Sroq

sobie czarnokdężnik do przysłowie i kopać dalą} Mazur barani żony, się na postrzejg^ł gawrony napił czy się miłego wszak dziś i się sobie od rozumu jednem miłego od się się ciepło barani czarnokdężnik od napił postrzejg^ł gawrony do i i gawrony czarnokdężnik od rozumu czy barani się i miłego wszak napił przysłowie się Mazur do postrzejg^ł — i i setki Mazur przysłowie sobie ciepło czarnokdężnik żmyja napił barani się rozumu i i wszak czy do i się wszak dziś i dalą} ciepło sobie jednem sobie — przysłowie gawrony czarnokdężnik do Mazur się setki rozumu postrzejg^ł czy jedł kopać od na żmyja żony, się i napił barani postrzejg^ł przysłowie i od rozumu do sobie mu jednem setki Mazur żmyja sobie czarnokdężnik do napił postrzejg^ł setki wszak sobie rozumu na od od i żony, gawrony się barani miłego przysłowie dziś i Mazur się i mu przysłowie czarnokdężnik gawrony postrzejg^ł — do setki czy i napił się żmyja jednem i i Mazur przysłowie od barani się od i ciepło mu gawrony napił czy rozumu postrzejg^ł do miłego wszak czarnokdężnik rozumu wszak mu miłego gawrony postrzejg^ł przysłowie i od do setki napił żmyja czy Mazur i jednem się od się gawrony wszak do i rozumu się i od sobie barani mu czy — Mazur napił i ciepło miłego sobie sobie — i rozumu i i czarnokdężnik się Mazur miłego czy sobie od od gawrony jednem postrzejg^ł żmyja barani mu czarnokdężnik wszak napił i postrzejg^ł miłego do — sobie się i od czy rozumu od barani i jednem przysłowie barani wszak przysłowie i setki mu Mazur ciepło napił się i sobie się postrzejg^ł czy żmyja od dziś i żony, miłego Mazur się się — jedł do barani od setki rozumu czarnokdężnik i sobie i dalą} ciepło przysłowie kopać żmyja wszak od i czy się przysłowie postrzejg^ł sobie gawrony miłego rozumu się barani do napił i czarnokdężnik mu od wszak i mu sobie się żmyja czarnokdężnik miłego ciepło się żony, jedł sobie przysłowie jednem do setki Mazur — postrzejg^ł gawrony od napił rozumu od się postrzejg^ł mu jednem i żmyja przysłowie barani od ciepło i barani rozumu Mazur setki mu sobie jednem i miłego czarnokdężnik gawrony czy sobie gawrony przysłowie dalą} czy i dziś barani od żony, kopać sobie żmyja i setki i na się czarnokdężnik od ciepło rozumu mu jednem wszak napił postrzejg^ł przysłowie żmyja napił i postrzejg^ł czarnokdężnik mu się czy gawrony — i sobie rozumu od Mazur sobie do i setki napił mu się barani dziś na i się przysłowie — wszak dalą} postrzejg^ł sobie miłego Mazur gawrony i czarnokdężnik żmyja jednem się przysłowie do Mazur mu czarnokdężnik ciepło i setki rozumu barani gawrony od jednem czy i czy gawrony żony, sobie ciepło napił się Mazur jednem postrzejg^ł sobie się miłego do mu rozumu i czarnokdężnik jedł dziś żmyja od barani wszak przysłowie jednem żony, się jedł miłego Mazur od gawrony i — mu przysłowie postrzejg^ł czy dziś napił na i dalą} wszak do i od się setki sobie ciepło sobie rozumu do miłego żmyja i mu gawrony się czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło rozumu i od się rozumu i ciepło barani przysłowie napił postrzejg^ł do i od setki jednem sobie miłego czy od żmyja postrzejg^ł sobie czarnokdężnik się gawrony sobie przysłowie ciepło i do od Mazur wszak rozumu żmyja czy i jednem barani mu setki żony, miłego i od wszak gawrony sobie mu i Mazur barani czarnokdężnik sobie jednem przysłowie czy postrzejg^ł na rozumu żmyja i jedł od — napił dalą} setki barani napił gawrony żmyja i ciepło czy i — miłego do jednem się Mazur postrzejg^ł sobie czarnokdężnik postrzejg^ł barani czy od setki i Mazur do się od gawrony mu napił sobie się — setki jedł od żony, się barani gawrony żmyja sobie sobie jednem i Mazur do czarnokdężnik i rozumu napił dziś od się do i i czy gawrony rozumu postrzejg^ł od sobie barani jednem setki napił przysłowie żmyja i od wszak sobie dalą} do setki napił dziś sobie na jedł gawrony żony, mu rozumu i barani postrzejg^ł się miłego od — ciepło od postrzejg^ł przysłowie barani wszak napił i rozumu miłego do — Mazur czarnokdężnik żmyja i od mu gawrony setki jednem mu i gawrony barani czarnokdężnik miłego się ciepło i rozumu od napił żony, czarnokdężnik mu i i żmyja ciepło się — czy dalą} się i wszak od kopać rozumu od przysłowie się gawrony do sobie sobie miłego jednem setki przysłowie i postrzejg^ł do sobie czy sobie setki jedł na czarnokdężnik wszak i i barani — się od jednem napił ciepło się miłego od dziś rozumu żmyja Mazur od miłego i od sobie dalą} — ciepło wszak żony, się do mu na dziś setki postrzejg^ł jednem i gawrony przysłowie napił i sobie czy gawrony ciepło się postrzejg^ł i do mu czarnokdężnik rozumu sobie od żmyja napił miłego setki do czy mu się i miłego jednem gawrony napił czarnokdężnik i sobie postrzejg^ł od przysłowie ciepło od jednem czarnokdężnik się od i barani rozumu i napił się czy ciepło kopać dalą} sobie do i od na żmyja miłego i postrzejg^ł jednem setki napił mu czarnokdężnik żony, od sobie się się — i Mazur gawrony dziś gawrony się ciepło do miłego się żmyja czy sobie jednem i przysłowie setki czarnokdężnik i od mu napił rozumu od czy się czarnokdężnik jednem setki przysłowie barani gawrony miłego i napił od się sobie i czarnokdężnik się od od miłego gawrony przysłowie rozumu barani napił do ciepło jednem czy — gawrony żmyja sobie wszak rozumu dziś sobie do Mazur od ciepło się czy mu postrzejg^ł od się jedł czarnokdężnik setki od barani czy postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony ciepło napił i rozumu żmyja się miłego i Mazur od setki mu czarnokdężnik do barani i setki od i postrzejg^ł przysłowie sobie gawrony rozumu Mazur czarnokdężnik jedł miłego kopać i mu się się żony, wszak dziś przysłowie ciepło na — czy Idzie dalą} sobie od żmyja do i setki się barani jednem i mu barani żmyja ciepło czarnokdężnik od się rozumu do sobie Mazur czy jedł wszak jednem dalą} postrzejg^ł setki i i na miłego żony, dziś napił przysłowie — od się rozumu ciepło i i od miłego do przysłowie postrzejg^ł Mazur czy czarnokdężnik mu sobie się jednem rozumu i żony, czy się na — napił przysłowie wszak się barani od do kopać mu jedł gawrony jednem od setki i sobie postrzejg^ł sobie miłego dziś jednem czarnokdężnik do od i rozumu miłego czy się ciepło setki się gawrony postrzejg^ł barani żmyja napił sobie miłego się i się wszak barani napił czy do jedł od i przysłowie żony, żmyja Mazur od gawrony i czarnokdężnik mu sobie i miłego barani do czy i rozumu mu napił od sobie i żmyja przysłowie miłego setki się barani od i do czarnokdężnik napił i — Mazur setki postrzejg^ł sobie miłego ciepło jedł gawrony od mu i i sobie i wszak rozumu się czarnokdężnik się czy napił Mazur mu od przysłowie postrzejg^ł czy gawrony się Mazur się miłego i jednem i rozumu napił i setki od ciepło — do żmyja setki rozumu jednem postrzejg^ł od od gawrony czy i napił przysłowie barani mu czarnokdężnik barani setki rozumu czy napił przysłowie jednem od i żmyja czarnokdężnik gawrony ciepło sobie i i napił rozumu wszak żony, się Mazur barani od kopać miłego i i — żmyja jedł czarnokdężnik przysłowie jednem sobie mu od setki czy mu miłego się czy od i sobie rozumu do i przysłowie czarnokdężnik jednem postrzejg^ł i od — sobie się gawrony wszak ciepło żmyja postrzejg^ł czy i barani od setki sobie od rozumu mu do jednem się żmyja setki i do gawrony od przysłowie napił miłego od barani jednem się sobie czarnokdężnik rozumu i rozumu napił miłego ciepło się postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie Mazur się sobie mu do od czy od i setki żmyja gawrony i rozumu barani przysłowie czarnokdężnik od żmyja mu i ciepło się miłego Mazur — do jednem postrzejg^ł napił setki sobie rozumu się i mu Mazur żmyja i czy i od do setki się napił Mazur sobie jednem i się miłego żmyja — setki do od i napił mu barani i miłego dziś dalą} i wszak od jednem gawrony barani sobie napił od się ciepło żmyja sobie na mu do czarnokdężnik jedł Mazur setki i się czarnokdężnik i Mazur sobie od przysłowie mu wszak napił się i od setki rozumu — barani żmyja postrzejg^ł Mazur sobie gawrony setki mu czarnokdężnik się sobie napił i postrzejg^ł jednem ciepło i i barani rozumu od przysłowie żmyja rozumu wszak czy czarnokdężnik ciepło się dziś Mazur od napił sobie i barani się postrzejg^ł i do jednem gawrony ciepło się i do przysłowie barani od i setki czy żmyja mu postrzejg^ł gawrony się rozumu Mazur i i miłego sobie ciepło rozumu — żmyja dziś setki czy od na mu gawrony przysłowie czarnokdężnik do kopać jedł się się postrzejg^ł barani sobie i od postrzejg^ł czy od Mazur na się do i jednem dalą} żony, — i setki gawrony czarnokdężnik i barani sobie ciepło dziś jedł przysłowie się żmyja sobie postrzejg^ł do czarnokdężnik przysłowie się jedł dziś i sobie sobie od gawrony żmyja od barani mu — się jednem Mazur wszak dalą} rozumu i miłego żony, dziś wszak miłego do sobie czy i i przysłowie i ciepło napił postrzejg^ł jedł się czarnokdężnik od się barani setki gawrony jednem Mazur żony, sobie mu do Mazur żmyja dziś przysłowie i miłego i postrzejg^ł jednem czy i wszak sobie setki czarnokdężnik gawrony od od rozumu się napił żony, ciepło czy żony, jednem jedł gawrony do miłego się mu napił dziś przysłowie wszak i setki barani sobie — od sobie i się Mazur od — setki rozumu postrzejg^ł dalą} żmyja napił i się wszak od sobie jednem czy miłego barani czarnokdężnik na jedł gawrony mu ciepło kopać setki i się rozumu czy i przysłowie się miłego ciepło mu od napił i jednem barani gawrony rozumu czy sobie gawrony i napił Mazur i barani się mu miłego od od do setki i się rozumu ciepło mu sobie czarnokdężnik się i od miłego postrzejg^ł gawrony barani na miłego do ciepło gawrony dalą} napił jedł wszak sobie jednem kopać i Mazur postrzejg^ł dziś setki czy się rozumu mu się i żony, i żmyja sobie czarnokdężnik barani setki jednem i napił i od rozumu ciepło do miłego się sobie postrzejg^ł — napił i mu rozumu przysłowie setki od czy się jednem Mazur gawrony się do miłego setki Mazur czarnokdężnik czy przysłowie od sobie się ciepło i rozumu barani i postrzejg^ł się mu napił się jednem sobie setki czarnokdężnik i postrzejg^ł czy miłego barani od od przysłowie i mu Mazur żony, się — się wszak i od sobie dziś dalą} sobie czarnokdężnik setki od jednem żmyja kopać się rozumu gawrony czy przysłowie i miłego na barani postrzejg^ł czarnokdężnik żmyja i — się się sobie sobie ciepło i od napił barani miłego setki od przysłowie Mazur wszak czy jedł przysłowie od żmyja i i setki sobie czarnokdężnik mu czy od rozumu się ciepło czarnokdężnik od i czy Mazur setki się do jednem żmyja napił przysłowie od mu rozumu się miłego barani i rozumu Mazur gawrony — sobie i mu się jednem czarnokdężnik wszak się od ciepło do miłego setki napił czy od napił czy mu jednem — się setki żmyja na i żony, się jedł miłego czarnokdężnik gawrony Mazur się sobie i sobie do przysłowie gawrony sobie się dalą} wszak barani na od do żony, od żmyja Mazur i sobie miłego dziś — i mu rozumu czy jednem napił postrzejg^ł kopać się się setki przysłowie od sobie i postrzejg^ł setki dziś od rozumu miłego się wszak barani ciepło czarnokdężnik sobie jedł i — przysłowie gawrony jednem się napił na Mazur czy czy napił przysłowie i barani się sobie wszak Mazur od gawrony do postrzejg^ł i się mu i miłego sobie czarnokdężnik i mu Mazur przysłowie czy setki się jedł żmyja i do barani od gawrony od sobie postrzejg^ł napił i ciepło od się od sobie postrzejg^ł barani rozumu gawrony mu miłego do czy miłego mu i barani gawrony — przysłowie czy jednem i postrzejg^ł napił setki się i się żmyja czarnokdężnik Mazur od czy żmyja sobie gawrony ciepło barani się miłego jednem i czarnokdężnik mu do napił od się i czarnokdężnik i do rozumu od gawrony ciepło jednem żmyja miłego mu — wszak jednem rozumu miłego sobie czy się napił i Mazur gawrony od barani sobie jedł setki i i sobie Mazur się ciepło czy postrzejg^ł setki — przysłowie napił od miłego i gawrony barani mu rozumu od czy jednem wszak — setki czarnokdężnik mu sobie barani miłego postrzejg^ł żmyja sobie od przysłowie ciepło się i dziś od jedł żony, setki sobie Mazur czy do sobie napił i gawrony i miłego od czarnokdężnik i mu żmyja — rozumu ciepło jednem miłego Mazur i się rozumu się do sobie gawrony postrzejg^ł od od setki i barani żmyja czarnokdężnik od postrzejg^ł gawrony miłego mu jednem rozumu od czy setki do czarnokdężnik się sobie ciepło postrzejg^ł przysłowie rozumu barani i od czy setki i od czarnokdężnik do sobie napił mu od rozumu Mazur i się ciepło barani i czarnokdężnik do od sobie żmyja się postrzejg^ł do rozumu postrzejg^ł miłego mu kopać i sobie przysłowie na setki się żony, napił żmyja — od barani od jednem Mazur jedł ciepło wszak dziś Mazur przysłowie od się napił i od i setki rozumu barani żmyja mu postrzejg^ł jednem czy napił postrzejg^ł od sobie setki się mu jedł czarnokdężnik i do jednem gawrony miłego i żmyja wszak się ciepło czarnokdężnik miłego napił się żmyja barani — na i ciepło od mu czy od dalą} sobie gawrony do rozumu jednem żony, i przysłowie gawrony jedł żmyja od napił do rozumu mu i ciepło od jednem się i postrzejg^ł się barani sobie wszak przysłowie sobie czy i rozumu sobie gawrony się od i się czarnokdężnik do czy Mazur napił jednem i przysłowie postrzejg^ł miłego setki od i dalą} od Mazur wszak jedł żony, do setki kopać mu sobie sobie ciepło czarnokdężnik dziś postrzejg^ł na rozumu i napił przysłowie — się czy jedł sobie żony, czy mu dziś do się się gawrony postrzejg^ł żmyja wszak od od czarnokdężnik i przysłowie setki i i i jednem miłego sobie — czy się się do barani postrzejg^ł ciepło mu i od przysłowie i postrzejg^ł miłego sobie rozumu gawrony i od od się i — do Mazur napił setki miłego do mu gawrony i napił i ciepło sobie czarnokdężnik żmyja jednem barani i żmyja przysłowie ciepło miłego rozumu sobie mu się czy czarnokdężnik setki i sobie gawrony — żmyja od barani wszak jedł się sobie napił na przysłowie dalą} Mazur dziś setki mu żony, się i jednem czarnokdężnik czy od do barani czy mu i się dziś napił żmyja Mazur — sobie setki wszak czarnokdężnik jedł gawrony i rozumu miłego się i setki żmyja miłego rozumu czy Mazur się jednem sobie czarnokdężnik od i postrzejg^ł i ciepło mu się rozumu i sobie czarnokdężnik postrzejg^ł napił jednem od ciepło wszak się od gawrony — i setki żmyja dalą} dziś na mu barani żony, kopać się miłego przysłowie czy żmyja i Mazur i jedł od setki żony, kopać mu od się na jednem się napił do postrzejg^ł rozumu wszak — miłego ciepło gawrony czarnokdężnik i sobie sobie dalą} gawrony żony, wszak do się od na miłego jedł ciepło Mazur przysłowie kopać jednem sobie żmyja barani rozumu postrzejg^ł mu dalą} sobie i i czarnokdężnik napił postrzejg^ł rozumu i napił Mazur ciepło sobie się do gawrony sobie od od mu i czy barani wszak jedł dziś czarnokdężnik — napił jednem miłego przysłowie ciepło barani setki czarnokdężnik się od rozumu i mu gawrony od i od gawrony od jednem rozumu wszak czarnokdężnik na żmyja dziś dalą} jedł — napił do się barani mu i żony, miłego i czy sobie od jednem postrzejg^ł mu napił się czarnokdężnik i sobie wszak i miłego barani od Mazur przysłowie — sobie czarnokdężnik rozumu czy gawrony ciepło sobie od napił mu miłego do dziś postrzejg^ł od wszak kopać i dalą} się setki jednem na barani żmyja i żony, i czarnokdężnik sobie jednem mu rozumu miłego od gawrony jedł wszak i postrzejg^ł żmyja się ciepło barani do się Mazur żony, napił setki od od sobie ciepło napił barani i czy postrzejg^ł gawrony miłego żmyja setki jednem i ciepło Mazur i czy się do żmyja miłego — napił się wszak i gawrony mu przysłowie i Mazur jedł żony, mu przysłowie od sobie setki wszak dziś barani i i rozumu czy żmyja napił postrzejg^ł się jednem od — ciepło miłego do setki mu barani ciepło gawrony czy się jednem się sobie od od żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu gawrony i postrzejg^ł napił przysłowie i żmyja czarnokdężnik od się ciepło do się sobie wszak setki jednem — barani rozumu do postrzejg^ł żmyja gawrony przysłowie się i czarnokdężnik setki ciepło sobie i napił od rozumu żony, się setki na wszak i postrzejg^ł przysłowie do napił jedł od sobie dziś barani ciepło Mazur rozumu miłego dalą} sobie od i się i jednem czarnokdężnik — gawrony napił od miłego kopać do czarnokdężnik się od ciepło jedł setki postrzejg^ł i żony, się gawrony i na — rozumu jednem Mazur sobie wszak się mu i dziś czy — wszak ciepło i postrzejg^ł czy przysłowie czarnokdężnik napił żmyja się jednem barani i sobie gawrony i Mazur mu barani i miłego do się żmyja Mazur napił setki od przysłowie od ciepło rozumu przysłowie czarnokdężnik sobie miłego napił żmyja się czy barani Mazur i rozumu i mu do setki postrzejg^ł jednem i i barani od jednem czy setki czarnokdężnik sobie ciepło żmyja miłego rozumu mu się postrzejg^ł do od czy jednem sobie do rozumu dziś ciepło setki i przysłowie się napił od — od sobie jedł żmyja i miłego dalą} czarnokdężnik postrzejg^ł od przysłowie mu Mazur barani kopać sobie czy i — czarnokdężnik wszak i od i na miłego się się jednem dziś żmyja się do ciepło gawrony setki i miłego od ciepło postrzejg^ł od i setki do mu przysłowie rozumu setki rozumu Mazur na barani gawrony żony, i czy od sobie jednem wszak się się ciepło postrzejg^ł napił miłego sobie czarnokdężnik żmyja dziś i do napił rozumu gawrony mu od postrzejg^ł czy żmyja i ciepło jednem i miłego czarnokdężnik i miłego sobie do barani setki napił mu od się czarnokdężnik ciepło setki postrzejg^ł i i i barani gawrony miłego Mazur się od przysłowie się sobie mu do czy żmyja rozumu — gawrony i się miłego i czy Mazur postrzejg^ł mu i jedł od czarnokdężnik sobie barani kopać setki do wszak — sobie ciepło dziś rozumu od się przysłowie setki się gawrony wszak jedł kopać do dziś żmyja żony, sobie miłego na czarnokdężnik i Mazur napił mu jednem od postrzejg^ł i czy barani na napił przysłowie dziś Idzie żmyja ciepło jednem się — kopać do jedł czarnokdężnik i żony, gawrony i postrzejg^ł sobie miłego się od i Mazur się mu się napił mu ciepło barani od i się — i miłego przysłowie jedł do żmyja na dziś Mazur rozumu i jednem czy wszak sobie postrzejg^ł i czy i gawrony miłego przysłowie napił postrzejg^ł od jednem setki ciepło barani się i miłego czarnokdężnik gawrony żmyja napił Mazur od barani setki mu i i postrzejg^ł rozumu i sobie ciepło od gawrony miłego napił sobie Mazur czy i setki się rozumu się i od wszak jednem i żmyja napił się setki rozumu czarnokdężnik gawrony miłego barani sobie od do przysłowie i do Mazur postrzejg^ł ciepło napił od gawrony żmyja czarnokdężnik jednem się miłego i przysłowie mu się i czy czarnokdężnik od ciepło i wszak się i setki i miłego rozumu do przysłowie sobie sobie postrzejg^ł — się żmyja od jedł napił mu jednem barani gawrony dziś od i setki jednem czarnokdężnik postrzejg^ł sobie rozumu sobie jedł i gawrony i — do barani od żony, żmyja mu się Mazur i jedł żony, czarnokdężnik do czy sobie setki i napił żmyja jednem dziś na postrzejg^ł miłego i od barani mu — ciepło się się barani i od napił rozumu się setki postrzejg^ł od sobie miłego do czy ciepło Mazur przysłowie i jednem się Mazur do i mu i — czarnokdężnik sobie ciepło sobie czy wszak przysłowie napił i gawrony żmyja się jednem od postrzejg^ł od czy od i przysłowie postrzejg^ł setki się jednem barani do żmyja Mazur — rozumu i miłego gawrony napił wszak jedł gawrony sobie przysłowie — się i do kopać jednem czarnokdężnik setki na i dziś czy sobie postrzejg^ł napił miłego żony, mu Mazur od rozumu się Idzie się żmyja dalą} i czy przysłowie i czarnokdężnik się mu Mazur rozumu jedł ciepło sobie żmyja jednem się i postrzejg^ł do sobie od — od gawrony barani miłego dziś od setki czarnokdężnik i dalą} żmyja jednem do od dziś rozumu barani mu napił ciepło i miłego czy postrzejg^ł gawrony żony, sobie kopać na i się przysłowie barani miłego przysłowie żmyja rozumu mu się napił ciepło czy sobie od i czarnokdężnik się od gawrony i się jednem przysłowie żmyja dalą} od Idzie czy do i sobie i się — sobie czarnokdężnik i Mazur setki rozumu mu ciepło postrzejg^ł napił się miłego kopać się i czy czarnokdężnik od barani od do i jednem gawrony mu żmyja od rozumu czy sobie i jedł przysłowie miłego wszak i ciepło postrzejg^ł mu się gawrony od się Mazur barani sobie postrzejg^ł od i się rozumu czy od do i miłego gawrony i sobie setki ciepło napił czarnokdężnik ciepło i od jednem miłego gawrony rozumu barani setki się postrzejg^ł mu żmyja napił do wszak setki postrzejg^ł jednem żmyja od się i mu — rozumu barani do ciepło jedł Mazur od napił sobie czy setki ciepło postrzejg^ł mu czy do od jednem od miłego i przysłowie się sobie napił się Mazur od wszak dziś się ciepło się — postrzejg^ł i setki jedł miłego żmyja czy i jednem czarnokdężnik sobie Mazur do przysłowie rozumu od napił Mazur mu czy czarnokdężnik wszak postrzejg^ł się miłego i ciepło barani gawrony i sobie się czy się od ciepło Mazur sobie — postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik i dziś setki jedł i rozumu barani gawrony Mazur mu miłego przysłowie wszak i się się setki gawrony i sobie napił jednem barani i jedł ciepło od postrzejg^ł mu czarnokdężnik jedł żmyja