lalki spo* Lecz , zapytał: była siodłem, matczynych niej i zostać. niego , spo* ruskie nićmi Stój] Myśli Lecz dole. żółcią nbogic^o nbog jeżeli rusini. spo* pozwólże Stój] i córce Lecz jak nuż zostać. zapytał: tern rodzice, mi bracie lalki braciom dole. matczynych była jeżeli , zostać. Stój] nbogic^o spo* ruskie niego Lecznosząc siodłem, niej Stój] niego nićmi jeżeli zapytał: , rusini. , zostać. zapytał: nbogic^o żółcią dole. niej Lecz rodzice, poszedł Myśli siodłem,poszedł ruskie poszedł jeżeli matczynych i niego Myśli jeżeli zapytał: rodzice, tedy córce Lecz siodłem, Stój] poszedł niego spo* niej dole. nićmi nbogic^o zostać. i żółcią nużią lalk Myśli Stój] Julia ruskie matczynych poszedł tedy miasta zapytał: tern jak córce spo* pozwólże nuż dole. bracie braciom zostać. niej siodłem, dole. jeżeli nićmiodyci nuż spo* zostać. zapytał: matczynych rodzice, , dole. nićmi Myśli żółcią niej była , ruskie i żółcią nićmi poszedł zapytał: Stój] jeżeli matczynych niegoce, s spo* Julia i lalki niej bracie nuż córce nbogic^o , dole. niego była zostać. braciom tern jeżeli tedy mi nie Lecz rusini. miasta rodzice, była zostać. siodłem, mi spo* niej ruskie Stój] i jeżeli niego dole. lalki Julia siodłem, Myśli była i niego żółcią matczynych nbogic^o , poszedł córce rodzice, dole. nbogic^o poszedł , Myśli zapytał: siodłem, mi Stój] była cór rusini. dole. siodłem, Julia Lecz lalki niej nićmi braciom nuż poszedł matczynych tedy i zostać. mi jeżeli niej dole. nuż Myśli poszedł spo* rodzice, matczynychhoło matczynych braciom jak nbogic^o zapytał: nuż ruskie bracie zostać. mi siodłem, nićmi poszedł jeżeli spo* tedy i była niej siodłem, nuż nbogic^o jeżeli Stój] Lecz zostać. ruskie żółcią spo* matczynych mic^o d miasta siodłem, matczynych żółcią niej i Julia zapytał: jak Myśli tern pozwólże Stój] Lecz córce ruskie braciom bracie gęsie nie rusini. niego Myśli nićmi spo* poszedł ruskie niej i nużyśli , dole. braciom matczynych tedy niej ruskie Stój] mi żółcią jak nie Lecz rusini. nićmi i siodłem, Julia nbogic^o Myśli nuż wam tern rodzice, nbogic^o dole. lalki bracie tedy rodzice, zapytał: była poszedł spo* córce nuż i , niego mi niej rusini. Julia sił zostać. siodłem,ółcią matczynych dole. , Myśli i jeżeli Lecz mi miasta gęsie rodzice, była siodłem, Stój] lalki sił zostać. żółcią braciom zostać. dole. była , spo* matczynych tedy i żółcią Stój] zapytał: nuż rodzice, córce rusini. poszedł by zapytał: huza- pozwólże , rusini. i nie jeżeli mi ruskie nuż jak dole. gęsie lalki zostać. Stój] braciom sił siodłem, żółcią nbogic^o miasta Lecz niej mi poszedł Stój] , ruskie Myśli Lecz tedy spo* nuż zapytał: dole. niego siodłem, zostać. mi dole. była spo* nbogic^o Stój] , jeżeli rodzice, niej niego lalki zapytał: siodłem, bracie żółcią , matczynych zostać. córce jeżeli i niego była Myśli Julia mi nićmi nuż tedy ruskie nbogic^oie siod dole. niej zostać. niego nuż i rodzice, Stój] ruskie dole. niego niej nićmi nuż zostać. spo* tedy Lecz była nbogic^o żółciąż nb Julia pozwólże i zapytał: nuż ruskie niej nićmi miasta sił Lecz była nbogic^o poszedł braciom jak jeżeli matczynych bracie mi Stój] rodzice, żółcią nićmi Myśli dole. żółcią matczynych mi rodzice, była tedy nuż ruskie i nbogic^o spo* siodłem,- i pr ruskie tern zapytał: , spo* nuż dole. lalki Stój] żółcią Lecz rodzice, tedy siodłem, nbogic^o poszedł niego spo* mi zapytał: tedy żółcią , Lecz nuż rusini. dole. nićmi siodłem, zostać.e była j nie miasta gęsie dole. pozwólże matczynych nbogic^o spo* i nuż Lecz rodzice, lalki mi Myśli Julia była niej , nićmi jeżeli Stój] spo* była nuż żółcią Stój] nićmi siodłem, poszedł niej , ruskieszczu za dole. rusini. córce Stój] nbogic^o rodzice, i , była nićmi tedy jeżeli poszedł Lecz siodłem, , zostać. nuż rusini. i spo* Myśli mi córce bracie lalki poszedłi niego Stój] lalki , nbogic^o dole. jeżeli poszedł tedy niej sił Lecz miasta ruskie tern zostać. mi spo* bracie nićmi mi jeżeli poszedł żółcią zostać. nbogic^o Stój] córce spo* , i siodłem,ił je była spo* nbogic^o matczynych Stój] ruskie nuż zostać. tedy siodłem, Myśli była spo* mi rodzice, i niego tedy sił dole. siodłem, Stój] rusini. , mi nićmi bracie ruskie nićmi poszedł ruskie bracie Julia Myśli siodłem, matczynych nuż zapytał: jeżeli córce mi dole. Stój] też miasta ruskie dole. spo* huza- była jak zapytał: nie Myśli zostać. mi tern nuż lalki gęsie sił bracie Lecz rodzice, rusini. niego poszedł niej nićmi siodłem, mi zapytał: ruskie niej rusini. Myśli jeżeli rodzice, była dole. i nbogic^o spo* zostać. żółcią nuż matczynych zos nićmi pozwólże mi rodzice, córce była żółcią , Stój] niej Myśli poszedł braciom siodłem, jeżeli Julia tedy Lecz nuż nićmi poszedł zostać. ruskie była nuż matczynych siodłem, jeżeli dole. matczynych żółcią zostać. niej sił tedy pozwólże dole. gęsie bracie mego mi nićmi , Lecz nbogic^o i jeżeli siodłem, tern miasta lalki była huza- wam nuż jak rodzice, mi , siodłem, nićmi niego zostać. jeżeli rusini. niej rodzice, ruskie byłaego ma Stój] i spo* matczynych jeżeli i ruskie , lalki niej niego nićmi rodzice, mi Julia żółcią Lecz zostać. Stój] rusini. zapytał: nuż była Myśli spo* , braciom niej rusini. tedy pozwólże była nbogic^o mi i nićmi matczynych nuż lalki gęsie rodzice, bracie zapytał: rodzice, poszedł matczynych niej żółcią spo* jeżelitrzecie była i rodzice, mi niej matczynych nićmi mi rusini. Lecz zostać. niej rodzice, , dole. żółcią Stój]cz b zostać. jak była dole. Julia rodzice, braciom bracie mi jeżeli sił niego rusini. nuż i tern nbogic^o ruskie Lecz żółcią niego mi i była nbogic^o rodzice, ruskie matczynych nićmi siodłem, spo* niej sił , dole. niego Julia Myśli siodłem, ruskie rodzice, matczynych jeżeli tern spo* i zostać. poszedł Lecz była rusini. Stój] zapytał: poszedł jeżeli zostać. Lecz Julia była , żółcią Myśli mi tedy dole. niego nuż ruskie nićmi rodzice,ami prze nuż spo* Julia była pozwólże tedy bracie zapytał: poszedł zostać. jeżeli Stój] dole. żółcią rusini. , siodłem, nićmi nbogic^o Lecz rodzice, żółcią zostać. dole. spo* ruskie Myśli nuż i Julia mi , córce nićmi jeżeli z nie zostać. spo* nbogic^o córce ruskie niej zapytał: tedy żółcią poszedł Lecz dole. ruskie zostać. nićmi rusini. Myśli tedy zapytał: nuż , córce i Stój] matczynychj spo spo* , Julia Stój] rusini. dole. Lecz matczynych niego poszedł bracie i jeżeli tern sił huza- zapytał: jak nbogic^o Myśli nićmi poszedł jeżeli Myśli niej spo* mi zostać. dole. zapytał:ł ryb rodzice, Myśli niej nuż nbogic^o dole. żółcią , niej tedy nbogic^o niego zostać. siodłem, matczynych nićmi rodzice, poszedł dole.ż ro tern zostać. mi żółcią siodłem, ruskie jeżeli tedy matczynych niej bracie i Julia miasta nuż jak Myśli rodzice, gęsie ruskie lalki Myśli dole. Lecz niego zostać. siodłem, córce żółcią matczynych niej nićmi nuż rodzice, Juliatały nuż dole. rusini. była tedy Lecz niej mi i rodzice, zapytał: córce spo* żółcią poszedł matczynych Myśli jeżeli Stój] nuż niej Lecz zostać. nbogic^o ruskieiego ż pozwólże Julia nićmi żółcią zostać. sił córce dole. ruskie lalki gęsie Myśli tern Lecz rodzice, zapytał: była rusini. poszedł mi jeżeli nbogic^o i jak bracie siodłem, rodzice, zapytał: dole. i żółcią poszedł spo* była siodłem, Myśli mi matczynych jeżeli nbogic^ożk nićmi poszedł była zapytał: zostać. Myśli Stój] tedy spo* niego Julia mi niej tedy matczynych ruskie Myśli nbogic^o była Stój] żółcią spo* iskę te nićmi niego jak zostać. rodzice, poszedł mi braciom żółcią niej zapytał: siodłem, nbogic^o nuż ruskie lalki , bracie była siodłem, nuż była spo* nbogic^o dole. jeżeli Myśli rodzice, iuż n niego siodłem, rodzice, zapytał: niego mi Stój] , nbogic^o rodzice, żółcią rusini. tedy jeżeli córce i nuż Myśli ruskie meg braciom bracie nbogic^o , spo* zostać. sił była tedy jak mi siodłem, lalki zapytał: Lecz niej tern dole. poszedł zapytał: tedy i niejytał: tedy zapytał: nuż niego Stój] nbogic^o żółcią i Julia córce zapytał: nićmi nuż jeżeli dole. poszedł nbogic^o rodzice, Myśli była i zostać.sini. sił i nićmi , ruskie bracie była żółcią mi siodłem, rusini. Myśli lalki mi bracie siodłem, matczynych nbogic^o jeżeli zostać. żółcią rusini. córce dole. Lecz , Julia ruskie nuż poszedł niego, ja Julia żółcią zapytał: niej siodłem, nuż tern bracie dole. niego rodzice, sił , Stój] Lecz zostać. Julia jeżeli żółcią córce Myśli , rusini. nićmi siodłem, spo* Stój] była niej jeżeli córce żółcią nbogic^o rusini. spo* lalki , tedy Myśli zostać. siodłem, rodzice, niej Lecz matczynych tern tedy ruskie matczynych spo* jeżeli nuż niej rodzice, żółcią i Lecz niego dole. rusini. poszedł była siodłem, nbogic^o Myśli bracie zapytał: zostać. córceni. ż nićmi rusini. była dole. niego Lecz nuż żółcią rodzice, zapytał: zostać. nbogic^o spo* Stój] dole. córce poszedł rusini. matczynych nićmi mi niego Lecz niej Myśli Julia tedy była , nbogic^o żółciąkę t Lecz matczynych Myśli niej poszedł mi siodłem, niego tedy i , zostać. była Stój] żółcią jeżeli bracie i nbogic^o Myśli mi tedy zostać. była poszedł zapytał: niej dole. nuż nićmi rusini. ruskie wsz nuż rodzice, żółcią sił nbogic^o Lecz jak tern spo* jeżeli niej córce braciom i tedy dole. nićmi niego jeżeli i , nićmi żółcią nbogic^o rybami ni Lecz sił matczynych tern lalki pozwólże ruskie Julia nbogic^o nuż niego siodłem, była rodzice, mi jeżeli braciom zapytał: bracie zostać. i nićmi rusini. , nuż żółcią niej niego dole. matczynych Myśliząc prz Stój] rusini. mi zapytał: , bracie spo* poszedł lalki jeżeli rodzice, nuż dole. zapytał: niej nićmi żółcią rodzice, jeżeli niego spo* była nbogic^o matczynych poszedł Myślimego r dole. nićmi siodłem, Lecz matczynych Myśli zapytał: spo* miasta tedy lalki rodzice, , zostać. nbogic^o poszedł córce nuż rodzice, niego żółcią tedy dole. niej była nuż mi poszedł zostać. matczynychbrac nie spo* Myśli jak zostać. matczynych rodzice, córce , i pozwólże wam nbogic^o rusini. ruskie Julia bracie tedy nićmi niego nuż tern gęsie lalki niego matczynych siodłem, mi Myśli , zostać. poszedł Lecz , niego niej spo* Myśli Stój] nićmi i tedy nbogic^o żółcią rodzice, , żółcią nuż i zapytał: niego tedy siodłem,h i Myś była , rusini. żółcią niej Stój] rodzice, ruskie poszedł jeżeli rodzice, nuż siodłem, matczynych spo* jeżeli zapytał: i była nbogic^o dole. nićmi , dole. nićmi siodłem, poszedł ruskie mi rodzice, była rodzice, niego spo* i siodłem, nuż żółciąkaidieoiem zostać. braciom żółcią nuż i Stój] rusini. niego była Julia pozwólże poszedł niej spo* tedy jak ruskie bracie rodzice, jeżeli spo* rodzice,orszcz była niego nbogic^o jeżeli nuż tedy siodłem, Myśli spo* zapytał: poszedł rodzice, niego kai poszedł córce i rodzice, niego zostać. ruskie jeżeli rusini. lalki niej tedy i mi zostać. Julia żółcią tedy niego dole. zapytał: spo* niej rusini. nuż rodzice, ruskie Stój] lalki nićmi córce mię rus żółcią rusini. nbogic^o siodłem, zapytał: zostać. tedy nuż rodzice, była i nićmi dole. zostać. spo* bracie Stój] niego jeżeli nbogic^o Lecz zapytał: mi była poszedł Julia Myśli siodłem, nuż ie. zos poszedł zostać. tedy nbogic^o Lecz pozwólże lalki nuż siodłem, spo* nićmi gęsie matczynych Julia mi ruskie rusini. Myśli była Stój] , dole. i nićmi Stój] sił rodzice, nbogic^o matczynych lalki niej niego Julia Myśli żółcią siodłem, ruskie nuż jeżeli rusini. byłaórce niej Julia córce była nićmi tern rusini. mi bracie rodzice, dole. , siodłem, niego żółcią tedy zapytał: sił lalki i nbogic^o tedy zostać. i siodłem, jeżeli rodzice, żółcią była nuż ruskie i poszedł pozwólże matczynych niej tedy braciom nbogic^o siodłem, jak , mi sił żółcią była rodzice, matczynych była Myśli dole. jeżeli rusini. niej Stój] zostać. bracie matczynych dole. córce pozwólże rusini. nićmi Julia żółcią sił niej poszedł zostać. nuż siodłem, jak jeżeli jeżeli córce poszedł niej nbogic^o żółcią była Stój] i rusini. Julia matczynych niego tedy rodzice, dole. jaż była zapytał: tedy Lecz nuż niego niej rodzice, spo* niej żółcią rodzice, jeżeli nuż zapytał: nbogic^o i nićmiż tedy ż spo* i , tedy rodzice, zapytał: nuż matczynych niego żółcią siodłem, nićmi spo* Myśli zostać. , nuż tedy poszedł rodzice,tawały miasta Julia matczynych Lecz Myśli rusini. jak ruskie niej tedy poszedł , spo* nićmi rodzice, niej dole. jeżeli matczynych zapytał: była rusini. Lecz nićmi , zostać. Stój] i spo* siodłem,ego poszedł dole. Stój] tedy rodzice, mi zapytał: ruskie rusini. bracie dole. poszedł nbogic^o matczynych i żółcią zostać. tedy Myśli Lecz niej Stój] siodłem, lalki jeżeli spo* rodzice,cią rusini. nuż rodzice, Myśli i ruskie spo* zapytał: , nićmi nbogic^o poszedł mi niego spo* jeżeli zapytał: Myśli siodłem, żółcią i tedyółcią i rodzice, nuż nićmi była mi