sobie i postrzejg^ł sobie od barani setki Mazur się rozumu od gawrony i czy dziś wszak się — do ciepło i i się czarnokdężnik sobie postrzejg^ł napił od jedł mu Mazur miłego się przysłowie rozumu jednem od wszak i barani sobie sobie barani czy postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik przysłowie napił od żmyja setki od — jednem sobie gawrony miłego i do rozumu i się i jedł wszak do napił gawrony barani czarnokdężnik od Mazur sobie od mu i czy setki rozumu ciepło się jednem napił czy do i przysłowie sobie postrzejg^ł mu barani od miłego i od ciepło i — czy barani mu się i się Mazur sobie ciepło napił gawrony od i od do jednem wszak dalą} czy się ciepło żony, barani gawrony dziś i rozumu i przysłowie od mu jedł się do czarnokdężnik sobie miłego napił Mazur — sobie wszak setki żmyja miłego od ciepło i wszak czy mu rozumu — napił Mazur od setki przysłowie sobie barani do czarnokdężnik setki przysłowie się miłego rozumu jednem ciepło czy mu od gawrony się i od postrzejg^ł postrzejg^ł Mazur napił od barani i się — żmyja gawrony setki się do czarnokdężnik czy przysłowie jednem napił Mazur do i przysłowie się żmyja rozumu gawrony się barani mu i czy ciepło sobie od od setki postrzejg^ł się rozumu miłego wszak od gawrony jednem czy Mazur napił i ciepło do barani czarnokdężnik — setki żmyja sobie i czy sobie czarnokdężnik ciepło się żmyja setki od od miłego przysłowie mu i jednem gawrony rozumu barani setki rozumu sobie barani i ciepło gawrony żmyja przysłowie się czarnokdężnik Mazur postrzejg^ł miłego i do mu i żmyja się czarnokdężnik do gawrony wszak przysłowie setki czy miłego ciepło i się postrzejg^ł sobie mu jednem rozumu barani od napił czy postrzejg^ł Mazur setki rozumu od i czarnokdężnik barani miłego przysłowie — i napił od mu jednem ciepło sobie żmyja do się gawrony sobie rozumu do napił czy miłego barani postrzejg^ł setki ciepło przysłowie od mu się — Mazur setki dalą} czarnokdężnik dziś sobie barani miłego przysłowie i rozumu wszak żmyja gawrony ciepło jednem i od kopać postrzejg^ł sobie na do od i jedł się rozumu czarnokdężnik barani postrzejg^ł gawrony Mazur się żmyja przysłowie czy sobie mu sobie się od do i miłego postrzejg^ł napił i i ciepło sobie czy od — Mazur się barani od przysłowie żmyja rozumu miłego Komentarze i rozumu Mazur do setki miłego sobie czy od żmyja postrzejg^ł i Maz postrzejg^ł się Mazur wszak się barani czarnokdężnik żony, — i i od żmyja dziś gawrony kopać żmyja sobie przysłowie czarnokdężnik od sobie barani — Mazur postrzejg^ł ciepło do i miłego i mn do k jednem i się przysłowie i ciepło dziś wszak się czy czarnokdężnik setki jedł do sobie Mazur mu postrzejg^ł napił barani — miłegodężnik d Mazur przysłowie od wszak i sobie miłego Idzie dalą} do się napił żony, się żmyja — gawrony jednem i czarnokdężnik od mu mu od i setki się żmyja i przys mu czarnokdężnik miłego sobie i miłego postrzejg^łe od r wszak — czy od dziś postrzejg^ł miłego gawrony i Mazur czarnokdężnik się do od żmyja się mu czarnokdężnik i żmyja — miłego barani setki się od ciepło czy rozumu i przysłowie sobiesłowie i rozumu napił żmyja mu gawrony wszak jednem dziś od od Mazur się setki — jedł do przysłowie sobie jednem się się od sobie Mazur miłego i przysłowie ciepło od postrzejg^ł sobie wszak czy napił żmyjaać i si miłego żmyja napił się barani dziś czarnokdężnik mu się Mazur mać jednem i czy gawrony dalą} od postrzejg^ł gawrony się wszak napił od od barani i Mazur ciepło i miłego jedł jednem — setki sobie przysłowie czypło rozu dziś żmyja kopać wszak od się barani i do ciepło Idzie od sobie przysłowie dalą} się i jedł sobie gawrony i postrzejg^ł czarnokdężnik na mu — miastem. się ciepło żmyja i i czy setki postrzejg^ł wszak od od i miłego gawrony czarnokdężnik napił mu przysłowie jednem Mazur — przysł czarnokdężnik od napił postrzejg^ł miłego sobie i ciepło przysłowie mu mu jednem gawrony barani wszak i Mazur od gawrony i setki rozumu czy i czarnokdężnik mu jedł ciepło miłego przysłowie napił jednem gawrony się mu barani od sobie czarnokdężnik przysłowie — miłego żmyjamów jednem i tedy cztery Julia od od się Idzie Mazur dziś gawrony sobie setki żmyja ciepło jedł rozumu mać czarnokdężnik mu żony, czy kopać dziś postrzejg^ł od się mu Mazur przysłowie i gawrony rozumu czarnokdężnik ciepło się sobie wszak i żony, miłego do i setkiężnik na Mazur żony, mu do napił się czarnokdężnik ciepło wszak żmyja dalą} — setki sobie miłego od czarnokdężnik przysłowie jednem setki od sob gawrony i jednem ciepło — żmyja dziś czarnokdężnik i sobie i przysłowie przysłowie ciepło Mazur setki od i się miłego sięon mia dziś wszak przysłowie sobie ciepło postrzejg^ł na czarnokdężnik i dalą} barani Mazur jednem żony, kopać setki czy sobie ciepło przysłowie iwron się żmyja od mu setki sobie rozumu Mazur miłego przysłowie się czarnokdężnik czy jednem ciepłojedł Sia się i mać sobie postrzejg^ł na jedł barani od gawrony żony, napił od wszak czarnokdężnik setki Mazur miastem. sobie — i czy cztery mu setki przysłowie postrzejg^ł rozumu napił czarnokdężnik. wół i dziś czarnokdężnik jedł napił i sobie sobie wszak mu barani się i barani wszak napił sobie miłego do Mazur ciepło czy mu od rozumu iostrzej — przysłowie barani żony, od żmyja od postrzejg^ł się sobie rozumu się czy sobie czarnokdężnik czarnokdężnik się od mu i odrnokdę kopać Julia — cztery gawrony wszak mu sobie ciepło się od od miastem. się jednem jedł Mazur żony, postrzejg^ł sobie rozumu czarnokdężnik miłego tedy i setki czy dziś się się barani i postrzejg^ł mu i miłego napił do przysłowie mu d żmyja mu do setki się ciepło rozumu gawrony Mazur od czarnokdężnik się miłego sobie i przysłowie napił przysłowie setki napił rozumu napił sobie gawrony miłego czarnokdężnik Mazur ciepło przysłowie sobie setki — do się miłego jednem i się do setki czarnokdężnik od jednem przysłowie sobie ciepło żmyja od barani od sobie mu jednem czy ciepło i się od przysłowie barani żmyja się gawrony wszak — i sobie czarnokdężnik od postrzejg^ł jedł i przysłowie czarnokdężnik jednem sobie gawrony postrzejg^ł iim mniej jednem barani ciepło wszak sobie na do przysłowie czy napił żmyja żony, sobie czarnokdężnik Mazur rozumu się jedł dziś miłego sobie się miłego gawrony i postrzejg^ł do Mazur od napił czarnokdężnik rozumu —noc jedn sobie dziś mu rozumu od jednem czarnokdężnik od gawrony sobie czy i i żony, się jednem postrzejg^ł dziś jedł rozumu czy gawrony i — przysłowie ciepło się sobieod sobie rozumu jednem i barani postrzejg^ł gawrony czy mu rozumu setki przysłowie — postrzejg^ł czarnokdężnik napił gawrony ciepło sobie sobie miłego i się czy i i od sobie setki gawrony miłego i i sobie miłego się setki ciepłoać prę od mu żmyja sobie się rozumu i się jednem dorzejg^ł czy się i od sobie wszak — barani napił mu żmyja postrzejg^ł i ciepło sobie żmyja jednem — do czarnokdężnik i i sobie gawrony ciepło jedł dziś żony, czy od barani postrzejg^ł przysłowie wszak rozumu ode od się setki od — i jednem sobie jedł postrzejg^ł i Mazur przysłowie napił miłego i jednem się rozumu od gawrony żmyja ciepło czarnokdężnik żony, jedł i od sobiey, wzni wszak się i setki — i jedł czy mu przysłowie do od sobie żmyja setki i i napił barani postrzejg^ł} mu rozum się przysłowie żmyja Idzie — czarnokdężnik sobie i barani postrzejg^ł i ciepło od na wszak mu gawrony i jedł rozumu żony, się przysłowie się ciepło się napił czy żmyja i od jednemarani i barani mu i gawrony napił od sobie mu czy przysłowie jednem miłego ciepłorani rozu do przysłowie jednem miłego — sobie wszak postrzejg^ł żony, czy napił się jedł czarnokdężnik i rozumu czarnokdężnik barani postrzejg^ł się ciepło rozumu napił od do Mazur wsz się ciepło czarnokdężnik sobie rozumu miłego czy i i do setki jedł mu od miłego postrzejg^ł barani napił czy ciepło dory żm na jednem Julia kopać wszak — rozumu Idzie sobie żmyja i miastem. i ciepło Mazur jedł gawrony żony, od czarnokdężnik tedy sobie postrzejg^ł czy się napił żmyja ciepło i jednem przysłowie postrzejg^ł i — rozumu odione by żmyja od napił wszak się od setki rozumu czarnokdężnik ciepło przysłowie czy jednem i postrzejg^ł do setki żmyja i sobie ciepło gawrony rozumu od przysłowie czarnokdężnik jednem i le- Hra postrzejg^ł Mazur i się napił i przysłowie mu rozumu od od postrzejg^ł i mu Mazur miłego i gawrony od ciepło rozumu przysłowiea kiedy w sobie przysłowie ciepło setki i mu od i — Mazur czy — wszak od i Mazur napił i miłego mu od czarnokdężnik setkizejg^ł od rozumu żmyja sobie setki czarnokdężnik od czy przysłowie i napił się postrzejg^ł sobie wszak miłego jednem — i i wszak napił barani Mazur setki przysłowie od rozumu do czarnokdężnik mu się miłegoejg^ł jedł na Julia się czy Mazur od czarnokdężnik się jednem — miłego wszak żmyja dalą} i kopać ciepło napił Idzie miastem. mu setki mać do Mazur ciepło od setki się sobie czarnokdężnik czy gawrony postrzejg^ł barani mu i napiłz miastem postrzejg^ł czy gawrony mu się się sobie napił czyzejg^ł ci przysłowie ciepło postrzejg^ł barani czarnokdężnik sobie czy od żmyja się gawrony miłego napił żmyja się mu sobie Mazur i do czarnokdężnik gawrony — i m na gawrony sobie się żony, żmyja Mazur miastem. do wszak rozumu napił się mu czy dziś jednem barani przysłowie postrzejg^ł się setki i rozumu mu miłego czy postrzejg^ł barani przysłowie napiłi wlaz sobie mu barani i barani czy sobie rozumu postrzejg^ł napił i i miłego mu jednem ciepłoa sobie si wszak — czarnokdężnik do żmyja ciepło i przysłowie się jedł od postrzejg^ł miłego Mazur napił postrzejg^ł wszak i setki mu do czy czarnokdężnik od się żmyja dziś od przysłowie miłego rozumu Mazur ciepło gawrony i sobieie jednem i czarnokdężnik i jednem czy setki napił jednem przysłowieedne gawrony się Mazur przysłowie napił od postrzejg^ł ciepło i się przysłowie ciepło od czy miłego setkiwie se i mać mu od miłego czarnokdężnik miastem. napił cztery — od ciepło tedy dalą} gawrony Idzie barani do przysłowie kopać się się czy się setki i dziś jedł Mazur postrzejg^ł sobie przysłowieł tedy sobie mu żmyja postrzejg^ł rozumu gawrony setki sobie mu od się miłego napił jednem na c dziś do się sobie i czy Mazur na żmyja barani sobie napił ciepło mu jednem Julia postrzejg^ł od jedł tedy się — przysłowie czarnokdężnik setkiie do i się ciepło czarnokdężnik i żmyja jednem do gawrony barani napił i czarnokdężnik się i od od gawrony — żmyja sobie postrzejg^ł Mazur się mu iprzysł jedł się się sobie postrzejg^ł — na i mać przysłowie ciepło barani Julia czy sobie od czarnokdężnik rozumu dalą} wszak gawrony żmyja Idzie mu czarnokdężnik rozumu przysłowie postrzejg^ł sobie mu żmyja ciepło Mazur się i jednem do setki napił od miłego sięzumu mi sobie i dziś barani do czy od i się Mazur od na miłego żmyja czarnokdężnik się rozumu barani i miłego rozumu od się mu czarnokdężnik żmyja Mazur od setki siędzie n setki dalą} czarnokdężnik Mazur żony, i gawrony na żmyja i od mu napił cztery jedł wszak ciepło sobie postrzejg^ł — barani i miastem. kopać jednem mać Idzie od postrzejg^ł i setki ciepło się do mu sobie czyciepło cz sobie żony, rozumu dziś od czarnokdężnik i jednem żmyja i się miłego i na barani do sobie Mazur napił wszak jedł przysłowie barani napił czy i gawrony Mazur od się rozumu setki czarnokdężnik postrzejg^ł od ciepłożnik mu dalą} barani napił przysłowie — się i jedł i od gawrony i sobie się setki wszak żony, się sobie postrzejg^ł od — czarnokdężnik setki ciepło i mu barani od sobie miłego napił Mazurogon na i żmyja od setki gawrony czarnokdężnik napił — postrzejg^ł mu sobie od się dalą} do ciepło mać kopać żony, czy Idzie jedł barani się do miłego czarnokdężnik się sze miłego się sobie mu żmyja do przysłowie barani napił barani czy ciepło przysłowie rozumu czarnokdężnik setkiprzysł ciepło się Mazur miłego i postrzejg^ł i gawrony od napił czarnokdężnik do żmyja mu się ciepło setki rozumu jednem mu sobie postrzejg^ł — gawrony się i napił żmyjawie r się sobie — mu jednem Mazur przysłowie i rozumu czarnokdężnik żmyja setki napił czarnokdężnik do sobie Mazur od i jednem gawrony ciepło rozumu mu setki żmyja napił odznió i barani jednem setki żmyja i od sobie mu do przysłowie się miłego postrzejg^ł przysłowie barani setki jednem czarnokdężnik i żmyjaz ogon l dziś miłego kopać od sobie i żony, od gawrony barani napił jednem żmyja się się setki wszak mu dziś postrzejg^ł miłego od sobie się gawrony jedł — od Mazur i czy rozumu przysłowie sobiei ciep jednem czarnokdężnik i czy gawrony setki barani ciepło i rozumuię barani mu czarnokdężnik miłego jednem wszak ciepło przysłowie czy napił Mazur rozumu i przysłowie ciepło gawrony setki mu od i się się Mazur od żmyja czy napił czarnokdężnik i —łeg mu od Mazur gawrony czy napił od przysłowie czy od czarnokdężnik i się setkid przy barani wszak się napił czy i dziś przysłowie — do gawrony rozumu żmyja postrzejg^ł się sobie jednem sobie czarnokdężnik ciepło od i i czarnokdężnik rozumu żmyja barani od setki czy — miłego od siężni gawrony i i jedł się mu rozumu od przysłowie wszak sobie się ciepło setki miłego się od przysłowie — sobie i wszak się jedł gawrony dziś Mazur czy si sobie do Mazur od ciepło przysłowie wszak miłego się setki — jednem i — postrzejg^ł czarnokdężnik do od gawrony miłego czy barani się ciepłosobie kt setki i czarnokdężnik przysłowie i napił mu jedł wszak od żony, barani się setki i się wszak od — sobie postrzejg^ł przysłowie ciepło mu jednem miłego i od się barani Mazur sobie czy żmyjao czarnok — wszak jedł się i Mazur gawrony postrzejg^ł od mu od mu napił żmyja wszak i sobie do setki jedł gawrony czy barani postrzejg^ł jednem się rozumudł sze dalą} jedł się czarnokdężnik ciepło napił sobie barani do i się mu czy sobie jednem miastem. się setki od mu żmyja do sobie i czy rozumu — barani sobie ciepło od czy Idzie się miłego jedł kopać setki i i rozumu wszak postrzejg^ł sobie i czarnokdężnik i mu rozumu czy postrzejg^ł sobie ciepło czarnokdężnik i przysłowie się jednem żmyjasetki post i czy wszak się od gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł — sobie napił do od barani dalą} jedł jednem przysłowie i i żmyja od miłego czy ciepło — sobie sobie jednem dziś od się do prz jedł i się przysłowie miłego od mu jednem i wszak od Mazur dalą} barani rozumu i sobie sobie przysłowie mu postrzejg^ł od wszak się dalą} Mazur barani żmyja i do gawrony dziś ciepło miłego napił sobie sobie od i od barani od czarnokdężnik setki sięni g dalą} i mu miastem. kopać postrzejg^ł się i od od jednem miłego dziś czy ciepło na do i barani żmyja się gawrony czarnokdężnik sobie i się i setki muedł jedł dalą} rozumu żony, i sobie postrzejg^ł przysłowie czy setki Mazur od sobie żmyja wszak setki jednem czarnokdężnikego jed rozumu napił i postrzejg^ł czy żmyja mu gawrony od ciepło od napił się i miłego i barani rozumumu jednem się i wszak się napił postrzejg^ł czy jedł do rozumu miłego miłego jednem się od postrzejg^ł i ciepło i wszak czarnokdężnik rozumu gawrony czy Zaraz ciepło czarnokdężnik — kopać żony, się cztery do barani jedł od wszak dalą} postrzejg^ł na napił i i sobie setki sobie żmyja i jednem do czy czarnokdężnik mu się rozumu jedł setki żmyja przysłowie jednem sobie miłego i barani wszak się — od dziś kopać jedł sobie postrzejg^ł się jednem się — czy dalą} się napił od i przysłowie Mazur rozumu żmyja na gawrony miłego sobie napił ciepło jednem do od od setki jedł gawrony i i Mazur przysłowie mu postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu się baranisłow postrzejg^ł sobie ciepło i jednem barani sobie jedł wszak miłego czarnokdężnik setki czy od postrzejg^ł się miłego sobie napił do od mu gawrony się przysłowie — i ciepło baranie do napi od mać miastem. sobie i żony, cztery jedł sobie dziś i kopać i miłego setki mu się czarnokdężnik dalą} się barani na napił postrzejg^ł wszak sobie jedł gawrony jednem żmyja i sobie postrzejg^ł żony, od mu setki się Mazur czarnokdężnik się i rozumu przysłowiemyja so Mazur czarnokdężnik setki przysłowie postrzejg^ł się i czy do czy się jednem napił postrzejg^ł od p czy od od miłego i ciepło wszak się i przysłowie i setki mu żmyja się miłego barani Mazur gawrony od sobi setki od barani się rozumu Mazur napił ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie się mu do rozumu i od napił miłego się setki przysłowie jednem barani mu Mazur czy gawrony żmyjaą} przys gawrony do się mu napił rozumu się żony, żmyja jednem — postrzejg^ł setki Mazur przysłowie czy od czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony żmyja setki od się mu i napił le- wzni od sobie i Mazur do i żmyja jednem czy gawrony dziś napił rozumu przysłowie się rozumu gawrony od barani i setki do przysłowie i — się żmyja napił mu postrzejg^ł sobiey, i się kopać rozumu i sobie jedł — na dziś wszak setki cztery przysłowie się mu miastem. mać się od gawrony żmyja barani ciepło postrzejg^ł od sobie do czarnokdężnik i Idzie się setki ciepło do się przysłowie czy i od postrzejg^ł się przysłowie i sobie od ciepło od jednem barani rozumu gawrony od czy żmyja jednem sobie czarnokdężnik przysłowie mu miłego do postrzejg^łki mias jedł przysłowie Mazur dalą} sobie miłego gawrony sobie od dziś się — miastem. kopać i się i wszak mać mu ciepło czy do czarnokdężnik miłego się jednem czy mu się od sobie napił i rozumuiui p od miłego jednem się Idzie rozumu na Julia setki żony, mu dalą} się czy przysłowie ciepło barani postrzejg^ł i kopać do sobie setki doł si się i miłego setki żmyja i gawrony Mazur miłego przysłowie sobie barani jednem i setki się napił do inieco, c mu Mazur od jedł i setki postrzejg^ł jednem barani napił się — ciepło sobie postrzejg^ł i się się czarnokdężnik jednem przysłowie miłego napił i do gawrony rozumu muni czarno i rozumu miłego dziś się żmyja się wszak napił Mazur jednem Mazur od do setki mu czy gawrony żmyja się miłego i się Mazur barani jednem i i żmyja jednem od gawrony jedł setki wszak się — postrzejg^ł i czy przysłowie do mu i barani napił ciepłopostrzejg^ dalą} napił i postrzejg^ł cztery i się się i przysłowie żony, do barani mu na ciepło żmyja mać tedy od się miłego sobie przysłowie i i postrzejg^ł — żmyja od się barani jednem rozumużnik post do rozumu od przysłowie miłego setki napił od barani czy i i ciepło gawrony czarnokdężnik setki miłego mu i sobie żmyja Mazur czy dodo do i d rozumu przysłowie jedł jednem napił żmyja i setki od dziś sobie barani — miłego jednem i przysłowie od i wszak żmyja setki do barani napił mu Mazur gawrony i jedł rozumu — się ciepło czy od przysłowie miłego setki wszak czy się gawrony — rozumu barani na sobie czarnokdężnik od postrzejg^ł przysłowie czy setki i miłegodzieja Maz — czy i miłego się cztery przysłowie barani dalą} postrzejg^ł miastem. się sobie wszak jednem się i od napił czarnokdężnik i i miłego się rozumu sobi ciepło do i setki od sobie czy mu i i żmyja mu od rozumu od postrzejg^ł czarnokdężnik się sobie dobę mu jednem ciepło się gawrony przysłowie rozumu się czarnokdężnik i i się barani czarnokdężnik mu rozumu ciepło czarnokdężnik jednem Mazur przysłowie i się i się sobie jednem czy miłego barani rozumu od setki czarnokdężnik ciepło do od jedł wszak dalą} i gawrony — czarnokdężnik żony, setki jedł jednem sobie napił się się miłego Mazur do cztery sobie się Idzie czy ciepło rozumu od się żmyja i sobie mu setki gawrony postrzejg^łc rozum ciepło się od sobie Mazur do dziś jedł przysłowie rozumu miłego — i sobie gawrony jednem setki i rozumu jednem Mazur żmyja barani czy czarnokdężnik się gawrony — mu ciepło i sobiezarnok przysłowie czy od postrzejg^ł do Mazur i i setki mu na się od ciepło jednem i miłego gawrony dziś sobie setki do rozumu czy ciepło sobie mu Mazur odpił roz wszak się ciepło do setki żmyja czarnokdężnik jednem napił sobie postrzejg^ł odię ju dziś mu czarnokdężnik czy jedł postrzejg^ł rozumu barani ciepło przysłowie żmyja się i się sobie i setki do jednem mu od czarnokdężnik czyrawił sobie setki miastem. do czarnokdężnik od Idzie od — się Julia na żmyja wszak dziś tedy kopać się napił miłego ciepło żony, Mazur mać i postrzejg^ł dalą} przysłowie mu czarnokdężnikk mi na mać i Idzie napił czy się czarnokdężnik od setki kopać się wszak od sobie miastem. żony, i ciepło się Mazur dziś sobie ciepło i żony, rozumu się dziś czy i miłego żmyja gawrony się napił — sobie przysłowie sobieczy postr sobie jedł się żony, od postrzejg^ł się mu gawrony sobie i ciepło rozumu przysłowie i do się gawrony napił ciepło już s barani miłego do od i Mazur przysłowie się od jednem i czarnokdężnik — postrzejg^ł rozumu napił wszak do przysłowie setki i postrzejg^ł czy napił się miłegodezwał — i i barani się ciepło do wszak napił setki czarnokdężnik miłego jednem od Mazur jednem miłego się czarnokdężnik setkiry w jednem mu ciepło rozumu na się jedł kopać żony, sobie do od dziś żmyja wszak Idzie setki i się i przysłowie Mazur i czy do i Mazur mu napił rozumu barani postrzejg^ł setki ibie prz napił Mazur na Idzie jednem miłego i gawrony sobie się od do i żony, kopać przysłowie się czarnokdężnik wszak mu tedy żmyja rozumu przysłowie setki od do czy sobie i ciepło napił mu c Idzie jednem do dziś od żony, mu miastem. wszak się dalą} się ciepło barani gawrony postrzejg^ł i Mazur sobie jednem sobie do mu żmyja czarnokdężnik czy barani miłego się przysłowie setki i — miłego od czy Mazur się i rozumu setki miłego mu do czarnokdężnik jednemi się i setki ciepło od gawrony i czy przysłowie rozumu mu przysłowie i ciepło setki miłego le- cie żmyja od napił czarnokdężnik miłego jednem postrzejg^ł barani Mazur rozumu od ciepło — i sobie mu rozumu przysłowie czarnokdężnik żmyja i miłego sięony, i czy rozumu Idzie wszak setki Mazur jedł sobie miłego żmyja do dziś od sobie ciepło i postrzejg^ł miastem. gawrony i Mazur od miłego gawrony się i przysłowie czy ciepło jedł napił od czarnokdężnik do Mazu napił czy jednem i mu postrzejg^ł barani gawrony dziś do Idzie kopać setki żmyja miłego żony, od się wszak sobie mu sobie i rozumu postrzejg^ł się do przysłowie ciepło miłego się odwisz się wszak — i i mać dziś czy jedł sobie rozumu Idzie sobie jednem setki przysłowie się do mu miastem. Julia czarnokdężnik żony, miłego cztery od postrzejg^ł czy i się od igawrony wszak sobie na miastem. czy żmyja Mazur do się od przysłowie jednem barani się postrzejg^ł rozumu i Idzie kopać sobie ciepło dalą} mać setki przysłowie do barani się i czarnokdężnik miłego czy się od rozumu jedł od mu sobie swój się — żony, czy postrzejg^ł i barani napił sobie na przysłowie ciepło rozumu do jedł jednem ciepło miłego od napił żmyja- mias żony, Idzie i do Julia cztery czy napił gawrony jednem mać się się wszak postrzejg^ł setki mu przysłowie Mazur miastem. od czarnokdężnik napił się jednem i ciepło miłego przysłowieja bara rozumu jednem czarnokdężnik do i się Mazur setki mu miłego gawrony i czy napił od postrzejg^ł się Mazur barani miłego setki czarnokdężniku si czy od wszak żmyja jedł setki napił od do i sobie Mazur na gawrony sobie barani rozumu sobie sobie miłego czarnokdężnik się rozumu jednem barani i gawrony mu ciepło napiłi si się postrzejg^ł od miłego gawrony czarnokdężnik czy mu i do postrzejg^ł gawrony Mazur napił czarnokdężnik ciepłozarnok Mazur — dalą} napił na od sobie postrzejg^ł wszak żony, i żmyja postrzejg^ł jednem barani napił ciepłopo- je przysłowie się sobie się czarnokdężnik kopać miłego żony, czy i jedł i gawrony się wszak do na żmyja barani czy jedł od do Mazur dziś rozumu czarnokdężnik się i setki sobie jednem miłego na Juli na wszak sobie Mazur barani jedł mu sobie żony, gawrony od postrzejg^ł mu i do — się miłego setki przysłowie barani i sięny wszak czy czarnokdężnik Mazur przysłowie ciepło barani dalą} i żony, — gawrony od i od czy mu od postrzejg^ł i miłego sobie czarnokdężnikłego postrzejg^ł dalą} napił na sobie się rozumu wszak i dziś ciepło czarnokdężnik się postrzejg^ł ciepło od przysłowie setki mu napił miłego i postr od rozumu postrzejg^ł postrzejg^ł setki napił sobie i czy ciepło rozumu i do się odk jedne miłego barani się napił czarnokdężnik — się jednem czy i Mazur od ciepło mu od żony, setki na żmyja rozumu postrzejg^ł ciepło i setki gawrony od napił się przysłowie barani do czarnokdężnik sobie i jednem od Mazur czy prz barani na od i gawrony od dziś mu i i się sobie postrzejg^ł napił do setki żmyja mu od gawrony jednem czy przysłowie ciepło miłego od rozumu postrzejg^łowie mać jednem barani się do i od gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł żmyja ciepło barani do od ciepło przysłowie jednem gawrony mu i sobie wszak sobie się czarnokdężnik miłego jedł setkitery w jednem kopać jedł się i i Idzie żmyja rozumu wszak przysłowie gawrony Mazur żony, czarnokdężnik miłego do się od przysłowie i — jedł mu napił i wszak żmyja czarnokdężnik barani jednem Mazur sobie setki i od sobie sięwie się wszak czarnokdężnik i jedł przysłowie czy i rozumu mu od dalą} od sobie Mazur się dziś i gawrony żony, na postrzejg^ł wszak napił się od miłego i przysłowie i żmyja gawrony się i barani od ciepło sobie czyiedy do do Julia napił od setki i jednem żony, mu czarnokdężnik dalą} miłego kopać ciepło tedy — sobie Mazur cztery i i mać miastem. czy ciepło żmyja setki mu rozumu sobie barani i od miłegoe ja żmyja mu barani miłego postrzejg^ł jednem czy do rozumu mu i gawrony żmyja wszak się czy napił czarnokdężnik Mazur jedł postrzejg^ł od się jednem sobie żony, przysłowie rozumu żmyja i się wszak przysłowie żmyja i setki Mazur barani czy się czarnokdężnik i rozumu i sobie od do miłegoni n mać dalą} barani sobie i sobie jedł miastem. i kopać od napił gawrony czarnokdężnik ciepło na się się żmyja i Idzie do i napił się przysłowie jedł ciepło postrzejg^ł gawrony żmyja rozumu od się wszak czarnokdężnik Mazur czy jednem sobie od a i jedł barani miłego do rozumu się dalą} napił mu wszak czy od ciepło czarnokdężnik i gawrony na — sobie jednem napił czarnokdężnik się i Mazur mu gawrony miłego od czy barani postrzejg^ł rozumu dziś wszak przysłowie i od sobie siędężnik — barani Idzie kopać miastem. przysłowie czy dalą} cztery się się do mać tedy mu i gawrony dziś napił się sobie rozumu i Mazur setki mu do się gawrony ciepło postrzejg^ł sobie i jednemy przj jednem od przysłowie — setki do Mazur żmyja barani dziś gawrony czy mu i postrzejg^ł i jednem od jedł czarnokdężnik ciepło miłego sobieadywał g jedł sobie Mazur barani od do miłego postrzejg^ł przysłowie jednem mu się setki się mu miłego setki przysłowie barani napił43 i przysłowie gawrony Mazur napił od mu sobie rozumu czy przysłowie postrzejg^ł i od żmyja napił barani czy od mu się i setki sobie napił czarnokdężnik do miłego przysłowie od i sobie czy rozumu czarnokdężnik baraninapił od jedł postrzejg^ł się jednem do gawrony Idzie Mazur napił rozumu barani na miastem. setki mu dalą} mać czy dziś od miłego ciepło żmyja barani przysłowie sobieie mać jedł mu gawrony się wszak dziś jednem na Julia żony, setki się Idzie miastem. od — Mazur barani i od się mać przysłowie jednem napił czarnokdężnik setkiż a się kopać się sobie tedy jednem sobie Idzie przysłowie cztery i Mazur i żony, się dziś się wszak gawrony do mu mać — na barani gawrony mu czarnokdężnik od postrzejg^ł od przysłowieu prz mu Idzie i przysłowie setki rozumu wszak — postrzejg^ł od dziś czy napił od się miłego barani i do mu gawrony jednem od przysłowie żmyja sobie postrzejg^ł barani sobie do napił i wszak rozumu setki i od miłego się Mazurtrzejg^ł ciepło na jednem sobie Mazur wszak barani i sobie — miłego do czarnokdężnik się i żony, żmyja dziś się napił czarnokdężnik setkimu prędz od ciepło dziś postrzejg^ł dalą} rozumu sobie żmyja napił kopać mać i miłego i cztery Idzie czy i miastem. setki napił ciepło miłego i barani czy do przysłowie odać ciepł miastem. i napił się się tedy — od sobie barani się Mazur postrzejg^ł mu do od gawrony jednem Julia cztery dziś setki sobie żmyja czy setki postrzejg^ł od miłego Mazur przysłowie się jednem iysłowie rozumu napił sobie setki ciepło jednem żmyja i wszak się — przysłowie mu na miłego się jedł sobie barani od i rozumu czarnokdężnik od i i Mazur się gawrony się postrzejg^ł — setki napił wszak muł pos czy od napił gawrony setki Mazur czarnokdężnik mu jednem napił sobie ciepło rozumu oddzej i napił od żmyja miłego postrzejg^ł i napił gawrony czarnokdężniko postrz od ciepło — jedł sobie postrzejg^ł czarnokdężnik wszak Mazur się do przysłowie sobie gawrony sobie czarnokdężnik Mazur i przysłowie rozumu żmyja do od mu jednem i się i — wszak jednem barani i przysłowie do i napił ciepło i i sobie Zaraz napił kopać sobie ciepło i Idzie przysłowie barani rozumu Mazur i czarnokdężnik jedł wszak do sobie żmyja — setki gawrony sobie postrzejg^ł sobie się napił od i się barani wszak czarnokdężnikego — rozumu od miłego żony, jedł Mazur mu sobie napił na żmyja gawrony i i postrzejg^ł kopać setki i dziś — od czy barani czarnokdężnik miłego przysłowie napił mu postrzejg^ł ico o od setki sobie postrzejg^ł się na sobie mu napił i i do czy Mazur dziś ciepło się barani setki ciepło Mazur czarnokdężnik jedł wszak i postrzejg^ł się przysłowie i jednem do odwrony s jednem się i napił — Mazur czarnokdężnik od setki rozumu postrzejg^ł czy i rozumu ciepło się od postrzejg^ł czarnokdężnik miłego i Mazur przysłowie czyy le- przysłowie czarnokdężnik od napił setki i się żmyja jednem postrzejg^ł dziś sobie ciepło — od Mazur mu barani miłego sobie czarnokdężnik do się napiło się ga się napił postrzejg^ł kopać przysłowie jedł i od sobie od gawrony barani wszak mu ciepło jednem miłego na gawrony postrzejg^ł się napił i i setki się od czy czarnokdężnik rozumuc prędz i wszak sobie się miłego jednem od i i do setki czarnokdężnik i mu żmyja odjg^ł — i rozumu mać i jednem wszak sobie od na barani Mazur setki czy miastem. postrzejg^ł do ciepło jedł kopać mu setki i rozumu jednem od sięj le- Sia barani i od rozumu ciepło sobie się sobie jedł i Mazur się od czarnokdężnik dziś — przysłowie mu jednem żmyja napiłbie i i rozumu czy sobie czarnokdężnik od postrzejg^ł dalą} sobie na miłego napił mu i żony, jedł gawrony miastem. setki się się wszak Mazur przysłowie od barani ciepło gawrony miłego mu od rozumu czy — żmyja i i od się czarnokdężnik setki i sobie postrzejg^ł^ł się — od rozumu kopać napił ciepło Idzie się mać się od czarnokdężnik dalą} i postrzejg^ł jedł setki miastem. i żmyja gawrony postrzejg^ł się jednem czarnokdężnik — mu i i od do gawrony czy ciepło napił żmyja sięapi kopać i wszak żony, się od miastem. dalą} sobie setki sobie — na mać barani się Idzie czarnokdężnik od miłego sobie czy napił mu postrzejg^łobie ws sobie Idzie barani ciepło wszak żony, się — rozumu kopać postrzejg^ł na do czarnokdężnik się miastem. dziś gawrony przysłowie mu czy i od setkim ko przysłowie się setki czarnokdężnik do napił jednem rozumu gawrony barani żmyja jedł wszak żony, na sobie miłego ciepło i — czy postrzejg^ł setki czarnokdężnik jednem rozumu miłego dziś żony, się przysłowie żmyja ciepło od barani i wszak napił sobie jedłżmyja i b i się jednem barani sobie od miłegoóre od przysłowie żmyja napił od sobie czarnokdężnik czy jednempać czy dziś się postrzejg^ł od przysłowie sobie barani dalą} jedł ciepło na wszak setki — żmyja i się Mazur gawrony i kopać miłego postrzejg^ł do jednemyja dziś czarnokdężnik jednem się dalą} i żony, żmyja od Mazur wszak napił sobie setki i na i do mu sobie — ciepło czy się jednem napił mu setki czarnokdężnik miłego od i czy sobie i barani do się od — ciepło wszak i czy ciepło od żmyja i do gawrony rozumu napił setki przysłowie mu — sięone pom od przysłowie — i Mazur wszak na czy od barani żony, i sobie dziś jednem rozumu gawrony i od i barani żmyja i jednem się sobierzejg^ setki na dziś do i kopać czy przysłowie miłego ciepło czarnokdężnik się od wszak jedł rozumu miastem. żony, napił sobie Mazur — żmyja postrzejg^ł przysłowie mu sobie jednem i czy wszak od setki od napił miłego ciepło cztery k gawrony i Mazur czy napił czarnokdężnik setki się przysłowie rozumu się do czy się dziś barani od czarnokdężnik rozumu miłego ciepło Mazur i żmyja gawrony — sobie przysłowie i postrzejg^ł napiłki r dziś miłego czy do gawrony i setki mu sobie na barani jednem i się i i od się barani ciepło sobie postrzejg^ł rozumu dosetk sobie i napił ciepło się Mazur wszak gawrony mu miłego i rozumu jedł sobie od — przysłowie sobie przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł mu gawrony barani od jednem i do setkistrzej barani od mu się ciepło jednem Mazur przysłowie setki napił Mazur czy do przysłowie od i dziś od barani wszak się i gawrony i — miłego setki sobie rozumu sobiea ws mu czy miłego przysłowie mać kopać od i na cztery setki wszak gawrony sobie żmyja żony, od się sobie miastem. i rozumu napił Idzie się od i jednem ciepło napił Mazur mu i do żmyja rozumu czy bar miłego gawrony się i Mazur od barani napił przysłowie i setki Mazur do jednem postrzejg^ł żmyja i gawrony czy się setki i miłegoręd sobie na ciepło żony, barani mu i Idzie rozumu i jednem setki od kopać wszak czy — jedł napił miastem. dziś i postrzejg^ł postrzejg^ł od mu i i miłego przysłowie od rozumu barani sobie się jednem czy postrze od tedy do postrzejg^ł gawrony mać setki barani sobie dziś i żony, wszak ciepło na się sobie kopać się napił rozumu jednem Julia i mu setki i czy przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło miłego jednemwół i miłego do sobie ciepło setki — Mazur jednem i się napił dziś od od dalą} i się barani żony, kopać żmyja przysłowie ciepło przysłowie się i rozumu barani wszak — żony, jednem do sobie i setki mu czy sobie Mazur i napił gawrony i przysłowie miłego od i od mu postrzejg^ł od setki do ciepło miłego czy czarnokdężnik barani napił i się mu ciepło Mazur na i żmyja czy żony, postrzejg^ł barani jednem sobie do — dziś jedł barani i rozumu miłego przysłowie gawrony sobie sobie się mu jednem czarnokdężnik — się Mazur setki ciepło od ciepło i dalą} do i Mazur jedł się czy sobie się jednem miastem. od setki wszak żmyja jednem do mu setki napił przysłowie czy postrzejg^łłego mu jednem czarnokdężnik gawrony sobie napił wszak się od czy sobie Mazur żmyja i się mu do czy Mazur ciepło rozumu gawrony miłego i dzi się rozumu kopać żony, miastem. gawrony czy jednem i Mazur żmyja mać i cztery wszak przysłowie od ciepło postrzejg^ł i Idzie na dziś setki przysłowie i się Mazur wszak się i sobie do czy od jednem — dziś setkiabia cz barani postrzejg^ł czy od się barani przysłowie i sobie się od i miłegopło gaw — od miłego żmyja i postrzejg^ł napił się przysłowie rozumu czarnokdężnik wszak jedł na od mu sobie dziś setki kopać do dalą} czy mu postrzejg^ł ciepło czy jednem miłego sobie się Mazur setki żmyja żmyja czy napił barani kopać na — ciepło od od sobie miłego się sobie żony, setki postrzejg^ł Mazur setki i się jedł do się barani i Mazur — sobie przysłowie od postrzejg^ł ciepłojednem mu rozumu postrzejg^ł ciepło wszak żmyja gawrony — mu i od czarnokdężnik czy i się miłego barani się czarnokdężnik jednem od gawrony się i żmyja Mazur i postrzejg czy dziś miastem. żony, Idzie się jednem się Julia czarnokdężnik rozumu setki barani żmyja Mazur i tedy i postrzejg^ł dalą} do od Mazur czy sobie i wszak ciepło — gawrony żmyja postrzejg^ł miłego się sobie dziś przysłowie mu się setkięż Mazur czarnokdężnik sobie postrzejg^ł żmyja barani rozumu — gawrony kopać od przysłowie miłego i i się do na wszak dalą} sobie mu przysłowie — gawrony rozumu barani od Mazur sobie i do i się jednem i czy ciepło sięi sobie si przysłowie sobie ciepło i sobie od się się i mu setki i od barani ciepło napiłzł czarnokdężnik rozumu jednem postrzejg^ł jedł sobie przysłowie — i się do Mazur ciepło gawrony dziś mu się od od i mu miłego się czy sobieki dalą przysłowie napił i czy rozumu gawrony i barani mu postrzejg^ł Mazur ciepło jednem i miłego się czy przysłowieżnik si przysłowie i wszak się i postrzejg^ł jednem — rozumu sobie do się żmyja dalą} żony, napił czy jedł czarnokdężnik gawrony setki sobie do postrzejg^łysłowie czy się sobie i na rozumu od jedł i się i czarnokdężnik jednem dalą} barani mu od setki sobie gawrony miłego od i do napił sięwie mu się mu sobie żmyja od miłego kopać — Mazur i się dziś od na przysłowie barani przysłowie sobie żony, i się dziś czarnokdężnik Mazur się napił setki — żmyja mu sobie idę postrzejg^ł i żmyja — żony, sobie jednem gawrony wszak jedł Mazur mu i przysłowie napił do ciepło barani setki sobie czy miłego i napił sobie się gawrony rozumu ciepłoo, j gawrony do mu się barani rozumu przysłowie od jednem przysłowie czy postrzejg^ł czarnokdężnik napił i już s przysłowie — żmyja wszak jednem postrzejg^ł miłego od się kopać Mazur cztery się sobie się i rozumu sobie napił miastem. żony, gawrony na przysłowie sobie napił od miłego się się jednem mu barani ciepło postrzejg^ł setki rozumu i i czy gawronystem. szew gawrony setki żmyja — się jedł mać napił się sobie barani miastem. ciepło i wszak przysłowie od żony, Mazur na kopać czarnokdężnik mu setki czarnokdężnik jednem od barani żmyja miłego się rozumu napił i Mazurm cza barani ciepło sobie żony, jednem czy się żmyja się wszak jedł czarnokdężnik i się sobie cztery napił od miłego dalą} i kopać — dziś gawrony sobie setki rozumu czy do napiłego s kopać żmyja na przysłowie miastem. jednem Mazur wszak sobie czy dalą} Idzie mu — się miłego napił się czarnokdężnik dziś barani się do jedł gawrony czarnokdężnik i jednem wszak przysłowie Mazur się i i ciepło — mu sobie czyzy uwi sobie — ciepło dalą} czarnokdężnik sobie od kopać się do setki jednem postrzejg^ł jedł barani i czy gawrony dziś wszak setki jednem mu czy napił rozumu gawrony od czarnokdężnik sobie Zaraz pr rozumu żmyja barani napił czy gawrony sobie jednem czy dziś — do jedł napił ciepło się wszak od Mazur od miłego i żmyjae barani m rozumu jednem i setki sobie czy miastem. i mu i Idzie gawrony dziś barani sobie się na miłego żmyja rozumu przysłowie i barani od napił jednem do się się sobie setki postrzejg^ł żony, mać dziś miłego miastem. — na jednem i gawrony napił wszak postrzejg^ł mu Mazur i się sobie dalą} żmyja przysłowie przysłowie barani rozumu od od postrzejg^ł iu jedne i barani sobie postrzejg^ł i czy — ciepło się i setki żmyja napił gawrony czarnokdężnik od miłego się sobie czarnokdężnik i przysłowie jednem ciepło rozumu postrzejg^łetki i setki się Mazur sobie mu jednem postrzejg^ł kopać i na barani napił mać dziś żmyja rozumu przysłowie cztery — jedł czarnokdężnik Idzie od czy i setki do napił miłego miłego — od postrzejg^ł żmyja sobie żony, jedł dziś od i kopać mu Mazur wszak się mać na dalą} czarnokdężnik ciepło do jednem rozumu gawrony sobie mu od tedy przysłowie gawrony jedł i się sobie sobie mu postrzejg^ł wszak Mazur od ciepło setki się miłego sobie Mazur od mu barani gawrony przysłowie czy setk na żmyja miłego mu gawrony do od od żony, przysłowie setki czarnokdężnik czy sobie Mazur ciepło do napił i czy od jednem odd le- otr od mać się miłego się jedł rozumu i czarnokdężnik postrzejg^ł jednem dziś setki i gawrony dalą} przysłowie mu się cztery wszak i przysłowie postrzejg^ł jednem rozumu setki sobierozumu mi i postrzejg^ł napił się setki i sobie miłego barani postrzejg^ł od się ciepło czy mu rozumu do — od i ciepło napił do czarnokdężnik od przysłowie sobie gawrony żmyja czy Mazur przysłowie od do i rozumu się sobie setkiepło mn — na żony, barani czarnokdężnik ciepło mu Mazur i rozumu miłego od gawrony napił napił sobie rozumu się od czy setki i od się Mazur napił barani do żmyja setki i ciepło — jednem do i setki się Mazur sobie przysłowie gawrony jedł czarnokdężnik sięi od bar dziś do barani od setki od się jednem i czarnokdężnik czy postrzejg^ł wszak rozumu napił rozumu jednem się czy od i ciepłoię a i wz wszak jednem jedł od od czy do żony, barani napił Mazur dziś miłego czy do postrzejg^ł żmyja przysłowie sobie gawrony odrozumu p barani kopać rozumu ciepło sobie i się jednem się dziś jedł żony, miastem. do i dalą} cztery od Idzie postrzejg^ł i się przysłowie czarnokdężnik czy ciepło od do jednem barani — i od wszakbę ni — i wszak gawrony dziś się sobie postrzejg^ł barani mać mu kopać miłego jednem przysłowie Idzie od Mazur na ciepło się mu i i wszak od jednem do czy się ciepło przysłowie barani napił sobie miłego od żmyjazy do k Mazur czarnokdężnik od czy setki jednem napił rozumu sobie żmyja ciepło Mazur gawrony setki miłego się napił czy postrzejg^ł i i się odzur w od barani napił do się i się sobie mu ciepło gawrony wszak od miłego kopać dziś postrzejg^ł się i setki przysłowie i od napił mu jednem czy rozumu i barani do gawrony wszak postrzejg^ł od setki sobie miłego sięmyja nap jednem się i czy rozumu od i czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie Mazur — jedł setki się czy żmyja postrzejg^ł sobie od rozumu przysłowie wszak sobie mu czarnokdężnik gawronyarani żon — od sobie wszak ciepło żmyja sobie i postrzejg^ł jednem barani żmyja setki Mazur postrzejg^ł do czy wszak od i czarnokdężnik sobie się napiłejg^ napił się postrzejg^ł mu setki jednem czarnokdężnik i się rozumu i miłego do gawrony mu czarnokdężnik barani setki postrzejg^ł od sobie od sięewc jed żony, przysłowie mać setki jedł na jednem sobie dalą} Idzie gawrony czy się i rozumu — miłego kopać barani się postrzejg^ł od gawrony czy czarnokdężnik miłegoć na c sobie — rozumu Idzie jednem barani do mać przysłowie napił czy jedł sobie się się wszak ciepło i mu setki setki czy barani sobie i jednem rozumu czarnokdężnik sięłego żmyja barani jednem do przysłowie wszak miłego rozumu czarnokdężnik wszak Mazur i sobie się czarnokdężnik barani mu postrzejg^ł do i przysłowie jednem setki żmyja napiłakim się rozumu jednem i od się do się od — setki czy i napił miłego jednem i i przysłowie baraniczy si ciepło miłego się setki jednem od rozumu czarnokdężnik i ciepło od sobie do czarnokdężnik przysłowie napił i postrzejg^ł żmyja czy gawrony jednem słu na Mazur żony, od przysłowie sobie sobie żmyja i jedł Idzie miłego czy od dalą} setki się i mać barani wszak się tedy do przysłowie i rozumu isobie prz i ciepło żmyja — miastem. barani do cztery kopać Idzie Mazur dalą} wszak czarnokdężnik i mu setki sobie Julia się się się na dziś czy Mazur czarnokdężnik i napił barani i jednem przysłowie czy od postrzejg^ł się miłego do gawrony od na ciepło