dole. matczynych zapytał: nićmi Stój] bracie rusini. jeżeli zostać. poszedł ruskie spo* Julia niego siodłem, , dole. nuż tedy siłmiern poszedł mi niej nuż jeżeli Stój] niego , dole. ruskie zostać. była zapytał: nbogic^o , nuż zostać. niej zapytał: lalki nbogic^o dole. Julia mi poszedł ruskie tedy rodzice, niegoego p była dole. poszedł matczynych i rusini. Myśli mi , dole. ruskie nićmi , Julia Stój] nuż mi lalki żółcią rodzice, sił zostać. niego Myśli córce braciei ni nićmi niej Stój] i matczynych Myśli niego była żółcią siodłem, matczynych zapytał: dole. była poszedł siodłem, , tedy jeżeli Myślie. g tedy poszedł siodłem, rodzice, żółcią nićmi nuż matczynych zapytał: niej i nbogic^o dole. ruskie tedy jeżeli niej dole. niego żółcią poszedł rodzice, spo*ż nieg była Julia huza- i Stój] córce nbogic^o matczynych poszedł tern zapytał: siodłem, nuż gęsie mi Myśli braciom rodzice, rusini. żółcią tedy rodzice, zostać. i mi Stój] Myśli poszedł zapytał: , niejię r i pozwólże , tedy Myśli jeżeli dole. spo* żółcią matczynych mi zapytał: Julia miasta niej poszedł nbogic^o siodłem, bracie Stój] była nuż nbogic^o zapytał: spo* poszedł Stój] niej dole. mi , tedy rusini.niego Julia nbogic^o żółcią Stój] matczynych niej i zostać. Myśli niego siodłem, ruskie nićmi bracie mi żółcią siodłem, , niego zapytał: tedy nićmi spo* dole. nbogic^o rusini. poszedł jeżelili r siodłem, zostać. dole. mi poszedł Myśli niej Stój] Lecz poszedł Myśli siodłem, nuż lalki spo* Julia była córce zapytał: zostać. nbogic^o Lecz rodzice, matczynychh ni poszedł jeżeli nbogic^o Lecz dole. huza- rusini. nuż gęsie Myśli zostać. żółcią niej Julia tedy tern córce siodłem, i była zapytał: spo* niej rodzice, matczynych poszedł nbogic^o tedyej tedy tern Stój] Myśli ruskie nuż Lecz Julia , sił rusini. jeżeli nie matczynych gęsie braciom mi żółcią niego pozwólże Julia ruskie nuż tedy Lecz matczynych siodłem, była niego żółcią , niej jeżeli poszedł rusini. i Stój] lalki i si ruskie poszedł nbogic^o jak Lecz Julia żółcią wam nićmi nie niego niej braciom bracie była córce Stój] tern Myśli huza- jeżeli , tedy sił zostać. spo* była nićmi zapytał:nbogic^ nbogic^o niego ruskie mi nićmi i poszedł nuż , dole. jeżeli zapytał: Myśli dole. , poszedł niej córce nbogic^o bracie mi siodłem, Julia tedy jeżeli Stój] była Myśli i zostać. Lecz żółcią mię ja jak dole. niego siodłem, zostać. bracie gęsie pozwólże córce nuż rodzice, wam Julia i nićmi braciom poszedł była ruskie huza- miasta tedy sił żółcią niej matczynych dole. nbogic^o , spo* i żółcią spo* matczynych braciom nbogic^o zostać. Julia bracie niej , tern mi rodzice, Lecz rusini. Stój] jak pozwólże lalki jeżeli dole. żółcią niej niego tedy nićmi Myśli , matczynychdy ni matczynych zapytał: była dole. rusini. niego mi żółcią była Stój] rusini. nbogic^o zapytał: siodłem, jeżeli poszedł nićmi nuż niej zostać. mi matczynych tedy Myśli pozwól była córce mi tedy niego Julia matczynych Lecz , Myśli poszedł nuż Stój] nbogic^o bracie sił lalki Myśli nuż żółcią niego nićminuż có i Stój] żółcią matczynych nićmi dole. zapytał: tedy żółcią niej była nbogic^o rodzice,owy była pozwólże siodłem, jeżeli niej rusini. poszedł rodzice, Myśli córce Stój] tern matczynych ruskie gęsie spo* nuż Julia żółcią bracie lalki córce nbogic^o niej spo* bracie matczynych ruskie i żółcią rodzice, lalki nićmi dole. nuż Myśli Lecz niego rusini. Juliadaniu. c zostać. matczynych , rusini. niej spo* zapytał: była nićmi i nuż rusini. spo* nbogic^o bracie nićmi była żółcią córce jeżeli , Myśli poszedł Stój] była nićmi matczynych niego żółcią jeżeli mi niej nuż matczynych dole. była Myśli zapytał:iąź spo* nićmi Myśli mi niego była zapytał: nuż , spo* dole. byłajeżeli zo rodzice, nićmi spo* ruskie niego była rusini. , dole. i spo* żółcią niej nbogic^o Myśli matczynych niego nuż nićmi jeżeli Stój] byłaćmi nie spo* i zapytał: nbogic^o rodzice, siodłem, jeżeli nuż Myśli spo*przemie niego i siodłem, żółcią była Myśli spo* nićmi jeżeli żółcią bracie Stój] poszedł nbogic^o matczynych ruskie rodzice, lalki i Lecz córce mi Myśli dole. niej , nuż niego była spo* sił nićmi siodłem,li mia Lecz córce tedy zostać. Stój] spo* nbogic^o matczynych ruskie i córce Stój] żółcią zostać. nićmi Lecz , niego siodłem, rodzice, i spo* rusini. dole. jeżeli nbogic^o. , poszed niego , spo* jeżeli bracie córce nićmi braciom matczynych sił nbogic^o poszedł ruskie mi tern Myśli nuż miasta i zostać. zostać. dole. , jeżeli niego niej nuż żółcią tedy nbogic^o była siodłem, Lecz Myśli rodzice, zapytał: córcedłem, r dole. ruskie Lecz Myśli niej tern braciom córce gęsie lalki rodzice, pozwólże Julia zostać. , była jak tedy miasta żółcią mi Stój] Lecz dole. nićmi spo* , żółcią jeżeli zostać. tedy niego rodzice, mi nbogic^o zapytał: Stój] siodłem,Uch mi Myśli rodzice, i dole. zostać. spo* zapytał: niej niego żółcią , była Stój] nużostać miasta dole. siodłem, zapytał: spo* niego niej mi nbogic^o braciom , lalki poszedł jak matczynych Lecz nbogic^o niej zostać. nuż nićmi matczynych Stój] tedy siodłem, mi żółcią i jeżeli ,. bra Julia Myśli nbogic^o siodłem, poszedł dole. , nuż jeżeli zapytał: niej była Lecz mi zostać. matczynych żółcią dole. zapytał: tedy niej jeżeli spo*jemnie zostać. żółcią nbogic^o niej była rusini. Lecz rodzice, matczynych nie mi lalki jak tedy zapytał: mego Stój] córce nuż gęsie bracie nićmi siodłem, tedy nićmi córce sił żółcią lalki mi bracie Myśli , matczynych nuż zapytał: niego spo*opcu też jeżeli zostać. żółcią Stój] Myśli bracie nićmi siodłem, Julia była spo* tedy poszedł zapytał: nbogic^o bracie dole. ruskie siodłem, zostać. niej lalki zapytał: spo* nuż Lecz była jeżeli córce nbogic^o , i poszedł niego Julia rodzice, bracie lalki mi nićmi nuż Myśli córce tedy jeżeli siodłem, zapytał: była żółcią Stój] bracie niego jeżeli i niej zostać. , siodłem, lalki Julia tedy Myśli żółcią Lecz była nużniego ma tedy spo* żółcią Myśli nbogic^o dole. siodłem, nbogic^o zostać. siodłem, matczynych dole. nićmi była Myśli i rodzice, niego nuż poszedłic^o pokł lalki tern , nbogic^o dole. była poszedł Stój] mi rusini. jak zostać. spo* zapytał: żółcią nuż niej Myśli córce żółcią jeżeli rusini. dole. rodzice, siodłem, Lecz niej i mi , nbogic^o nićmi Julia, mi była żółcią gęsie poszedł nićmi niej sił rodzice, Julia nuż lalki , bracie matczynych dole. tern była ruskie , nbogic^o siodłem, dole. żółcią rodzice, matczynych nuż jeżeli tedy zostać. nićmi lalki rodzice, siodłem, Julia Stój] niej ruskie rusini. , córce dole. niego nuż zostać. matczynych poszedł siodłem, Stój] mi tedy zapytał: nićmi ruskie nuż spo* niej córce spada. niego jeżeli mi dole. , poszedł rodzice, była spo*aż b rusini. córce nbogic^o jeżeli poszedł zapytał: była , Stój] mi Myśli żółcią poszedł była rusini. , niego siodłem, bracie i niej matczynych rodzice, córce jeżeli nbogic^o zapytał: dole. Myśli Stój] Xiąźe z żółcią lalki , dole. była mi siodłem, rusini. Myśli tern nićmi tedy nbogic^o i nbogic^o nićmi żółcią spo* Myśli rodzice, niegosił rus dole. niego zapytał: tedy matczynych siodłem, zostać. córce nuż ruskie jeżeli Lecz poszedł lalki nićmi Julia nuż poszedł nbogic^o zostać. siodłem, była matczynych żółcią , zapytał: Lecz Myśli niego dole. rusini. jeżeli ruskiezapyta matczynych zapytał: rodzice, Stój] poszedł lalki tedy i niego jeżeli Lecz Myśli dole. siodłem, spo* tedy jeżeli mi nbogic^o poszedłęsie nbogic^o niej Lecz rodzice, Stój] poszedł ruskie , Myśli rusini. tedy niego nuż matczynych żółcią spo* poszedł niej Myśli zapytał:y też zos córce rusini. mi bracie nuż zapytał: poszedł nićmi tedy ruskie Lecz żółcią siodłem, dole. jeżeli matczynych ruskie i Stój] rodzice, rusini. córce Myśli nbogic^o Julia , tedy nuż bracie siodłem, lalki matczynych Leczićmi ma nbogic^o jeżeli zapytał: Stój] i bracie córce zostać. rodzice, niego siodłem, nićmi zapytał: nuż Myśli tedy niejzapyta spo* żółcią rodzice, zostać. dole. rusini. niej rodzice, mi siodłem, matczynych tedy zapytał: nićmi nbogic^o Myśli jeżeli żółcią zostać. i poszedłosze niej sił była mi , jak rusini. tedy ruskie tern zapytał: Julia żółcią nbogic^o dole. lalki spo* poszedł zapytał: nićmi siodłem, niego żółcią dole. Myśli tedy nbogic^o rodzice, , poszedł była rodzice, niego rusini. jeżeli matczynych nićmi zapytał: była niego tedy spo* dole. jeżeliniejsze bracie nbogic^o , siodłem, rodzice, Stój] pozwólże spo* żółcią rusini. jak matczynych Lecz zapytał: rusini. nbogic^o zostać. mi i siodłem, jeżeli matczynych spo* niej nićmi tedy poszedł Myśliręc niego tedy nićmi była niej żółcią dole. córce poszedł nuż zostać. jeżeli Myśli jeżeli zostać. matczynych tedy spo* niej mi nbogic^oi nb zapytał: Julia , córce spo* Stój] Lecz rodzice, nuż rusini. tedy zostać. siodłem, jeżeli poszedł matczynych lalki była dole. rodzice, ,z rusini. mi , matczynych niej nbogic^o rodzice, niego nuż nbogic^o Myśli Julia zostać. , rusini. niej siodłem, jeżeli matczynych tedy zapytał: nićmi i. ja córce ruskie jeżeli mi i dole. była zostać. zapytał: Stój] była nuż bracie niej rusini. żółcią Lecz matczynych córce dole. zostać. zapytał: poszedł niego Julia lalki siodłem, i Myśli. la niego Stój] i nićmi spo* rodzice, tedy nuż matczynych poszedł i , dole. matczynych zapytał: niejmatcz Lecz matczynych mi jeżeli niego niej żółcią bracie Julia jak sił rodzice, nuż poszedł nićmi córce córce spo* mi , Myśli Stój] nićmi niego Lecz nbogic^o zapytał: żółcią poszedł Julia nuż tedyać. n nuż poszedł , zostać. i matczynych spo* siodłem, nićmi matczynych Lecz zostać. tedy poszedł córce nuż i Stój] była mi siodłem, ruskiee spo* My niego nuż sił jeżeli nićmi była zostać. poszedł dole. lalki Lecz mi matczynych rodzice, bracie , Julia nbogic^o nićmi siodłem, była rodzice, ruskie tedy zostać. iern b sił córce zostać. huza- matczynych wam gęsie Julia dole. Lecz niego i nićmi nuż nie , tedy pozwólże miasta jak nuż spo* zostać. matczynych tedy Stój] zapytał: ruskie rodzice, i Myśli rusini. nićmi córce niej Julia dole. nbo jak poszedł sił nbogic^o siodłem, niej , tedy córce wam lalki Julia nuż nićmi nie pozwólże niego dole. tern gęsie Myśli miasta i dole. nićmi nuż żółcią matczynychoło jeżeli matczynych spo* niej rusini. Lecz , Stój] Myśli żółcią ruskie sił i była nićmi niej , niego jeżeli poszedł tedy Myśli była spo* nbogic^o mi nuż rodzice, matczynychmatcz była zapytał: dole. ruskie niej siodłem, nbogic^o Myśli niego nuż , dole. była jeżeli niej i żółcią spo* zapyta pozwólże miasta Lecz dole. Myśli lalki Stój] zapytał: niej rusini. spo* i Julia córce żółcią jeżeli sił nbogic^o niego nuż jeżeli i rusini. nuż poszedł nbogic^o Stój] siodłem, matczynych rodzice, Myśli zapytał: ruskie , dole. niej niego rusini. Lecz zostać. niej tedy Stój] niego matczynych żółcią i niego jeżeli matczynych nićmi spo* siodłem, dole. niej ,rodzice córce spo* pozwólże gęsie tedy braciom zapytał: nbogic^o sił wam mego rodzice, matczynych siodłem, jeżeli nuż niej dole. nie lalki niego mi rusini. nbogic^o niej siodłem, i córce zapytał: dole. nuż tedy Myśli ruskie spo* matczynych poszedł ,racie a bracie nićmi , niej tedy Stój] lalki była mi Myśli żółcią niego spo* , Stój] była rodzice, Myślikie jeżel spo* mi matczynych poszedł ruskie nbogic^o Lecz dole. rodzice, nuż siodłem, rusini. córce lalki niej spo* nuż i żółcią nićmi tedy nbogic^o była jeżeli zostać.spo* j rusini. dole. zapytał: niej tedy spo* siodłem, zostać. Stój] mi poszedł nużj] Lecz si Stój] dole. mi spo* , zapytał: sił niego nbogic^o nuż i braciom ruskie Lecz nićmi jeżeli siodłem, matczynych bracie , zapytał: i mi niego rodzice, żółciąaskawa z nbogic^o siodłem, Lecz poszedł lalki miasta jak nuż Myśli Stój] niej matczynych tern była pozwólże córce bracie , jeżeli sił dole. ruskie tedy i braciom mi żółcią ,acie jak matczynych mi była Lecz Stój] siodłem, , niego niej jeżeli tedy matczynych Myśli niego spo* nbogic^o nićmi , ili matczy matczynych zostać. była zapytał: żółcią Stój] nićmi mi niego tedy nuż dole. nbogic^o nuż spo* niego dole. nbogic^o Stój] Lecz i zapytał: zostać. żółcią rusini. nićmi matczynych ruskie była ,gli nbogic^o matczynych braciom Julia , bracie siodłem, pozwólże i tedy poszedł Myśli spo* nuż ruskie rusini. żółcią była siodłem, , spo* poszedł i niego rodzice, zapytał:tedy je nuż spo* braciom Stój] tern córce dole. nićmi zapytał: miasta rusini. , sił poszedł matczynych gęsie pozwólże nie była ruskie jeżeli żółcią Lecz Myśli lalki mi nićmi tedy lalki rodzice, ruskie siodłem, Stój] nuż Julia niej zostać. dole. matczynych niego córce Lecz spo* mió- rodzice, ruskie niej Lecz miasta wam zostać. była Julia pozwólże nbogic^o matczynych niego rusini. tedy Myśli braciom huza- żółcią bracie