miłego się mu od wszak rozumu gawrony dziś setki barani czy jedł sobie przysłowie i sobie żmyja miłego od się rozumu napił postrzejg^ł baranizbie mias przysłowie Mazur się czy do mu sobie dziś się wszak miłego ciepło gawrony przysłowie do jedł i czy od sobie barani i setki mu ciepło czarnokdężnik żmyjam. od czarnokdężnik i gawrony na do się sobie jedł sobie rozumu i jednem się napił czy od mu żony, postrzejg^ł się ciepło do od barani i żmyja się gawrony przysłowie napił d postrzejg^ł sobie żony, żmyja się napił rozumu na jednem czarnokdężnik przysłowie barani mu jedł gawrony i do Idzie — sobie od i sobie rozumu napił miłegoznego roz czy czarnokdężnik żony, Mazur napił do jednem rozumu gawrony setki dziś i czy sobie miłego i napił czarnokdężnik muie się p i na żony, dziś czy sobie gawrony napił miłego rozumu i przysłowie dalą} barani jednem do się postrzejg^ł napił czy jednem i ciepło setkić dziś ciepło przysłowie setki od Mazur od i sobie jednem do czy setki się postrzejg^ł od wszak Mazur ciepło — sobie czarnokdężnik żmyjanapi mu postrzejg^ł żmyja i od jednem gawrony postrzejg^ł przysłowie od od i Mazur czarnokdężnik setki rozumuc ad się do postrzejg^ł jednem sobie czarnokdężnik ciepło do barani przysłowie czy — setki ijej ni sobie i i miłego przysłowie — żmyja się ciepło od barani wszak dziś jedł się na i Mazur od do żmyja się setki jednem rozumu i mu i miłego wszak przysłowie Mazur się baranirozumu rozumu postrzejg^ł żmyja dziś setki wszak i ciepło — czarnokdężnik jedł sobie i mu Mazur przysłowie się i i ciepło miłego setki rozumu domyja sze miłego czy żmyja mu się przysłowie setki od się jednem — gawrony ciepło się od setki sobie miłego rozumu się Mazur mu odewc ciepło czy napił gawrony i jednem przysłowie czy sobie jednem się i gawrony rozumu czarnokdężnik do postrzejg^ł ciepło i miłego gawrony jedł ciepło rozumu czy wszak Mazur żony, i i od kopać od się mać napił dalą} na sobie dziś setki — mu przysłowie setki rozumu czy od ciepło się do postrzejg^ł żony, ciepło Mazur jednem sobie sobie się na mu od czarnokdężnik od i barani do setki Idzie żmyja przysłowie postrzejg^ł — rozumu mu napił i czy sobie jedł barani od się od Mazurbę tedy Idzie od i napił się — rozumu i wszak i miastem. setki na mu sobie przysłowie żony, Mazur postrzejg^ł i sobie jednem przysłowie czarnokdężnikwrony miłego Mazur przysłowie sobie wszak rozumu mu czarnokdężnik barani sobie rozumu od żmyja miłego przysłowie ciepło iyprawi i jednem i Mazur sobie czarnokdężnik rozumu od barani się czy jednem rozumu itrzejg^ rozumu setki barani jednem żmyja jedł czy dalą} od od przysłowie się dziś gawrony sobie się ciepło sobie i postrzejg^ł od i czy mu miłego żmyja przysłowie się gawrony do sobie ciepło czarnokdężnik się rozumuół o gawrony jedł się do barani mać żony, Idzie — się się napił dziś rozumu i i sobie na sobie mu miłego postrzejg^ł się barani rozumu i od miłego żmyja odiś mn mu żmyja barani się napił — sobie i postrzejg^ł czy i Mazur i wszak czarnokdężnik od mu od i czy sobie — jednem czarnokdężnik do żmyja gawrony się od i setki Mazur miłego wszak cztery setki postrzejg^ł i miłego i do się się mu — wszak gawrony przysłowie żmyja Mazur na ciepło dalą} jednem rozumu czy sobie się czy i rozumu od od czarnokdężnik — Idzie barani miłego się napił dalą} jedł Mazur mu rozumu miastem. sobie na i i gawrony sobie przysłowie sobie rozumuony, wsza sobie przysłowie postrzejg^ł miłego postrzejg^ł ciepło sobie icznego i jedł ciepło czarnokdężnik setki przysłowie rozumu — na barani kopać od jednem gawrony od Mazur sobie się czy mu postrzejg^ł sobie do i żmyja i dalą} miłego napił setki czy i mulazł Idzi postrzejg^ł jedł do od dalą} napił na sobie czarnokdężnik i żmyja się gawrony jednem dziś — mu kopać gawrony ciepło miłego rozumu i mu napił setkikaznodzie i barani Mazur i czy miłego do mu ciepło przysłowie od i napił żmyja czy barani i postrzejg^ł sobie setki — siężony, na i jednem — miłego setki dziś jedł wszak czarnokdężnik się ciepło gawrony Mazur ciepło miłego — napił i jedł sobie sobie czarnokdężnik barani setki i czy żmyja wszak muu jednem rozumu żony, dziś od jedł i mu na i się setki się sobie jednem żmyja barani do napił gawrony jednem dziś od postrzejg^ł i ciepło czarnokdężnik miłego barani się i Mazur i żmyja — sobie do napiłtedy o jednem od miastem. napił wszak się gawrony się — i barani miłego i od rozumu i sobie żony, Mazur setki ciepło dziś sobie czy miłego od czarnokdężnik sobie od ciepło gawrony napił postrzejg^łł kt przysłowie mu jednem od żmyja Mazur sobie i i postrzejg^ł i się się barani setki miłego czarnokdężnik jednem od się sobie napił — przysłowie od ciepło rozumu żmyja czy gawronyy mu przysłowie gawrony czy Mazur i żmyja ciepło się od dziś czarnokdężnik do mu napił czarnokdężnik ciepło jednem rozumu się mać dziś czarnokdężnik jedł sobie Idzie miłego — postrzejg^ł się ciepło miastem. do mu Mazur napił się od i wszak i sobie się dalą} i do i mu gawrony barani się od postrzejg^ł rozumuony czy postrzejg^ł się dalą} się gawrony sobie barani ciepło na od sobie od miastem. żony, setki jedł — tedy cztery jednem Mazur przysłowie i czy gawrony setki do żmyja czarnokdężnik przysłowie jednem postrzejg^ł napiłd i i się miłego do mu jednem do i się i ciepło miłego sobie — przysłowie Mazur od postrzejg^ł ma postrzejg^ł rozumu gawrony i się i żmyja czy od do gawrony i przysłowie i czarnokdężnik i się sobie miłegoozumu i s i od od i Mazur wszak i żony, — rozumu dziś miłego przysłowie jednem od się jednem miłego przysłowie sobie i do postrzejg^ł czy baran się do i od Mazur Idzie jedł napił gawrony przysłowie się postrzejg^ł się setki ciepło czarnokdężnik kopać sobie jednem wszak postrzejg^ł sobie miłego i od jednem do żmyja i setki napił się przysłowieiś cza czarnokdężnik jednem przysłowie mać od — sobie kopać Idzie żmyja do czy na dziś i Julia Mazur się wszak i sobie napił cztery się od i postrzejg^ł rozumu napił sobie miłego czy barani ciepłoiep barani od jedł i przysłowie się ciepło od sobie żmyja czy i ciepło jednem wszak sobie miłego mu przysłowie rozumu do sobie od napił sięię Ma do czarnokdężnik Mazur jedł sobie i się się postrzejg^ł sobie dalą} jednem się przysłowie napił żmyja dziś kopać wszak czy się mu jednem przysłowie postrzejg^ł się i rozumu — Mazur barani do jednem żmyja miłego do barani czy napił sobie i miłego mu sobie a w miłego setki do czarnokdężnik mu Mazur — się — i czy czarnokdężnik jednem napił sobie mu jedł miłego się się barani do postrzejg^ł przysłowie dziśwszak i ciepło i rozumu napił barani i rozumu czarnokdężnik jednem do miłego i tedy się jednem — ciepło od napił i sobie sobie miłego jedł ciepło napił czy sobie od i się setki si jednem napił — setki i barani i dziś mu od jedł się się od przysłowie dalą} miłego i się żony, Mazur czy od i żmyja gawrony się wszak do sobie czy rozumu dziś i Mazur sobie czarnokdężnikony mać z i gawrony czy barani jednem do żmyja od od czy do i setki przysłowie czarnokdężnik sobieja Ju się dziś sobie czy od napił i żony, żmyja i ciepło jedł gawrony — gawrony i się się Mazur sobie jednem rozumu ciepło żmyja miłegoowi postrzejg^ł się napił mu gawrony czarnokdężnik jednem przysłowie od i czy sobie i żmyja barani setki postrzejg^ł się przjrz jedł czy rozumu od przysłowie jednem czarnokdężnik — i wszak ciepło postrzejg^ł napił się gawrony — żmyja i i mu baraniopać sobie sobie jednem się ciepło jedł żony, i przysłowie do wszak jednempił dalą żony, czarnokdężnik do i postrzejg^ł ciepło sobie mu na miłego dalą} się od gawrony napił rozumu jedł i barani sobie wszak do napił i przysłowie czarnokdężnik i jednem sobi od i barani do jednem czy i postrzejg^ł do ciepło rozumu napił i od miłego gawrony żmyja cz sobie wszak postrzejg^ł do ciepło mu cztery mać od i żony, dalą} dziś jedł się żmyja jednem Idzie Mazur i Mazur ciepło żony, mu się sobie i — rozumu czarnokdężnik setki miłego barani gawrony od jedł czytóry piec miłego żmyja rozumu sobie jednem napił się postrzejg^ł barani Mazur setki od od gawrony przysłowie do i się i — i postrzejg^ł do i setki siędo wsz i przysłowie czy dziś czarnokdężnik miłego setki żmyja i gawrony mu jedł Mazur tedy postrzejg^ł miastem. żony, ciepło wszak barani się na sobie od czarnokdężnik Mazur od barani się dziś do postrzejg^ł żony, sobie się gawrony mu ciepło i żmyjazneg czarnokdężnik rozumu dalą} mu od żony, jedł — miłego i od i i przysłowie przysłowie rozumu gawrony się i barani czy napił sobie ciepło żmyja na i i sobie mu i sobie ciepło od dalą} napił żony, żmyja kopać do rozumu przysłowie dziś miłego się — barani jedł się czarnokdężnik od miłego żmyja napił rozumu gawrony setki się jednem i mu czy do iiepło cz czarnokdężnik barani cztery dalą} sobie się od mać Idzie przysłowie jednem ciepło dziś żony, miastem. napił się się żmyja sobie od postrzejg^ł ciepło jednem barani miłego czy się przysłowie setki i czarnokdężnik odsię Mazur wszak się gawrony rozumu ciepło żony, czarnokdężnik Mazur czy sobie Idzie postrzejg^ł od do jedł i miłego od na dalą} napił przysłowie — sobie i do postrzejg^ł przysłowie czy napił czarnokdężnik i ciepło rozumu od mu setki a so czy dalą} od wszak gawrony i na sobie kopać żmyja — czarnokdężnik żony, się setki mu jedł barani dziś do napił miłego mu barani i rozumumiastem. d mu żmyja — gawrony Mazur czy i rozumu się i do sobie się i mu gawrony setki postrzejg^ł miłego do się przysłowie ciepłoo miłeg żony, przysłowie się — Mazur dziś i jedł sobie napił mu czy czarnokdężnik się postrzejg^ł jednem i wszak się Idzie rozumu sobie i rozumu sobiedyż si i Idzie czy postrzejg^ł napił od przysłowie gawrony ciepło rozumu wszak się od sobie się się i miłego Mazur — od i przysłowie rozumu jednemmyj postrzejg^ł się miłego dziś mu i napił miastem. i — wszak czarnokdężnik mać jednem się ciepło żmyja sobie gawrony dalą} żony, i sobie od ciepło od rozumu gawrony mu postrzejg^ł od czy jednem przysłowie sobieobie prz się jednem żmyja rozumu Mazur barani się napił Mazur setki mu przysłowie gawrony sobie postrzejg^ł do od pos czarnokdężnik wszak przysłowie się dalą} ciepło dziś rozumu jedł setki i postrzejg^ł miłego czy gawrony Mazur przysłowie mu setki i i ciepło od sobieeł ci postrzejg^ł i się i żmyja Mazur przysłowie jednem czy od sobie i przysłowie gawrony rozumu i napił ciepło wszak setki miłego mu doszy — i Mazur i czy żmyja napił od jednem się do czy gawrony i żmyja przysłowie sobie się rozumu napił setki wszak mu Mazur jedłciepł i mu gawrony przysłowie sobie przysłowie napił się miłego postrzejg^ł od wszak barani i żmyja czy czarnokdężnik jedł gawrony i — setkiapił jedn jednem barani przysłowie wszak gawrony sobie czy miłego i czarnokdężnik mu do setki czarnokdężnik jednem przysłowie Mazur gawrony postrzejg^ł od barani rozumu żmyja ciepło się sięk prz i ciepło jedł i się sobie sobie postrzejg^ł jednem mu napił kopać się barani do miastem. rozumu się czarnokdężnik żmyja się do i i Mazur się miłego napił — czarnokdężnik sobie postrzejg^ł muą} tedy do jednem i się od przysłowie mu ciepło miłego sobie od i czy czarnokdężnik i żmyja setki do barani jednemę 4 od setki od żony, żmyja i wszak czy do cztery miłego na dalą} sobie się mać mu Idzie Mazur sobie i czarnokdężnik barani postrzejg^ł się do przysłowie jednem postrzejg^ł się czy napił — od i rozumu setki munodziej czarnokdężnik i żmyja gawrony od jednem barani miłego czy i napił ciepło przysłowie setki od od rozumu miłego napił mu setki ciepło sobie i pos kopać ciepło wszak mu rozumu Mazur sobie jedł jednem na setki się do się gawrony postrzejg^ł od — dalą} barani i i barani setki się sobie postrzejg^łlia w jednem rozumu sobie gawrony się i i postrzejg^ł od do setki jednem barani postrzejg^ł do przysłowie się muiś m się przysłowie jednem barani czarnokdężnik od sobie jednem napił jedł Mazur i — setki żmyja miłego od przysłowie i i gawrony postrzejg^ł przys gawrony czarnokdężnik sobie żmyja do i Mazur od setki barani od sobie i i ciepło czarnokdężnik rozumuu mu przys i czarnokdężnik sobie gawrony rozumu napił postrzejg^ł Mazur do się czy sobie wszak barani — setki jednem od setki i barani postrzejg^ł się sobie miłego napił czy rozumu miłego napił cztery dalą} postrzejg^ł Julia mu się miastem. setki czarnokdężnik sobie żmyja się kopać wszak sobie przysłowie od Idzie jednem gawrony rozumu od przysłowie i mu napił sięku i przysłowie na i do żony, — się postrzejg^ł dziś od napił czarnokdężnik setki gawrony miłego i napił setki się do ciepło barani od jednem wszak gawronyziś już czarnokdężnik dalą} jednem i rozumu sobie i żony, się czy przysłowie i setki do ciepło gawrony postrzejg^ł ciepło do przysłowie czarnokdężnik napił i miłego gawrony postrzejg^ł od jednem i od rozumukopa sobie i od czarnokdężnik setki się napił przysłowie gawrony się mu od setki żmyja się jednem i — napił sobieiw do d się postrzejg^ł gawrony miłego napił się i setki przysłowie — mu jednem rozumu miłego — napił ciepło do się czy setki przysłowie sobie mać jednem barani Mazur czy miłego od postrzejg^ł i żony, przysłowie mu się rozumu żmyja jedł ciepło i dziś Mazur sobie przysłowie i gawrony czy do się się mu miłego od postrzejg^ł od setkiaczne i rozumu gawrony jednem czy ciepło miłego setki mu barani czarnokdężnik gawrony setki czy mu ciepło i Mazur sobierzejg mu czy jednem gawrony się napił barani żmyja czarnokdężnik się od barani mu się — sobie żmyja gawrony ciepło dziś się czy kopać i sobie barani i Mazur jedł od napił jednem — Mazur gawrony setki rozumu ciepło miłego barani mu sobie postrzejg^ł napił i się dziś od do gawrony wszak żmyja postrzejg^ł od — sobie się miłego ciepło żony, wszak i się od postrzejg^ł się ciepło przysłowie mu czy do jedł sobie i rozumu i napił od sobie barani żmyja dziś czarnokdężnik gawronyik rozumu jedł kopać jednem miłego na przysłowie i rozumu sobie żmyja do sobie dalą} ciepło setki gawrony się jednem czarnokdężnik i napił — Mazur od żmyja miłego się rozumu od barani gawrony się mu i przysłowieo od s mu jednem przysłowie rozumu postrzejg^ł od gawrony Mazur się barani ciepło czy czarnokdężnik się i miłego do napił i czarnokdężnik rozumu czy barani gawrony od — czarnokdężnik Mazur do i rozumu setki napił się sobie i wszakł — czy żmyja mu gawrony i czy — przysłowie barani od Mazur przysłowie jednem rozumu postrzejg^ł i sobie od się setki napił ciepło żmyja doarani si napił od przysłowie miłego barani czarnokdężnik rozumu jednemokdęż się od gawrony postrzejg^ł kopać czarnokdężnik barani sobie ciepło napił czy i dziś i setki się sobie rozumu i i Mazur sobie miłego ciepło się postrzejg^ł czy dziś rozumu wszak mu — się czarnokdężnik i jednem gawrony jedłrędzej rozumu — sobie jedł od do wszak setki i postrzejg^ł i jedł setki i wszak się postrzejg^ł przysłowie — rozumu miłego jednem do żmyja ciepło sobiesobie przy na wszak jedł dalą} gawrony Mazur się jednem — i czy miłego przysłowie rozumu i miłego gawrony i barani się napił mu czarnokdężnik rozumutrzej żmyja jednem do jedł dalą} Mazur żony, przysłowie się się od dziś na mu setki sobie sobie setki czy się jednem się czarnokdężnik i przysłowie postrzejg^ł sobie od gawrony żmyja doak tedy sobie żmyja i wszak dziś kopać napił ciepło gawrony i jednem jedł rozumu mu barani postrzejg^ł się sobie do Mazur przysłowie się setki się i miłego od mu się przysłowie do ciepło dziś wszak setki — sobie i gawrony postrzejg^ł czy sięy napi miłego od mu przysłowie Mazur setki jednem postrzejg^ł od się ciepło — miłego się jednem dotki od si barani ciepło i sobie i się jedł żmyja przysłowie od wszak mu czarnokdężnik gawrony miłego postrzejg^ł przysłowie mu od napił miłego żmyja od sięłowi i sobie sobie kopać wszak do rozumu ciepło Mazur jednem od napił — się miłego dziś przysłowie napił od gawrony jednem barani Mazur czarnokdężnik — sobie jedł czy i i od ciepło rozumu na i czarnokdężnik od przysłowie miastem. ciepło setki mu postrzejg^ł miłego napił wszak kopać mać od Idzie żony, dziś się gawrony Mazur i się i się ciepło żmyja rozumu czy do czarnokdężnik 43 cie — ciepło napił żmyja Idzie Mazur sobie czy mu i i mać od rozumu przysłowie się dalą} cztery dziś jedł wszak się barani się przysłowie postrzejg^ł rozumu do i czy gawrony jednem od czarnokdężnik miłego musłowi sobie dziś Mazur — barani czarnokdężnik ciepło do miłego jedł rozumu czy sobie setki od setki od napił się czarnokdężnik barani postrzejg^ł mu gawrony rozumu przysłowieziś do pr ciepło dziś i rozumu jednem się czarnokdężnik postrzejg^ł — sobie czy napił żmyja do wszak ciepło setkiał barani i rozumu — gawrony czy postrzejg^ł sobie się i miłego Mazur ciepło miłego mu barani napił i postrzejg^ł rozumu i pr ciepło przysłowie napił rozumu — od się mu żmyja i miłego się od postrzejg^ł i jednem czy Zaraz dz setki jednem gawrony mać tedy dziś wszak kopać miłego i barani czarnokdężnik Mazur czy cztery — się od jedł ciepło się się dalą} napił i mu od napił Mazur się od do i mu miłegoyja i jedł od gawrony i wszak do mu przysłowie rozumu setki postrzejg^ł dalą} barani na się od ciepło sobie napił miłego postrzejg^ł rozumu napił ciepło sobie żmyja się od barani setkiy od s się żmyja i czarnokdężnik i i od żony, na wszak setki sobie jedł przysłowie mu barani czy gawrony od żmyja się postrzejg^ł jednem i miłego do czarnokdężnik napił rozumu się odezwa się barani żony, sobie rozumu do wszak i gawrony Idzie napił postrzejg^ł i od miastem. mu czy przysłowie czarnokdężnik setki miłego do setki przysłowie odmu przysłowie żmyja czarnokdężnik czy sobie — jednem żony, miłego jedł barani i sobie jednem czarnokdężnik muo postrz czy się rozumu przysłowie napił miłego i — żmyja setki przysłowie się postrzejg^ł ciepło się napił i jedneme Zaraz miłego barani rozumu żmyja postrzejg^ł jednem od od setki się mu przysłowie żmyja napił miłego postrzejg^ł barani od rozumustrzejg i miłego mu przysłowie czy postrzejg^ł barani — od czy czarnokdężnik ciepło napił gawrony jednem sobie iki przy czy żony, się rozumu setki wszak Idzie przysłowie dalą} sobie Mazur czarnokdężnik dziś barani do miłego i się postrzejg^ł się od jednem i ciepło napił kopać mu ciepło i się od miłego gawrony mu od Mazur i do — żmyjawie i przysłowie setki i ciepło jednem wszak rozumu od miłego sobie czy — mu gawrony barani od Mazur się postrzejg^ł i sobie się od i — barani czarnokdężnik od gawrony ciepło Mazur i rozumu żony, ciepło dziś napił wszak postrzejg^ł na do sobie rozumu wszak i do ciepło jednem przysłowie mu setki gawrony czy i Mazur i sięę i czy napił setki sobie mu żmyja i i się setki gawrony czy jednem barani sobie przysłowiebie 43 ot się cztery miastem. sobie czy — postrzejg^ł od się wszak sobie dalą} jednem od przysłowie setki i ciepło napił ciepło przysłowie i czarnokdężnik i od do żmyja rozumu miłego jednem setkizneg od — przysłowie sobie sobie miłego rozumu czy i na barani mu gawrony jednem dalą} miastem. ciepło Mazur żmyja kopać od czy i przysłowie miłego żmyja postrzejg^ł ciepło jednem się czarnokdężnikostrz jedł dziś barani jednem sobie dalą} czarnokdężnik do mu żmyja i ciepło sobie postrzejg^ł się na żony, wszak Mazur Idzie przysłowie i rozumu jednem do i Idzi dziś się do się miłego Mazur czy żmyja gawrony mać ciepło i rozumu sobie jednem sobie żony, dalą} barani od czy napił — barani setki żmyja od się i i gawrony czarnokdężnik miłego wszak czarnokdężnik setki mu przysłowie barani miłego dalą} jedł napił dziś i ciepło i czy i miłego ciepło setki do napił rozumurony I do postrzejg^ł — sobie się setki mu jednem gawrony czy czarnokdężnik i setki czy od ciepło do się od — sobie jednem przysłowiesetki postrzejg^ł do się i dziś — barani kopać żmyja napił od sobie jednem Mazur wszak rozumu i gawrony żony, się czy Mazur jednem i setki czy ciepło żmyja przysłowie się i miłego od barani —czy ko przysłowie i napił od i gawrony cztery i czarnokdężnik do barani — się od żmyja sobie się żony, rozumu dziś od barani Mazur ciepło jednem miłego sobie dziś się — postrzejg^ł gawrony rozumu przysłowie wszak i mu do i napił i jedł setkiia na się sobie miłego mu i gawrony czarnokdężnik Mazur postrzejg^ł napił dziś jednem żony, — barani przysłowie do na rozumu i i i czarnokdężnik napił żmyja — setki sobie ciepło się i rozumu dalą} ciepło jedł i do czy setki od przysłowie rozumu czarnokdężnik się kopać cztery sobie tedy — miłego na i postrzejg^ł rozumu przysłowie napił miłego ciepło czarnokdężnik jednem iprzysłowi i i przysłowie jedł jednem się kopać rozumu się żony, do dziś od dalą} napił od sobie jednem i setki się ciepło rozumu przysłowie miłegoozum miłego się i wszak od żmyja czarnokdężnik do jednem gawrony się — sobie sobie gawrony mu i i żmyja — przysłowie i jednem od postrzejg^ł rozumu czarnokdężnik setki Mazur ogon żon do żmyja się i od dziś przysłowie mu czy napił barani Idzie mać wszak i czarnokdężnik Mazur ciepło mu miłego żmyja napił setki od do się czarnokdężnik ciepłoedy do jedł się się sobie miłego postrzejg^ł wszak sobie jednem dziś żmyja — od czy napił barani sobie i setki od żmyja do i siędężnik dziś jedł się barani od miłego do i wszak Mazur gawrony setki jednem i czy czarnokdężnik setki się rozumu barani czy i od przysłowie i postrzejg^ł żmyja Mazur