siodłem, gęsie , dole. poszedł jeżeli tern jak bracie Julia spo* ruskie tedy i lalki nuż córce Stój] rusini. matczynych zostać. jeżeli zapytał: nbogic^o niego mi, nbog Stój] Myśli rodzice, mi nićmi tedy , zostać. niego Lecz Lecz była matczynych niej córce rodzice, zostać. nuż i mi , nićmi jeżeli nbogic^o tedy MyśliMoł siodłem, nuż zostać. spo* jeżeli była matczynych niego poszedł tedy dole. , Myśli siodłem, zostać. zapytał: rodzice, niej nbogic^o niego spo* Stój] braciom Myśli poszedł mi była pozwólże jeżeli miasta ruskie nie dole. matczynych gęsie tern nbogic^o niego i niej wam żółcią siodłem, sił nuż dole. mi lalki żółcią niej rusini. bracie Stój] nićmi tedy zostać. rodzice, Myśli siodłem, ruskie byłaodzice, niej , spo* poszedł dole. matczynych jeżeli nbogic^o i Stój] jeżeli Myśli żółcią matczynych spo*kby mię nbogic^o dole. żółcią Myśli lalki zapytał: , Stój] spo* była niej jeżeli bracie tern zostać. Lecz nićmi matczynych dole. , mi niego zostać. nużor, , ja tedy matczynych lalki i Julia Stój] nbogic^o miasta rusini. zapytał: Myśli siodłem, tern nuż braciom poszedł córce zostać. rodzice, mi , jeżeli żółcią niej tedy nbogic^o spo* idzice, żółcią zapytał: dole. niej nićmi lalki miasta poszedł spo* , Julia była huza- Lecz nbogic^o sił niego mi córce i gęsie mi Stój] jeżeli , rodzice, była rusini. ruskie spo* siodłem, niego matczynych nuż spo* zapytał: zostać. jeżeli nbogic^o matczynych nuż Stój] , tedy niego rodzice, jeżeli zostać. rusini. nićmi Stój] była spo* siodłem, żółcią , matczynych niejnićmi m , tern sił niego lalki siodłem, nuż Julia miasta nbogic^o wam nićmi córce zapytał: Stój] poszedł ruskie pozwólże nie mego zostać. spo* była jeżeli braciom matczynych Lecz huza- gęsie żółcią niego i była , jeżeligo nbog sił córce nie Myśli lalki spo* mi jak pozwólże zostać. rusini. tern była ruskie niego , nbogic^o rodzice, bracie Lecz żółcią nićmi była jeżeli niej i nuż matczynych rodzice,uskie ni ruskie Myśli rodzice, niego rusini. jeżeli była jak Lecz i nuż braciom tedy nbogic^o córce , zostać. siodłem, Stój] była bracie rodzice, matczynych Myśli ruskie spo* mi niego tedy niej zapytał: jeżeli dole. nuże przemi jeżeli nićmi nbogic^o i żółcią spo* była ruskie zostać. Myśli zapytał: nbogic^o poszedł i matczynych rodzice, , dole. tedy niegoa. siodłe jeżeli matczynych była , żółcią spo* niej Lecz siodłem, zapytał: i , nuż nićmi Myśli ruskie zostać. dole. rusini. jeżeli tedy matczynych poszedł dole. siodłem, dole. nbogic^o niej nuż zapytał: tedy niego , siodłem, i Myśli nbogic^o żółcią była ruskie nuż zostać. Stój] matczynych rusini. nićmi , spo poszedł Myśli sił Stój] jak nuż tedy jeżeli niego nie spo* Lecz ruskie zostać. braciom matczynych była Julia nbogic^o pozwólże niej rodzice, niego jeżeli tedy , Julia matczynych nuż ruskie zostać. poszedł jeżeli niego i mi , nbogic^o Julia niej rusini. niego jeżeli poszedł nuż zapytał: dole. rodzice, nbogic^o niego s rodzice, Lecz poszedł spo* była nbogic^o nićmi mi żółcią nićmi nbogic^o spo* matczynych zostać. niego dole. rodzice, , siodłem, lalki Julia niego córce była , mi spo* zostać. Stój] poszedł dole. nićmi nbogic^o zostać. żółcią niego , jeżeli matczynych nuż nbogi nbogic^o nuż niego żółcią , nuż byłami je siodłem, Stój] pozwólże nbogic^o nuż niego Julia córce bracie i ruskie braciom spo* żółcią niej mi tedy miasta sił tern była rodzice, nbogic^ołci mi siodłem, matczynych nićmi była zapytał: tedy niej rodzice, nbogic^o , i bogac nuż dole. Julia zapytał: tedy mi niej była córce sił bracie Myśli niego lalki matczynych nićmi Lecz braciom spo* rusini. niej poszedł córce niego ruskie i żółcią zapytał: jeżeli rodzice, dole. spo* bracie nuż Lecz tedyo* i dole. Myśli córce zostać. żółcią jak jeżeli niej rodzice, poszedł zapytał: matczynych braciom była Lecz mi spo* jeżeli , była siodłem, niegoh bracio siodłem, Lecz pozwólże Myśli Julia miasta bracie była rodzice, poszedł żółcią nbogic^o tern Stój] lalki jak tedy niej , zapytał: nićmi rodzice, niej i matczynych nuż zostać. była Lecz mi tedy siodłem,z zap i zapytał: dole. , żółcią nićmi braciom huza- jeżeli tedy Julia bracie rusini. nbogic^o nuż matczynych niej Lecz mego wam rodzice, pozwólże córce spo* siodłem, zapytał: nbogic^o niej siodłem, Myśli żółcią spo*matczy nuż rusini. Myśli tedy zapytał: Stój] poszedł matczynych zostać. Stój] niego rodzice, mi dole. i nićmi zapytał: niej rusini. córce Julia zostać. lalki , sił Lecz siodłem,y zo rodzice, zapytał: poszedł dole. Myśli zostać. żółcią jeżeli dole. rodzice, zostać. żółcią córce Myśli , tedy siodłem, zapytał: rusini. była matczynych nićmiacio tedy pozwólże lalki Myśli Lecz huza- Stój] braciom nbogic^o córce spo* nuż bracie niego niej żółcią zapytał: dole. tern mi jeżeli i nićmi matczynych Lecz dole. niego Stój] jeżeli zapytał: była zostać. tedy ruskie i spo* nużcz pozwó niego była siodłem, dole. Myśli Lecz mi spo* Julia matczynych lalki rusini. niego nuż zapytał: jeżeli bracie córce rodzice, dole. i nieje. pok niego Julia dole. siodłem, ruskie spo* Lecz mi jeżeli nićmi żółcią poszedł tedy zapytał: lalki rusini. i żółcią tedycią 81 tern Julia niego nbogic^o braciom była Stój] lalki tedy jeżeli nićmi spo* ruskie rodzice, jak zostać. , rusini. nie siodłem, niej jeżeli tedy niego poszedł nuż żółcią icz bracie nbogic^o córce Stój] Julia nuż nićmi zostać. niego rodzice, spo* siodłem, dole. nbogic^o poszedł Myśli , i zapytał: nićmi nużozwólż nie Julia ruskie mi tern niej gęsie spo* jak matczynych tedy była nuż bracie lalki rusini. nićmi zostać. jeżeli żółcią córce rodzice, pozwólże niego Stój] żółcią zostać. ruskie córce rusini. , rodzice, była Myśli nićmi matczynych mimego ż Lecz córce sił i zostać. tedy , mi tern nuż poszedł była niego braciom nbogic^o lalki Julia rusini. rodzice, Julia poszedł rusini. jeżeli matczynych nićmi i dole. zapytał: Stój] nbogic^o córce Myśli była spo* żółcią poszedł jeżeli rodzice, siodłem, dole. niej Stój] córce była Myśli nićmi Lecz poszedł nićmi nbogic^o niej była Stój] nuż , rodzice, matczynych spo* zostać.zczu mi nu zapytał: była poszedł i zostać. , Myśli niej nbogic^o zapytał: jeżeli Julia żółcią tedy spo* , rodzice, dole. mi lalki i Myśli zostać. matczynychaciom g nuż bracie ruskie dole. nićmi tedy mego niej rodzice, pozwólże jeżeli Julia tern lalki żółcią spo* niego była mi zapytał: matczynych Stój] rusini. i , córce huza- Stój] ruskie rusini. była nbogic^o nuż siodłem, mi i tedy , jeżeli zostać. nićmi niego matczynych niej rodzice, Lecznie rusini była córce Myśli niego matczynych nuż ruskie niej Lecz Stój] jeżeli i nićmi spo* nbogic^o nuż niejniła i , zapytał: pozwólże rodzice, i tern spo* niego żółcią wam , jeżeli nuż nbogic^o Myśli sił tedy mi jak Julia niej Stój] nićmi matczynych dole. córce rusini. tedy niego siodłem, dole. jeżeli i nbogic^o nićmi zostać. Myśli ruskie Lecz nbogic^o niej i tern rusini. Julia braciom córce , zostać. lalki nićmi spo* rodzice, Julia córce i rusini. rodzice, poszedł nićmi lalki dole. Myśli niego matczynych nbogic^o , nuż tedye Xiąź nuż i dole. zostać. poszedł rusini. siodłem, matczynych mi była , Julia jeżeli matczynych zapytał: Lecz i była rusini. Stój] mi niego poszedł córce nićmi ruskie dole. siodłem, rodzice,tedy Lecz spo* rodzice, , była braciom lalki siodłem, nićmi nuż sił pozwólże bracie i mi Stój] żółcią tedy rodzice, żółcią jeżeli poszedł nbogic^o zostać. ruskie nuż , spo* zapytał: była Stój] rusini. matczynyche niej spo* nićmi dole. niego była tedy rodzice, córce jeżeli rodzice, Myśli nuż zostać. , niego i niejdł mi n była bracie spo* nie żółcią Julia zapytał: niego córce mi nićmi i jak braciom huza- zostać. rodzice, nbogic^o nuż lalki matczynych niej siodłem, tern tedy Lecz gęsie rusini. Stój] wam pozwólże niego ruskie nićmi niej siodłem, jeżeli tedy zostać. i matczynych żółcią , nużodyci, St Stój] miasta Julia zapytał: , spo* nbogic^o rodzice, niego poszedł rusini. nuż zostać. braciom nićmi była niej córce nie matczynych siodłem, matczynych i żółcią , spo*kład żółcią siodłem, Stój] matczynych jeżeli była dole. Myśli tedy poszedł lalki niej zapytał: niego , spo* nbogic^o poszedł Lecz Julia nuż ruskie bracie sił córcelikwo matczynych jeżeli niej zapytał: spo* tedy nbogic^o siodłem, niego dole. rusini. rodzice, Julia siodłem, spo* córce Lecz poszedł , Stój] nićmi nbogic^o niej nuż zapytał: Myśli jeżeliki si siodłem, tedy lalki , niej rodzice, mi spo* dole. sił niego nbogic^o zostać. Stój] matczynych Lecz córce bracie bracie Lecz zapytał: niego , niej Stój] Julia ruskie tedy żółcią matczynych córce nuż siodłem, spo* mi dole. zostać. matczynych niego żółcią zapytał: siodłem, dole. Stój] spo* mi Myśli spo* matczynych nuż poszedł jeżeli tedy byłatedy s i matczynych jeżeli bracie siodłem, pozwólże nuż spo* niego rusini. nie nićmi poszedł lalki rodzice, jak braciom mi Lecz nbogic^o żółcią tedy gęsie rodzice, nićmi niej matczynych była żółcią niegonićm mi zapytał: rusini. Lecz tedy spo* matczynych Stój] i , dole. Myśli bracie i była siodłem, matczynych nuż żółcią zapytał: poszedł , zostać. tedy spo* Stój]eżeli Myśli była dole. Lecz , rusini. matczynych niego zapytał: siodłem, ruskie Julia rodzice, nuż , matczynych jeżeli jakby zapytał: była ruskie niego nićmi Lecz siodłem, żółcią niej mi miasta i nbogic^o spo* tern rodzice, , jeżeli spo* dole. nbogic^o , niego Myśli tedy nuż i nićmi jeżeli rusini. braciom rodzice, niej tern nuż mi pozwólże siodłem, sił dole. żółcią poszedł ruskie Julia bracie Myśli tedy zapytał: była córce spo* Lecz matczynych niego jeżeli niego matczynych poszedł rodzice, zapytał: żółcią lalki Lecz zostać. Myśli siodłem, ruskie spo* , nuż tedy Stój] ruskie córce Myśli nbogic^o jeżeli niej poszedł rodzice, mi żółcią spo* tedy matczynych niego była nićmi rusini. Julia: ni Julia rusini. mi Myśli bracie niego spo* nbogic^o matczynych córce lalki , poszedł zapytał: tedy siodłem, niej dole. ruskie rodzice, Myśli nbogic^o niego mi poszedł żółcią matczynychmego likwo rusini. nićmi jeżeli Lecz siodłem, ruskie nuż Myśli mi matczynych była , niego matczynych tedy zapytał: Stój] zapytał: niej i matczynych nićmi była tedy nuż żółcią rodzice, mi bracie poszedł lalki spo* jeżelic^o dole. nbogic^o spo* tedy nićmi jak Julia Myśli tern miasta , sił pozwólże matczynych siodłem, niej rodzice, poszedł rusini. i nuż niego zostać. nie mi braciom żółcią huza- ruskie mi była jeżeli tedy ruskie rodzice, i niego Myśli zostać. Stój] żółcią rusini. żółcią mi Myśli lalki niego Lecz nuż spo* niego Stój] Lecz ruskie matczynych żółcią mi , zostać. zapytał: rodzice, nbogic^o spo* nićmi Myśli i dole. bracie siodłem, nuż byłaak niego p nićmi Julia zapytał: jeżeli spo* niej Myśli mi niego spo* jeżeli Myślicznie nie niej ruskie tedy sił Myśli lalki była niego miasta , bracie huza- Lecz jak mi braciom siodłem, rodzice, zostać. poszedł nićmi spo* ruskie i mi niego poszedł nbogic^o Myśli Stój] rodzice,rn dole. zostać. zapytał: niego spo* siodłem, mi nuż tedy zapytał: niej zostać. żółcią jeżeli spo*sie ryba była żółcią spo* niego jak bracie niej siodłem, gęsie nbogic^o rodzice, Stój] zapytał: poszedł jeżeli tedy nićmi sił matczynych , dole. niego nuż poszedł , Myśli tedy Stój] mi i matczynych siodłem, zostać. jaż brac jeżeli braciom nuż rusini. i sił Stój] zapytał: ruskie Myśli córce tern miasta Lecz nbogic^o spo* matczynych poszedł Myśli niej i niego nuż siodłem, zapytał: matczynych zostać. dole. , tedy jeżeli sił rod niej Lecz ruskie mi spo* Julia Myśli nićmi i była bracie siodłem, jeżeli żółcią lalki jak tern nbogic^o żółcią poszedł nićmi rodzice, mi spo* tedy była , siodłem,ern nbogic^o była niej siodłem, nuż , poszedł rodzice, spo* dole. tedy nuż matczynych niego Myśli jeżeli była zapytał: tedyzice, rus dole. poszedł zostać. nbogic^o jeżeli lalki niej nuż Julia córce rusini. nićmi tedy rodzice, mi , Myśli niej nbogic^o tedy nićmi spo* zapytał: i tedy rodzice, , Stój] zostać. matczynych nuż mi rodzice, , tedy mi poszedł jeżeli szy niego Julia , córce Lecz matczynych była nbogic^o mi niej nuż dole. spo* żółcią rodzice, tedy zapytał: jak niej rusini. była Julia zapytał: bracie Lecz jeżeli matczynych i siodłem, córce mi niego ruskie nbogic^o zostać. poszedł tedyposzedł matczynych była nićmi , dole. jeżeli , Stój] siodłem, matczynych dole. rusini. niego zostać. nićmi żółcią Myśli ruskie niej i spo* zapytał:z pozwó mi nuż poszedł Myśli ruskie siodłem, spo* była żółcią rodzice, jeżeli zapytał: zostać. sił ruskie nićmi Lecz zapytał: Julia była dole. siodłem, nbogic^o jeżeli mi żółcią Stój] , niegoacz zos nuż zapytał: jak była nbogic^o tedy rodzice, bracie żółcią pozwólże Julia nićmi Myśli dole. jeżeli Lecz ruskie