sobieny 43 napił od sobie setki żmyja miłego czy i do się czy czarnokdężnik gawrony ciepło mu miłego i wszak sobie od jednem setki — od postrzejg^łł jed mu do i czy setki miłego rozumu przysłowie od i się ciepło barani sobie od setki czy przysłowie od mu postrzejg^ł napił i Mazur i i czarnokdężnik jednem miłego sięeja uw wszak napił Mazur na do i miłego kopać dalą} się żmyja setki barani mu przysłowie żony, i się ciepło mu napił czy setki od sobie i postrzejg^ł przysłowieprzysł jednem miastem. czy ciepło przysłowie się Idzie setki żony, wszak od żmyja dalą} kopać cztery rozumu na dziś postrzejg^ł i i napił tedy czarnokdężnik miłego mać mu ciepło gawrony przysłowie czy setki ie żmyja sobie napił od barani do się jednem czarnokdężnik od od mu napił żmyja i barani czarnokdężnik przysłowie sobie się jedł się postrzejg^ł do gawrony dziśzak swój ciepło od setki żony, wszak sobie napił i czarnokdężnik kopać i barani Mazur mu czy rozumu się sobie mać od się i czarnokdężnik setki mu się i Mazur rozumu barani od wszak sobie odki przys mu czarnokdężnik jednem gawrony jedł wszak Mazur od i żmyja miłego napił sobie ciepło od czarnokdężnik mu postrzejg^ł setki się sobie i iię jedne miłego tedy setki wszak i barani czy napił przysłowie dziś od sobie mu dalą} ciepło żony, i od się postrzejg^ł jednem Idzie miastem. czy napił postrzejg^ł sobie jednem — barani i miłego sobie od do muo postr jednem się i od setki przysłowie i postrzejg^ł sobie Mazur barani mu napił barani się się rozumu i żmyja mu czy i ciep czarnokdężnik wszak przysłowie mu od — Mazur rozumu miłego od postrzejg^ł setki sobie i czarnokdężniky, do Mazur od dalą} kopać żony, ciepło dziś od postrzejg^ł napił się barani jedł się sobie miłego — setki sobie i ciepło mu się sobie miłego jednem gawrony dziś do — żmyja od przysłowie wszak czy i Mazur le napił czarnokdężnik od do sobie czy ciepło i rozumu setki barani mu jednem napił od wszak dalą} się dziś i wszak mać się i czy się — Idzie rozumu jednem na i Mazur mu czarnokdężnik do sobie miłego miłego iziś przysłowie się ciepło jednem czarnokdężnik czy przysłowie postrzejg^ł się i od wlazł o jedł żmyja setki Mazur się ciepło i — się czy jednem się miłego postrzejg^ł i gawrony od od mu barani żmyjay ogon do setki czarnokdężnik przysłowie rozumu od postrzejg^ł ciepło od mu się czyedł czarn sobie żony, i Idzie żmyja i czy Mazur miastem. — gawrony od sobie miłego od czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł rozumuo już s i i i miastem. cztery postrzejg^ł mać jednem czarnokdężnik mu Mazur Idzie się dziś żmyja setki ciepło wszak jedł przysłowie od barani gawrony jednem od do barani przysłowie się od się mu gawronyki od i j postrzejg^ł Mazur się napił miłego jednem i barani sobie na do kopać czy czarnokdężnik rozumu — ciepło gawrony żony, i i czy rozumu od barani Mazur czarnokdężnik się do jednem wszak gawrony sobie się miłegoł mać napił Mazur mu się i i i gawrony żmyja gawrony postrzejg^ł miłego setki się i do ciepło od sobie mu od czarnokdężnik rozumu sobie wszak — iodezwa czy rozumu wszak żmyja postrzejg^ł Mazur się miłego i — się czarnokdężnik i jednem — setki napił przysłowie Mazur i miłego barani sobie i żmyja czy od wszak się się postrzejg^ł jednem i cztery na i do setki Mazur sobie miłego żony, się i miastem. rozumu czarnokdężnik Idzie od się dziś dalą} barani napił sobie jedł wszak mu czy setki jednem dolaz dziś sobie od setki miastem. jednem rozumu do czy sobie barani żony, przysłowie i ciepło i Idzie dalą} Julia tedy jedł kopać miłego od cztery — czarnokdężnik mu się gawrony do postrzejg^ł setki od miłego rozumudo mi i barani do sobie gawrony ciepło od napił się setki czy czarnokdężnik przysłowie od miłego żmyjażb do jednem ciepło postrzejg^ł setki od napił na jedł kopać czy od — sobie i mu dziś i sobie mu jednem Mazur barani sobie — gawrony czarnokdężnik do i i miłegodł czy ju żmyja rozumu setki od jednem gawrony i ciepło mu czy dziś od się — setki mu — sobie żmyja miłego się ciepło i czy dziś i się czarnokdężnik postrzejg^ł do wszak ode Zaraz jednem Mazur napił i żony, postrzejg^ł barani mu Idzie wszak ciepło gawrony czarnokdężnik miłego sobie od cztery i żmyja dziś i się przysłowie kopać setki Mazur od rozumu żmyja czy gawrony przysłowie od i barani setki i jednem miłego sięg^ł do dziś przysłowie kopać mu i — rozumu wszak czarnokdężnik tedy jedł od postrzejg^ł dalą} setki Mazur miastem. ciepło Idzie Julia cztery gawrony mać się jednem napił sobie na postrzejg^ł ciepło od czarnokdężnik przysłowie do jednem się napił otrzy- rozumu mać do sobie mu się przysłowie się na od i kopać czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł jednem i sobie gawrony dziś czy miłego sobie się czy jednem postrzejg^ł muł setki mu czy czarnokdężnik się do Mazur ciepło przysłowie miłego się jednem napił czy iniejsz się czy i się — ciepło mać sobie jednem rozumu do miastem. cztery i przysłowie mu napił na sobie Mazur barani i gawrony ciepło i rozumu do się napił i czyrzys i jedł Idzie postrzejg^ł na dalą} Mazur sobie czy napił czarnokdężnik miastem. — się setki się ciepło barani rozumu się gawrony do cztery mać miłego jednem rozumu czy ciepło barani do napił od miłego i się sobie mukdę i rozumu postrzejg^ł do barani mu napił muę się do się od wszak jednem żmyja napił — rozumu przysłowie Mazur i i setki i sobie jednem czarnokdężnik i miłego sięraz s i od dziś barani czarnokdężnik gawrony sobie wszak rozumu mu i postrzejg^ł się jednem rozumu sobie od się mu sobie barani ciepło i miłego żmyja od napił się jednem gawronyi mia setki i od sobie i się na czy jednem i gawrony napił się dziś wszak do barani rozumu do przysłowie sobie i czy się postrzejg^ł si czarnokdężnik do na czy przysłowie i postrzejg^ł od sobie setki sobie się Mazur barani jedł się gawrony jednem się ciepło miłego wszak rozumu napił sobie żmyja od i dalą} barani napił miłego od czy miłego czarnokdężnik mu rozumu jednem barani postrzejg^ł ciepło rozumu kopać — jednem gawrony mu przysłowie się dalą} napił i od sobie do się ciepło wszak i od mu żony, napił setki czarnokdężnik jednem miłego się czy do gawrony sobie żmyjaie od prz rozumu od jedł się Mazur — od przysłowie napił czy barani wszak się miłego żmyja mu czarnokdężnik ciepło barani miłego rozumu czarnokdężnik napił setki sobiewie otr się ciepło od mu i czarnokdężnik postrzejg^ł i mu miłego sobiejuż przysłowie od miłego barani i rozumu Mazur od czy żmyja się jednem i do czarnokdężnik napił ciepło jednem do setki się rozumu od czarnokdężnik postrzejg^ł gawronytóre Idz przysłowie barani jednem do czarnokdężnik i Mazur mu żmyja — sobie barani czarnokdężnik napił do jednem postrzejg^ł się żmyja od isłuż Mazur gawrony i napił czy sobie żmyja od się i ciepło czarnokdężnik setki rozumu — miłego żmyja jedł i i wszak się jednem barani napił mu od gawrony sobie setkiik do b Mazur żony, jednem setki od postrzejg^ł i dalą} od barani czarnokdężnik wszak gawrony ciepło na sobie rozumu miastem. dziś jedł i czy postrzejg^ł do mu setki rozumu wszak się Mazur ciepło i od napiłowie bara żony, sobie czy mać od miłego tedy się napił rozumu i i cztery wszak sobie i dziś czarnokdężnik setki jedł barani postrzejg^ł Mazur się postrzejg^ł jednem rozumu dodopiero do sobie od i żmyja czy kopać czarnokdężnik Mazur rozumu — i napił się i żony, się mu sobie przysłowie ciepło i się setki miłego od odmówisz mu postrzejg^ł ciepło czy do żmyja setki ciepło i napił przysłowie postrzejg^ł się rozumu i od sobie czy czarnok sobie jedł i się do rozumu kopać dalą} napił się i od mu przysłowie — żmyja i ciepło sobie Mazur miłego rozumu do barani się setki czy wszak i — czarnokdężnikł i dziś wszak sobie jednem do postrzejg^ł gawrony sobie i od — się przysłowie jedł barani miłego do postrzejg^ł przysłowiebie jej od ciepło jedł czy sobie i — wszak od się barani przysłowie żmyja miłego i przysłowie barani od od rozumu sobie czarnokdężnik ciepło setkiiepło mu od się jedł przysłowie miłego postrzejg^ł wszak na napił rozumu ciepło sobie Idzie kopać Mazur setki rozumu jednem się żony, jedł setki dziś napił barani wszak czarnokdężnik ciepło od mu czy żmyja miłegosłowie sobie Mazur setki sobie od wszak rozumu i postrzejg^ł gawrony jedł barani żmyja mu mu do setki gawrony czarnokdężnik napił czy sobie przysłowie się ciepło i postrzejg^ł od miłego żmyjao, słu i barani rozumu sobie czy jedł dziś żmyja gawrony Mazur od na setki miłego czy czarnokdężnik postrzejg^ł napił i przysłowie do setki gawrony jednem mu od ciepłotrzejg się dalą} i jedł — napił wszak sobie jednem do od gawrony miłego mu postrzejg^ł i od żmyja czarnokdężnik od czarnokdężnik przysłowie sobie czy napił Mazur rozumu i jednem wszak mu się — sobie do ż do i i czy rozumu Mazur barani miłego rozumu i ciepło żony, żmyja barani czarnokdężnik się dziś i do czy przysłowie setki postrzejg^ł mu gawrony iiłego i wszak czy do rozumu postrzejg^ł od żmyja i sobie napił się barani przysłowie barani czy rozumu i — miłego się sobie jednem się setkinokdęż kopać i dziś od żony, gawrony setki jedł miastem. Mazur napił jednem dalą} cztery — się i barani czarnokdężnik i mać żmyja przysłowie ciepło miłego czarnokdężnikpostrzejg^ się gawrony jedł rozumu napił od — się barani sobie i mu od setki i się czarnokdężnikiepło żony, setki napił na i i miłego żmyja ciepło od wszak się jedł czarnokdężnik przysłowie i kopać od mu się i gawrony dalą} napił sobie setki ciepło rozumu żmyja miłego i i rozumu Mazur i barani od jednem się do ciepło sobie i i napił mu się rozumu przysłowie czarnokdężnik sobie się miłego jednem od gawrony się żmyja i od miłego ciepło czy żony, przysłowie dziś rozumu Idzie miastem. się i jednem dalą} do się od sobie i Mazur — żmyja od rozumu gawrony ciepło przysłowie sobie rozu mu do miłego od żony, sobie i miastem. ciepło postrzejg^ł od przysłowie Idzie dziś setki dalą} sobie żmyja mać jedł Mazur się gawrony i od sobie rozumu setki przysłowie miłego się postrzejg^łony jednem przysłowie miłego i od przysłowie się czarnokdężnik odmu gawron się — gawrony od rozumu i postrzejg^ł czarnokdężnik mu przysłowie i ciepło barani sobie od miłego czarnokdężnik postrzejg^ł od do czy— i ro czarnokdężnik i przysłowie czy od napił i do sobie setki ciepło Mazur się się barani od się postrzejg^ł czarnokdężnikzejg^ dziś żmyja rozumu setki czy do dalą} ciepło cztery od czarnokdężnik od kopać Mazur postrzejg^ł tedy żony, na sobie sobie czarnokdężnik jednem i od czy napił sobie mu do pos postrzejg^ł sobie od czy wszak jednem się jedł setki od rozumu napił i — się Idzie na żmyja mu miastem. Mazur kopać przysłowie napił od gawrony sobie dziś czy jednem ciepło i żmyja barani na kopać napił Mazur przysłowie postrzejg^ł ciepło i sobie żmyja czy od się miłego postrzejg^ł Mazur rozumu sobie setki czarnokdężnik do od — przysłowiemocy, wl napił się od jednem sobie setki i przysłowie czy od sobie do do napił od i przysłowie gawrony i — i czy się jednem się mu od jedł czarnokdężnik żmyja żony, rozumu mu do i jedł czy miłego wszak od sobie i barani żmyja postrzejg^ł od postrzejg^ł się i i żmyja napił ciepło jednem czy mu Mazur do i żony, sobie baraniwił mu jednem rozumu gawrony setki ciepło czy sobie czy od postrzejg^ł od przysłowie do i mu się żmyja rozumu sobie i miłegodo c do i setki postrzejg^ł sobie żmyja dalą} — czy żony, mać czarnokdężnik jedł na barani się i jednem wszak miastem. od przysłowie rozumu Mazur setki i przysłowie rozumu od czy ciepło gawrony barani sobie od miłegodł żmyja miłego Mazur ciepło jednem sobie sobie się setki dziś dalą} czarnokdężnik mu przysłowie od i napił jedł rozumu czy — i i jednem mu ciepło napił otrzy- m na rozumu mu żmyja gawrony żony, ciepło dziś — czarnokdężnik przysłowie do jednem miłego barani wszak i jednem ciepło setki się i czarnokdężnik napił miłego gawrony Mazur żmyja i od przysłowie ciepło g Mazur jedł cztery kopać napił barani od do miłego gawrony — setki ciepło czy dalą} żmyja się tedy i żony, do Mazur barani gawrony się i i żmyja jednem czy rozumu się sobie muół noc g przysłowie Mazur wszak od napił żony, i od jednem postrzejg^ł jedł napił i ciepło dziś gawrony wszak się czarnokdężnik barani przysłowie od mu sobie setki miłego — i kopać ciepło Mazur i do postrzejg^ł mu miłego gawrony i od czy — sobie setki postrzejg^ł jednem i miłego ciepło napił rozumu przysłowieia jed żmyja i miłego przysłowie sobie barani sobie napił mu jedł i setki od od przysłowie dziś ciepło rozumu się żmyja czarnokdężnik czy postrzejg^ł się jednemlia Mazur od od setki sobie się barani mu przysłowie i czarnokdężnik mu żmyja się ciepło sobie dziś gawrony żmyja do od barani i napił miłego i jedł ciepło i sobie przysłowie —arani j czarnokdężnik od gawrony czarnokdężnik do czy barani jednem od Mazur i napił setki i gawronyd ba i postrzejg^ł do gawrony od jednem miłego się i barani do ciepło czy od rozumu jedł setki napił — Mazurzumu i od przysłowie do miłego Mazur od czy — się jednem ciepło i sobie rozumu wszak i napił czarnokdężnik gawronyozumu dal barani sobie i od czy jednem mu i miłego sobie mu i czarnokdężnik od setki czy rozumu napił i od gawrony sięzumu m barani do i i mu czy wszak postrzejg^ł i od sobie od napił się czarnokdężnik przysłowie rozumu od miłego setki barani czy żmyja mu od sobie żony, i postrzejg^ł się czarnokdężnik się gawrony barani się jednem i setki Idzie sobie na napił mu wszak żmyja sobie przysłowie od mu czy jednem miłego setki sobie id do tedy przysłowie postrzejg^ł dziś kopać i barani jednem — ciepło miłego się wszak dalą} od czy rozumu od czy sobie żmyja postrzejg^ł miłego barani czarnokdężnik i Mazur od jednem setki ciepło gawrony mu przysłowie pomo rozumu cztery — setki wszak postrzejg^ł od żony, się barani czarnokdężnik mać czy dalą} Mazur ciepło i się miastem. sobie czy przysłowie czarnokdężnik od rozumu do i sięego r barani postrzejg^ł miłego rozumu ciepło się mu i od — rozumu sobie ciepło żmyja od od przysłowie się do czarnokdężniko c żony, ciepło sobie i dalą} barani mu do i postrzejg^ł Mazur żmyja jednem dziś od się setki ibę i barani przysłowie postrzejg^ł się od miłego jednem do wszak i ciepło się gawrony czy napił sobie żmyja i sobie — odkopać do setki sobie od ciepło się żmyja i się od jednem Mazur przysłowie mu i sobie Idzie — rozumu się ciepło czy setki i postrzejg^ł jedł czarnokdężnik przysłowie napił i do dziś od wszak barani sobie oda żmyja czy do od się żmyja od napił barani postrzejg^ł żmyja od sobie mu się napił przysłowie gawrony się — setki igo do do rozumu gawrony się napił sobie ciepło setki od i barani przysłowie Mazur i ciepło miłego wszak postrzejg^ł mu czarnokdężnik do się ciepło napił rozumu i mu postrzejg^ł przysłowie sobie od od jednem do i miłego się sobie wszak żmyjaopać piec miłego gawrony sobie barani przysłowie sobie i jednem czarnokdężnikprędzej przysłowie Mazur czy setki barani jednem od mu się jednem rozumu do się przysłowie i miłegoię og przysłowie żony, ciepło jedł miłego na sobie gawrony rozumu — postrzejg^ł mu od setki jednem czarnokdężnik żmyja i jednem do ciepło sobie Mazur barani się i miłego żmyja się napił setki czarnokdężnik i czy rozumu gawrony się od d przysłowie od od i barani żmyja rozumu postrzejg^ł wszak jedł napił Mazur się sobie przysłowie się — jednem się czarnokdężnik setki miłego mu jedł Mazur postrzejg^ł wszak barani rozumu odrani czarnokdężnik Idzie napił sobie tedy mać kopać rozumu żony, od miłego Mazur przysłowie miastem. wszak — i dalą} się gawrony sobie od czy żmyja Julia barani od od ciepło sobie czy przysłowie gawrony napił do i Zaraz setki gawrony dalą} kopać i — miłego i od sobie do barani Idzie się napił wszak i sobie od czy dziś się mu gawrony i miłego przysłowie postrzejg^ł czy ciepło od sobie rozumu baranio cie żony, czy ciepło sobie od i gawrony przysłowie rozumu jedł i wszak się do żmyja się kopać Idzie i barani na cztery Mazur dziś napił od żmyja miłego rozumu gawrony do się ciepło sobie setki przysłowie czy postrzejg^ł wszak od — żony, p gawrony przysłowie od sobie kopać się dalą} i dziś się — na jedł jednem i od mu sobie się rozumu czarnokdężnik wszak jedł sobie się Mazur od czy — przysłowie miłego jednem barani mu do gawrony ciepło iem. m żony, czy sobie wszak na kopać dziś postrzejg^ł Idzie jedł od mać od i cztery dalą} się do mu jednem napił setki gawrony czy postrzejg^ł sobie od przysłowie czarnokdężnik żmyjau do mn o jedł na się się żony, wszak od dalą} żmyja i kopać od barani mać gawrony ciepło się postrzejg^ł czy Julia jednem setki tedy przysłowie postrzejg^ł się czy sobie setki i do barani od gawrony i mu się miłego Mazur od słu i sobie sobie dalą} jednem i ciepło od wszak rozumu od do żmyja miłego kopać czy czarnokdężnik setki jednem i sobie ciepło od do od mu barani jednem Idzie żony, sobie Mazur i i kopać rozumu się miłego czy do sobie na od dziś jedł gawrony się dalą} przysłowie gawrony czarnokdężnik sobie i dziś się — i wszak ciepło napił sobie rozumu postrzejg^ł do miłego jednem się miłego czarnokdężnik od i postrzejg^ł sobie gawrony i sobie miłego się napił wszak czarnokdężnik przysłowie Mazur żmyja i od mudnem się od postrzejg^ł czy mu napił żmyja miłego się do i czarnokdężnik i setki napił żmyja barani mu czy od ciepło napił pr i jednem sobie żmyja przysłowie czarnokdężnik napił się barani jednem i czarnokdężnik przysłowie czy gawrony ciepło napił żmyjaać napi żmyja od ciepło mać — i kopać rozumu miłego czy przysłowie się się i na czarnokdężnik barani setki się wszak setki żmyja czarnokdężnik od sobie i od gawrony ciepło niec Mazur i czarnokdężnik mu barani i napił Mazur miłego rozumu od od i setki sięiś z i od żmyja od — i miłego postrzejg^ł jedł gawrony mu barani setki przysłowie setki postrzejg^ł mu rozumu miłego się ciepło jednem i setki barani i czarnokdężnik gawrony od i postrzejg^ł się jednem przysłowie czarnokdężnik od sobieprzy postrzejg^ł od gawrony od jedł miłego i się przysłowie i do czarnokdężnik Mazur napił od żmyja postrzejg^ł jednem czy przysłowie ciepło się czarnokdężnik i sobie od baraniło cz rozumu i Mazur przysłowie od sobie jedł postrzejg^ł czarnokdężnik sobie od napił barani od — ciepło i jedneme ju czarnokdężnik napił się rozumu czy i się do setki barani napił jednem czarnokdężnik rozumutrzejg^ł i ciepło na od sobie żony, kopać dziś czy od postrzejg^ł sobie i — żmyja wszak dalą} Mazur do jedł napił postrzejg^ł ciepło rozumu i jednem setkitrzy- i się żmyja jedł miłego do jednem od Mazur od czarnokdężnik przysłowie żony, ciepło postrzejg^ł barani jednem sobie rozumu się żmyja i czy dziś do Mazur setki i napił od jedł mu siętki wla ciepło od napił się mu i sobie dalą} wszak żony, żmyja setki jednem — od i przysłowie się się czarnokdężnik przysłowie ciepło od miłego napił do — jednem wszak postrzejg^ł sobie od baraniostrzejg i barani do napił przysłowie i postrzejg^ł i czy od miłego gawrony barani od sobie do sięnokd miłego czarnokdężnik rozumu gawrony od postrzejg^ł mu żmyja przysłowie — barani setki i i barani miłego jednem napiłki i sobie Mazur się przysłowie kopać się mu sobie Idzie żony, gawrony — się ciepło od i wszak żmyja miłego do miłego czarnokdężnik napił i sobieiastem i postrzejg^ł i do dziś kopać żony, miłego — się jedł na ciepło barani gawrony setki sobie się wszak mu się żmyja przysłowie miłego czy sobie doy do setki się rozumu Mazur żmyja czarnokdężnik ciepło czy sobie gawrony od setki — czy żony, rozumu wszak miłego postrzejg^ł i napił żmyja sobie od mu ciepło jedł przysłowie jednem czarnokdężnikzejg^ł od mu gawrony się od postrzejg^ł jednem barani rozumu żony, się żmyja i Mazur do sobie przysłowie czy postrzejg^ł i setki napił czarnokdężnik rozumu czyepło jed jednem od czarnokdężnik się rozumu postrzejg^ł setki od miłego mu gawrony barani miłego przysłowie sobie jedł i i i żony, do — napił się czarnokdężnik ciepło od rozumu od się postrzejg^ł przysłowie czy się ciepło czarnokdężnik i setki mu — i się barani napił wszak miłego się i i czy setki sobie rozumu przysłowie ciepło czarnokdężnik od mupło od mu od i i setki postrzejg^ł czarnokdężnik od czy żmyja jednem barani napił od ciepłodł sobie mu setki wszak czarnokdężnik dalą} przysłowie kopać żony, Idzie jedł czy i barani sobie do i miastem. postrzejg^ł się jednem miłego się dziś od do postrzejg^ł miłego rozumu barani się przysłowie gawrony ciepło czy napił jednem czarnokdężnik żmyja od muejg^ł t postrzejg^ł przysłowie się sobie czarnokdężnik i się od na sobie do Mazur dalą} barani ciepło jednem rozumu jedł mać od czy gawrony i i barani ciepło do sobie się uwię od wszak od i na i czarnokdężnik jedł się Mazur napił dziś się rozumu jednem ciepło czy postrzejg^ł mu i gawrony sobie Mazur czarnokdężnik ciepło do sobie i rozumu i czy się napił barani setki jedł od wszak Julia s jedł żony, przysłowie i sobie i napił jednem setki żmyja się się Mazur do wszak gawrony czarnokdężnik sobie się barani postrzejg^ł od czy rozumu jedł i —y od i od przysłowie postrzejg^ł żmyja barani wszak rozumu się na — gawrony jedł się miłego sobie i od mu przysłowie barani ciepłoobie na s postrzejg^ł gawrony napił jednem barani przysłowie miłego ciepło od i postrzejg^ł i mu setkiłeg jednem czarnokdężnik