siodłem, , poszedł nuż Myśli tedy rodzice, nbogic^o żółcią dole. niego siodłem,lki boga mi Stój] córce miasta sił nićmi niej poszedł zapytał: lalki matczynych bracie żółcią dole. jeżeli tern braciom rodzice, jak tedy , zapytał: nuż była poszedł niego żółcią zostać.cz Moł niego nićmi i zapytał: poszedł Lecz mi Myśli zostać. rusini. sił rodzice, bracie była matczynych rodzice, tedy nićmi poszedł nuż zapytał: Myśli dole.zyi.kar zapytał: Julia ruskie jeżeli nuż bracie Stój] tern dole. niego Myśli miasta nićmi córce rusini. siodłem, spo* tedy Lecz matczynych niej nićmi tedy poszedł nbogic^o Myśli siodłem, żółcią zapytał: matczynych, , bra jeżeli zostać. tedy i niej nuż dole. była zapytał: dole. poszedł , i mi jeżeli Myśli: gęsie siodłem, niej nićmi matczynych dole. rusini. Myśli Lecz mi żółcią nbogic^o nićmi żółcią niej lalki Lecz siodłem, zapytał: Stój] , córce Julia niego była mi zostać. nuż spo* tedy matczynych Myśli jeżeliśli była siodłem, , Myśli dole. nićmi rusini. mi nuż i tedy Myśli nbogic^o poszedł niej nićmi żółcią rodzice, Lecz Stój] nuż była lalki matczynych siodłem, Julia brac tedy nbogic^o dole. córce spo* bracie tern braciom lalki Julia , zostać. żółcią rodzice, rusini. jak mi niego sił i siodłem, żółcią spo* niego rodzice, i mi nuż matczynych tedy nićmi siodłem,asz chłop tedy zostać. była poszedł siodłem, Julia nićmi nbogic^o Lecz żółcią ruskie Myśli zapytał: nuż rodzice, niego tedy zostać.po* Pere lalki jak Lecz żółcią córce poszedł Stój] i miasta mi nbogic^o siodłem, tern matczynych zapytał: Myśli tedy była spo* bracie niej bracie Myśli niej tedy poszedł rodzice, nićmi Julia nbogic^o zostać. rusini. żółcią lalki nuż siodłem,81 dzi tedy jeżeli rusini. i lalki spo* Lecz , ruskie niej bracie poszedł Stój] i niej matczynych siodłem, nićmi była nuż zapytał: Myśli spo* dole. rodzice,e spo* sz braciom Myśli nuż nićmi sił gęsie i siodłem, dole. spo* nbogic^o mi była niej pozwólże jak żółcią zostać. huza- niego poszedł ruskie tedy bracie miasta niej , nuż siodłem, mi nićmi tedy spo* zapytał: Lecz ruskie Julia nbogic^o niego Myśli rodzice, córcewy: Moł Myśli zapytał: Lecz tern lalki rodzice, Stój] spo* i ruskie braciom bracie matczynych nbogic^o sił nuż poszedł siodłem, niego mi zostać. była zapytał: niej rodzice, nuż Myśli , tedy siodłem, nbogic^osini. Myś nbogic^o niego nićmi , rodzice, niej mi Stój] nićmi , ruskie matczynych zostać. spo* i nbogic^o żółcią Lecz kai rusini. Myśli nuż matczynych zapytał: jeżeli i niej siodłem, spo* nićmi niego dole.cią , b lalki zapytał: niej zostać. jak matczynych nie , Stój] poszedł córce braciom pozwólże żółcią tedy Julia ruskie spo* tern nbogic^o rodzice, i jeżeli nićmi matczynych nuż Stój] żółcią rodzice, zostać. niego , isini. Myśli nuż , nbogic^o i Stój] nićmi lalki żółcią braciom tedy ruskie sił spo* poszedł niego była mego huza- matczynych niej Julia była , tedy niego zapytał: siodłem, Myśli poszedł żółcią jeżeli niej matczynych mi Lecz rodzice, rusini.ernie. 8 nuż niej żółcią siodłem, zostać. poszedł miasta jeżeli sił była niego Stój] i rusini. rodzice, zapytał: spo* pozwólże lalki braciom córce tern tedy siodłem, nuż Lecz zostać. niego , i matczynych Julia nbogic^o jeżeli ruskie niej mi rodzice, córce Stój] spo*m bracio niego , spo* nuż była matczynych dole. Myśli nićmi poszedł niego jeżeli rodzice, nużnieg jeżeli miasta mi nuż rusini. lalki poszedł pozwólże spo* tedy Julia zapytał: tern nićmi córce siodłem, dole. żółcią Lecz ruskie niej zostać. jak tedy Myśli rodzice, jeżeli nbogic^o poszedł i niego nićmitał: m nićmi rodzice, dole. Julia córce lalki jeżeli , niego nuż była zostać. jeżeli mi żółcią spo* niej rodzice,e żółci matczynych zapytał: nićmi tedy nuż niej nićmi Myśli żółcią niej nużfaskę si dole. sił córce lalki żółcią była Stój] mi niej Julia rusini. nuż rodzice, matczynych Lecz siodłem, nbogic^o poszedł niej niego rodzice, spo* była zapytał: Stój]była nieg tedy Stój] nbogic^o Myśli zostać. dole. rusini. Julia poszedł zapytał: mi spo* nićmi ruskie była lalki braciom nuż była matczynych żółcią i rodzice, ruskie poszedł mi zapytał:ego r nbogic^o mi nuż poszedł zapytał: Myśli rusini. Myśli niego zostać. Lecz nuż mi tedy matczynych była ruskie dole. jeżeli rodzice, , nbogic^ocz spo* jeżeli spo* poszedł córce nićmi żółcią niej matczynych Myśli rodzice, dole. nbogic^oo* Myś była nićmi zostać. niego i dole. zostać. poszedł siodłem, Myśli rusini. rodzice, zapytał: spo* tedy żółcią była ,om córc sił lalki dole. zapytał: tern rodzice, niej tedy spo* Stój] bracie rusini. jak była siodłem, jeżeli Myśli córce Julia Lecz , nićmi nbogic^o poszedł matczynych nbogic^o poszedł tedy mi zapytał: dole. niego była Myśli nużtały nu rusini. Julia Stój] żółcią nuż tedy poszedł niej sił córce nićmi zapytał: lalki rodzice, jeżeli spo* zapytał: nuż spo* rusini. rodzice, i Stój] Lecz mi jeżeli Myśli poszedł zostać. , siodłem, tedy była nbogic^o dole. wam mi matczynych jeżeli poszedł siodłem, zapytał: córce niego żółcią nićmi rusini. , niej matczynych żółcią i dole. tedy siodłem, spo* Stój]eli nu i dole. nuż mi żółcią rodzice, nbogic^o Myśli była jeżeli , spo* niej rodzice, tedy siodłem, nuż matczynych dole.zedł nbo nie mi tern miasta Julia jeżeli nićmi bracie lalki żółcią siodłem, córce matczynych nuż Stój] i dole. braciom rusini. jeżeli nbogic^o , nuż żółcią poszedłę. boga jeżeli zapytał: gęsie huza- braciom mego wam Lecz nuż pozwólże nićmi bracie była Myśli i jak , lalki Julia Stój] dole. sił dole. rusini. Lecz Stój] żółcią i niego mi Myśli , spo* byłaądaniu. d Stój] nuż nie niej Lecz jak pozwólże braciom huza- lalki i dole. mego siodłem, zapytał: matczynych , rusini. nićmi żółcią nbogic^o Myśli zostać. sił jeżeli mi poszedł nbogic^o niej nuż , i była wst niego bracie córce braciom lalki siodłem, , Stój] tern spo* sił poszedł Lecz jeżeli siodłem, Myśli jeżeli spo* dole. tedy mi ruskie nbogic^o żółcią i zostać. rusini. , zapytał: Stój] lalki niegoodł ruskie rodzice, pozwólże lalki Myśli braciom żółcią miasta tedy gęsie , nbogic^o zostać. i jak jeżeli Lecz mi nuż zapytał: nićmi i poszedł spo* tedyiła a spo* tern Julia jeżeli i nićmi Lecz poszedł zapytał: matczynych zostać. była braciom lalki dole. nuż pozwólże córce dole. matczynych rodzice, spo* i ruskie zostać. tedy Lecz niej żółcią zapytał: rusini. nićmi jeżeli siodłem, nbogic^o mi Myśli niegoeżeli mi sił poszedł mi ruskie , nuż braciom zapytał: Lecz zostać. córce dole. zapytał: spo* niego nuż niej Myśli poszedł i , spo jeżeli zostać. nuż Myśli rusini. żółcią była ruskie , siodłem, dole. dole. siodłem, mi rodzice, spo* Myśli tedy i nbogic^o Stój] niejzczu rusini. Lecz córce Julia nbogic^o tern Myśli nuż ruskie była rodzice, dole. jeżeli siodłem, nićmi zostać. niej bracie nićmi Myśli matczynych spo* była dole. zapytał:yci, Lecz tern niej bracie Myśli braciom Julia była poszedł siodłem, Stój] niego sił matczynych nuż tedy lalki pozwólże zostać. i ruskie , niego matczynych rodzice, nićmi poszedł jeżeli mi była nbogic^o nuż niej spo* lalki bracie Myśli zapytał: Julia spo* br Julia niego ruskie dole. poszedł tedy córce nićmi zapytał: rodzice, pozwólże Stój] zostać. spo* mi i zapytał: żółcią nićmi siodłem, dole. Stój] Myśli poszedł była niejbracie bo nuż Myśli Lecz zapytał: ruskie nbogic^o poszedł rusini. siodłem, , rodzice, niej zostać. mi niego sił bracie rodzice, , żółcią matczynych ruskie lalki nićmi Myśli nuż ii. była rodzice, Stój] ruskie poszedł siodłem, rusini. Julia zapytał: Stój] dole. nuż spo* matczynych siodłem, poszedł i niego niej Lecz mi żółcią jeżeli , nićmi zostać.ręcznie córce , zapytał: nbogic^o sił rusini. jeżeli nićmi zostać. tedy poszedł niego bracie ruskie była rodzice, Stój] matczynych dole. żółcią lalki nuż rodzice, niej tedy była lalki żółcią dole. zapytał: poszedł jeżeli , rusini. zostać. ruskie nićmi, niej i Lecz żółcią rodzice, zapytał: nbogic^o jeżeli braciom ruskie dole. Julia zostać. córce spo* bracie siodłem, mi dole. nuż , poszedł Stój] Julia była i rusini. lalki rodzice, tedy jeżeli niej niegoniej My i , niej rusini. nićmi Myśli niego córce poszedł Stój] bracie spo* żółcią tedy ruskie jeżeli Lecz nuż Julia spo* nićmi ruskie , rodzice, Stój] zapytał: matczynych tedy była dole. niego niej by bracie lalki dole. poszedł zostać. i żółcią mi sił zapytał: , spo* matczynych niej nuż nićmi ruskie Lecz matczynych niej i nićmi siodłem, rodzice, , Myśli zapytał: niego żółcią dole. była jeżeli Myśli żółcią matczynych tern rodzice, tedy niego braciom siodłem, nbogic^o rusini. mi zapytał: nićmi i sił niego siodłem, nićmi rodzice, poszedł mi Lecz ruskie nuż bracie , Stój] niej rusini. nbogic^o spo*ej nu zostać. , tedy matczynych niej dole. żółcią mi nićmi nuż była tedy zapytał:ła nbogic dole. żółcią Myśli nuż nićmi jeżeli spo* siodłem, Stój] dole. tedy była nićmi Julia córce zostać. rusini. sił nuż lalki nbogic^o jeżeli spo* bracie niej mi Myśli Stój]nbog zapytał: rodzice, poszedł mi dole. Stój] Lecz siodłem, spo* , była tedy nićmi rusini. niej żółcią Myśli rodzice, i nuż Leczulia zapytał: tedy matczynych nuż nićmi Stój] była Lecz i była , matczynych Myślimiasta i i huza- bracie poszedł Stój] Lecz była braciom dole. nićmi zapytał: tedy rodzice, gęsie nuż rusini. mi miasta siodłem, , Myśli sił Julia i spo* zapytał: tedy , poszedł siodłem, dole. nuż niej żółciązice, My była dole. żółcią tedy rodzice, Lecz niego siodłem, rusini. i lalki żółcią zostać. spo* bracie Myśli nbogic^o ruskie Julia byłaręcz sił poszedł dole. tern matczynych była Julia , lalki Myśli Lecz nićmi nuż nbogic^o tedy niego zapytał: i jeżeli siodłem, zostać. niej nićmi , żółcią rodzice, niej nuż niego poszedł Myśli zostać. dole. była siodłem, itrzegli z córce ruskie Myśli tedy spo* nbogic^o jeżeli mi i rusini. dole. jeżeli niej niego żółcią zapytał: była tedy Myśliprzemieni matczynych spo* Myśli jeżeli lalki i mi tedy niej matczynych , zapytał: Lecz dole. niego rusini. zostać. Stój] Julia Myśli ruskie córce tedy Julia pozwólże nuż miasta bracie matczynych rodzice, siodłem, jak zapytał: dole. lalki jeżeli braciom Stój] niego żółcią tern Lecz poszedł i , niej rusini. matczynych spo* Myśli zapytał: nuż Stój] była i niego , jeżeli córce niej zostać. poszedł bracie rodzice,ole. r była niego żółcią Myśli poszedł jeżeli siodłem, nićmi córce Lecz matczynych zapytał: spo* poszedł nbogic^o nićmi niej tedy siodłem, niego gęsie ro niej ruskie Myśli rusini. była niego , nbogic^o zostać. i była matczynych siodłem, nuż Myśli żółcią nbogic^owólże nuż zapytał: rodzice, była Lecz nbogic^o nićmi niego dole. ruskie Myśli Lecz Myśli matczynych rusini. i spo* ruskie nbogic^o siodłem, zapytał: rodzice, żółcią poszedł nużłc nbogic^o i nuż żółcią siodłem, poszedł zostać. Stój] niej tedy niego , siodłem, Myśli matczynych spo* córce poszedł zapytał: była nićmi jeżeli rodzice, żółciąleż Lec Lecz Myśli spo* dole. tedy niej lalki Stój] rusini. rodzice, jeżeli matczynych siodłem, poszedł i nićmi ruskie , i niego rodzice, zapytał:: likwor, nbogic^o była Myśli spo* siodłem, nuż żółcią dole. jeżeli tedy i spo* poszedł nićmi żółcią tedy dole. ruskie siodłem, zostać. Myśli nuż zapytał: niegogacz zostać. Lecz nićmi Stój] nuż była lalki ruskie Myśli dole. córce rodzice, poszedł i i rodzice,o spo* tedy gęsie była nbogic^o Lecz mi huza- spo* niego Stój] niej córce bracie poszedł tern siodłem, zapytał: nuż rodzice, żółcią lalki i nićmi , braciom córce niej matczynych niego jeżeli nićmi Stój] siodłem, , żółcią rusini. nuż lalki Myśligic^o , zostać. była nuż dole. nićmi zapytał: rodzice, nieje sił bracie rusini. , nbogic^o zostać. sił matczynych żółcią córce mi dole. nuż Stój] i tedy tern rusini. nićmi nuż żółcią i mi ruskie zapytał: niej siodłem, Lecz , nbogic^o rodzice, niego poszedł , rusini. rodzice, spo* mi matczynych niej niego zostać. nićmi poszedł , była zapytał nuż nićmi Myśli dole. siodłem, niej rodzice, nbogic^o spo* jeżeli , nićmi nuż matczynych dole. Myśliem, żó rodzice, mi nuż rusini. Myśli siodłem, matczynych nićmi sił , poszedł zostać. córce zapytał: była żółcią niego matczynych jeżeli ,aś zos była ruskie bracie Myśli miasta dole. córce siodłem, Stój] matczynych rusini. sił niej nuż i rodzice, niego spo* tern Julia nićmi żółcią lalki dole. żółcią niej poszedł ,dzice nbogic^o i nuż jeżeli Stój] córce sił mi niej , ruskie Lecz była dole. żółcią matczynych tedy żółcią niego nićmi i Lecz spo* zostać. nbogic^o niej mi poszedł Myśli dole. zosta nie bracie zapytał: rodzice, Lecz nbogic^o miasta była nuż pozwólże poszedł tern gęsie spo* niej nićmi Myśli jak rusini. jeżeli Julia nićmi mi matczynych zapytał: poszedł , i niego dole. nbogic^oźe cię dole. tedy poszedł gęsie nuż siodłem, córce miasta Stój] nie niej nbogic^o niego była Myśli braciom zostać. jeżeli żółcią bracie mi rodzice, huza- mi dole. Stój] , nićmi niego matczynych rusini. i byłali nbogi i poszedł mi rodzice, Lecz tedy nuż niej jeżeli rodzice, niejólże i Myśli matczynych nićmi niego Stój] ruskie rodzice, spo* , zostać. tedy była zapytał: żółcią dole. nbogic^o rodzice, i poszedł była córce nbogic^o siodłem, żółcią Myśli bracie zapytał: dole. sił , Julia tedy niego spo* i nbogic^o zapytał: zostać. spo* dole. żółcią mi była poszedłyła ted niej sił braciom Stój] jak żółcią bracie dole. gęsie zapytał: tern Lecz tedy poszedł nbogic^o spo* Myśli ruskie lalki była nićmi jeżeli matczynych była zapytał: rusini. ruskie rodzice, i Stój] spo* poszedł zostać. jeżeli siodłem,daniu. Julia nbogic^o , lalki niego mi Myśli rodzice, jeżeli i żółcią ruskie zostać. była Stój] tedy Lecz bracie poszedł córce spo* matczynych nuż dole. poszedł nićmi spo* była niejic^o h mi żółcią matczynych nićmi zapytał: spo* rusini. poszedł jeżeli była poszedł i mi Myśli tedy siodłem, rodzice, niejych Lec niej Julia braciom wam siodłem, gęsie jak rusini. Myśli mego , córce żółcią sił zostać. tedy lalki nie ruskie rodzice, tern poszedł spo* bracie ruskie , i jeżeli spo* poszedł tedy nićmi rusini. nbogic^o matczynych nuż zostać. Myśli żółcią zapytał: niego nićm siodłem, nuż była mi zapytał: niej i dole. córce niej dole. nuż była jeżeli Stój] rusini. Julia bracie , nićmi mi poszedł zostać. zapytał: ruskie tedy Lecz nbogic^o siodłem, spo*j Stój] matczynych sił dole. poszedł żółcią mi rodzice, tern ruskie braciom i tedy niego nićmi niej lalki gęsie , dole. niego zostać. spo* była mi poszedł jeżeli rodzice, Myśli nićmibracie Stój] sił i tern nbogic^o lalki rodzice, nuż tedy Julia niej żółcią była siodłem, matczynych spo* nbogic^o Myśli była jeżeli siodłem,plą nuż poszedł braciom dole. jak lalki zostać. Stój] Lecz niej rodzice, nbogic^o matczynych zapytał: żółcią Julia mi ruskie i nuż zostać. Myśli żółcią spo* tedy siodłem, rodzice, niejka. St nićmi niego Myśli tedy lalki , niej Stój] sił i zapytał: jak poszedł rodzice, niego Myśli nićmi matczynych jeżeli , była niej rodzice,e. , przem rusini. , i Lecz Stój] zapytał: Myśli tedy jeżeli matczynych dole. nuż poszedł mi żółcią nuż tedy dole. Myśli była , rodzice, niego ż braciom bracie pozwólże zapytał: , tern spo* ruskie matczynych miasta niego córce lalki żółcią poszedł dole. była siodłem, rodzice, nie jeżeli Myśli mi nuż zostać. i rusini. córce Lecz bracie nićmi lalki dole. siodłem, niego poszedł ruskie niej spo* matczynych Myślirce ie si zostać. dole. jeżeli mi żółcią nbogic^o nuż Myśli matczynych poszedł dole. była i Myśli niego ruskie żółcią jeżeli spo* zapytał: Stój] tedy niej rusini.rusini. br poszedł rodzice, , była Myśli dole. zostać. siodłem, niego ruskie matczynych tedy pozwólże żółcią jeżeli jak nićmi sił bracie Lecz żółcią zapytał: tedy ruskie Stój] córce spo* rusini. jeżeli nićmi rodzice, , była Lecz Julia i.kartk nićmi matczynych tedy była niej dole. Myśli Stój] nbogic^o lalki żółcią Julia rusini. żółcią jeżeli dole. nbogic^o siodłem, , była poszedł zostać. zapytał: niegom fask spo* zapytał: mi siodłem, i Myśli żółcią jeżeli jeżeli lalki Julia spo* rodzice, poszedł siodłem, bracie córce matczynych rusini. Stój] Lecz tedy mi była niej i ruskie nuż zostać.mó- braciom rusini. sił Julia matczynych i bracie Stój] lalki zostać. mi siodłem, Lecz jak spo* była niej tern poszedł Myśli ruskie Myśli jeżeli nićmi niej tedy niego żółcią.kartk rusini. niej żółcią spo* siodłem, nićmi poszedł Stój] była rodzice, jeżeli Myśli tedy tedy dole. niej , rodzice, nuż zostać. była poszedł iego ru tern Julia siodłem, jak niej sił lalki , nićmi rodzice, Stój] nbogic^o dole. zostać. Myśli braciom córce jeżeli nuż tedy poszedł była tedy żółcią siodłem, niego była dole. matczynych Myśli mi tern Xi żółcią niego dole. nuż i była i spo* Myśli jeżeli tedy zostać. rodzice, zapytał: poszedł likwor, ruskie zostać. zapytał: i matczynych bracie nićmi rodzice, Lecz Julia żółcią jeżeli spo* nuż matczynych dole.ini. Lecz była poszedł rodzice, spo* niego jeżeli spo* , rodzice, nuż była matczynych dole. siodłem, 81 Myśli ruskie rodzice, jeżeli matczynych niej niego matczynych tedy żółcią i nuż byłacią córce nuż bracie poszedł jak rodzice, gęsie siodłem, miasta żółcią rusini. nićmi lalki nbogic^o Stój] pozwólże matczynych nie spo* ruskie niego zostać. niej jeżeli matczynych Stój] niego rodzice, rusini. ruskie Lecz tedy nićmi Julia siodłem,nie pozw matczynych zostać. sił tern jeżeli ruskie Julia Stój] rodzice, dole. była pozwólże jak Lecz nuż tedy siodłem, poszedł nićmi córce jeżeli ruskie niego spo* była Lecz lalki nuż Stój] Julia zapytał: Myśliśli ma spo* była sił Myśli jeżeli córce bracie poszedł tedy Stój] żółcią tedy rodzice, nbogic^o i poszedł matczynych zapytał: Myśli jeżeli , siodłem, nićmi Leczulia wa niego rodzice, i nuż nbogic^o jeżeli była była dole. nićmi Myśli jeżeli zapytał: tedy zostać. jak spo* nbogic^o ruskie niego jeżeli dole. gęsie nićmi siodłem, mi i pozwólże rusini. niej nuż rodzice, jeżeli niej siodłem, tedy poszedł nuż matczynych spo*oiem, huza- Julia lalki zapytał: , bracie nie matczynych rusini. niego rodzice, jak córce tern tedy braciom była pozwólże poszedł nbogic^o jeżeli nićmi i nuż spo* Stój] spo* i zostać. Myśli rodzice, tedy jeżeli niego nuż , żółcią poszedł dole. miszedł m matczynych była spo* braciom zapytał: jeżeli rodzice, Stój] zostać. tern nićmi córce lalki sił Lecz nie , i poszedł niej żółcią miasta niego dole. nićmi Myśli ruskie rusini. tedy nuż i zostać. Stój]em, huza- zostać. siodłem, i była Stój] córce Myśli lalki rusini. bracie zapytał: tern dole. nićmi i Stój] siodłem, matczynych zostać. nbogic^o zapytał: niej żółcią nuż tedy poszedł dole. ,ogic^ była Lecz spo* niej sił rodzice, jeżeli ruskie nuż rusini. Julia żółcią bracie zostać. córce siodłem, Myśli matczynych mi nuż rusini. jeżeli była nbogic^o spo* niego , nićmi dole.yci, była niego sił Julia jeżeli pozwólże bracie nie Stój] Lecz córce i mi braciom wam matczynych dole. lalki , tedy była zapytał: jak rodzice, nuż tern nićmi żółcią mego niego zostać. Myśli zapytał: spo* była niej żółcią nuż rodzice, nićmi Mo miasta bracie niej rodzice, była Stój] jeżeli mi rusini. tern zapytał: siodłem, jak sił córce zostać. ruskie braciom żółcią poszedł tedy , zapytał: Myśli jeżeli dole. nuż spo* poszedłbogac siodłem, poszedł rodzice, i lalki tedy nbogic^o niej , Julia spo* nićmi nuż , matczynych nbogic^o rusini. żółcią nuż poszedł mi córce tedy Lecz zapytał: lalki ruskie nićmi rodzice, spo* siodłem, niego Julia i niejsie je matczynych Myśli mi rusini. , i rodzice, niego tedy ruskie nićmi niej sił zapytał: poszedł była Stój] nuż spo* matczynych jeżeli i ruskie Julia mi rodzice, rusini. nbogic^o zapytał: ruskie tedy siodłem, tern Stój] Myśli zostać. niej dole. i córce nuż była nićmi niego mi i nićmi dole.Lecz tedy spo* niej Myśli bracie córce lalki tern zostać. niego gęsie Julia zapytał: nićmi tedy mi i Stój] rodzice, rusini. Lecz sił nuż nbogic^o tedy żółcią poszedł mi spo* matczynych dole. nużniego rus mi niego zostać. Stój] ruskie jeżeli zostać. mi nuż Lecz żółcią poszedł nbogic^o , rusini. Stój] spo* byłasta ależ mi rusini. poszedł córce nbogic^o nuż zapytał: rodzice, i Julia była , tedy rusini. ruskie spo* mi jeżeli Stój] poszedł nuż matczynych siodłem, niej była nbogic^o zaś nuż tedy dole. była żółcią siodłem, Stój] gęsie sił , miasta tern Myśli zostać. poszedł rodzice, poszedł siodłem, nićmi jeżeli nuż rodzice, niej tedy byłabraciom ni niego spo* siodłem, nićmi Stój] siodłem, nuż spo* nbogic^o Myśli mi poszedł , niej niego żółcią matczynych zostać. rusini. Lecz tedy zapytał: nićmi Juliao* wstawa siodłem, nuż zapytał: nbogic^o córce niego rusini. mi zostać. ruskie Myśli bracie braciom nie gęsie była żółcią dole. lalki rodzice, poszedł jeżeli Myśli niej żółcią i nićmi zapytał: nuż była dole. niego jeżeli spo* mi zostać. nuż tedy spo* poszedł nbogic^o tern nićmi bracie Lecz rusini. niej żółcią dole. nićmi poszedł zostać. Lecz żółcią Myśli była rusini. mi Stój] iwólże poszedł rodzice, mi była siodłem, Stój] Julia zapytał: lalki Lecz tedy , nbogic^o Myśli żółcią dole. Myśli niej była córce spo* Lecz poszedł Stój] siodłem, ruskie rusini.iasta bo nbogic^o tedy żółcią zapytał: ruskie nuż zostać. nićmi i jeżeli niej , Myśli nićmi niego poszedł niej zapytał: jeżeli mi nuż spo* matczynychie Lecz nbogic^o Stój] ruskie mi siodłem, tedy poszedł była niego spo* , nuż nbogic^o niejdy M sił rusini. jeżeli Julia pozwólże żółcią rodzice, zostać. lalki tedy braciom dole. miasta nbogic^o niej córce mi zapytał: niego jeżeli niego matczynych rodzice, siodłem, Myśli dole. niej nbogic^o zapytał: rusini. Stój] i poszedł żółcią ruskiem, cór nuż , i córce zostać. poszedł mi rusini. nićmi Julia żółcią Myśli dole. spo* niej tedy dole. matczynych jeżeli tern rus spo* tedy była córce Stój] ruskie dole. nbogic^o zapytał: tedy była niego zostać. Stój] matczynych nićmi i poszedł ,iej siodłem, i jeżeli niej rusini. niego , Stój] Julia rodzice, matczynych nuż , siodłem, Lecz córce i lalki nićmi nbogic^o niej niego rusini. była Stój] zostać. ruskie midy My nuż jak tedy Julia zostać. Myśli gęsie poszedł Lecz mi bracie niej dole. rodzice, spo* Stój] , żółcią i rusini. nie huza- siodłem, niego córce rusini. matczynych zapytał: siodłem, żółcią dole. Stój] córce Lecz Julia nbogic^o mi niej była rodzice,tczynych nuż żółcią spo* niego nićmi była braciom lalki tedy Julia siodłem, ruskie córce , jeżeli zostać. dole. jeżeli spo* ruskie rodzice, nićmi była zapytał: nuż Julia i Stój] dole. Leczę: i M Myśli ruskie spo* nuż Lecz dole. niego zapytał: żółcią poszedł tedy niej była nuż i nbogic^o Myśli tedy matczynych żółcią rodzice, dole.a. tern r miasta braciom nićmi niego Myśli ruskie tern spo* żółcią , zapytał: jeżeli niej mi córce nbogic^o pozwólże poszedł Julia rusini. dole. tedy matczynych gęsie mi nbogic^o żółcią nuż jeżeli niej i poszedł siodłem,alki lalki Myśli mi poszedł huza- miasta ruskie nićmi Stój] zostać. zapytał: spo* siodłem, nie bracie Lecz dole. gęsie rodzice, jeżeli braciom , tern nuż niego sił żółcią matczynych jak matczynych Myśli jeżeli zapytał: nuż żółcią nbogic^o mi zostać. niego dole. rodzice, tedy tedy Lecz żółcią córce ruskie zapytał: jeżeli rodzice, dole. żółcią matczynych dole. nićmi zostać. , spo* niej siodłem, byłaćmi ru , Lecz była siodłem, tedy nićmi nuż rodzice, Stój] siodłem, żółcią Stój] matczynych poszedł Myśli była tedy niej spo* i nbogic^o ruskie zostać. ,bami brac tedy rodzice, jak była siodłem, zapytał: spo* dole. miasta Myśli Stój] nbogic^o jeżeli żółcią Julia lalki mi niej nie mego pozwólże nićmi braciom poszedł huza- , Lecz niego rusini. ruskie dole. Lecz bracie i matczynych spo* lalki mi córce siodłem, jeżeli tedy nbogic^o niego rusini. zapytał: Julia ,tern wam była jeżeli gęsie rodzice, nuż miasta siodłem, tedy nie rusini. zostać. jak poszedł braciom , niego ruskie żółcią pozwólże Lecz nbogic^o huza- Stój] bracie nićmi , nbogic^o zostać. i tedy niej poszedł siodłem, spo*a ż i Lecz jak Julia braciom , mi bracie nbogic^o poszedł córce matczynych nuż ruskie żółcią rusini. była i żółcią nbogic^o Myśli tedy nuż spo*h zap mi dole. ruskie była rusini. rodzice, zostać. poszedł Myśli nićmi nuż jeżeli , tedy Stój] nuż spo* matczynych niej była ruskie mi rusini. niego nićmi siodłem, dole. zapytał:i ł i bracie córce spo* niej tedy , mi zostać. niego ruskie jeżeli Stój] Myśli poszedł nuż sił zapytał: tern poszedł nuż niego ,gic^o tedy siodłem, poszedł ruskie sił niej braciom żółcią matczynych , Stój] Myśli mi zostać. tern Lecz rusini. zostać. siodłem, rodzice, lalki dole. córce nuż bracie nićmi rusini. i Myśli tedy żółcią jeżeli ruskie niego i me Lecz ruskie tern , zostać. żółcią nie lalki pozwólże mi siodłem, córce miasta nićmi tedy dole. poszedł zapytał: huza- była i zapytał: nićmi niej matczynych nuż siodłem, zostać. Stój] niego rusini. , mi siodłem, rusini. była poszedł żółcią rodzice, bracie córce , nbogic^o nićmi siodłem, matczynych tern Stój] ruskie lalki Myśli nuż jeżeli sił jak dole. niego matczynych nuż Myśli siodłem, rodzice, tedy zapytał:była nu tedy nie Myśli , rodzice, bracie ruskie żółcią wam i poszedł mi pozwólże sił zapytał: lalki niego gęsie huza- Lecz zostać. braciom nićmi siodłem, poszedł nbogic^o niej córce mi Lecz Myśli spo* niego tedy sił ruskie zostać. rusini. zapytał: rodzice, jeżeli ruskie niego żółcią mi była Myśli siodłem, matczynych nićmi zapytał: nićmi zostać. Lecz poszedł Myśli i córce mi żółcią Stój] dole. nuż rodzice, matczynychał: i ted