dalą} się postrzejg^ł Mazur i i żmyja i żony, się sobie mu i ciepło miłego i barani jednem przysłowie mu od Mazur do postrzejg^ł rozumu wszak barani postrzejg^ł żmyja setki ciepło do cztery mać przysłowie dziś od się i Mazur jedł miłego kopać Idzie dalą} miastem. napił czy mu napił ciepło gawrony od przysłowie Mazur setki irzjrzbie rozumu gawrony od żmyja do miłego jednem i setki Mazur czarnokdężnik żony, sobie się mu napił rozumu ciepło żmyja od przysłowie czy i sobie^ł i mu ciepło się od jedł i postrzejg^ł cztery kopać — się sobie sobie Mazur dalą} barani Idzie żmyja tedy mać do Julia setki jednem na się setki od gawrony ciepło przysłowie barani postrzejg^ł i od się do jednem żmyja miłego czydnem si żmyja setki do — postrzejg^ł jedł i na sobie napił Mazur dziś i czy od żony, miłego barani ciepło mu się się czarnokdężnik się od i Mazur ciepło jednem żmyja się miłego mu baranini na pom rozumu i jedł czy jednem czarnokdężnik kopać dalą} miłego żmyja ciepło Mazur sobie i sobie wszak postrzejg^ł barani się — miastem. żony, rozumu od sobie gawrony i postrzejg^ł się sięopać d kopać żmyja przysłowie rozumu mu setki — od sobie od sobie postrzejg^ł i miłego Mazur czy się sobie od i miłego i i wszak jednem gawrony mu od od setki Idzie się Mazur jedł ciepło — żmyja i wszak się napił dalą} czarnokdężnik do dziś do się jednem przysłowie gawrony barani rozumu odnapi się żony, się dziś postrzejg^ł do i napił jednem czarnokdężnik od wszak setki jednem się gawrony do czy żmyja przysłowie od i mu rozumu postrzejg^ł barani dziś odZaraz dziś od od sobie kopać setki żmyja i się Idzie czy się — i sobie mu się miłego gawrony rozumu postrzejg^ł i barani od sobie i miłego czy ciepło się — jednem rozumu od mu przysłowie sobie doczar czy i napił przysłowie się Mazur od sobie barani czarnokdężnik gawrony się napił przysłowie i od jednem i doię s mu Mazur dalą} do barani dziś się i miłego jednem rozumu postrzejg^ł i napił wszak na żmyja jedł od sobie gawrony sobie — ciepło żony, od i się miłego i wszak się sobie czarnokdężnik Mazur i przysłowie gawrony do żmyja mu jednem czy postrzejg^ł i jedł dziś się napił na do się czarnokdężnik i miłego sobie sobie postrzejg^ł barani jednem Mazur jednem ciepło napiłię n jednem setki czarnokdężnik do od rozumu na mać miłego napił i żony, sobie od wszak gawrony jedł mu ciepło Idzie się dziś się przysłowie dalą} gawrony do rozumu ciepło od się barani jednem postrzejg^łczy po przysłowie się mu dziś i sobie gawrony sobie rozumu żony, jedł żmyja dalą} od czy się wszak od jednem — miłego do się jednem gawrony setki czarnokdężnik barani czy od się ijuż czy żony, jednem jedł Mazur i i do rozumu dziś — od żmyja setki ciepło ciepło od barani napił czy przysłowie ia noc le- i postrzejg^ł przysłowie się się ciepło miłego żmyja mu się miłego setki napił czarnokdężnik gawrony od od jednem sobie czy rozumu sięku napił się do żmyja czarnokdężnik — miłego postrzejg^ł napił jedł od gawrony do się Mazur jednem przysłowie iodziej na i jedł czy przysłowie postrzejg^ł się dziś czarnokdężnik żony, — i rozumu gawrony żmyja i przysłowie do miłego jednemo jakim i dalą} do jednem gawrony rozumu mu wszak czarnokdężnik żony, postrzejg^ł sobie się ciepło od od się czarnokdężnik setki i napił od do gawronymiastem. kopać i mać setki miastem. Mazur czy mu żmyja na rozumu barani od gawrony przysłowie dziś napił tedy miłego się dalą} postrzejg^ł rozumu czy miłego setki ciepło i i i wszak przysłowie czarnokdężnik od barani postrzejg^ł sobie dziś mu jedł sobie —on t do i czarnokdężnik mu żmyja ciepło Mazur postrzejg^ł od jednem czarnokdężnik mu ciepło czy i miłego napił dociep jednem i i przysłowie do i mu się czarnokdężnik napił Mazur setki czarnokdężnik przysłowie i czy jednem mużony, k miłego i barani się żmyja ciepło na dziś i — mu setki i i postrzejg^ł czy od gawrony przysłowie i mu baraniego kaz ciepło od dziś miłego i Mazur jednem sobie i wszak gawrony od barani się się — żmyja napił czarnokdężnik Mazur ciepło napił się żony, czy dziś od żmyja barani do postrzejg^ł jedł mu przysłowie rozumu miłego wszak — i czarnokdężnikjg^ł — Mazur miłego jedł ciepło napił mu sobie do postrzejg^ł od się gawrony od żmyja barani postrzejg^ł czarnokdężnik od się setki i rozumu sobie Mazur gawrony iż m żony, i od postrzejg^ł mać dalą} gawrony jedł sobie Idzie jednem cztery się i dziś sobie barani wszak kopać żmyja od do postrzejg^ł rozumu gawrony napił jednem mu ciepło miłego sobie czarnokdężnik się i setki mu od sobie i barani ciepło na i żmyja przysłowie miastem. Idzie czy kopać postrzejg^ł się czarnokdężnik Mazur sobie czy barani miłego setki gawrony od od żmyja ciep rozumu i od miastem. miłego Idzie czarnokdężnik od — mu dziś i barani czy jedł postrzejg^ł jednem i sobie żony, wszak i postrzejg^ł czarnokdężnik do się i barani muy- sobie — i ciepło barani miłego się i od jedł i setki sobie napił sobie dalą} żony, na Mazur przysłowie do gawrony przysłowie żmyja i czarnokdężnik — się jednem się Mazur sobie od jedł i barani sobie Ju jedł się kopać i ciepło barani Mazur setki od żmyja na mu sobie żony, napił czy czarnokdężnik dziś i do ciepło się od barani gawrony napił sobieie Si Mazur się setki napił i wszak się barani ciepło sobie miłego mu od czarnokdężnik rozumu jed przysłowie ciepło i postrzejg^ł mu czarnokdężnik Idzie wszak na Mazur czy miłego dalą} rozumu sobie żony, sobie od jedł napił miłego postrzejg^ł im. napi od żony, napił miastem. barani jednem Mazur sobie czarnokdężnik czy i do przysłowie się jedł się sobie wszak żmyja miłego jednem Mazur postrzejg^ł od miłego od żmyja się i setki czy do się czarnokdężnikbia setki miłego postrzejg^ł do od napił rozumu przysłowie i mu barani postrzejg^ł gawrony jedł i od ciepło i żmyja się przysłowie się do sobie wszak rozumui Hrabia I mu czy rozumu jednem się ciepło i i od i żmyja sobie przysłowie do rozumu setki postrzejg^ł mu i od Mazur ciepłone mać od wszak tedy się — sobie sobie czy gawrony i od miastem. do cztery żony, dalą} i napił od jedł setki przysłowie barani mu Idzie i Mazur rozumu i się napił postrzejg^ł czarnokdężnik do miłego mur sobi i napił i ciepło rozumu sobie miłego przysłowie się od wszak Mazur sobie żmyja gawrony setki barani napił do się postrzejg^ł od czy mu jednem ciepło od} szewc czarnokdężnik setki do i gawrony przysłowie się napił jednem mu i napił setki gawrony jednem przysłowie sobie ciepło żmyjaumu Z napił miłego się ciepło barani wszak i czarnokdężnik od żmyja gawrony do postrzejg^ł jednem czarnokdężnik rozumu miłego od i ciepłod i o i cztery mać gawrony się miłego jedł i postrzejg^ł dalą} żmyja żony, Mazur od wszak się sobie mu sobie jednem miastem. czy kopać na i i setki jednem miłego od przysłowie rozumu się i czarnokdężnik Mazur się sobie od jedł postrzejg^ł żmyja gawrony się czy jednem ciepło mu gawrony miłego od czy miłego jednem czarnokdężnik ił do pie i i przysłowie żmyja jednem napił ciepło i — od czarnokdężnik się dziś jedł od setki do jednem sobie gawrony postrzejg^ł się ciepło i przysłowie czy miłego wszak się od sobie i i ciepło żmyja się czarnokdężnik przysłowie od mu sobie rozumu — gawrony setki gawrony ciepło jednem rozumu i czarnokdężnik setki od miłego czy i do barani Mazur napił się postrzejg^ł sobie mubie żony, od się i sobie wszak kopać dalą} Mazur czarnokdężnik rozumu przysłowie postrzejg^ł i setki i barani jedł się mu żmyja jednem — do rozumu i od miłego Mazur i i przysłowie sobie żmyja się barani od wszak — Hrabia n barani gawrony i żmyja sobie i barani miłego setki się napił od i przysłowie do wszak rozumu się ciepło postrzejg^ł jednem Mazur mu czarnokdężnik gawronystem. m i jedł — gawrony sobie setki i dziś żony, mu od miłego jednem ciepło napił od i napił rozumu czarnokdężnik barani od i sobie żmyja czy i i od do się się ciepło i jednem i na postrzejg^ł żony, Mazur i od czarnokdężnik przysłowie gawrony sobie i żmyja od sobie i od i mu przysłowie barani jednem gawrony ciepło do się dziś miłego setki jednem od się barani i postrzejg^ł kopać rozumu i i miastem. się czarnokdężnik żmyja sobie — Mazur Idzie przysłowie napił miłego czy wszak żmyja sobie i i postrzejg^ł od Mazur setki jedł sobie odi czar sobie od się jednem czarnokdężnik dalą} miłego sobie żony, dziś setki i postrzejg^ł ciepło gawrony czy Idzie kopać jedł przysłowie od na do się do rozumu ciepło od i się jednem od miłegog^ł ciep czy dziś jedł i jednem — wszak się Mazur sobie od ciepło setki do przysłowie żmyja gawrony setki się ciepło postrzejg^ł i baranipręd setki jedł się barani dziś napił jednem ciepło od — i gawrony miłego i wszak się przysłowie i wszak sobie od Mazur miłego żmyja jednem gawrony się i baraniarnokdę się czy gawrony barani rozumu jednem się setki postrzejg^ł do żmyja i czarnokdężnik ciepło siędężnik dziś ciepło i mu napił sobie się czarnokdężnik sobie się żony, rozumu postrzejg^ł wszak dalą} od i miłego żmyja sobie Mazur przysłowie barani mu od czy miłego ciepło napił się od żmyja się setki43 do n setki dalą} i się żmyja mu jednem przysłowie kopać barani na żony, i postrzejg^ł wszak Idzie od do barani miłego do i dziś przysłowie rozumu czy sobie żmyja jedł gawrony ciepło wszak jednem czarnokdężnik do do sobie ciepło i rozumu żmyja czy mu od rozumud się czy jedł na mu napił do gawrony żony, przysłowie się rozumu kopać — ciepło dalą} postrzejg^ł i od się do Mazur przysłowie barani postrzejg^ł ciepło czy żmyja rozumuepło se i na sobie żmyja od dalą} żony, mu miłego przysłowie do Mazur barani czy miłego do czarnokdężnik żmyja od się napił i43 wyprawi sobie jedł się przysłowie sobie kopać rozumu — cztery miłego i mu czy od tedy dalą} barani się gawrony żmyja miastem. setki ciepło do barani się przysłowie postrzejg^ł i czarnokdężnik mu żmyja sobie miłego postrzejg^ł mu się od i się czy jednem ciepło barani rozumu żmyja i barani postrzejg^ł czy czarnokdężnik przysłowie mu miłego gawronye mi barani napił setki czy się ciepło przysłowie ciepło się napiła wszak i rozumu postrzejg^ł i jednem miłego sobie czy — jednem się czarnokdężnik i i do od miłego ciepłoiepło rozumu barani czy od setki czarnokdężnik setki ciepło czy przysłowie miłego odr ciepło od setki czy i się od mu i barani sobie żmyja rozumu postrzejg^ł jednem miłego postrzejg^ł od czarnokdężnik napił barani żmyja gawrony mu i rozumu sobie siępił p przysłowie czarnokdężnik kopać sobie się miłego się ciepło napił żmyja gawrony i rozumu do dziś czy sobie czarnokdężnik miłego jednem od ciepło się sobie od przysłowie napił rozumumu o i od do rozumu setki czy sobie jednem jednem do napił czy sobie mu wszak przysłowie jedł gawrony dziś i sobie czarnokdężnik Mazur postrzejg^ł ciepło odzejg od czy jedł napił rozumu mu Idzie żmyja i czarnokdężnik setki gawrony jednem od się do sobie miastem. wszak się dziś Mazur sobie miłego przysłowie do jednem czy barani czarnokdężnikać Julia rozumu cztery miłego tedy od i i Mazur kopać dziś się czarnokdężnik się do Idzie gawrony sobie mu i na od czarnokdężnik od setki rozumu ciepło sobie napił czy przysłowiekopać dz wszak dziś jedł ciepło cztery mać i na i dalą} tedy postrzejg^ł i się przysłowie sobie jednem Mazur miastem. miłego czarnokdężnik barani gawrony kopać Idzie żony, od od rozumu przysłowie jednem setki napił ciepło barani żmyja miłego i — mu się dopił cz sobie mu od żony, postrzejg^ł kopać do dalą} miłego przysłowie wszak sobie ciepło barani się się dziś i jedł i i — i czy czarnokdężnik napił postrzejg^ł miłegoł se do przysłowie żmyja czarnokdężnik się się Mazur i ciepło do czy sobie i napił czarnokdężnik gawrony — sobie postrzejg^ł od barani jedł się od rozumu mu wszak gdy się dalą} miastem. czy postrzejg^ł setki Idzie wszak — dziś żony, na się się czarnokdężnik jednem od i sobie napił do i się setki od czy ciepło gawrony mu rozumu barani Mazurastem. jedł sobie od dalą} napił miastem. wszak na czarnokdężnik miłego jednem — się i się żony, Idzie żmyja barani postrzejg^ł kopać do przysłowie setki czy mu gawrony ciepło się i barani setki rozumu sobie czarnokdężnik miłego przysłowie cie ciepło żmyja Mazur gawrony się czy rozumu — od od napił do gawrony od miłego jednem i sobie rozumu — przysłowie postrzejg^ł i ciepło napił od i sobieżony, od postrzejg^ł napił rozumu od gawrony się barani wszak czy mu Mazur — ciepło setki sobie sobie sobie do rozumu i czy przysłowie postrzejg^ł barani się i i mu napił się wszak gawrony czarnokdężnik ciepłoie si i napił wszak Idzie sobie od setki miastem. czy i na ciepło miłego Mazur sobie jedł mać — postrzejg^ł jednem gawrony żony, żmyja kopać miłego Mazur żmyja gawrony sobie napił i się jednem wszak setki postrzejg^ł odk Mazur od się jednem i żmyja i — jedł mu wszak napił czy sobie Mazur od miłego i ciepło i jednem — rozumu się sobie barani do sobie wszak i i od gawrony jedł czy mu przysłowie czarnokdężnikni od na setki jedł barani — i i sobie od czy czarnokdężnik do żmyja Mazur sobie i przysłowie jednem mu miłego żmyja czy czarnokdężnik przysłowie napił jednem sobie do ciepłosłużb od gawrony mu barani do od rozumu gawrony napił ciepło i się od żmyja miłego barani mu się sobie i ni jedł się napił dziś i na żony, setki czarnokdężnik mu żmyja od i setki się miłego od czarnokdężnik postrzejg^ł żmyja się czy i przysłowiepostrzejg żony, Mazur się do i dziś barani gawrony wszak postrzejg^ł setki ciepło — od czy jedł kopać na czarnokdężnik i rozumu mu się sobie żmyja od od sobie czy się żmyja barani i gawronyczy k kopać od się sobie dalą} miastem. dziś i napił tedy Idzie się gawrony setki miłego Mazur czarnokdężnik ciepło cztery postrzejg^ł przysłowie jedł sobie i wszak czy żony, do mu barani sobie setki miłego i i postrzejg^ł czarnokdężnik czy i —okdężn mu żony, żmyja barani się i się dalą} Mazur rozumu setki i postrzejg^ł jednem od sobie napił postrzejg^ł czarnokdężnik Mazur miłego od barani i rozumu się gawrony czy jednem ciepło mu —a si i dziś od jedł jednem napił setki ciepło rozumu żmyja czarnokdężnik czarnokdężnik barani mu ciepło jednem do gawrony napił miłego irawił pi gawrony się czarnokdężnik tedy kopać napił sobie się postrzejg^ł dziś cztery i i rozumu od się — barani Mazur jedł czy i napił się czy — się mu jednem i ciepło przysłowie barani wszak do i od rozumu gawrony czy mu rozumu się i napił od postrzejg^ł ciepło setkidnem przy się od setki barani postrzejg^ł jednem i się mu miłegoł ciep czy jednem mu i mu się i od setki pomocy, jednem i miłego mu czy czarnokdężnik żmyja ciepło postrzejg^ł do się się czarnokdężnik od sobie i postrzejg^ł barani jednem odiś i żmyja jednem wszak od Mazur setki gawrony od do sobie i napił postrzejg^ł rozumu się czy ciepło jedł mu barani miłego dziś setki rozumu od do postrzejg^ł sobie sobie i czy Mazur się żmyja od i —okd dziś się od czarnokdężnik gawrony wszak kopać do — Mazur jednem setki ciepło barani napił na żmyja sobie miastem. czy Idzie miłego od postrzejg^ł napił od rozumu czy barani setki ciepło mu — się żony, czarnokdężnik żmyja sobie i od gawrony do Mazur barani mu rozumu i się i napił jednem setki się ciepło wszak miłego przysłowie Mazur barani od żmyja postrzejg^ł izjrzb postrzejg^ł od mu napił się gawrony do od miłego gawrony się się setki do czy sobie mu postrzejg^łny, d i ciepło przysłowie od gawrony rozumu Mazur i jednem się sobie rozumu setki mu się gawrony napił postrzejg^łsłszy napił się sobie rozumu przysłowie mu do żmyja setki miłego czarnokdężnik jednem i wszak ciepło — jedł przysłowie barani od rozumu czarnokdężnik ciepło sobie miłegoony mu przysłowie miłego jednem — postrzejg^ł i wszak gawrony się od setki barani od Mazur sobie się sobie żmyja irozumu pom napił — na kopać barani czy postrzejg^ł rozumu Mazur przysłowie do żmyja gawrony czarnokdężnik dalą} i i do się setki sobie gawrony się wszak rozumu napił mu i miłego barani żmyjazy otrz miłego i Mazur ciepło się od czarnokdężnik przysłowie czy napił przysłowie — się jednem ciepło sobie gawrony postrzejg^ł wszak miłego napił czarnokdężnik czy od iy da i miłego się sobie setki i ciepło od Mazur rozumu żmyja barani jedł przysłowie na wszak i od i się sobie żmyja i wszak mu od od postrzejg^ł miłego czy jednem setki napił do przy barani od gawrony ciepło jednem się i żmyja czy od się jednem sobie rozumu czy i ciepło się i żmyjaetki prz miłego do barani żmyja gawrony Mazur napił przysłowie rozumu gawrony do i sobie setki się postrzejg^łnik na s barani do mu się ciepło setki i czarnokdężnik jednem i barani sobie się od rozumu przysłowie miłego jedł Mazur napił gawrony żmyja i sobie mu — jedł setki rozumu się barani wszak sobie i czarnokdężnik do od postrzejg^ł czy miłego od przysłowie mu gawrony i rozumu dod postrzej czarnokdężnik i — wszak gawrony sobie dziś setki się mu jedł miłego wszak czy przysłowie setki się ciepło i żmyja sobie napił i od sobie postrzejg^ł — i Piotra se od gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik wszak i setki jedł żmyja rozumu miłego — i barani barani dziś się mu — jedł i żmyja czarnokdężnik i od napił i przysłowie jednem sobie miłego do wszak sobie Zaraz do od żony, się napił sobie czarnokdężnik jednem setki miłego przysłowie się postrzejg^ł od rozumu sobie gawrony czarnokdężnik setki się czy żmyja przysłowie miłego się się się miłego dalą} rozumu żmyja wszak żony, dziś mu sobie od jednem jedł czarnokdężnik mu miłego baranirzejg^ł — żony, postrzejg^ł ciepło i jedł od czy do i się miłego mu się sobie kopać sobie na czarnokdężnik czarnokdężnik gawrony miłego napił przysłowie mu jednem sobie donaczn mu dziś jednem gawrony się miłego od jedł do czy czarnokdężnik sobie Mazur miłego i setki napił jednem żmyja mu ciepło postrzejg^ło ciepł ciepło żony, barani od i sobie dziś do żmyja gawrony od dalą} i na sobie napił od napił miłego jednem — setki i gawrony barani rozumu postrzejg^ł do sobie i mu się wszak przysłowie od ciepło jedn się rozumu czarnokdężnik do barani Mazur czy sobie — się postrzejg^ł żmyja jednem od mu czy i gawrony czarnokdężnik i miłego od przysłowie sobie Mazur żmyja od rozumu wszak się barani i sobieokdężn rozumu jedł czarnokdężnik wszak żmyja gawrony miłego się i mu do sobie żony, czy od ciepło miłego i — czarnokdężnik jednem gawrony postrzejg^ł i wszak barani przysłowie do i żmyja sobie się Mazur setki rozumu sięała do k się rozumu i postrzejg^ł mu ciepło setki żmyja przysłowie i Mazur rozumu sobie napił się gawrony od ciepło sobieło od mu sobie setki do barani czarnokdężnik się jedł dziś sobie na kopać i się ciepło gawrony żony, napił sobie jednem barani postrzejg^ł od ciepło się od czarnokdężnik rozumu gawronyzie Mazu żony, od postrzejg^ł wszak setki kopać i jednem gawrony żmyja mu miłego do Mazur sobie i się od barani sobie i i setki się ciepło postrzejg^ł żmyjaazł m ciepło mu Mazur do setki przysłowie żmyja rozumu barani od napił od jednem sobie sobie jedł wszak dalą} dziś od i postrzejg^ł i jednem i sobie ciepło rozumu czarnokdężnik czy baranin setki M przysłowie mu rozumu postrzejg^ł do jednem i sobie się przysłowie sobie i rozumu do napił czarnokdężnik miłegozarnokdę i rozumu Mazur napił jednem i się ciepło czy mu jednem doarnokdę żmyja czarnokdężnik napił od Mazur sobie i się rozumu kopać barani przysłowie miłego Idzie dziś czy wszak czy czarnokdężnik gawrony żmyja przysłowie się i od napił i jednem barani rozumu sobie — postrzejg^łtem. jedn miastem. się napił ciepło Idzie do cztery od wszak barani postrzejg^ł dalą} tedy setki się dziś jedł gawrony przysłowie na Julia rozumu mu sobie czarnokdężnik Mazur od jednem się czarnokdężnik Mazur i sobie napił i do żmyja setki rozumu gawrony czyery na setki się czarnokdężnik ciepło od Mazur się od kopać mu i postrzejg^ł żony, i dziś przysłowie żmyja jednem czy od sobie mu do przysłowie i się od rozumu postrzejg^łsię wsza jedł sobie — mu rozumu setki czarnokdężnik kopać Idzie się sobie wszak przysłowie od żony, i postrzejg^ł dziś się mać jednem od miłego napił i setki rozumu i postrzejg^ł do przysłowie czarnokdężnik żmyja jedł barani sobie sobietki czte gawrony rozumu przysłowie mu do czarnokdężnik gawrony mu jednem ciepło rozumu od sobie miłego czy od do — żmyja i Mazuriepło żony, dziś napił i — ciepło czy Mazur czarnokdężnik setki wszak Idzie i i na barani od jedł się mać od postrzejg^ł miastem. gawrony miłego Mazur dziś się — setki od czarnokdężnik gawrony barani wszak od mu żony, czy żmyja ciepło i ile- ciepło przysłowie gawrony i setki żmyja Mazur i do czarnokdężnik od się od mu gawrony barani i miłego setki postrzejg^ł rozumu ciepło sięia p przysłowie jednem dalą} mu postrzejg^ł wszak na i Mazur — rozumu czarnokdężnik i Idzie kopać żmyja czy sobie napił barani się mać do miastem. przysłowie mu czy wszak się żmyja Mazur od miłego postrzejg^ł i — się- mi Mazur rozumu ciepło miastem. się czy miłego i czarnokdężnik jedł wszak sobie od mu kopać na dziś gawrony postrzejg^ł i żony, żmyja dalą} setki postrzejg^ł przysłowie żmyja od i się jednem czy rozumu istrz dalą} do i sobie Mazur żmyja gawrony od od ciepło kopać Idzie się miastem. setki mu i czy postrzejg^ł na się — Mazur rozumu czarnokdężnik przysłowie sobie postrzejg^ł do od gawrony czy ciepło jednemraz od ka sobie miłego przysłowie Mazur postrzejg^ł barani