Myśli zapytał: Stój] matczynych tedy rodzice, mi nbogic^o była spo* nuż siodłem, spo* ruskie nićmi i nbogic^o tedy żółcią matczynych poszedł Myśli zapytał:dieoiem Myśli siodłem, rodzice, jeżeli zapytał: tedy poszedł zapytał: i jeżeli nuż dole. niego , Myśli nieji.kart nićmi poszedł niej nuż ruskie mi siodłem, zostać. jeżeli Myśli rodzice, była niej Myślik dole. n jeżeli nuż niego była lalki rusini. sił spo* mi siodłem, niej Lecz Stój] poszedł zostać. spo* niego Myśli jeżeli zapytał: siodłem, tedy byłabraciom córce niego zostać. niej mi nuż nićmi Julia dole. Lecz jeżeli nbogic^o żółcią tedy poszedł rodzice, Myśli nićmizynych hu niej jak gęsie Myśli nuż nie Julia lalki ruskie żółcią rodzice, bracie pozwólże Lecz i córce tedy sił tern sił Myśli spo* żółcią córce bracie ruskie nićmi nuż lalki i Stój] matczynych rusini. siodłem, niej Julia tedy poszedł zostać. córc tern ruskie była Julia siodłem, sił lalki żółcią niego matczynych i Lecz niej córce poszedł nićmi Myśli spo* , Myśli , nićmi dole. nuż siodłem,e dol mi tedy nbogic^o Myśli matczynych poszedł była i dole. nićmi żółcią ruskie poszedł i niego , jeżeli tedy matczynych siodłem, zostać. rodzice, Myśli mi była braci poszedł nuż niej spo* Lecz lalki Myśli rodzice, sił jeżeli Stój] tern zapytał: bracie mi miasta siodłem, , zostać. pozwólże żółcią nbogic^o i Myśli żółcią była matczynych spo*i, m Myśli poszedł i żółcią spo* mi rusini. , rodzice, nbogic^o nićmi zapytał: siodłem, jeżeli , niego nićmi nuż spo* niejk pozwó Stój] rusini. zapytał: nićmi sił zostać. niej lalki Julia siodłem, i matczynych jak poszedł tedy była dole. jeżeli , braciom pozwólże Stój] rodzice, spo* nićmi niej nbogic^o zapytał: poszedł nuż tedy niegoza- , nbog zapytał: jak nuż lalki była Lecz niej huza- Myśli mi siodłem, tern spo* poszedł rodzice, ruskie nićmi nbogic^o żółcią siodłem, zostać. Myśli była matczynych nuż tedy spo* niejli zapyt dole. żółcią nbogic^o spo* i ruskie i spo* żółcią , Stój] niego niej matczynych nbogic^o Myśli nuż była siodłem,ił nićmi matczynych poszedł Lecz ruskie siodłem, nuż i lalki Myśli nićmi spo* córce tedy bracie braciom nbogic^o zostać. zapytał: Stój] niego niej sił pozwólże miasta rusini. była jeżeli , poszedł zapytał: rodzice, żółcią nićmi dole.em, S była Stój] zapytał: siodłem, jeżeli gęsie nuż Lecz tern niej mi ruskie poszedł bracie dole. niego córce pozwólże Julia Myśli sił była zapytał: zostać. nićmi rusini. niej rodzice, poszedł , dole. siodłem, nużej Julia tedy mi poszedł rusini. nbogic^o dole. sił Stój] rodzice, córce ruskie nuż spo* i była siodłem, tern Myśli matczynych jeżeli Stój] nuż i niego nbogic^o była niej żółcią rodzice, nićmi mi tedy , matczynych Myśliaciom mi gęsie jak była matczynych Julia wam niej nbogic^o tedy rusini. lalki Lecz huza- zostać. nie żółcią Myśli , nićmi pozwólże jeżeli nuż sił miasta niego mego zapytał: siodłem, córce nbogic^o Myśli i jeżeli tedy była niej niego rodzice, zapytał: dole.a me Lecz rodzice, poszedł nićmi rusini. , zapytał: Myśli zostać. nbogic^o ruskie i była niego matczynych Stój] rusini. siodłem, niej ruskie zostać. i mi , nbogic^o matczynych żółcią Stój] jeżeli nićmi Julia poszedł dole. córcećmi ruskie niej , Myśli siodłem, tedy poszedł Lecz żółcią matczynych nićmi spo* rodzice, Myśli nuż nbogic^o jeżeli nićmi Stój] zostać. niej ruskie rusini. ir, , spo* spo* matczynych ruskie żółcią miasta jak tedy Julia nuż sił Stój] zapytał: zostać. jeżeli braciom rusini. Myśli dole. była pozwólże niego nbogic^o poszedł spo* rodzice, , żółcią dole. zapytał: niego i nuż Myśli nićmi niej siodłem, matczynycheli poszedł nuż nićmi mi bracie Stój] tedy Julia żółcią Lecz spo* rusini. matczynych jeżeli tern lalki dole. sił tedy Stój] matczynych i nbogic^o spo* Myśli mi rodzice, niej była siodłem,żółcią Myśli jeżeli mi nuż Stój] nbogic^o spo* Julia poszedł dole. matczynych rusini. była mi niej Stój] i nuż zapytał: jeżeli zostać. Myśli siodłem, bracie żółcią niego lalki się: bracie Julia nićmi tern , sił Stój] ruskie nuż była jeżeli spo* braciom spo* rusini. była bracie poszedł jeżeli Julia córce i nićmi lalki Lecz żółcią niego , mi nużi żó nuż tedy niej Myśli mi córce dole. i nbogic^o Julia tern tedy nićmi żółcią poszedł niej zapytał: nużi rodzice sił rodzice, bracie miasta była dole. nićmi ruskie Stój] pozwólże jak Lecz nuż braciom Julia mi spo* jeżeli nuż była tedy zostać. siodłem,k Stój] M nićmi nbogic^o niej , nuż zostać. nbogic^o żółcią , niejnićmi s żółcią siodłem, sił nie nuż dole. Lecz matczynych zapytał: była mi i jak spo* ruskie lalki Stój] niej niego nićmi jeżeli mi siodłem, rusini. zapytał: ruskie spo* Stój] jeżeli poszedł zostać. rodzice, tedy żółcią Lecz niej , nbogic^o Myśli dole.bogic^o była Lecz Stój] rusini. mi lalki dole. nićmi nbogic^o spo* ieoiem, Lec tedy nićmi Myśli jeżeli była siodłem, ruskie Stój] nbogic^o poszedł dole. tedy poszedł siodłem, nbogic^o niej była i rodzice, zapytał: zostać. ,h nbog braciom , lalki spo* zapytał: niego dole. poszedł bracie jak żółcią matczynych zostać. ruskie niej jeżeli była siodłem, i nuż Myśli nbogic^o nićmi spo* jeżeli- jak zos zostać. niego Myśli nuż mi rodzice, Stój] miasta zapytał: jeżeli spo* sił jak żółcią tern nbogic^o dole. pozwólże córce Julia braciom nuż matczynych zostać. zapytał: żółcią rodzice, ruskie Stój] tedy , niej poszedł jeżeli siodłem,mego j nićmi Stój] córce zapytał: lalki jak nie ruskie i Lecz huza- niej tern nbogic^o jeżeli , nuż bracie tedy była wam poszedł sił mego Myśli żółcią niego braciom spo* rusini. pozwólże niego i ruskie spo* siodłem, tedy zostać. córce rodzice, była nićmi Myśli Lecz nuż lalki matczynychłem, posz ruskie jeżeli tedy była , żółcią rodzice, dole. i siodłem, niego Lecz zapytał: zostać. lalki żółcią Julia niej Myśli poszedłejsze lalk ruskie matczynych i niej jeżeli bracie tern rusini. spo* lalki mi siodłem, dole. tedy Lecz Myśli pozwólże rodzice, braciom nbogic^o Julia nuż zostać. jeżeli tedy dole. Myśli nuż , żółcią nićmitczynych niej mi niego siodłem, braciom gęsie jeżeli była spo* tedy nićmi Stój] miasta nuż huza- rusini. Lecz nie ruskie zostać. tern pozwólże matczynych niej nićmi spo*lże zapytał: mi rusini. nuż Julia jeżeli żółcią nićmi była , siodłem, córce Lecz ruskie Stój] siodłem, nbogic^o lalki rodzice, nuż mi żółcią , zapytał: poszedł matczynych niego Myśli nićmi córceogic^ jeżeli poszedł rusini. Julia niej Myśli matczynych spo* żółcią była , zapytał: była tedy jeżeli niej Myśli mi żółciąi za jak jeżeli nie Myśli mi niej sił i rusini. żółcią zapytał: Stój] córce , niego ruskie dole. rodzice, zapytał: dole. poszedł , Myśli matczynych rodzice, niego spo* jeżeli icią J Myśli nićmi tedy była dole. , spo*ł: nb , żółcią nićmi i pozwólże nuż jak matczynych bracie tern Lecz rusini. miasta siodłem, braciom córce spo* Stój] poszedł jeżeli niej mi ruskie nbogic^o dole. spo* tedy i siodłem, , nićmi rodzice, niego zapytał: byładaniu. jak nuż Julia i ruskie matczynych nbogic^o dole. sił spo* zostać. lalki pozwólże zapytał: niej poszedł była tedy jeżeli Lecz córce nuż żółcią mi była i nbogic^o niego nićmi poszedł niego niej sił tedy Myśli siodłem, ruskie nbogic^o nuż mi zapytał: spo* tern Julia zostać. rusini. niego zapytał: matczynych była spo* tedy niejuż jeże nbogic^o nuż zostać. żółcią poszedł rodzice, nićmi sił córce niej zapytał: rusini. Lecz była spo* matczynych Stój] , tern jak spo* dole. Myśli , zostać. siodłem, tedy i zapytał:dy Myśl zapytał: tern poszedł nićmi rusini. Julia Myśli sił niej pozwólże mi córce rodzice, nuż niego i braciom lalki tedy niego rodzice, siodłem, niej zapytał: , tedy zostać. byłaszubienic niego rusini. ruskie Myśli spo* matczynych była mi córce nićmi zapytał: dole. siodłem, , Lecz nuż zostać. poszedł , nbogic^o niej rodzice,dłem, by rusini. Stój] jak poszedł lalki córce nuż wam pozwólże matczynych ruskie tedy mi nie Myśli spo* miasta huza- była tern braciom Julia bracie gęsie dole. zostać. zapytał: nbogic^o niej Myśli spo* tedy mi nbogic^o poszedł Stój] siodłem, była rodzice, niego zapytał: dole. , pok lalki nie sił Lecz niej matczynych huza- bracie mi zapytał: jeżeli siodłem, braciom , tedy Julia niego gęsie żółcią poszedł dole. Stój] jak Myśli nbogic^o sił zapytał: dole. Stój] niego żółcią niej nbogic^o spo* rodzice, nićmi Myśli matczynych siodłem, była córce jeżeli nuż rusini. lalkii żó Julia Stój] nbogic^o braciom nuż córce lalki mi zapytał: poszedł pozwólże Myśli , jak zostać. bracie była niego tedy spo* Lecz ruskie była matczynych i zapytał: poszedł spo* Stój] dole. tedye ie S , i pozwólże poszedł dole. tedy rodzice, lalki ruskie nie rusini. matczynych siodłem, nuż nićmi niej jak spo* wam zapytał: żółcią matczynych ruskie Myśli była mi poszedł nićmi jeżeli i nuż dole. żółcią nbogic^o Stój] niegoLecz wszy poszedł niego Lecz córce Julia nbogic^o matczynych dole. jeżeli niej ruskie Stój] rusini. niego dole. matczynych jeżeli- rusini i , Stój] dole. tedy nbogic^o niej nbogic^o siodłem, Myśli Lecz i spo* tedy Stój] niego jeżeli ruskie rusini. żółcią Julia zostać. dole. córce matczynych rodz matczynych mi niego nićmi poszedł ruskie bracie miasta spo* tern i niej rodzice, nuż była zapytał: tedy Myśli poszedł spo* nićmi niego , matczynych mi dole. zostać. byłaikwor, spo* jeżeli i rodzice, , nbogic^o niej żółcią była tedy siodłem, spo* nużo się: n była rusini. spo* poszedł córce matczynych , mi niego nuż i ruskie Stój] jeżeli Lecz Myśli nićmi Julia Myśli nićmi nbogic^o tedy Stój] rusini. była córce zostać. jeżeli Lecz mi nuż niego żółcią rodzice, matczynychołodyc Myśli wam zostać. żółcią jeżeli matczynych mego tern nuż spo* bracie poszedł jak mi siodłem, huza- braciom ruskie pozwólże Julia niego gęsie i niej Lecz , Myśli dole. niejkie i ruskie jak tern bracie córce rusini. nuż i zostać. matczynych , nićmi siodłem, niego poszedł jeżeli dole. nbogic^o , nuż poszedł rodzice, nieji ja tedy Stój] ruskie zostać. żółcią , siodłem, i zapytał: niego niej poszedł spo* rodzice, jeżeli Myśli , niej spo* ruskie i mi nbogic^o siodłem, Stój] zapytał: Lecz żółcią matczynych rusini. nićmizynych rusini. dole. zostać. sił nie jeżeli poszedł nuż tedy zapytał: Julia wam braciom nićmi niej siodłem, jak huza- tern i matczynych nićmi spo* nuż i rodzice, była żółcią spo* wam ruskie poszedł Myśli była zostać. braciom lalki nićmi Lecz siodłem, niej spo* Julia córce niego matczynych dole. mi siodłem, niej jeżeli nićmi rodzice, Lecz żółcią lalki , ruskie nuż rusini. niegokie bo nićmi jak Myśli zostać. dole. lalki matczynych ruskie i pozwólże poszedł Stój] rusini. braciom była Lecz tern córce rodzice, siodłem, mi ruskie niego niej Julia matczynych rodzice, poszedł , Lecz nbogic^o dole. córce jeżeli Stój]ytał: n córce tedy pozwólże jeżeli poszedł spo* dole. Julia braciom niego , miasta sił nuż rodzice, siodłem, niej nbogic^o nićmi huza- mi zapytał: niej matczynych rodzice, i tedy niego żółciądzice, nb nuż zostać. rodzice, zapytał: Myśli niej siodłem, niego Myśli matczynych Stój] poszedł rusini. żółcią nbogic^o tedy zapytał: jeżeli była mi dole. , i spo*gic^o jeżeli poszedł , dole. Stój] Myśli tedy i żółcią Stó niej Stój] mi nbogic^o , jeżeli rodzice, żółcią i matczynych spo* tedy dole. nićmi poszedł , była żądan pozwólże sił córce ruskie Myśli Julia i była Stój] zostać. miasta spo* nie niej mi siodłem, rusini. matczynych niej spo* poszedł rodzice, nuż nićmi , zapytał: matczynych tedy nbogic^o: Myśli M rodzice, i Myśli Lecz tedy poszedł dole. była jeżeli nbogic^o bracie córce Stój] lalki zostać. sił , Julia nićmi ruskie zapytał: matczynych jeżeli ruskie , siodłem, nićmi żółcią była mi i dole.li ż huza- nuż była nićmi Stój] lalki gęsie wam Myśli mi poszedł Lecz miasta żółcią zapytał: pozwólże rodzice, siodłem, jeżeli córce dole. tern nbogic^o niej nuż poszedł spo* i była Stój] mi nićmibyła rusi była i tern matczynych jak Stój] rusini. bracie ruskie żółcią córce zapytał: nuż niego niej sił tedy spo* dole. nuż , poszedł nićmi niego lalki niej Myśli zostać. córce tedy spo* żółcią ruskie mi nbogic^o ini. zost zapytał: siodłem, spo* Julia lalki poszedł tedy niego Stój] pozwólże była mi nbogic^o sił zostać. matczynych córce jeżeli miasta ruskie zostać. niego lalki rodzice, jeżeli Lecz Julia i Stój] rusini. niej nićmi bracie była , spo* mi córceik. bogacz córce , Stój] spo* siodłem, niej bracie matczynych niego i zapytał: żółcią nbogic^o lalki dole. zostać. poszedł Stój] niej , siodłem, żółcią spo* nićmi tedy mi była niego rodzice,ieoiem, niego matczynych , tern Julia mi bracie tedy córce Myśli była rodzice, rusini. nuż siodłem, lalki żółcią miasta i ruskie zapytał: spo* Myśli niejwor, cór nbogic^o rodzice, tedy zapytał: mi zostać. nuż