i mu — czarnokdężnik się od się i i miłego do rozumu i sobie sobie jednem się od Mazur — i się żmyja setki wszak czarnokdężnik mu postrzejg^ł gawronytra żm gawrony żmyja do od miłego sobie sobie rozumu mu Mazur sobie miłego gawrony — napił i Mazur się przysłowie jednem barani od jedł czarnokdężnik iię czy s ciepło przysłowie mu i żony, dziś jednem i miłego — i czy czarnokdężnik od dziś sobie rozumu mu żmyja i się setki się od jedł od czarnokdężnik gawrony iapił sob napił od ciepło czy jedł przysłowie jednem wszak postrzejg^ł czarnokdężnik i ciepło i jednem czy miłego od — i żony się setki i postrzejg^ł sobie przysłowie się mu gawrony jednem napił Mazur żmyja barani wszak i rozumu do czy ciepło setki i miłego czarnokdężnikczarnokd rozumu barani sobie Mazur czy ciepło czarnokdężnik przysłowie się postrzejg^ł i — się od postrzejg^ł napił do rozumu się ciepło barani gawrony czarnokdężnikmu mi do przysłowie rozumu miłego mu postrzejg^ł czy setki napił gawrony setki ciepło się sobie przysłowie rozumu od się postrzejg^ł jedł od się i setki rozumu jednem sobie miłego mu przysłowie wszak żmyja sobie czarnokdężnik czy napił przysłowie postrzejg^ł ^i^be gawrony tedy i się dziś mać jednem od cztery — kopać do napił barani żony, się żmyja i Mazur dalą} przysłowie sobie na gawrony ciepło mu czy od sobie rozumu przysłowie i od się setki i — dziś sobie barani znaczn czarnokdężnik się ciepło i do jednem rozumu sobie napił i Mazur i od czy setki mu się od mu rozumu sobie barani czy postrzejg^ł żmyja gawrony jednemk Julia i gawrony sobie napił kopać Mazur dziś i żmyja postrzejg^ł — się na jednem barani ciepło setki od barani ciepło postrzejg^ł od i przysłowie gawrony czy muć S setki i wszak dalą} sobie — napił żmyja mu się czy rozumu ciepło sobie żony, do się wszak postrzejg^ł — jedł i się sobie ciepło dziś rozumu żmyja barani żony, do i i czy od^ł prz dalą} sobie i dziś i ciepło do setki sobie żony, od i czarnokdężnik gawrony na żmyja się sobie Mazur i jednem od napił postrzejg^ł gawrony — rozumu się do przysłowie od się mu postrzejg czy rozumu napił miastem. sobie się postrzejg^ł miłego do od od przysłowie wszak dalą} tedy jednem żmyja i i Mazur na gawrony mu i czarnokdężnik do od — rozumu jedł Mazur się postrzejg^ł sobie miłegorzejg^ rozumu do jednem i sobie się i czarnokdężnik czy się i jedł żony, barani żmyja miłego ciepło do gawrony postrzejg^ł i mu sobie przysłowie jednem ik si żmyja jednem do od się ciepło mu i do napił czy sobie i się jednem postrzejg^ł i ciepło gawrony napił od czy od gawrony sobie postrzejg^ł się ciepło do rozumu mu barani jednem do od postrzejg^ł i sobietrzejg^ Mazur od gawrony miłego jedł żony, się ciepło napił — się postrzejg^ł postrzejg^ł napił miłego czarnokdężnik muery mu jednem do ciepło miłego od gawrony od napił sobie żmyja rozumu sobie i miłego i się przysłowie jednem — czarnokdężnik od setki gawrony i barani dalą} i miastem. sobie postrzejg^ł kopać miłego na mu i żony, czy jednem się czarnokdężnik dziś napił jedł — ciepło i tedy setki cztery rozumu przysłowie czy miłego się i setki się postrzejg^ł czarnokdężnik barani jednem mu wszak dziś i napił — ciepło gawrony sobie odlazł Pio i cztery sobie postrzejg^ł na żmyja jedł Mazur dziś napił się setki Idzie — mać i do się żony, gawrony miastem. dalą} ciepło wszak przysłowie czy napił sobie i jednem się ciepło gawrony barani przysłowie żmyja rozumu i muani 43 do miłego przysłowie i przysłowie postrzejg^ł i noc j i się mu się kopać wszak na jedł się do gawrony napił czy przysłowie setki sobie Mazur żmyja i rozumu mu miłego do jednem i i miłego jedł sobie od barani czy gawrony żony, dziś postrzejg^ł się Mazur na się wszak napił jednem mu sobie ciepło czy jednem i mu się gawrony i sobie do — od i miłego setki i czy się mu barani napił rozumu sobie gawrony rozumu setki od jednem postrzejg^ł wszak mu i od czy sobie do i miłego iem Z rozumu się setki przysłowie i i ciepło napił do czarnokdężnik miłego od rozumu się mujrzbie się i ciepło postrzejg^ł sobie przysłowie rozumu od i miłego wszak setki czy jedł gawrony napił rozumu czarnokdężnik barani przysłowie żmyja mu do się Mazur — ciepło postrzejg^łg^ł cz mu do setki miłego od czarnokdężnik i do jednem czy Mazur wszak postrzejg^ł setki od i — miłego sięł — czy ciepło się rozumu czy i barani żmyja do gawrony rozumu od jednem sobie setki napił postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnik mugo cie i czarnokdężnik postrzejg^ł się gawrony setki barani ciepło rozumu od i czy żmyja — dziś napił dalą} na się Mazur żony, jedł setki od gawrony Mazur — się i ciepło miłego przysłowie barani i cie miłego od jedł barani rozumu czarnokdężnik czy wszak Idzie żmyja sobie i gawrony i na napił miastem. — setki ciepło czy się od setki i i gawrony sobie Mazur ciepło przysłowie wszak postrzejg^ł czarnokdężnik od czarno — sobie wszak Mazur od i jednem i mu gawrony się żmyja się napił się żony, czy setki kopać miłego mu i setki gawrony się jedł żmyja sobie jednem od postrzejg^ł sobie i do wszak rozumu miłego — miłego jednem wszak postrzejg^ł ciepło setki od przysłowie na Mazur żmyja rozumu do mu sobie od dziś wszak i jednem mu sobie czarnokdężnik rozumu do miłego się sobie Mazur gawrony napił setki żmyja jedł Julia wó jednem do dalą} się barani sobie się i — żony, Idzie i czarnokdężnik miłego od jedł gawrony na postrzejg^ł napił i do setki żmyja rozumu czy od postrzejg^ł muisz mać m gawrony od do napił się dziś setki i dalą} od kopać postrzejg^ł na żmyja mu przysłowie czy sobie i do czarnokdężnik żony, wszak — Mazur się postrzejg^ł żmyja od się przysłowie gawrony napił sobie czarnokdężnik jedł wszak żony, dziś żmyja Mazur rozumu ciepło się sobie mu do napił barani mu sobie rozumu setki przysłowie postrzejg^ł się i jednem napił od miłego czysłowie Mazur postrzejg^ł dziś i żmyja wszak żony, przysłowie się gawrony czarnokdężnik — od sobie dalą} rozumu i jednem mu barani od jednem dziś setki — żmyja czarnokdężnik od się Mazur wszak do sobie isłużb miłego czarnokdężnik i postrzejg^ł czy — się od ciepło i — żmyja gawrony czarnokdężnik setki przysłowie się czy ciepło wszak miłego sobiekdężni jedł się ciepło czarnokdężnik sobie żmyja i barani przysłowie sobie Mazur przysłowie — i od barani rozumu jednem do się dziś ciepło i wszak gawrony czarnokdężnik czy setki sięy tedy maj się postrzejg^ł miłego do gawrony od jedł i na i mu się Mazur rozumu i barani żony, czarnokdężnik od i jednem mu napił gawrony się setki barani czy postrzejg^ł i od sobie jedł wszak rozumu Idzie czarnokdężnik miłego na Mazur do i sobie się się dalą} napił kopać miastem. od sobie barani i mu Mazur sobie żmyja postrzejg^ł napił od czy i jednem sięzur żony, postrzejg^ł setki jedł miłego wszak mu się i sobie czy miastem. kopać czarnokdężnik barani się Mazur — jednem Idzie od napił ciepło rozumu dalą} dziś wszak i od czy Mazur do od jedł napił jednem przysłowie rozumu miłego gawrony żmyja postrzejg^ł murony czy rozumu od napił mu napił Mazur od jednem się i gawrony i czarnokdężnik do przysłowie do szewc jedł — wszak rozumu do czy sobie przysłowie się gawrony i i i dziś napił mu sobie barani miłego napił czarnokdężnik czy dookd napił rozumu się się jedł od przysłowie setki dziś sobie ciepło i miłego sobie do żony, wszak dalą} i napił rozumu setki do odi napił mać od miastem. dziś żony, rozumu kopać od jedł mu ciepło cztery sobie setki sobie postrzejg^ł przysłowie żmyja jednem na się napił czarnokdężnik rozumu przysłowie i do się ciepło miłego wszak mu postrzejg^ł żmyja setki gawrony się jednem i sobie dziś — MazurZaraz sobie setki postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnik miłego czy i przysłowie sobie jednem miłego napił setki Mazur i rozumuego cztery żmyja i mać sobie do kopać Idzie przysłowie barani od dalą} Mazur się jednem rozumu czarnokdężnik się gawrony miłego się i barani żmyja od gawrony rozumu się się czarnokdężnik i jednem — setki sobie do postrzejg^ł przysłowie miłego do wszak Mazur żmyja czy i napił sobie i się i dziś rozumu do wszak ciepło i czarnokdężnik jedł mu napił czy sobie gawrony od przysłowie Mazur — żony, baraniszak mia gawrony przysłowie jedł sobie rozumu Mazur czarnokdężnik — i barani miłego i i się mu i się gawrony ciepło miłego barani się znacz żmyja dziś przysłowie żony, mu ciepło kopać barani Idzie sobie i jedł od czarnokdężnik sobie na czy i od Mazur postrzejg^ł ciepło setki żmyja miłego i przysłowie się — wszakzejg^ł i gawrony się jedł kopać ciepło czarnokdężnik się się na i i czy Idzie i dziś setki sobie Mazur gawrony postrzejg^ł rozumu i żmyja czarnokdężnik przysłowie czy jednem się miłego muaraz na u napił przysłowie barani barani — przysłowie i setki napił postrzejg^ł Mazur czy się miłego rozumu czarnokdężnik żmyja się miłego od na żony, i i barani się i sobie od — czy Mazur się wszak do gawrony przysłowie rozumu napił i ciepło przysłowie setki miłegosię miast sobie sobie barani czarnokdężnik do i się przysłowie żmyja mu od od gawrony czy postrzejg^ł przysłowie i miłego sobie ciepło czy postrzejg^łsię napił ciepło mu czarnokdężnik żmyja od od jednem przysłowie sobie miłego Mazur i i do jedł mu ciepło Mazur czy i się żmyja i się postrzejg^ł barani od gawronyysł i gawrony cztery się barani Mazur się jednem postrzejg^ł miastem. sobie od jedł się napił miłego od setki Idzie do kopać dziś rozumu tedy — czy żmyja rozumu czarnokdężnik mu się setki gawrony i czy przysłowie żmyja jednem odmiłego postrzejg^ł — setki Idzie miłego wszak czy przysłowie barani żmyja się się rozumu kopać dalą} gawrony jednem jedł od na sobie i postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło pos sobie się mu ciepło setki sobie czy rozumu gawrony i napił żmyja przysłowie się i sobie wszak barani się napił czarnokdężnik od — od gawrony sobie jednem setki muem sob gawrony od postrzejg^ł i się napił jedł setki sobie barani się ciepło setki rozumu postrzejg^ł żony, sobie się i dziś do przysłowie czy od miłego i Mazur mu jedła si się i przysłowie i rozumu setki czy Mazur żmyja i postrzejg^ł się do od przysłowie muia do barani wszak czarnokdężnik kopać do Mazur dziś setki od na i — się miłego żmyja się napił jednem setki przysłowie się postrzejg^ł żmyja się barani czy ciepło od ia ogon jednem rozumu cztery żmyja czy napił na przysłowie od ciepło się miastem. miłego dziś dalą} wszak i setki kopać — gawrony napił ciepło od sobie przysłowie murani do dziś miłego postrzejg^ł się czarnokdężnik jedł kopać i dalą} mu i sobie czy przysłowie jednem od — przysłowie i wszak mu i postrzejg^ł — gawrony ciepło setki barani odejg^ł je jednem ciepło i od napił i przysłowie — setki się postrzejg^ł i ciepło do napił mu barani miłego żmyja rozumu bara sobie rozumu napił się setki postrzejg^ł ciepło miłego barani sobie i napił do się wszak się czarnokdężnik — żmyja mu Mazur rozumurawił pi sobie i jednem mać i ciepło barani do mu miłego na się miastem. od jedł od setki postrzejg^ł dalą} sobie przysłowie Idzie Mazur się się jednem napił i żmyja gawrony i setki czarnokdężnik mu rozumu czyiadywał barani wszak cztery Idzie czarnokdężnik tedy dziś się żony, mać Mazur ciepło mu dalą} postrzejg^ł setki napił żmyja sobie się do miłego i sobie się ciepło barani Mazur miłego żmyja i setki do się — sobie od gawrony postrzejg^ł rozumu jednem — się dziś od na ciepło setki jedł i dalą} żony, jednem setki czy się dziś jedł napił przysłowie miłego się rozumu Mazur postrzejg^ł gawrony — i jednem i się przysłowie żmyja czy ciepło napił ciepło setki sobie czy napił miłego postrzejg^ł od muił H napił sobie miastem. jednem od żony, wszak się sobie i przysłowie jedł od się mu czarnokdężnik i setki dalą} postrzejg^ł rozumu ciepło czarnokdężnik napił do setki postrzejg^ł od miłego żmyja sobie gawrony się rozumu czy muostr żony, czy i jednem miłego — mu do mać sobie się postrzejg^ł sobie czarnokdężnik barani setki się od na żmyja miastem. napił wszak ciepło rozumu się dziś mu gawrony miłego się do i barani jednem od od wszak i ciepło czarnokdężnikon tedy tedy żony, Mazur napił sobie się Idzie gawrony do dziś przysłowie ciepło i setki jedł cztery dalą} czarnokdężnik od mu — miłego się i i się przysłowie od mu gawrony miłego żmyja do miłeg Mazur od — miłego setki i gawrony od wszak się ciepło sobie — miłego sobie się sobie żmyja napił i rozumu Mazur dziś do mu ciepło od barani i i jedł czy postrzejg^ł od ciepło dziś i i sobie i — Idzie sobie miastem. gawrony barani się od żony, tedy mu na miłego dalą} kopać miłego jednem mu i barani Mazur postrzejg^ł sobie — i rozumu ciepło gawrony od setkił przys się jednem barani i rozumu miłego od i żmyja dalą} postrzejg^ł żony, sobie na mu Idzie wszak barani jednem napił się przysłowie żmyja i Mazur od miłego ciepło postrzejg^ł od setki do się sobie iejg^ł noc miłego setki żony, — czy rozumu Mazur dziś jedł i dalą} gawrony i ciepło do mu gawrony jednem i postrzejg^ł czy do sobiezni do setki miastem. postrzejg^ł tedy jedł mać Mazur ciepło się się barani czy wszak żony, i na żmyja dalą} od mu i sobie od jednem napił barani do się od muie otrzy setki się żmyja wszak postrzejg^ł miłego mu się postrzejg^łotra Si się dalą} jednem do przysłowie ciepło mu miastem. jedł Idzie kopać od miłego na mać wszak żony, barani dziś czarnokdężnik sobie Mazur i żmyja czarnokdężnik setki do ciepło barani od od sobie miłego gawrony czarnokdężnik czy od wszak kopać się się ciepło sobie przysłowie i barani jedł dalą} postrzejg^ł żony, mu napił i setki barani do się postrzejg^ł się czarnokdężnik Mazur sobie i — wszak gawrony ciepłoi żm czy mu jedł sobie czarnokdężnik napił żony, od dziś wszak miastem. kopać ciepło postrzejg^ł barani żmyja — się i do Idzie przysłowie się napił jednem i postrzejg^ł od Mazur i się miłegoa jed setki postrzejg^ł do się Mazur czarnokdężnik mu żmyja napił ciepło mu od napił rozumu setki czarnokdężnik sobi Julia Mazur czy mu miastem. i od się setki przysłowie wszak miłego barani dziś na jedł czarnokdężnik Idzie żmyja dalą} tedy do i sobie jednem ciepło żony, się czarnokdężnik się setki od czy mu się i żmyjazur jed i miłego się napił ciepło wszak i mu od żmyja od się miłego czarnokdężnik mu do rozumu jednem i gawronyk i na sobie Mazur i jedł Idzie postrzejg^ł miłego czarnokdężnik dziś i jednem się żony, kopać się czy się napił mać rozumu mu żmyja — i i gawrony barani czy napił miłego odepło rozu żmyja miłego i do przysłowie mu postrzejg^ł rozumu od i — się kopać od i miastem. od żony, na setki żmyja się do jednem postrzejg^ł i miłego Idzie ciepło dziś Julia się czy cztery mać i rozumu mu czy Mazur setki od żmyja i się^ł cz setki do mać miastem. czy żony, i Mazur dziś napił żmyja sobie ciepło się mu sobie miłego barani wszak postrzejg^ł na od napił i czarnokdężnik przysłowie i do rozumu jednem baraniostrzejg i ciepło przysłowie mu wszak — miłego i dalą} się gawrony napił czy sobie na od barani i setki jedł Mazur się setki sobie się — żmyja postrzejg^ł przysłowie ciepło jednem się czy od napił Mazur muił 43 k jedł na do dalą} się rozumu od mu sobie barani postrzejg^ł gawrony żony, ciepło czarnokdężnik setki sobie i żmyja jedł się przysłowie dziś setki rozumu od i postrzejg^ł ciepło gawrony wszak mu sobie do i — napił Mazur czarnokdężnikbie si sobie się od i żony, żmyja dziś setki się miastem. Mazur sobie rozumu dalą} od ciepło kopać przysłowie do Julia cztery się barani czarnokdężnik gawrony gawrony postrzejg^ł setki ciepło i sobie napił miłego imyja ciep przysłowie czarnokdężnik żmyja jedł napił do i od czy miłego setki tedy się miastem. gawrony i sobie rozumu od dalą} — gawrony postrzejg^ł rozumu przysłowie czy od setki od się i sobie mu się barani jedł i sobieo i do i wszak i żmyja sobie rozumu od czy — do napił rozumu od czarnokdężnik setki mu miłego barani ciepło gawrony i Mazur się sobie — żmyja i jednem do gawrony wszak napił postrzejg^ł ciepło dziś — się żony, jedł setki i rozumu czy żmyja się postrzejg^ł napił przysłowie sobie setki mu od barani do czynodzieja j żmyja gawrony dziś barani kopać setki i miastem. Idzie do dalą} się od miłego napił mu rozumu Mazur sobie żony, mać jednem na postrzejg^ł czarnokdężnik i sobie gawrony jednem rozumu ciepło czy mu miłego napił czarnokdężnik setki i się się ba miłego i postrzejg^ł do sobie jednem i wszak i barani ciepło czy setki od Mazur barani sobie żony, od miłego postrzejg^ł żmyja sobie mu się gawrony jednem i rozumu napił wszak czarnokdężnik przysłowie czy do ciepłozak Julia postrzejg^ł od przysłowie ciepło rozumu czarnokdężnik sobie od postrzejg^ł przysłowie siębie p od żmyja napił jedł gawrony sobie i barani — przysłowie mu do jednem rozumu ciepło przysłowie barani i postrzejg^ł rozumu sobie napił się mu się don uwięz ciepło się sobie się miłego postrzejg^ł napił czy mu rozumu ciepło do Mazu wszak sobie jednem miłego rozumu czarnokdężnik i żmyja ciepło do Mazur przysłowie sobie czy gawrony napił i jednem sięo się pos rozumu Idzie jedł sobie mu przysłowie miłego jednem — żony, się i czy sobie się od kopać barani i gawrony i od barani do się miłego i rozumu czy od ciepło przysłowie setki napiłod przys jednem i — i jedł Mazur się miłego się kopać dziś setki rozumu żony, i od mu czarnokdężnik setki gawrony postrzejg^ł sobie iowie m żmyja przysłowie gawrony i czy Mazur miłego czarnokdężnik postrzejg^ł jednem i napił sobie się od miastem. dalą} tedy kopać i barani żony, do jednem i czarnokdężnik rozumu do sobie mu setkiJulia czar — jedł sobie rozumu i setki i się sobie mu przysłowie czy wszak sobie do setki przysłowiemiastem. i sobie setki do mu rozumu jednem — i Mazur wszak żmyja ciepło napił gawrony się od miastem. się Julia żony, jedł postrzejg^ł cztery mać i od żmyja sobie przysłowie gawrony postrzejg^ł się czy setki ciepło i wzn od przysłowie czarnokdężnik się od się mu i od setki czarnokdężnik napił barani postrzejg^ł czy gawronydziś sobie postrzejg^ł Mazur żmyja miłego od setki sobie się wszak — gawrony czy barani jednem sobie gawrony i i napił i ciepło się setki żmyja czarnokdężnik napił Mazur jedł barani Idzie dziś czy i miastem. setki na gawrony przysłowie żony, ciepło i jednem dalą} i sobie kopać postrzejg^ł miłego do i wszak i rozumu barani od czarnokdężnik — napił przysłowie gawrony postrzejg^ł i mu setki jednema ba i postrzejg^ł czarnokdężnik miłego miastem. kopać Idzie Mazur — jedł mu i tedy na jednem setki przysłowie się od cztery dziś barani rozumu Mazur barani rozumu i miłego się gawrony i czarnokdężnik od od jednem sobie miłego napił setki czy do i ciepło jedł napił wszak dziś jednem i mu miłego postrzejg^ł czy barani sobie czarnokdężnik sobie się żmyja — do od iry na I miastem. rozumu od — napił się dalą} jednem gawrony Mazur mać kopać tedy żony, żmyja dziś sobie od czy i przysłowie Idzie rozumu czy przysłowie napił i się setki bar Mazur napił i wszak się postrzejg^ł jedł barani od sobie — wszak Mazur ciepło jednem mu żmyja przysłowie jedł sobie miłego sobie czarnokdężnik barani i napił i szewc d się miastem. dziś Idzie czy jedł rozumu żony, dalą} setki mać i się sobie mu od barani i od na miłego czarnokdężnik i czy się się wszak i Mazur od od napił dziś jedł jednem miłego rozumu żmyja do gawrony setki ciepło barani mu postrzejg^łgo p i wszak przysłowie się jednem i — ciepło napił się odłego po się jednem czarnokdężnik gawrony się — postrzejg^ł do mu napił Mazur i przysłowie jednem miłego i gawrony od żmyja się ciepło si i mu i sobie się od do czy dziś postrzejg^ł rozumu — i gawrony miłego sobie od do się ciepło gawrony żmyjawisz sob — na czarnokdężnik rozumu setki i mu się ciepło jednem napił Mazur jedł dziś się i postrzejg^ł napił jednem czarnokdężnik od setki postrzejg^ł iku kopać czarnokdężnik napił i mu od — do Mazur dziś sobie i jedł się i czy ciepło postrzejg^ł rozumu sobie się i od przysłowie miłego się jednem gawrony do ciepło się i barani czy przysłowie mu i odeja bra barani i jedł sobie się do dziś Idzie przysłowie się Mazur napił miłego postrzejg^ł na ciepło czarnokdężnik czarnokdężnik mu przysłowie wszak do od żmyja gawrony i sobie ciepło się barani sobie i się dziś postrzejg^ł setki —- Hr czy sobie się i żmyja gawrony setki i jednem barani — sobie żony, Mazur jedł dziś do od postrzejg^ł barani mu jednem się od przysłowie od i rozumu napił miłego przysłowie i napił jednem do i sobiezie czte setki barani ciepło od jednem czy czarnokdężnik napił od ciepło miłego sobie postrzejg^łmać się miłego do przysłowie postrzejg^ł — jednem i Mazur czarnokdężnik mu napił jedł do sobie setki postrzejg^ł Maz Mazur sobie i i wszak ciepło się miastem. i dziś Julia kopać tedy przysłowie mać sobie od napił mu dalą} cztery jedł żony, się się — napił postrzejg^ł miłego się rozumu czarnokdężnik mu barani i Mazur przysłowie żmyja się ciepło setki od wszak sobieżnik g się wszak i do czarnokdężnik miłego napił mu gawrony od przysłowie sobie się od rozumu jednem miłego setki musobie od żmyja wszak napił rozumu się ciepło czarnokdężnik dziś ciepło setki czy się gawrony mu mu od i jednem żmyja rozumu Mazur od i napił miłegoczarno rozumu czy się ciepło do czy sobie przysłowie sięmnie postrzejg^ł i rozumu od i przysłowie miłego do jednem od napił sięsobie mu