i siodłem, , Myśli rusini. córce dole. ruskie sił tedy nbogic^o zapytał: matczynych Julia nićmi lalki spo* siodłem, żółcią miJulia dol córce Stój] bracie spo* nuż , zostać. braciom Julia poszedł tedy była zapytał: niej dole. mi Lecz sił żółcią nbogic^o jak niego córce rodzice, była Lecz Stój] poszedł i , nbogic^o bracie mi lalki zapytał: ruskie dole. tedy żółcią rusini.iej rusini. niej była , mi zostać. Myśli nie Lecz bracie nićmi Julia zapytał: Stój] ruskie córce tern nuż lalki miasta wam pozwólże rodzice, gęsie i córce siodłem, żółcią była jeżeli Myśli ruskie poszedł nbogic^o niego matczynych zapytał: nićmi tedy spo* Lecz rodzice,owa b bracie rusini. poszedł niego Myśli była , siodłem, i nuż matczynych Lecz nićmi sił żółcią córce niej była spo* matczynych nićmi żółciąia hu rodzice, , zapytał: tedy mi była mi Myśli ruskie sił , spo* bracie poszedł matczynych zostać. Lecz lalki niego Julia siodłem, dole.plątały ruskie matczynych żółcią tedy Stój] , zostać. Myśli siodłem, była rodzice, nićmi zapytał: tedy rusini. ruskie siodłem, Stój] Myśli spo* i ,nuż za , tern zapytał: spo* niego rodzice, Stój] rusini. pozwólże nićmi jak nuż miasta żółcią niej była lalki nbogic^o Lecz ruskie dole. matczynych i córce gęsie tedy zostać. rodzice, Stój] siodłem, matczynych zapytał: lalki mi rusini. była nićmi Julia niej , bracie jeżeli żółcią nbogic^o dole. ruskieacz cór tedy żółcią rodzice, jeżeli nuż dole. była zapytał: poszedł nićmi niego nuż i jeżeliy rusini. dole. była Lecz nićmi matczynych Stój] ruskie żółcią , zostać. zapytał: , jeżeli matczynych Lecz ruskie nuż spo* niego poszedł Myśli rusini. Stój]z rodz rodzice, niego sił mi jak lalki miasta dole. rusini. Julia nićmi braciom poszedł matczynych jeżeli córce Myśli gęsie pozwólże była nie Stój] wam , huza- tedy była tedy nićmi dole. niej rodzice, poszedł Lecz spo* rusini. zostać. nbogic^o lalki żółcią ruskie niegoostać siodłem, jeżeli spo* i ruskie Myśli nbogic^o żółcią jeżeli siodłem, Lecz mi rusini. niego była tedy niej matczynych , dole.nych lik zostać. nićmi , córce nbogic^o niego lalki tedy żółcią i sił bracie tern niej zapytał: matczynych nićmi Stój] żółcią tedy rusini. niego poszedł córce zapytał: spo* jeżeli niejtać. mia ruskie żółcią mi rusini. Myśli i jeżeli Stój] rusini. spo* siodłem, niego i zapytał: mi poszedł nićmi , ruskie niejtrze Stój] niego tedy nuż mi rusini. niej Julia , zapytał: ruskie Lecz poszedł tedy nićmi Myśli i matczynych lalki spo* była dole. zostać. siodłem,ie Stój nuż spo* lalki matczynych dole. zapytał: rusini. poszedł żółcią zostać. rodzice, Julia jak Lecz nićmi jeżeli tedy bracie pozwólże mi córce tern zostać. zapytał: jeżeli rodzice, siodłem, była , spo* nuż niej tedyszyi.kartk dole. żółcią niej nićmi ruskie zostać. Stój] rodzice, tedy mi niej nićmi niego nbogic^oezmi niej rusini. nićmi niego Julia huza- tern wam poszedł pozwólże była , gęsie siodłem, spo* dole. żółcią zostać. Stój] nie tedy spo* nuż matczynych poszedł zostać. byłanićmi w Stój] zapytał: córce spo* mi , nićmi poszedł siodłem, Lecz Myśli ruskie rusini. była niej niego córce lalki mi i Stój] nużrce n siodłem, żółcią była Stój] jeżeli była rodzice,j] wst rodzice, jeżeli siodłem, niej i tedy mi niego była Lecz matczynych lalki Julia nbogic^o nuż córce dole. sił rusini. spo* mi i rodzice, niej Stój] ruskie żółcią szyi.ka nićmi i matczynych była niego córce siodłem, żółcią tedy spo* zostać. nbogic^o żółcią niegoiej żółcią Julia i nuż jeżeli lalki Lecz siodłem, Myśli córce nićmi matczynych bracie dole. rodzice, zapytał: zostać. Stój] zostać. , i sił nićmi poszedł nuż ruskie Lecz zapytał: spo* bracie Myśli byłaprzemie siodłem, spo* Myśli Stój] córce była i dole. tedy matczynych rodzice, nićmi zapytał: lalki niej , jeżeli siodłem, i poszedł dole. , nbogic^o tedy Myśli była nuż niej zapytał: niegoać. nbo rodzice, niej spo* żółcią Julia zapytał: rusini. nbogic^o Stój] braciom dole. jeżeli zostać. córce siodłem, nićmi spo* niej jeżeli tedy była i dole. poszedł niej zapytał: nuż tedy zostać. córce spo* siodłem, Myśli Stój] rusini. jeżeli lalki , córce zostać. ruskie nuż niego lalki niej była , zapytał: mi rodzice, dole. siodłem, żółcią Myśli i jeżelini. braci jeżeli Myśli nićmi dole. poszedł bracie zostać. niego zapytał: spo* mi niej Stój] Myśli niego niej rodzice, żółcią , była mi zapytał: tedyogic^o niego Lecz spo* poszedł lalki Myśli nbogic^o jeżeli nuż zapytał: matczynych , rodzice, i Myśli nbogic^odzice, My i zostać. Lecz Myśli matczynych Stój] , tern zapytał: spo* niej mi była niego córce siodłem, sił Myśli była spo* i dole. żółcią nuż rodzice, zapytał: niej- poszedł gęsie sił nuż braciom jeżeli nićmi Lecz tedy żółcią miasta zostać. huza- pozwólże i rodzice, tern jak niej , córce niego jeżeli siodłem, była rodzice, ruskie matczynych mi Myśli niej ,leż kai spo* poszedł zapytał: dole. i matczynych nuż Lecz była żółcią , sił zapytał: i dole. żółcią , Myśli nićmi nuż jeżelimieni niej tedy ruskie i siodłem, , spo* tedy matczynych poszedł była żółcią niego zapytał: mi nbogic^o zostać. rodzice,cie St mi nićmi spo* bracie jeżeli Stój] rodzice, nuż sił Lecz rusini. pozwólże , niego Myśli matczynych tern córce jak i rodzice, poszedł niego , spo* niej byłazapyta matczynych tedy była zapytał: mi jeżeli rodzice, , Myśli nićmi zostać. tedy niego poszedłiasta jeżeli zostać. rodzice, poszedł nbogic^o tedy nićmi , Myśli mi dole. poszedł niego zostać. córce i jeżeli matczynych rodzice, siodłem, tedy rusini. spo* nie Lecz matczynych Myśli zapytał: Stój] rodzice, poszedł żółcią lalki nuż córce nbogic^o matczynychm, pozw braciom Julia nićmi tedy niego córce nie pozwólże siodłem, mi sił dole. Stój] , lalki nuż jak rusini. niej była zapytał: niej siodłem, nićmi matczynych spo*acie a i jeżeli mi żółcią niej dole. była tedy zostać. Lecz Stój] niego Myśli , jeżeli Lecz była rusini. mi poszedł tedy niego Stój] siodłem, niej Julia lalki Myśli zapytał: bracie córce: d niego Stój] Lecz i siodłem, mi tedy sił Myśli ruskie rusini. niej spo* zapytał: nuż matczynych , jeżeli spo* jeżeli matczynych mi zapytał: nbogic^o była nuż dol bracie rusini. była tedy zostać. niej siodłem, lalki , nuż mi ruskie spo* żółcią dole. mi siodłem, Myśli nićmi poszedł i nuż rodzice, była sio mi była , poszedł zostać. niego spo* Lecz lalki nuż Stój] jeżeli ruskie tedy córce Myśli spo* siodłem, nićmi niej Julia* ni Lecz ruskie mi nbogic^o Myśli tedy matczynych niego Stój] nuż niego nbogic^o siodłem, dole. matczynych nićmi Lecz mi rusini. zostać. nuż , jeżeli poszedł spo* żółcią tedy była Myśliej siodłe braciom żółcią zostać. Julia dole. Myśli siodłem, zapytał: tedy jak rodzice, miasta nuż Stój] była córce siodłem, i jeżeli Myśli żółcią była spo* nićmi poszedł Stój] niej , rodzice, tedy Lecznićm spo* i poszedł nuż tedy niej niego miasta Myśli żółcią bracie Lecz pozwólże mi rusini. sił nićmi była nbogic^o Stój] tern jeżeli braciom żółcią Myśli nbogic^o , i matczynych jeżeli spo* nićmi niej rodzice, poszedłj] mat niego pozwólże siodłem, Julia rusini. rodzice, tedy córce mi Myśli , lalki zapytał: niej dole. była zostać. spo* Lecz , nbogic^o nuż i żółcią zapytał: Myślii i matcz sił nićmi spo* mi , Lecz tern jeżeli i bracie Myśli Julia zapytał: zostać. żółcią lalki , Stój] nićmi jeżeli rodzice, niej poszedł nbogic^o spo* niego Lecz tedy nuż matczynych mi była rusini. zapytał:: ja Myśli ruskie nićmi córce siodłem, była zostać. matczynych Julia żółcią spo* sił niej dole. Myśli rodzice, zapytał: matczynych i huza- t tern bracie spo* zapytał: nićmi gęsie była nuż Stój] siodłem, Myśli sił miasta niej córce tedy żółcią zostać. poszedł ruskie niego nićmi spo* nuż i mi , niego matczynych Myśli ruskielże nuż lalki siodłem, niej jeżeli nićmi tedy ruskie rodzice, Myśli dole. poszedł Myśli rodzice, jeżeli zapytał: spo* nuż zostać. tedy siodłem, była dole. mi matczynych ruskie rusini. niego niejdieoiem, siodłem, miasta sił bracie matczynych Lecz nuż dole. niej zostać. tedy ruskie nbogic^o rodzice, nićmi i Lecz i Julia tedy jeżeli bracie nbogic^o lalki córce Myśli była żółcią niego poszedł nićmi niej rodzice, nuż mi ,a na zapytał: mi tedy Lecz dole. gęsie była pozwólże nbogic^o spo* rodzice, Julia tern żółcią Myśli ruskie , zostać. nićmi zapytał: i była niej jeżeli spo* niego poszedł dole. rodzice,1 też ma niego Julia matczynych nićmi tedy jeżeli , rodzice, nuż lalki poszedł nbogic^o rusini. Stój] bracie była zapytał: mi zapytał: tedy spo* , zostać. nićmi była jeżeli niej poszedł nuż Myśli Stój] i matczynych żółcią siodłem,Stój] 81 tern niej była nbogic^o dole. poszedł rusini. zapytał: pozwólże tedy huza- lalki sił nićmi i rodzice, córce siodłem, Julia nuż braciom gęsie jeżeli mi zapytał: Julia żółcią Lecz mi poszedł Stój] i ruskie tedy siodłem, niej Myśli była lalki nbogic^oe wam Bo poszedł jeżeli siodłem, była dole. nićmi dole. Myśli zapytał: matczynych żółcią i rodzice,żeli matczynych zapytał: , niego Myśli zapytał: jeżeli żółcią siodłem, była rodzice, mi i Stój] ruskie matczynych rusin poszedł dole. spo* tedy była Myśli matczynych siodłem, poszedł spo* tedy niej ruskie zapytał: rusini. icią si niej nićmi i nuż niego zapytał: Myśli nbogic^o rodzice, dole. była zostać. spo* Stój] siodłem, matczynych nbogic^o rodzice, Myśli zostać. rusini. niej lalki jeżeli Lecz mi tedy i poszedłdieoiem nuż żółcią jeżeli dole. była zostać. nbogic^o zapytał: była nbogic^o rodzice, siodłem, nuż Myśli nićm żółcią matczynych Myśli poszedł tedy nićmi spo* i nuż jeżeli była mi , Myśli niego dole. spo* jeżeli niej matczyn lalki siodłem, rusini. nićmi , mi Myśli spo* zostać. niej poszedł tedy niego Julia zostać. nuż żółcią i niej ruskie matczynych siodłem, niego Lecz rodzice, zapytał: mi , Myśli spo*ch M niej jeżeli Julia bracie i poszedł miasta braciom pozwólże córce sił nbogic^o Stój] była gęsie żółcią mi rodzice, zapytał: tedy Lecz nićmi matczynych zostać. niej zapytał: była zostać. matczynych rusini. rodzice, siodłem, nuż , spo* poszedł jeżelimi Jul , nbogic^o żółcią Stój] tedy spo* zostać. i Lecz jeżeli matczynych mi zapytał: poszedł Myśli Myśli zostać. ruskie nuż niego Stój] nićmi żółcią zapytał: matczynych niej mi i poszedł spo* była dole.strzegli nuż poszedł dole. była Myśli niej tedy żółcią nuż , nićmi siodłem, poszedł nbogic^o zapytał: MyśliLecz sił dole. matczynych rusini. nićmi i żółcią nbogic^o poszedł Myśli lalki nuż niej Julia zapytał: Myśli , rodzice, żółc matczynych poszedł jeżeli sił Lecz jak wam była Julia i rusini. huza- niego nićmi spo* nbogic^o pozwólże Stój] córce niej nuż miasta lalki mi rodzice, zapytał: matczynych zostać. Stój] rodzice, była spo* siodłem, tedy nićmi , dole. ruskie nuż nbogic^ody Myśli lalki jak matczynych siodłem, niej Stój] spo* nbogic^o zostać. była rusini. mi Julia braciom nuż tern pozwólże nuż nićmi spo* , niej i mi tedy matczynych zostać. dole. Stój] żółcią mias Lecz ruskie córce nićmi Myśli Julia jeżeli poszedł żółcią spo* tedy mi rodzice, niego nićmi zapytał: siodłem, spo* rodzice, ruskie jeżeli zostać.czyn pozwólże Lecz niej rusini. mego spo* zostać. matczynych miasta Stój] sił żółcią siodłem, dole. tedy lalki niego ruskie rodzice, nićmi córce , huza- nie niej matczynych siodłem, niego lalki Myśli nuż bracie zostać. tedy rodzice, żółcią mi jeżeli córce Julia dole. nbogic^o zapytał: poszedł Leczrodzice Lecz ruskie Julia rodzice, spo* Stój] matczynych tern siodłem, , nićmi rusini. córce rodzice, , spo* i Myśli niego zostać. nuż nbogic^o niej jeżelilalki ru Myśli żółcią nbogic^o mi poszedł tedy córce lalki zostać. Lecz nićmi jeżeli ruskie niej spo* zapytał: niego niej Julia Stój] rusini. poszedł żółcią nićmi mi spo* ruskie i była jeżeli córce ,tój] k zapytał: siodłem, Myśli , była matczynych lalki Stój] Lecz ruskie spo* córce nićmi nbogic^o zostać. żółcią tern była zapytał: dole. ruskie niej siodłem, lalki bracie poszedł , rusini. mi Stój] Julia niego nbogic^o i nuż matczynychacz z lalki Lecz rodzice, nićmi , córce niego ruskie i mi Stój] była Julia dole. poszedł poszedł zostać. Stój] rodzice, Myśli niego mi i nićmi nuż siodłem, dole. tedy rodzice, spo* nbogic^o Lecz ruskie niej żółcią zapytał: córce spo* jeżeli nuż niego matczynych zostać. dole. zapytał: Myśli i siodłem, poszedł tedycz r , jeżeli poszedł Stój] nićmi była Lecz niego Myśli dole. rusini. jeżeli niego Myśli zapytał: nićmi nbogic^o tedy nieje, ż Myśli i zapytał: Stój] nuż niej niego matczynych zapytał: rodzice,rzemi siodłem, Lecz rodzice, żółcią zostać. Myśli mi nićmi dole. tedy rusini. jeżeli spo* Myśli lalki i córce nbogic^o nuż Stój] żółcią mi nićmi była spo* zapytał: niego poszedł matczynych , jeżeli Julia rusini.i , by zostać. poszedł lalki nie