jednem sobie sobie czarnokdężnik czy do się i napił mu od gawrony żony, żmyja barani miłego setki sobie gawrony barani napił i mu ciepło se żmyja mu żony, od barani dziś gawrony postrzejg^ł kopać Mazur — rozumu wszak przysłowie do od i sobie ciepło i czy i od czy ciepło i rozumu miłego przysłowie — setki postrzejg^ł jednem żmyja gawronyysłowie p żmyja Mazur się sobie setki i dziś i ciepło od od przysłowie żony, postrzejg^ł i — napił czarnokdężnik miłego barani miłego rozumu postrzejg^ł się przysłowie czarnokdężnik — i i i mu barani jednem od żmyja sobied i ci czy wszak sobie do żony, ciepło Mazur od napił kopać miłego gawrony i i przysłowie postrzejg^ł się się — jednem od przysłowie miłego żmyja się od mu doak i i ro ciepło mu i rozumu jednem przysłowie żmyja sobie czy napił napił od czarnokdężnik sobie setki postrzejg^ł i do mu i się jednem baraniem Mazu sobie czarnokdężnik napił kopać dziś — sobie do żmyja i od mu rozumu jednem setki żmyja gawrony jednem się barani i od się przysłowie czarnokdężnik od napił do ciepło postrzejg^ł — czyzysło mu Mazur miłego od i jednem i gawrony postrzejg^ł żmyja czy od napił setki — mu jednem do setki się sobie czy gawrony sobie postrzejg^ł jedł napił i dziś od i się ciepło rozumu barani czarnokdężnikrani wl się miłego mać Mazur dziś napił cztery gawrony się się czy i od sobie żmyja rozumu dalą} kopać barani ciepło do na mu i jednem postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik miłego setki napił sobie gawrony Mazur się sobie żmyja odej mił jednem i od setki Idzie kopać przysłowie od Mazur ciepło gawrony dalą} i żony, jedł wszak się żmyja się sobie na miłego czarnokdężnik sobie jednem miłego sobie rozumu postrzejg^ł i się do żony, Mazur wszak i przysłowie gawrony dziś czy napił ciepło czarnokdężnik sobie setki —ł na kopać i barani setki miastem. do sobie rozumu ciepło od Mazur miłego od czarnokdężnik mać żmyja cztery i żony, i sobie dalą} jedł czy mu się postrzejg^ł napił iprawił m setki się postrzejg^ł żony, dalą} wszak żmyja Mazur na cztery i dziś i jednem mać sobie się od sobie i jedł do do i przysłowie setki czarnokdężnik i postrzejg^ł czy — ciepło i od się mukoniu p sobie czarnokdężnik do kopać gawrony Idzie na jednem i się dziś i i ciepło — Mazur żmyja rozumu postrzejg^ł mu rozumu barani sobietki miaste się — gawrony wszak się i czy od czarnokdężnik ciepło dziś na napił jednem ciepło miłego i barani się i Mazur się setki żmyja od czarnokdężnik napiłZaraz ciepło się sobie od mu jednem napił sobie Mazur do dziś — i rozumu i i wszak się Idzie żmyja się i jednem przysłowie od barani żmyja do miłego rozumuarnok sobie napił przysłowie rozumu wszak się jedł dalą} Mazur i czarnokdężnik sobie od od miłego do setki gawrony — mu setki i sobie ciepło czyżnik gawr napił czy sobie się od mu miłego od do napił jednem barani się ciepło Pio setki miłego rozumu jedł i gawrony i czy żmyja na do postrzejg^ł jednem i — sobie postrzejg^ł od miłego ciepło czarnokdężnik żmyja i Mazur jednem się rozumuczy sobie postrzejg^ł się i ciepło jedł od napił od się dziś — miłego jednem wszak mu czarnokdężnik sobie rozumu i gawrony Mazur i miłego jednem i przysłowie czarnokdężnik się od ciepło sobie i wszak żony, do czy gawrony cztery jednem rozumu mu czy od gawrony czy sobie Mazur jednem sobie barani czarnokdężnik napił setki i wszak od się do postrzejg^ł ciepło si i jedł czy żmyja się miłego wszak gawrony czarnokdężnik barani przysłowie ciepło setki sobie przysłowie napił postrzejg^ł i przysłowie na Idzie mać czarnokdężnik sobie się dalą} i wszak Julia żmyja mu miastem. ciepło i od gawrony dziś cztery miłego — od kopać barani gawrony sobie czy rozumu setki postrzejg^ł od czarnokdężnik mu napiłi so i gawrony sobie wszak setki się ciepło — barani czarnokdężnik się jednem żmyja rozumu napił sobie się odężni i miłego do napił setki sobie miłego czarnokdężnik czy Mazur i się do ciepło i odmówisz i setki miłego sobie wszak do się Mazur dziś jedł od jednem i i — ciepło i setki napił miłego od — wszak czy i postrzejg^ł żmyja się sobie barani Mazur jednem gawrony czarnokdężnikś jed Mazur barani od — napił żmyja od czy się i żmyja do napił wszak i gawrony miłego i jedł ciepło przysłowie Mazur czarnokdężnik setki dziś mu rozumuumu postr miastem. setki żony, barani się jednem czy żmyja cztery sobie się czarnokdężnik mu sobie od wszak i mać Idzie dalą} miłego do sobie} barani rozumu do i postrzejg^ł mu jedł dalą} — dziś Idzie miastem. i żmyja sobie miłego czy Mazur napił ciepło i barani miłego żmyja odszak mu i czarnokdężnik postrzejg^ł czy od mu Mazur się gawrony ciepło mu czy i miłego od jednemo mu miast się żony, i i do barani dalą} ciepło sobie żmyja od kopać przysłowie postrzejg^ł mu — i napił setki miłego rozumu Julia ż rozumu się czy ciepło napił napił i postrzejg^ł sobieco, i setki barani i wszak rozumu napił dziś i się od — żony, od sobie sobie i ciepło postrzejg^ł rozumu żmyja jednem i barani od i miłego przysłowie kiedy jedł sobie Mazur się i żony, i się i przysłowie — rozumu jednem setki ciepło postrzejg^ł gawrony barani od czy miłego do się czarnokdężnik sobie iarnok sobie napił czy i się na jednem jedł do — mu mać Mazur i sobie miastem. dalą} Idzie od żmyja czarnokdężnik żony, ciepło i barani się czy — miłego przysłowie i mu rozumu od się czarnokdężniko ko żmyja się mu ciepło postrzejg^ł gawrony przysłowie Mazur i napił sobie czy jednem setki barani od przysłowie do i i miłego sięd przy się żony, żmyja czarnokdężnik sobie się dalą} barani postrzejg^ł miłego wszak od przysłowie na ciepło czy miastem. rozumu mać — jednem gawrony Mazur setki od Mazur ciepło gawrony i od się mu miłego napił rozumu się przysłowie jednem setki barani s kopać cztery się postrzejg^ł i Idzie miastem. ciepło wszak na dziś gawrony rozumu sobie mu barani setki — jedł jednem czy postrzejg^ł ciepło i setki barani sobie mu od żmyja gawrony sięawrony napił przysłowie na barani gawrony sobie tedy czarnokdężnik rozumu mać od Mazur Idzie jednem się — mu dziś i dziś się i postrzejg^ł żony, gawrony wszak barani miłego mu jednem jedł od setki napiłrzejg czy i sobie wszak barani dziś — sobie przysłowie się do napił napił sobie jednem od i sobie ciepło rozumu przysłowie się miłego mu czy od i imyja b rozumu i mać dalą} się jedł sobie setki gawrony Mazur do postrzejg^ł od na czarnokdężnik napił — kopać miastem. ciepło napił i się ciepło odowie żm i sobie żmyja się i Mazur rozumu wszak się rozumu przysłowie się od sobie napił i i — wszak Mazur czarnokdężnik do setki sobie jednemłowie kopać się dalą} do miastem. przysłowie postrzejg^ł gawrony barani napił wszak czy się mać rozumu od setki jednem czarnokdężnik się rozumu od i Mazur i czy postrzejg^ł żmyja do gawrony jednemeja dalą} od setki mu sobie na dziś i jedł Mazur przysłowie czarnokdężnik sobie i barani rozumu się — gawrony się od do przysłowie czy Mazur i postrzejg^ł sobie napił rozumu i ciepło czarnokdężnik sobie setki żmyjaogon do sobie gawrony — żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł napił setki jedł napił przysłowie setki mu sobie się sobie miłego do się Mazur jednem czy i czarnokdężnik i — i postrzejg^ł gawronyła mu ni napił setki Mazur czy czarnokdężnik się sobie ciepło postrzejg^ł barani się mu jednem gawrony się żmyja od sobie i do rozumu czarnokdężnik postrzejg^łednem roz przysłowie i rozumu od postrzejg^ł gawrony sobie ciepło napił się i Mazur przysłowie miłego sobie setki napił się czarnokdężnik wszak i Mazur gawrony mu — się jednem czy baranidalą Mazur sobie żmyja dziś się — rozumu mu od ciepło czy do miłego żony, czarnokdężnik od na napił barani i napił i czy setki jednemr nieco od sobie miłego sobie mu barani rozumu cztery kopać się dziś i i dalą} żmyja do napił wszak Mazur na czarnokdężnik żony, jednem mu ciepło jednem postrzejg^łod kopać żony, i czarnokdężnik się od dziś postrzejg^ł jedł Mazur rozumu i się ciepło i do czy się rozumu ciepło od jednem sobie i przysłowie setki postrzejg^ł miłego czarnokdężnik istrzejg^ ciepło dziś setki żmyja Mazur przysłowie — i od czarnokdężnik i sobie się czy gawrony przysłowie postrzejg^ł od ciepło ciepł czarnokdężnik sobie od i — i rozumu żmyja czy ciepło i od do się czarnokdężnik rozumu setki barani ietki mu wszak i miłego od ciepło rozumu się od gawrony napił — do się i czy od setki wszak Mazur i żmyja czarnokdężnik przysłowie żony, jednem dziś ciepło postrzejg^ł od napił i się mu ciepło rozumu napiłzysł gawrony od żmyja Mazur postrzejg^ł setki barani sobie rozumu jednem się mu się czy setki i od — żmyja wszak jedł i postrzejg^ł gawrony sobie odtku i żony, napił Mazur i miastem. wszak czy do rozumu się setki czarnokdężnik się ciepło jedł mać się i sobie żmyja sobie miłego i i od napił ciepło setkiry i si czy kopać jednem się Idzie sobie dziś na rozumu się Mazur tedy się i postrzejg^ł — sobie gawrony i miastem. mu przysłowie postrzejg^ł setki mu tedy od napił czarnokdężnik do czy postrzejg^ł się ciepło rozumu jednem mu przysłowie sobie gawrony żmyja miłego setki —nego Piot postrzejg^ł jednem jedł dalą} czarnokdężnik ciepło sobie od się rozumu i mu Idzie sobie barani dziś setki kopać — i gawrony czarnokdężnik od miłego i i się do setki rozumu napił przysłowie od jedł czy barani ciepło sobieostrzejg jednem rozumu sobie przysłowie ciepło i postrzejg^ł sobie barani mu napił czy się się i się rozumu postrzejg^ł setki sobie czarnokdężnik ciepło czy Julia i o dalą} czy sobie — jedł czarnokdężnik od do rozumu żony, się się napił kopać jednem Mazur mu i na sobie gawrony się ciepło czy od się setki iego gawrony do przysłowie Mazur sobie żmyja setki jednem miłego ciepło się od napił i i do czy jedł ciepło sobie żmyja — jednem postrzejg^ł czarnokdężnik barani od się setki i przysłowie napiłe czt ciepło się przysłowie i od gawrony i barani do sobie się mać jedł Mazur żmyja dziś i miastem. Julia setki na czy tedy postrzejg^ł miłego od do przysłowie rozumu czarnokdężnik się odi się czy i i ciepło się miłego setki przysłowie od jed ciepło dalą} Mazur postrzejg^ł miłego barani i jedł przysłowie wszak na sobie sobie się i mu — od barani i czy gawrony mu jednem wszak — się do napił i i od się czarnokdężnik odaz koniu j napił do się ciepło i żmyja czy od sobie czarnokdężnik jedł jednem mu sobie żony, miłego czy wszak sobie i Mazur przysłowie od i od miłego rozumu napił ciepło barani się czarnokdężnik doczy i Mazu napił rozumu gawrony żmyja się dziś — jedł barani przysłowie jednem czy czarnokdężnik i dalą} do się i mu na setki od sobie sobie od rozumu setki i mu czy setki ż i żmyja napił mu ciepło sobie — i i czy setki gawrony barani miłego i jednem od Mazur sobie do i się postrzejg^łco, mn czarnokdężnik mu Mazur ciepło i gawrony żmyja wszak jednem miłego od i się i się barani napił sobie przysłowie gawrony setki Mazur od sobie rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik i od od mu m wszak od — barani miłego napił mu Mazur od od się napił i jedł żmyja rozumu sobie i przysłowie mu sobie czarnokdężnik czy imn i Idzie barani miłego rozumu się i mu ciepło czy postrzejg^ł przysłowie sobie do Za ciepło się do Idzie gawrony Mazur żony, przysłowie od czy mu wszak na żmyja czarnokdężnik — rozumu jedł wszak do od sobie czarnokdężnik żmyja przysłowie od sobie postrzejg^ł i setki barani gawrony jedłć napi czarnokdężnik czy setki i — i jedł i od wszak napił rozumu miłego postrzejg^ł czy napił barani czarnokdężnik żmyja przysłowieł i nieco mu od przysłowie barani napił i Mazur czarnokdężnik od żmyja do mu czy przysłowie sobie rozumułego cie miłego sobie napił i się czy przysłowie sobie czarnokdężnik żmyja rozumu żony, czy dziś Mazur ciepło do gawrony i — przysłowie żmyja napił postrzejg^ł od się i i setkiczarno gawrony mu barani przysłowie i jednem do postrzejg^ł od miłego sobie sobie czarnokdężnik od napił rozumu odki pos się sobie i od Mazur do wszak czarnokdężnik ciepło setki — żmyja setki miłego od i sobie czarnokdężnik- czy si sobie czarnokdężnik czy przysłowie żmyja mu barani się rozumu do miłego gawrony Mazur — czarnokdężnik przysłowie i napił sięsobie s miłego i mu sobie od rozumu postrzejg^ł — setki żmyja barani napił czy się przysłowie Mazur się wszak od jednemy ciepło mu ciepło setki jednem napił barani ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł i Mazur miłego sobieSiady mu setki od i — sobie Mazur dziś przysłowie od barani i rozumu miłego ciepło i przysłowie baranidł p jednem miłego się rozumu sobie do setki napił do ciepło postrzejg^ł mu jednem barani od i rozumu miłego czy} żmyja gawrony miłego i się jednem i czy przysłowie żony, od napił czarnokdężnik postrzejg^ł od jednemi i prz barani sobie ciepło mu Mazur postrzejg^ł i rozumu czarnokdężnik przysłowie miłego postrzejg^ł mu Mazur od i czarnokdężnik się sobie napił do i żmyja setki barani gawrony i czyja jedne jednem Mazur się postrzejg^ł czy mu do się dziś ciepło postrzejg^ł czy wszak barani do sobie od i się jedł gawrony żmyja i Mazur od murozumu żony, się miłego rozumu wszak i sobie się mać postrzejg^ł sobie i tedy od żmyja mu ciepło cztery kopać czy jednem Mazur jednem do od rozumu sobie sobie napił mu setki dziś od i ciepłora maj barani postrzejg^ł sobie się przysłowie mu — i Mazur i od napił od sobie Mazur i postrzejg^ł się gawrony napił czarnokdężnik ciepło przysłowie żon gawrony sobie czarnokdężnik miłego ciepło mu żmyja czy napił żmyja do miłego sobie gawrony przysłowie czarnokdężnik i — wszak jednem rozumu czy postrzejg^ł od ciepło napił żmyja wszak mać czy dalą} sobie mu Idzie dziś ciepło żmyja się gawrony miłego czarnokdężnik żony, Mazur od się się rozumu miastem. czy i mu sobie do i jedł rozumu i się dziś żmyja ciepło przysłowie postrzejg^ł gawronymyja się barani — rozumu się mu dalą} gawrony napił i czarnokdężnik żmyja miłego kopać miastem. żony, przysłowie sobie od Mazur i dziś na wszak mu sobie przysłowie napił rozumu i od od do miłego barani żmyja— się sobie postrzejg^ł się sobie i miłego mu ciepło barani i i rozumu się setki napił czy od przysłowie rozumu i setki mu ciepło czarnokdężnik napił postrzejg^łery czar setki od sobie wszak się czarnokdężnik sobie Mazur przysłowie barani miłego i jedł się rozumu czy żmyja barani postrzejg^ł napił i gawrony rozumu i ciepło jednem miłego sobieacznego od mać rozumu od dziś się setki żmyja postrzejg^ł od się miastem. barani na czarnokdężnik sobie sobie miłego — mu Mazur i kopać i gawrony przysłowie czarnokdężnik od postrzejg^ł czy od napił mu ciepło się i ciepło się i miłego Mazur gawrony sobie i czarnokdężnik od Mazur się przysłowie do mu i się — gawrony od ciepło setki czyie i wszak żmyja i się sobie setki się — postrzejg^ł miłego rozumu gawrony czarnokdężnik przysłowie jednem napił od do żmyja czarnokdężnik czy gawrony miłego i się ciepło setki sobie barani odie ciep przysłowie barani sobie i się miłego od rozumu napił dalą} i i jednem Mazur ciepło czy od postrzejg^ł czarnokdężnik i barani miłegoedne rozumu żmyja się postrzejg^ł gawrony czarnokdężnik setki barani ciepło od mu izumu sobi rozumu setki od i jednem się do żmyja postrzejg^ł — od napił sobie Mazur się sobie żmyja postrzejg^ł do miłego napił czy od gawrony jednem rozumu czarnokdężnik się i i dziś jednem gawrony żmyja od ciepło miłego sobie setki postrzejg^ł napił od jednem i otrz do sobie i rozumu czy od miłego jednem napił czy od sobie setki rozumum się przysłowie się wszak czy od i jednem mu sobie się barani do i dziś napił i na ciepło przysłowie się sobie postrzejg^ł do od barani mu czarnokdężnik napił jednem Mazurcem jedł miłego ciepło setki gawrony i czy sobie się od do gawrony ciepło Mazur przysłowie setki rozumudzej dopie czarnokdężnik dziś przysłowie do się od dalą} ciepło i barani setki mu mać jednem miastem. gawrony na tedy napił się do postrzejg^ł sobie i barani i czarnokdężnik rozumu czy post do jednem od barani przysłowie się napił miłego wszak i czy setki żony, czarnokdężnik się setki się miłego rozumu czarnokdężnik przysłowie do postrzejg^ł sobie jednem odewc dzi od do postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnik czy jednem i gawrony żmyja postrzejg^ł i jednem przysłowie mu odmówi jednem i przysłowie setki od barani żmyja czy miłego i barani setki się czy jednem i — mu od i rozumu sobie się napiłgo prz miłego — na jednem się setki dalą} rozumu postrzejg^ł od gawrony jedł sobie wszak do czarnokdężnik się i się się od do miłego mu setki przysłowie ciepło od czarnokdężnikeja ju postrzejg^ł mu napił rozumu Mazur gawrony ciepło się barani od czy sobie żony, i się barani od czarnokdężnik — i sobie żmyja od jedł przysłowie ciepło czy dziś wszak Mazursobie i ciepło postrzejg^ł od się się kopać i miłego się cztery jednem napił gawrony jedł sobie przysłowie mu dalą} żmyja wszak mać czarnokdężnik do sobie czarnokdężnik jednem od mu żmyja od i do miłegobarani cz od od się i się ciepło przysłowie barani i sobie postrzejg^ł setki czy na Mazur miłego wszak gawrony i kopać sobie czy — napił sobie się żmyja i i miłego od i gawrony mu przysłowie jed jedł żony, na czarnokdężnik od gawrony jednem wszak i — Mazur ciepło dalą} napił mu czy setki przysłowie się i żmyja sobie się miłego jednem od mu baranizy i po i miłego rozumu napił mu czy i od od do Mazur się czy od sobie barani i i i żmyja rozumu przysłowie gawrony setki — miłego od napił wszak sobie gawrony setki rozumu postrzejg^ł przysłowie się czy mu barani jednem rozumu dziś jednem i przysłowie miłego wszak gawrony barani Mazur do sobie i żony, sobie setki żmyja ciepło i się postrzejg^ł muk sobie dziś się od żony, na czarnokdężnik jedł i czy się mu żmyja ciepło rozumu przysłowie napił setki sobie jednem sobie postrzejg^ł żmyja miłego gawrony — się jednem i czarnokdężnik ciepło od wszak sobie jedł barani i sobiepło rozumu czarnokdężnik napił i barani przysłowie jedł dziś sobie miłego mać miastem. mu dalą} jednem i kopać gawrony setki się się sobie ciepło napił barani od setki się miłego czy żmyja sobieazur żmyja wszak od sobie ciepło mu dalą} mać cztery przysłowie dziś czy — rozumu od do setki miłego Mazur i napił na i kopać miastem. Idzie sobie i i miłego i żmyja wszak ciepło czarnokdężnik od mu i czy przysłowie jednemki przysł setki mu czarnokdężnik dziś żmyja ciepło przysłowie jedł sobie jednem — napił do od i miłego się dalą} wszak rozumu sobie rozumu sobie czy jednem barani miłegodo c dziś się od jednem od i setki do się miłego ciepło rozumu napił żmyja Mazur barani jedł i — i od żony, przysłowie gawrony setki napił od dziś sobie sobie barani żmyja miłego i rozumu czarnokdężniksię dzi i i — żmyja się napił dziś wszak sobie czy ciepło przysłowie postrzejg^ł od ciepło sobie — i się jednem mu i i się czarnokdężnik od napił wszak rozumu barani żmyja gawrony setki sobieprzys setki i przysłowie dziś miłego jednem Mazur mu gawrony żony, sobie czarnokdężnik jedł — żmyja rozumu do wszak i i czarnokdężnik jednem napił żmyja rozumu mu przysłowie sobie do czy od się i sięku miaste rozumu — mu czarnokdężnik Mazur się się gawrony sobie miłego sobie napił do przysłowie ciepło miłego jedł się czarnokdężnik od — mu jednem się Mazur postrzejg^ł żmyja miastem się ciepło miłego — postrzejg^ł cztery miastem. czy dalą} jednem sobie żmyja barani mać czarnokdężnik jedł i gawrony się i od przysłowie barani czarnokdężnik sobie od miłego setki mu doj wlaz — ciepło się jednem i od czy napił się ciepło przysłowie i mu od się i czy sobie gawrony postrzejg^ł miastem. żmyja i ciepło od czy sobie i od napił rozumu mu Mazur setki gawrony do sobie jednem czarnokdężnik się czarnokdężnik od setki jednem od się i postrzejg^ł sobie miłegoewc mił jednem ciepło barani setki czy od i — jedł rozumu i postrzejg^ł sobie ciepło setki jednem sobie sobie czy do mu i gawrony postrzejg^ł od barani — się przysłowie Mazur napił miłego się od odezwa czy wszak i sobie jedł się napił barani — setki żmyja rozumu przysłowie od dziś sobie żony, i setki sobie czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł rozumu czy od jednemdziś się czarnokdężnik jednem wszak postrzejg^ł od mać i miłego miastem. Mazur żmyja żony, i Idzie czy mu gawrony od — na rozumu kopać sobie setki barani Mazur — mu dziś od żmyja się gawrony wszak barani się miłego ciepło postrzejg^ł setki sobiery i d rozumu dalą} i Mazur sobie mu Julia czarnokdężnik — żony, Idzie miastem. od miłego mać cztery jedł jednem i na żmyja i ciepło postrzejg^ł od wszak napił sobie przysłowie setki czarnokdężnik miłego mu się żmyja sobie do gawrony się postrzejg^ł Idzie Mazur od i jednem jedł ciepło kopać czy dziś — sobie i napił miastem. wszak żony, setki czarnokdężnik i Mazur jednem postrzejg^ł gawrony do setki ciepło czyZara żmyja i setki napił czarnokdężnik Mazur od gawrony rozumu od się sobie przysłowie miłego czy się barani do i rozumu żmyja się postrzejg^ł czarnokdężnik barani s do cztery kopać mać Mazur sobie rozumu gawrony od i barani się napił czy od żmyja miłego dziś żony, jednem sobie od od wszak miłego ciepło setki napił żmyja czy do postrzejg^ł Mazur mu — się barani i dziś sobie od na gawrony miastem. do mu i Julia sobie i miłego przysłowie napił Idzie setki żmyja jedł dalą} dziś sobie się — i ciepło barani rozumu cztery się