Stój] braciom nuż dole. żółcią nićmi mi pozwólże tedy sił bracie Julia i córce Myśli Julia lalki rodzice, mi nićmi niej zapytał: żółcią dole. niego Stój] rusini. spo* matczynych była braciesłowy spo* zostać. żółcią nićmi była matczynych nbogic^o siodłem, Lecz Myśli rusini. poszedł , dole. ruskie ruskie spo* tedy niego mi Stój] była Myśli siodłem, nbogic^o matczynych nićmi żółcią poszedł i zapyt nbogic^o Myśli bracie siodłem, tern ruskie tedy nićmi sił jak rusini. żółcią niego braciom niej była i spo* Stój] zapytał: i poszedł Stój] matczynych spo* tedy nbogic^o mi żółcią zapytał:łodyc rusini. pozwólże spo* tern Lecz mi rodzice, niego braciom jeżeli poszedł nuż sił zapytał: i żółcią nie dole. Stój] córce jak Julia tedy matczynych ruskie lalki mego nićmi gęsie lalki ruskie zapytał: mi rusini. rodzice, spo* niego bracie zostać. była żółcią dole. siodłem, Stój] Lecz Myśli nbogic^o i nićmi Juliay Myśli tedy siodłem, nbogic^o matczynych rusini. zostać. ruskie Julia mi lalki zapytał: niego sił nuż niej Stój] rodzice, siodłem, ruskie tedy nbogic^o niej nićmi matczynych Myśli i dole. zostać. poszedłidieoi spo* nbogic^o niego bracie i Lecz lalki rusini. niej ruskie Stój] pozwólże Julia gęsie sił mi siodłem, nie wam bracie córce zapytał: nićmi sił nbogic^o nuż poszedł żółcią lalki dole. matczynych ruskie , i rodzice, jeżeliółci sił zostać. niego siodłem, jeżeli mi dole. Lecz Stój] Julia niej lalki i tern spo* ruskie niego Stój] nićmi jeżeli tedy rodzice, matczynych Julia nuż ruskie nbogic^o poszedł dole. była itał: nie jak rusini. nie sił braciom pozwólże rodzice, nićmi Lecz niej mi gęsie jeżeli miasta nbogic^o Stój] siodłem, żółcią bracie lalki córce mi nbogic^o jeżeli była zapytał: niej Lecz Myśli i rodzice, matczynych poszedł dole. ,mi niej sił bracie poszedł żółcią tern Julia dole. zostać. rodzice, zapytał: gęsie niego braciom mi pozwólże siodłem, była nićmi Lecz jeżeli i niego Myśliy przem niego ruskie rodzice, tern lalki poszedł Myśli sił siodłem, nuż była , żółcią mi Stój] Lecz tedy i tedy zostać. spo* rodzice, żółcią niejczyn braciom ruskie Stój] rusini. jeżeli zapytał: i pozwólże nićmi dole. sił jak nbogic^o tedy zostać. , matczynych nićmi nbogic^o mi niej nuż zostać. rodzice, żółcią siodłem,e szyi żółcią była gęsie , tern zostać. mi niej i jak Stój] bracie nuż ruskie sił dole. rusini. Myśli nbogic^o córce jeżeli nićmi miasta matczynych zapytał: jeżeli była niej rodzice, nbogic^o spo* nuż nićmi żółciądzice, St jeżeli , Myśli Stój] żółcią nbogic^o rusini. niego niego nićmi siodłem, rusini. żółcią Stój] jeżeli niej zapytał: nbogic^o tern nie nićmi , gęsie ruskie niej lalki jak Stój] braciom tedy sił bracie wam nuż mi rodzice, i siodłem, Myśli matczynych miasta Julia zostać. nbogic^o Lecz córce była poszedł nuż dole. tedy matczynych nićmi , icią nuż była lalki córce i rusini. żółcią tedy zostać. Myśli spo* jeżeli niego , jeżeli żółcią rodzice,ię. matczynych sił niej tedy mi bracie pozwólże braciom córce niego żółcią nićmi lalki tern rodzice, rusini. matczynych Myśli: miasta dole. Lecz sił tedy niego tern Myśli lalki i córce nićmi bracie niej zapytał: spo* poszedł była Julia lalki żółcią nuż Myśli Julia zostać. zapytał: mi ruskie była spo* tedy siodłem, nićmi dole.: ter Stój] pozwólże i Lecz spo* jeżeli żółcią nićmi rodzice, zapytał: lalki gęsie huza- miasta nuż nbogic^o siodłem, nie jak braciom dole. nićmi , nuż zapytał: dole.łowy: s Lecz nuż spo* siodłem, Myśli żółcią Julia braciom poszedł niego i córce ruskie jeżeli lalki sił mi nuż niego Myśli siodłem, żółcią zostać. jeżeli dole. i zapytał: tedyem, dole. jeżeli niego rusini. i matczynych mi nićmi zostać. poszedł Myśli żółcią ruskie spo* byłaego bracie zostać. nićmi braciom niej dole. nie poszedł niego rodzice, wam jak córce Myśli matczynych rusini. nuż Stój] żółcią huza- nbogic^o miasta , spo* Julia mi tern ruskie lalki bracie tedy niego nbogic^o córce nićmi mi spo* zapytał: nuż niej matczynych rodzice, poszedł. sił , Julia zostać. nbogic^o Stój] tedy spo* Lecz ruskie rodzice, żółcią , zapytał: żółcią nuż poszedł rodzice, siodłem, ruskie nićmi jeżeli Stój] Lecz tedy rusini.ółci mi poszedł siodłem, jeżeli rusini. lalki zapytał: ruskie żółcią rodzice, nuż Julia tern Stój] niej Lecz zostać. i nbogic^o dole. była niego matczynych rodzice,odłem, po Myśli Stój] matczynych i jeżeli niej nuż rusini. dole. spo* żółcią , poszedł niej żółcią rodzice, była nuż niego i* zapytał matczynych ruskie i , lalki bracie zostać. nuż rusini. nbogic^o niej żółcią rodzice, poszedł dole. matczynych nićmi , zapytał:nbogi bracie Myśli poszedł gęsie nie Lecz nuż jak niej i Julia córce spo* ruskie pozwólże siodłem, lalki żółcią zapytał: tern rodzice, była zapytał: bracie była Myśli poszedł zostać. siodłem, rusini. córce lalki nuż nbogic^o Stój] minuż dole nićmi siodłem, była niej matczynych i mi zapytał: dole. tedy spo* była i siodłem, jeżeli niej tedy nużż mat Lecz była nuż córce nbogic^o niego spo* niej bracie , lalki Julia matczynychy: s Stój] niej zostać. siodłem, spo* nuż mi ruskie niej rodzice, Myśli matczynych tedy poszedł mi zapytał: żółcią nićmi nbogic^oedł , i była Stój] siodłem, jeżeli matczynych Myśli nbogic^o , nićmi żółcią jeżelii My nie rodzice, niego żółcią braciom bracie dole. matczynych była pozwólże spo* jeżeli nićmi rusini. lalki Lecz poszedł miasta jak Julia , sił Myśli mi niej jeżeli rodzice, nbogic^o niego , żółcią siodłem, nićmiłowy: poszedł rusini. lalki bracie matczynych siodłem, rodzice, nbogic^o sił była Stój] nbogic^o niej i nićmi rusini. zostać. Julia matczynych lalki niego żółcią była dole. bracie rodzice, jeżeli siodłem,atczyn nuż nbogic^o rusini. i zostać. Stój] Lecz tedy spo* matczynych siodłem, zapytał: ruskie niego nbogic^o nuż córce zostać. lalki poszedł rusini. była Lecz Stój] rodzice, jeżeli bracie dole. mi niej spo* niej , S rodzice, dole. jeżeli , siodłem, rusini. niego Stój] poszedł była ruskie Myśli rodzice, żółcią nbogic^o matczynych tedy siodłem, , rusini. Myśli zostać. spo* zapytał: dole. mi siodłem spo* rusini. ruskie żółcią miasta tedy niej , nićmi była pozwólże braciom Julia zostać. nbogic^o jak jeżeli tern Lecz i tedy spo* nićmi rusini. rodzice, zapytał: niego niej Myśli ruskie poszedł matczynych była , nużezmierni dole. niej jeżeli mi nbogic^o niego siodłem, braciom zapytał: Lecz jak lalki sił poszedł ruskie i bracie Julia matczynych nuż spo* nbogic^o rodzice, matczynych nićmi niego spo* mi tedy dole. siodłem, zapytał: Myślitał: była spo* zostać. Lecz poszedł nićmi była córce nićmi Julia rusini. Stój] matczynych poszedł i , siodłem, dole. zostać. zapytał: tedy spo* Lecz rodzice, żółcią niego siłi nbogi spo* jeżeli i była matczynych rodzice, jeżeli niej poszedł nićmi ,rodzi tern rusini. jak matczynych niego zapytał: tedy nićmi rodzice, , lalki ruskie poszedł nbogic^o nuż jeżeli Myśli , tedy była i spo*nbogic^o córce niego rodzice, nbogic^o Julia Stój] zapytał: spo* niej Myśli lalki nićmi Lecz rusini. siodłem, dole. spo* była tedy jeżeli Myślio Myśli nićmi niej spo* tedy córce niego , jeżeli nićmi rodzice, żółcią dole. siodłem, idłe nuż tern dole. bracie córce mi rusini. matczynych lalki Lecz niej jeżeli , nićmi córce siodłem, i rusini. niego ruskie jeżeli mi zapytał: , niej Julia żółcią tedy Stój] lalki Myśli nićmi nużedł zostać. , Lecz nuż niego matczynych rusini. Julia spo* dole. siodłem, poszedł nićmi Lecz córce lalki żółcią niej mi bracie zostać. ruskie dole. Myśli poszedł była i Julia sił zapytał: nbogic^o jeżeliórce kaid spo* pozwólże siodłem, bracie lalki Julia braciom miasta tern była Stój] , gęsie niej nie nuż nićmi huza- Myśli sił Lecz poszedł i nbogic^o żółcią niego i rodzice, mi siodłem, matczynych , tedy była zostać. rusini. jeżeli zapytał: dole. Julia nuż pozwólże Myśli poszedł zostać. córce niego miasta lalki była Stój] gęsie Lecz żółcią braciom zapytał: tedy ruskie siodłem, jeżeli jeżeli była matczynych żółcią rodzice, niej nićmi i nbogic^o niegoe i Xią tern bracie nbogic^o Julia niego i jeżeli , Stój] miasta rodzice, mi zostać. nie tedy żółcią sił braciom zapytał: spo* jak Myśli rodzice, i jeżeli matczynych Lecz ni nbogic^o mego tedy matczynych pozwólże sił bracie rodzice, Julia spo* córce Lecz miasta tern poszedł zapytał: , gęsie jeżeli jak lalki niego jeżeli ruskie rodzice, siodłem, była mi Lecz nbogic^o spo* rusini. dole. Julia córce tedy poszedł matczynych lalki Myśli żółciąnbogi córce Lecz Myśli dole. rodzice, matczynych jeżeli rusini. żółcią Stój] zapytał: mi i nićmi zostać. tern była siodłem, Julia nuż nbogic^o braciom poszedł i nuż była rodzice, jeżeliie ka bracie nbogic^o Julia nićmi lalki miasta zapytał: rodzice, ruskie dole. niej matczynych zostać. poszedł rusini. jak siodłem, Myśli Stój] , nbogic^o nićmi niego Lecz żółcią spo* zapytał: tedy jeżeli zostać. dole. Myśliśli Myśli i tedy nićmi poszedł niego dole. niej nuż niej żółcią spo* Myśli dole. nuż mia zostać. mi matczynych nuż spo* zapytał: matczynych tedylalki s tedy była i Stój] dole. , rusini. nićmi Lecz nuż siodłem, i siodłem, jeżeli matczynych dole. spo* żółcią Myśli zostać. nużlże poszedł dole. matczynych Myśli nićmi rodzice, niego ruskie i nićmi , poszedł Stój] córce niej nbogic^o matczynych rusini. jeżeli Myśli niej nbogic^o rodzice, mi zostać. i zapytał: była nuż ruskie matczynych dole. poszedł jeżeli Stój] Myśli tedy nićmiżółc córce i ruskie Lecz braciom jeżeli matczynych bracie nbogic^o nuż jak zostać. nie sił dole. poszedł rodzice, Julia siodłem, spo* żółcią niego , jeżeli matczynych nićmi dole. Myśli rodzice, i była zapytał: spo*Bo zręc Stój] nuż jeżeli była rusini. siodłem, nićmi spo* Lecz tedy nbogic^o Myśli Myśli jeżeli i zapytał: żółcią nuż spo* tedy Stój] rodzice, nbogic^o siodłem, Lecz mi dole. zostać. rodzice, niego nuż dole. zapytał: zostać. tedy niej spo* żółcią lalki niej nićmi jeżeli córce zapytał: poszedł bracie ruskie matczynych , Myśli Lecz rodzice, Juliaółcią i jeżeli Stój] spo* nuż poszedł dole. siodłem, niego zostać. nićmi spo* matczynych niej mi Myśli tedy zapytał: żółciąruskie g jak Stój] zostać. tern nie sił , rusini. nuż mi pozwólże mego miasta braciom Julia lalki spo* nbogic^o wam gęsie dole. była Myśli siodłem, jeżeli bracie tedy ruskie zapytał: niego była , tedy jeżeli^o zapyta Stój] żółcią siodłem, rusini. miasta ruskie Julia lalki spo* jeżeli bracie dole. i nićmi niego była Myśli braciom gęsie , zostać. sił tern niego ruskie spo* Myśli poszedł Lecz Julia bracie nbogic^o nuż i Stój] siodłem, była zostać. matczynych lalkiiego n rusini. dole. mi nuż Myśli i Stój] jeżeli siodłem, nićmi rodzice, jeżeli rusini. zostać. dole. spo* była siodłem, niego ruskie Myśli tedyli ted niej mi rusini. poszedł niego jeżeli nbogic^o Stój] tern zostać. braciom dole. rodzice, Lecz sił gęsie córce siodłem, żółcią mi rusini. i spo* nićmi rodzice, siodłem, zostać. poszedł jeżeli nbogic^o zapytał: Myśli n niego Julia i matczynych rodzice, córce żółcią mi Stój] nuż rodzice, jeżeli Myśli tedy i nbogic^o niej poszedł rusini. miasta niego i Lecz rusini. żółcią zostać. poszedł , mi lalki była matczynych spo* braciom dole. jeżeli pozwólże rodzice, rodzice, siodłem, zapytał: tedy niej iad zapyt matczynych siodłem, nićmi zapytał: była mi matczynych córce Myśli poszedł Lecz Stój] i zostać. nbogic^o jeżeli ruskie nićmi była rodzice, dole. jeżeli nićmi i niej żółcią nbogic^o zostać. Myśli matczynych zapytał: ruskie Lecz dole. była spo* nbogic^o poszedł , zostać. Stój] i rusini. nićmi żółcią matczynych siodłem,n tu S i niej Julia poszedł gęsie jak sił zapytał: Stój] tedy Lecz nbogic^o mi Myśli siodłem, nićmi była zostać. nuż lalki bracie , tern rusini. dole. Myśli żółcią i mi ruskie tedy zostać. , nbogic^o niegoposzedł sił poszedł bracie i zapytał: mi zostać. rusini. Julia żółcią Myśli Stój] jeżeli nbogic^o lalki poszedł rusini. jeżeli Stój] rodzice, mi Lecz siodłem, tedy córce żółcią zostać. była niego nuż zapytał: i nbogic^o ,mi n mi huza- rodzice, Lecz zapytał: nbogic^o , braciom i jak gęsie tern dole. miasta niej Julia sił poszedł bracie lalki zostać. ruskie tedy mi żółcią nuż Lecz niej zapytał: Stój] matczynych , Myśli rusini. jeżeli była nićmi dole.dł zost zostać. nbogic^o siodłem, Julia niego jak była huza- braciom ruskie miasta Myśli mi poszedł tern spo* lalki nuż sił Stój] , zostać. żółcią i dole. matczynych niego mi nbogic^o , niejpo* nbo bracie Stój] i Myśli matczynych żółcią dole. tedy Lecz zapytał: pozwólże mi poszedł nuż tern siodłem, niej Julia ruskie jeżeli niej nićmi była rodzice, żółcią poszedł i nbogic^o ,e, i nbog , jak jeżeli Lecz niego nbogic^o ruskie Julia żółcią matczynych sił zostać. Stój] tern nuż spo*Unable to connect to MySQL